Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 [509] 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... 3115
7621
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 03:16:22 PM »
Verse  357:


மயங்கிய நண்பர் உய்ய
    வாக்கெனும் மதுர வாய்மை
நயங்கிள ரமுதம் நல்க
    நாவலூர் மன்னர் தாமும்
உயங்கிய கலக்கம் நீக்கி
    யும்மடித் தொழும்ப னேனைப்
பயங்கெடுத்து இவ்வா றன்றோ
    பணிகொள்வ தென்று போற்ற.

When the Lord thus blessed His bewildered friend
With sweet words of truth and nectarean bliss,
The Prince of Tirunaavaloor praised Him thus:
"Ridding me of painful commotion, You have also
Cured me, the servitor of Your sacred feet, of fear;
It is thus, even thus, You should rule Your servitor."


Arunachala Siva.7622
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 03:14:00 PM »
Verse 356:

தம்பிரான் அதனைக் கண்டு
    தரியாது தளர்ந்து வீழ்ந்த
நம்பியை அருளால் நோக்கி
    நாம்இன்னம் அவள்பாற் போய்அக்
கொம்பினை இப்போ தேநீ
    குறுகுமா கூறு கின்றோம்
வெம்புறு துயர்நீங் கென்றார்
    வினையெலாம் விளைக்க வல்லார்.


Unable to bear the suffering of Nampi Aaroorar,
The Lord casting His looks of grace on him
That fell at His feet and languished, said:
"We even now proceed to her, the liana, to tell her
To receive you; be rid of your painful misery."
Thus spake He that connects the results of deeds
With the doers thereof.

Arunachala Siva.7623
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 03:10:59 PM »
Verse 355:


ஆவதே செய்தீர் இன்றென்
    அடிமைநீர் வேண்டா விட்டால்
பாவியேன் தன்னை அன்று
    வலியஆட் கொண்ட பற்றென்
நோவும்என் னழிவுங் கண்டீர்
    நுடங்கிடை யவள்பால் இன்று
மேவுதல் செய்யீ ராகில்
    விடுமுயிர் என்று வீழ்ந்தார்.


"O You but did what is proper; if You cherish not
This day, my servitorship, why did You in the past
Claim and own me? You witnessed my pain
And languishimg; if You do not make me welcome
To her of the willowy waist, I will give up
My life." So he spake and fell at His feet.

Arunachala Siva.

7624
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 03:07:42 PM »
Verse  354:

வானவர் உய்ய வேண்டி
    மறிகடல் நஞ்சை யுண்டீர்
தானவர் புரங்கள் வேவ
    மூவரைத் தவிர்த்தாட் கொண்டீர்
நான்மறைச் சிறுவர்க் காகக்
    காலனைக் காய்ந்து நட்டீர்
யான்மிகை யுமக்கின் றானால்
    என்செய்வீர் போதா தென்றார்.

"For the flourishing of the Devas, You ate the venom
Of the billowy sea; when the triple hostile citadels
Were burnt, You saved the three from destruction;
For the sake of the Brahmin-lad well versed
In the Vedas, You smote Death to death;
Well, if I be odious for you, You will but return
Without success; will You not?"

Arunachala Siva.7625
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 03:05:19 PM »
Verse 353:


அண்ணலார் அருளிச் செய்யக்
    கேட்டஆ ரூரர் தாமும்
துண்ணென நடுக்க முற்றே
    தொழுதுநீ ரருளிச் செய்த
வண்ணமும் அடியா ளான
    பரவையோ மறுப்பாள் நாங்கள்
எண்ணஆர் அடிமைக் கென்ப
    தின்றறி வித்தீ ரென்று.

When the Lord thus spake in grace, Aaroorar
Struck with dread, trembled; adoring the Lord,
He said: "Could Paravai say 'No' to You when You commanded
Her in grace? You have this day made it clear
That we are not to be counted as Your servitors.

Arunachala Siva.

7626
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 03:02:13 PM »
Verse  352:


அம்மொழி விளம்பு நம்பிக்
    கையர்தா மருளிச் செய்வார்
நம்மைநீ சொல்ல நாம்போய்ப்
    பரவைதன் இல்லம் நண்ணிக்
கொம்மைவெம் முலையி னாட்குன்
    திறமெலாங் கூறக் கொள்ளாள்
வெம்மைதான் சொல்லி நாமே
    வேண்டவும் மறுத்தா ளென்றார்.


To Nampi that so spake, the Great One replied thus:
"As beseeched by you, We went to Paravai's house
And We did descant on your greatness to her
Of lovingly bewitching breasts; but she would not
Accept you; even though We Ourself entreated her
With pleasing words, she refused to listen to Us."

Arunachala Siva.

7627
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 02:59:25 PM »
Verse  351:


சென்றுதம் பிரானைத் தாழ்ந்து
    திருமுகம் முறுவல் செய்ய
ஒன்றிய விளையாட் டோரார்
    உறுதிசெய் தணைந்தா ரென்றே
அன்றுநீ ராண்டு கொண்ட
    அதனுக்குத் தகவே செய்தீர்
இன்றிவள் வெகுளி யெல்லாந்
    தீர்த்தெழுந் தருளி என்றார்.


He bowed before the Lord and when He smiled
Unaware of the play behind it, and thinking
That He had effected a rapprochement,
He said: "That day in the past You claimed
And redeemed me; this day You have chased away
All her wrath, and this indeed is in unison
With Your former grace."

Arunachala Siva.

7628
With these words I put him on the train myself.  Two days later his relatives came to
me looking for him and asked, 'Where is he gone?  Only you must have sent him away.'  I replied, 'I did not send him on my own.  He asked me for directions and I told him. He has gone only to Tiruvannamalai.'  A week later I received a letter from Ramakrishna accompanied by a portrait of Bhagavan and a copy of Bhagavan's Arunachala Akshara Mana Malai.  Seeing Bhagavan's portrait filled me with joy and peace.

The predetermined day of my guru's entombment was nearing.  There was an increasing swell of people and uproar and excitement of all around.  Beginning three days prior to the event predicted, the Swami partook only a diet of milk.  D-day came, and policemen had to be deployed to control the surging crowd of onlookers.
Afternoon at three, the Swami marched down the samadhi-cave.  At close proximity
were myself, his foremost disciple, members of his family and others intimate with
him.  The Swami now said, 'My head will keep shaking for a while. When the shaking stops, close the tomb with his huge stone lab.'  We waited to carry out his instructions. Half an hour went by and then an hour. Still nothing happened. The Swami, who could no more bear to sit in, rose up and came out, took to his heels,
and vanished into the mass of onlookers.  Abusing him and calling him a fraud, the disappointed crowd dispersed.   
                   

contd,

Arunachala Siva.

7629
10.


வழங்குகின் றாய்க்குன் அருளா ரமுதத்தை
    வாரிக்கொண்டு
விழுங்குகின்றேன் விக்கி னேன்வினை யேன்என்
    விதியின்மையால்
தழங்கருந் தேனன்ன தண்ணீர் பருகத்தந்
    துய்யக்கொள்ளாய்
அழுங்குகின் றேன்உடை யாய்அடி யேன்உன்
    அடைக்கலமே As You liberally poured Your grace-abounding nectar,
I quaffed it greedily.
Alas,
I,
the Karma-ridden suffered hiccough,
lacking good fortune.
Be pleased to supply me with water,
sweet as rare honey that will gently flow down my throat gurgling.
Thus,
even thus,
save me.
I grieve sore.
O my Lord-Owner !
You are my - Your servitor's Refuge.

concluded.

Arunachala Siva.
7630
9.


O One concorporate with Her whose eyes are like the two slices of a symmetrically-slit tender mango !
You may be pleased to call me to Your flower feet,
or place me in inferno.
I know not Your will.
Like the shuttle moving to and fro on the warp,
My heart,
concealed in desires,
wanders.
Alas,
I am lost !
O Lord-Owner !
You are my - Your servitor's Refuge.


Arunachala Siva.

7631
8.


மாவடு வகிரன்ன கண்ணிபங் காநின்
    மலரடிக்கே
கூவிடுவாய் கும்பிக் கேயிடு வாய்நின்
    குறிப்பறியேன்
பாவிடை யாடுகுழல் போற் கரந்து
    பரந்ததுள்ளம்
ஆகெடு வேன்உடை யாய்அடி யேன்உன்
    அடைக்கலமே.


O One concorporate with Her whose eyes are like the two slices of a symmetrically-slit tender mango !
You may be pleased to call me to Your flower feet,
or place me in inferno.
I know not Your will.
Like the shuttle moving to and fro on the warp,
My heart,
concealed in desires,
wanders.
Alas,
I am lost !
O Lord-Owner !
You are my - Your servitor's Refuge.


Arunachala Siva.

7632
7.


மின்கணினார் நுடங்கும்இடையார் வெகுளிவலையில்
    அகப்பட்டுப்
புன்கண னாய்ப் புரள்வேனைப் புரளாமற்
    புகுந்தருளி
என்கணிலே அமுதூறித் தித்தித்தென்
    பிழைக்கிரங்கும்
அங்கணனே உடையாய் அடியேன்உன்
    அடைக்கலமே.


Caught in the net of the simulated anger resulting in the bouderie of the fulgurant-eyed damsels of swaying hips,
I,
the base one,
wallowed in lust.
Annulling this,
He entered me,
caused His nectarean Grace to spring in me in which I am sweetly immersed.
O merciful Lord who pities me for my faults !
O Lord-Owner !
You are my - Your servitor's Refuge.


Arunachala Siva.

7633
6.

மாழைமைப் பாவிய கண்ணியர் வன்மத்
    திடவுடைந்து
தாழியைப் பாவு தயிர்போல் தளர்ந்தேன்
    தடமலர்த்தாள்
வாழியெப் போதுவந் தெந்நாள் வணங்குவன்
    வல்வினையேன்
ஆழியப் பாஉடை யாய்அடி யேன்உன்
    அடைக்கலமே.O Sire like unto a main of mercy !
The curd gets smashed and spreads on all sides of the pot,
when women whose eyes are like the longitudinally and symmetrically-slit
slices of tender mango,
churn with a mighty churning stick.
I too similarly languish.
On which day and hour will I - the one of cruel Karma ?,
hail Your puissant flower-feet?
O my Lord-Owner,
You are my - Your servitor's Refuge.

Arunachala Siva.

7634
5.


சுருள்புரி கூழையர் சூழலிற் பட்டுன்
    திறம்மறந்திங்
கிருள்புரி யாக்கையி லேகிடந் தெய்த்தனன்
    மைத்தடங்கண்
வெருள்புரி மான்அன்ன நோக்கிதன் பங்கவிண்
    ணோர்பெருமான்
அருள்புரி யாய்உடை யாய்அடி யேன்உன்
    அடைக்கலமே.


O One concorporate with Her whose eytex-touched eyes are like the startled antelope's !
O God of the celestial beings !
Accompanied with the libidinous lasses of curly locks,
forgetting clean Your greatness,
I abide in this - my murk-ridden body -,
wilting and wasting.
Pray,
grace me.
O my Lord-Owner,
You are my - Your servitor's Refuge.


Arunachala Siva.

7635
4.

பொழிகின்ற துன்பப் புயல்வெள்ளத் தில்நின்
    கழற்புணைகொண்
டிழிகின்ற அன்பர்கள் ஏறினர் வான்யான்
    இடர்க்கடல்வாய்ச்
சுழிசென்று மாதர்த் திரைபொரக் காமச்
    சுறவெறிய
அழிகின் றனன்உடை யாய்அடி யேன்உன்
    அடைக்கலமே. In the flood caused by the pouring nimbi of misery,
Your devotees that were sinking,
caught hold of the float ? Your ankleted feet ?,
and gained ascension.
Caught in the main's maelstrom,
buffeted by the billows - the damsels -,
and attacked by the shark which is Lust,
I sink.
O my Lord-Owner,
You are my - Your servitor's Refuge.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 [509] 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... 3115