Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 [507] 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... 2975
7591
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 05, 2016, 10:08:56 AM »
Verse  386:


அறல்மலியுங் கான்யாற்றின்
    நீர்நசையால் அணையுமான்
பெறலரிய புனலென்று
    பேய்த்தேரின் பின்தொடரும்
உறையுணவு கொள்ளும்புள்
    தேம்பஅயல் இரைதேரும்
பறவைசிறை விரித்தொடுங்கப்
    பனிப்புறத்து வதியுமால்.The herd of deer that sought the loamy river
In the jungle to slake their thirst,
(finding no water),
Pursued the mirage thinking it to be
Rare water; the Caataka birds unable to come
By rain drops on which they fed, sought other types
Of food and languished; unable to fly in the heat,
Folding their wings, the birds abode at cool places.


Arunachala Siva.

7592
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 05, 2016, 10:06:08 AM »
Verse  385:

தண்பு னற்குறிர் கால்நறுஞ்
    சந்தனத் தேய்வை
பண்பு நீடிய வாசமென்
    மலர்பொதி பனிநீர்
நண்பு டைத்துணை நகைமணி
    முத்தணி நாளும்
உண்ப மாதுரி யச்சுவை
    உலகுளோர் விரும்ப.


Men of earth sought the wind laden with moisture,
The paste of sandal-wood, the dew drops of the goodly
And fragrant flowers, the serene company of their
Loving wives, the varieties of cool and lustrous
Chains of pearls and toothsome victuals.   

Arunachala Siva.


7593
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 05, 2016, 10:03:18 AM »
Verse 384:


மகிழ்ந்த தன்தலை வாழும்அந்
    நாளிடை வானில்
திகழ்ந்த ஞாயிறு துணைப்புணர்
    ஓரையுட் சேர்ந்து
நிகழ்ந்த தன்மையில் நிலவும்ஏழ்
    கடல்நீர்மை குன்ற
வெகுண்டு வெங்கதிர்பரப்பலின்
    முதிர்ந்தது வேனில்.

During his happy sojourn there, the orb of sun
Entered the mitura hora; summer grew fierce
As the sun smote with his cruel rays drying
And despoiling even the seven seas.

Arunachala Siva.

7594
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 05, 2016, 10:00:53 AM »
Verse  383:


புலங்கொள் இன்தமிழ் போற்றினர்
    புறத்தினில் அணைந்தே
இலங்கு நீர்ப்பொன்னி சூழ்திருப்
    பதியினி லிருந்து
நலங்கொள் காதலின் நாதர்தாள்
    நாள்தொறும் பரவி
வலஞ்சு ழிப்பெருமான் தொண்டர்தம்
    முடன் மகிழ்ந்தார்.


He hailed the Lord in his sweet and musical decade
Laden with wisdom, and moved out;
He abode in the holy town girt by the Ponni
Of lucid waters; daily he hailed His goodly feet
And sojourned there, gladly accompanied
With the holy servitors of the Lord of Valanjuzhi.


Arunachala Siva.

7595
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 05, 2016, 09:58:30 AM »
Verse  382:ஞானபோனகர் நம்பர்முன்
    தொழுதெழு விருப்பால்
ஆனகாதலில் அங்கண
    ரவர்தமை வினவும்
ஊனமில்இசை யுடன்விளங்
    கியதிருப் பதிகம்
பானலார்மணி கண்டரைப்
    பாடினார் பரவி.He who was fed on wisdom, impelled by the love
Caused by his prostration and adoration
Before the Lord, hymned the Lord with a flawless
And harmonious and splendorous decade
Of interrogatives; even thus he hailed the Lord
Whose dark throat is like the blue lily.

Arunachala Siva.

7596
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 05, 2016, 09:56:09 AM »
Verse  381:மருவலார்புரம் முனிந்தவர்
    திருமுன்றில் வலங்கொண்
டுருகும் அன்புடன்உச்சிமேல்
    அஞ்சலி யினராய்த்
திருவ லஞ்சுழி யுடையவர்
    சேவடித் தலத்தில்
பெருகும்ஆதர வுடன்பணிந்
    தெழுந்தனர் பெரியோர்.


He circumambulated the court of the Lord
Who burnt the triple, hostile cities; his mind
Melted in love; he held his hands folded above
His head and the great one in spiraling love
Fell at the roseate feet of the Lord of Tiruvalanjuzhi.   


Arunachala Siva.

7597
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 05, 2016, 09:53:56 AM »
Verse 380:


கலந்த அன்பர்கள் தொழுதெழக்
    கவுணியர் தலைவர்
அலர்ந்த செங்கம லக்கரம்
    குவித்துடன் அணைவார்
வலஞ்சு ழிப்பெரு மான்மகிழ்
    கோயில்வந் தெய்திப்
பொலங்கொள் நீள்சுடர்க் கோபுரம்
    இறைஞ்சியுட் புகுந்தார்.


The gathered devotees prostrated at his feet
And rose up; the chief of the Kauniyas, folding
His hands like unto red lotuses, moved on;
He reached the shrine where the Lord of Valanjuzhi
Abides in joy, and prostrated before the gold-bedecked
And lustrous tower, rose up and moved into the shrine.

Arunachala Siva.

7598
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 05, 2016, 09:51:19 AM »
Verse 379:


மதிபு னைந்தவர் வலஞ்சுழி
    மருவுமா தவத்து
முதிரும் அன்பர்கள் முத்தமிழ்
    விரகர்த முன்வந்
தெதிர்கொள் போழ்தினில் இழிந்தவர்
    எதிர்செல மதியைக்
கதிர்செய் வெண்முகிற் குழாம்புடை
    சூழ்ந்தெனக் கலந்தார்.When the devotees of great and ripe askesis, the dwellers
Of the crescent-crested Lord's Tiruvalanjuzhi,
Came to receive the lord of the threefold Tamizh,
He descended from his litter and walked towards them;
They encircled him even as the white and bright clouds
Would girdle the moon.

Arunachala Siva.

7599
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 05, 2016, 09:48:02 AM »
Verse 378:


மறை விளங்கும்அப் பதியினில்
    மணிகண்டர் பொற்றாள்
நிறையும் அன்பொடு வணங்கியே
    நிகழ்பவர் நிலவும்
பிறைய ணிந்தவர் அருள்பெறப்
    பிரசமென் மலர்வண்
டறைந றும்பொழில் திருவலஞ்
    சுழியில்வந் தணைந்தார்.In that town where flourish the Vedas, he in love,
Adored the golden feet of the blue-throated Lord;
Blessed by Him who wears the crescent in His crest,
He proceeded to Tiruvalanjhuzhi girt with fragrant
Gardens where bees hum over meliferos flowers.

Arunachala Siva.
 

7600
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 05, 2016, 09:45:34 AM »
Verse  377:பணியும் அப்பதிப் பசுபதீச்
    சரத்தினி திருந்த
மணியை உள்புக்கு வழிபடும்
    விருப்பினால் வணங்கித்
தணிவில் காதலில் தண்டமிழ்
    மாலைகள் சாத்தி
அணிவி ளங்கிய திருநலூர்
    மீண்டும்வந் தணைந்தார்.He adored the town and entered the shrine
Of Pasupaticcharam where the Gem is enthroned,
And worshipped Him in great devotion; he adorned
Him with cool garlands of Tamizh in unbounded love
And again returned to beauteous Tirunalloor.

Arunachala Siva.

7601
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: July 05, 2016, 07:38:23 AM »How to prepare that divine dish of sweet Pongal?

Take a copper or bronze pot.  Do not for heaven's sake use a
pressure cooker.

Pour a little water and allow it to boil.  Then put one measure of
green grams.  After a few minutes, clean the rice carefully in water
and add three measures of rice.  Allow it to boil.  Then add good
quantity of milk, say about 5 measures and one measure of coconut
water.  Add 4 measures of jaggery, after cleaning it thoroughly.
Stir it and allow it to boil and then let it become a fluid, yellow in color, but not a sticky solid.
Add one measure of ghee and stir it again, till it becomes a coagulant fluid.

Then, put out the fire.  Roast generous quantity of cashew nuts
and dry grapes in ghee.  Add cardamom powder.  Add this roasted
cashew and grapes mixture to the Pongal and stir it again and
then again put out the fire. 

Now serve it.  No need for any side dishes.

Eat shamelessly.  Mooda nei peithu muzhangai vazhi vaara...
Let the ghee trickle down to your elbows.  No shame.

Such a divine Pongal was served on 31st December 2009, in
Sri Ramanasramam, for lunch. 

Arunachala Siva. 

7602
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: July 05, 2016, 07:36:05 AM »In fact Manikkavachagar's TiruppaLLi Ezhuchi and Tiruvembavai
were composed in Tiruvannamalai.  Both the poems are full of
nature worship.

In Verse 2, he says:

Aruna has come come to the east.  The darkness is slowly leaving. Like Your face (Siva's), the Sun
rises full of mercy for living beings. The lotus is blooming.  The six legged bee is humming around
the flowers.  O the Lord of Tiruperundurai, the Hill with full of ocean like grace, please wake up.

Again, in Verse 3 he says:

The cuckoo is cooing.  The cocks are cooing.  The red-white starks
are making melodious sounds.  The conch-shells in the temple
are blown by the priests.  The stars are dimming with the sunlight,
like grace of other gods against your Grace.  O the Lord of
Tiruperundurai, show me your feet that are swarmed by gods.
O the rarity among the rarities, but easy to reach for me!  O my
Lord, please wake up (and grace).

Again, in Verse 4, he says:

The Veena players are playing their instruments.  The Yazh players
(guitar like instrument) are playing their instruments.  The Vedic
Brahmins are chanting Rig Veda and the Tamizh devotees are chanting Tamizh slokas.
Some are with folded hands.  Some others are prostrating.  Some more weeping.  Some
else are melting in their bodies.  Some more are keeping their hands over their heads and
praying.  O Lord of Tiruperundurai, please take charge of me and rule over me.  Please wake
up and grace.

One cannot describe the Nature, the early morning scenes and Nature's manifestation, better than Manikkavachagar and AndaL.   

Arunachala Siva.

7603


To an individual, who was persistently asking Bhagavan Ramana, "Why is God so unjust, so
imperfect?"  He replied:  "Why ask me? Go and ask Him?"  On being told that he could not go to God,
Bhagavan retorted:  "Then, when you cannot reach Him, how can you question Him?
Salvation is not for the weak!"

Another man, went on asking Bhagavan where his deceased had been reborn, He replied not to
bother about such things, as they were only manifestations of his ego.  The man persisted saying:
"It was a quest for knowledge, pure and simple.  No ego involved." Bhagavan Ramana then said:
"Was she born first only as your sister?"  On being told that she must have had thousands
of births before, He asked him, "if he ever had cared to find out what she had been born as,
before she was born as his sister."

On his replying that he did not, the Maharshi told:  "Do you not see that it is only your
egoism that has prompted your questions, and not any desire for knowledge, pure and simple."

(Source:  An article by Sri. K. Panchpakesa Iyer, in Arunachala's
Ramana, Boundless Ocean of Grace, Volume 6, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai.)

Arunachala Siva. 

7604Sivaprakasam Pillai came to Bhagavan Ramana, to ask some clarifications, whether he could
re-marry!  He was quite young, but already lost his wife.  He was working as clerk in Tirukoilyur,
in British India's Revenue Department of Madras State.  But when Pillai approached Bhagavan
Ramana, he asked only about self inquiry and not about his remarriage etc.,  But the fact
remained, that he was obsessed with sexual impulses for many years, despite good progress in
self inquiry and regular darshan of Bhagavan, (who was then called Brahmana Swami).

Pillai visited Bhagavan Ramana, (He was in Virupaksha Cave) almost every quarter from
1910-1922.  He stayed in Tiruvannamalai for 1 to 2 weeks each time.  In 1910, he had
resigned his job.  But he did not permanently stay in Tiruvannamalai.  He was in his
home town, but frequently visited Bhagavan Ramana right through His Virupaksha Cave days
(1900-1917) and later in Skandasramam, (1917-1922).

But his first visit of Bhagavan Ramana was in Guhai Namasivaya Cave, on the Hills.

Pillai never visited Tiruvannamalai, after 1921-22.

He was one of the devotees who had lent some money for buildings that were part of Skandasramam.

After Pillai's merger in effulgence, in January 1948, his close relative, one Sri Manikkam Pillai,
came to have darshan of Bhagavan Ramana. He came and submitted the manuscripts of Pillai's
writings. Bhagavan Ramana asked him, whether there were still any manuscripts which were
not known to Him, perhaps written during Piillai's last days.  Manikkam Pillai said that there were
a few but Sivaprakasam Pillai had asked him to burn them, after his death.

Bhagavan Ramana said:  "It does not matter.  Show them to me."

The bundle was given to Bhagavan Ramana and He took out only one paper and returned the
rest to Manikkam Pilai.   This is Sri Ramana Vachana Saram, written by Pillai and this has been
published along with Pillai's poems in a book titled Sri Ramana Pada Maalai by Sri Ramanasramam.

Arunachala Siva.

7605Sivapraksam Pillai merged in the effulgence of Siva on the 29th day of Dhanur month, in the year
Sarvajit (1948).  His relative Manikkam Pillai used to come for darshan of Bhagavan often and
in the year 1944 and submitted the work Sri Ramana Sadguru Maalai of Pillai to Bhagavan Ramana. 
Devaraja Mudaliar who was impressed with Pillai's works had already got some works copied in his
personal note book.  He desired to have this Ramana Sadguru Maalai printed. A print order of 1000
copies would have cost Rs. 100 those days. Devaraja Mudaliar had only a spare amount of Rs 40 with
him.  He told the Office that about 400 copies could be printed with that money. However, the Office
took his Rs 40 and added the necessary amounts and got 1000 copies printed!  Mudaliar's joy knew
no bounds.  Bhagavan Ramana wanted Mudaliar to write a preface. When Mudaliar expressed his
incapacity to write in classical Tamizh, Bhagavan told him to write it in English and He Himself
translated it into Tamizh!

Sri Ramana Sadguru Malai:  (Excerpts)

1. Ramana Saduguru!  The "I" knows the body and the world,
that is made up of five elements.  The "I" is aware of the objects
of the sense perceptions through the five sense organs.  The "I"
thinks of the objects perceived by the five senses through the brain
in the body.

2.  When I was enjoying the world instead of finding out the Truth,
by inquiring enthusiastically who this "I" is, you appeared and revealed within
my mind, "You are not the body.  You are of the form of Self-Consciousness.  then you said:
 "If you have the desire to destroy the I-am-the-body ego, think unceasingly that you are not
the body but the Self.  If you think in this way, this thought will destroy the ego and will also
finally disappear.  Then you will shine as Perfection."

4. Ramana Sadguru!  Supreme Self!  Like a deer trapped in a net, not knowing the way
to escape, I fell at your feet again, saying, "Your feet alone are my refuge.  By answering,
"There is no need to get agitated."  You freed me from fear and saved me.  In this
way, you became my Lord, my father and my mother.

9.  My mind does not subside in the Heart.  Instead it rises as the "I", escapes and wanders
about with a great desire to perform karma.  I do not know the reason for this.  If it is due
to my past karma, then when will this obstructing karma end?  Ramana Sadguru!  If I die,
will I get your grace, in my next birth?

11. Handsome Ramana Sadguru!  Through your grace, I realized that I am Consciousness,
not the body that dies.  I should think of myself without losing this Realization.  To lament
instead, "My body has grown old.  What will happen if I lose this state," is a waste of time.

21. Ramana Sadguru! Lord, there is no shortfall in your grace, This is certain. There is no
doubt at all about this. Without, being near you and serving you, how can I destroy my association
with my mind?  It is only the strength of my fate that prevents me from getting this good fortune.
Lord, when will this powerful karma be destroyed?

22.  Peaceful Ramana Sadguru!  Even after taking refuge in you, I did not give up my evil traits.
O Pure One!  I lament over the wrong deeds I commit.  However, I am ashamed both to speak
of these (deeds) before you and to crave your forgiveness.  Consequently, I am in trouble, like an
ant caught in the middle of a stick that has both its ends on fire.

        (Tr. David Godman, The Power of the Presence, Volume 1).

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 [507] 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... 2975