Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 [505] 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... 3148
7561
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 20, 2016, 09:13:12 AM »
Verse  47:


இட்ட நன்னாள் ஓரையினில்
    இறைவர் திருவஞ் சைக்களத்து
மட்டு விரிபூங் கொன்றையினார்
    தம்மை வலங்கொண் டிறைஞ்சிப்போய்ப்
பட்ட நுதல்வெங் களியானைப்
    பிடர்மேற் கொண்டு பனிமதியந்
தொட்ட கொடிமா ளிகைமூதூர்
    கடந்தார் உதியர் தோன்றலார்.


On an auspicious day, during goodly hora
He circumambulated the Lord who wears
Fragrant and blooming Konrai flowers and is
Enshrined in Tiruvanjaikkalam, and adored Him;
Then he mounted the royal elephant, fittingly
Bedecked, and sat on its back; the Chera king
Left the hoary city of Kodungkoloor the tops
Of whose mansions touch the moist moon.   

Arunachala Siva.


7562
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 20, 2016, 07:58:42 AM »
Verse  46:


பொன்னார் மௌலிச் சேரலனார்
    போற்றும் அமைச்சர்க் கஃதியம்பி
நன்னாள் கொண்டு பெரும்பயணம்
    எழுக வென்று நலஞ்சாற்ற
மின்னா ரயில்வேற் குலமறவர்
    வென்றி நிலவுஞ் சிலைவீரர்
அந்நாட் டுள்ளார் அடையநிரந்
    தணைந்தார் வஞ்சிஅக நகர்வாய்.


The Chera that wears a crown of gold, conveyed
His desire to the fostering ministers and bade them
Prepare for the great and fruitful group
On an auspicious day; thereupon warriors of sharp
And the countrymen, thither gathered
In great strength at Vanji, the great city.


Arunachala Siva.

7563
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 20, 2016, 07:55:27 AM »
Verse  45:


என்னே அடியார்க் கிவரருளும்
    கருணை யிருந்த வாறென்று
பொன்னேர் சடையார் திருநடஞ்செய்
    புலியூர்ப் பொன்னம் பலம்இறைஞ்சித்
தன்னே ரில்லா வன்றொண்டர்
    தமையுங் காண்பன் எனவிரும்பி
நன்னீர் நாட்டுச் செலநயந்தார்
    நாமச் சேரர் கோமானார்.

"Oh the mercy of the Lord in dispensing grace
To His devotees!" He wondered and resolved thus:
?I will fare forth to adore Ponnambalam where dances
The Lord of golden matted hair; I will also behold
And hail peerless Van-tondar." Borne by a passion, the Chera
Decided to leave for the Chozha realm, rich in goodly waters.   


Arunachala Siva.


7564
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 20, 2016, 07:52:15 AM »
Verse  44:

என்ற பொழுதில் இறைவர்தாம்
    எதிர்நின் றருளா தெழுமொலியால்
மன்றி னிடைநங் கூத்தாடல்
    வந்து வணங்கி வன்றொண்டன்
ஒன்று முணர்வால் நமைப்போற்றி
    யுரைசேர் பதிகம் பாடுதலால்
நின்று கேட்டு வரத்தாழ்த்தோம்
    என்றார் அவரை நினைப்பிப்பார்.


Thus beseeched, the Lord without manifesting
His presence before him, spake in His ethereal Voice
Thus: "At Tiruvambalam, Van-tondan adoring
Our Dance of Bliss in integrated consciousness
Hailed Us with a decade of love-incarnate hymns;
As we stood listening to it enraptured, we delayed
Our coming here." Thus, even thus, the Lord
Made him think of Van-tondar.

Arunachala Siva.


7565
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 20, 2016, 07:49:33 AM »
Verse 43:


ஆடல் சிலம்பின் ஒலிகேளா
    வுடைவா ளகற்றி யங்கைமலர்
கூடத் தலைமேற் குவித்தருளிக்
    கொண்டு விழுந்து தொழுதெழுந்து
நீடப் பரவி மொழிகின்றார்
    நெடுமால் பிரமன் அருமறைமுன்
தேடற் கரியாய் திருவருள்முன்
    செய்யா தொழிந்த தென்னென்றார்.As he heard the sound of the divine anklet (s)
Of the dancing Lord, he dropped his sword, folded
His hands above his head, fell prostrate on the ground
In adoration, rose up and said: "O Lord who is
Not to be comprehended by the tall Vishnu,
Brahma and the Vedas when they search for You!
Why have You not graced me earlier?"

Arunachala Siva.

7566
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 20, 2016, 07:46:23 AM »
Verse  42:

பூசை கடிது முடித்தடியேன்
    என்னோ பிழைத்த தெனப் பொருமி
ஆசை உடம்பால் மற்றினிவே
    றடையும் இன்பம் யாதென்று
தேசின் விளங்கும் உடைவாளை
    யுருவித் திருமார் பினில்நாட்ட
ஈசர் விரைந்து திருச்சிலம்பின்
    ஒசை மிகவும் இசைப்பித்தார்.


He completed the Pooja in all haste and mused
Thus in sorrow: "What may be the sin that I
Have committed?" He cried and resolved thus:
"What other joy is there to perceive with this body
Fostered in love by me?" Then as he unsheathed
His shining sword and fixed it on his chest
The Lord forthwith caused him to hear the music
Of His anklet (s) in a great measure.   

Arunachala Siva.


7567
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 20, 2016, 07:43:47 AM »
Verse  41:


வானக் கங்கை நதிபொதிந்த
    மல்கு சடையார் வழிபாட்டுத்
தூநற் சிறப்பின் அர்ச்சனையாம்
    தொண்டு புரிவார் தமக்கொருநாள்
தேனக் கலர்ந்த கொன்றையினார்
    ஆடற் சிலம்பின் ஒலி முன்போல்
மானப் பூசை முடிவின்கண்
    கேளா தொழிய மதிமயங்கி.


He that performed daily the holy and pious Pooja to the Lord
In whose crest the celestial Ganga flows, could not,
One day at the end of his glorious Pooja hear the wonted
Anklet-sound of the Dancer Lord, the Wearer
Of melliferous Konrai-garlands; he was bewildered.   

Arunachala Siva.


7568
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 20, 2016, 07:40:58 AM »
Verse  40:


அளவில் பெருமை அகிலயோ
    னிகளும் கழறிற் றறிந்தவற்றின்
உளமன் னியமெய் யுறுதுயர்கள்
    ஒன்று மொழியா வகையகற்றிக்
களவு கொலைகள் முதலான
    கடிந்து கழறிற் றறிவார்தாம்
வளவர் பெருமா னுடன்செழியர்
    மகிழும் கலப்பில் வைகு நாள்.Conning all that was uttered by the beings
Of glorious and endless genesis in the world,
Kazharitru Arivaar did away with all their troubles,
Internal and external; he quelled larceny
Murder and the like; thus Kazharitru Arivaar abode
In perfect concord with the Chozha king and the Pandya.

Arunachala Siva.

7569
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 20, 2016, 07:38:12 AM »
Verse  39:வான வரம்பர் குலம்பெருக்கும்
    மன்ன னாரும் அறித்தேகிக்
கூனல் இளவெண் பிறைக்கண்ணி
    முடியா ரடிமை கொண்டருளும்
பான்மை யருளின் பெருமையினை
    நினைந்து பலகாற் பணிந்தேத்தி
மேன்மை விளங்கு மாளிகைமண்
    டபத்துள் அரசு வீற்றிருந்தார்.The king by whom thrives the Chera dynasty, thinking
Again and again on the way of the Lord that wears
A curved crescent in His crest, in gracing
His devotees, hailed and adored Him many a time,
And plied himself in kingly duties in the lofty Durbar.

Arunachala Siva.

7570
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 20, 2016, 07:35:42 AM »
Verse  38:


பண்பு பெருகும் பெருமாளும்
    பாண னார்பத் திரனார்பின்
கண்கள் பொழிந்த காதல்நீர்
    வழியக் கையால் தொழுதணைய
நண்பு சிறக்கு மவர் தம்மை
    நகரின் புறத்து விடைகொண்டு
திண்பொற் புரிசைத் திருமதுரை
    புக்கார் திருந்தும் இசைப்பாணர்.Cheramaan Perumaan of ever-increasing piety, folding
His hands above his head, followed Bhaana Bhathra,
As his eyes rained tears of joy.
Taking leave of his great friend at the outskirts
Of the city, the master of perfect music,
Bhaana Bhathra proceeded onward, reached beauteous
Madurai girt with strong and gold-bedecked
Fortress, and entered the city.   

Arunachala Siva.

7571
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 20, 2016, 07:32:28 AM »
Verse  37:


இறைவ ராணை மறுப்பதனுக்கு
    அஞ்சி யிசைந்தார் இகல்வேந்தர்
நிறையு நிதியின் பரப்பையெல்லாம்
    நிலத்தை நெளிய வுடன்கொண்டே
உறைமும் மதத்துக் களிறுபரி
    யுள்ளிட் டனவேண் டுவகொண்டோர்
பிறைவெண் கோட்டு களிற்றுமேல்
    கொண்டு போந்தார் பெரும்பாணர்.


The puissant king consented to this as he does not
Defy the behest of the Lord; the great Paanar
Took with him immense wealth under the weight of which
The earth writhed; of the musty tuskers and steeds he took
With him those he needed; then he fared forth riding
And elephant whose white tusks were like the crescent.

Arunachala Siva.

7572
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 20, 2016, 06:13:58 AM »
Verse  36:


பாண னார்பத் திரனாரும்
    பைம்பொன் மௌலிச் சேரலனார்
காணக் கொடுத்த நிதியெல்லாம்
    கண்டு மகிழ்வுற் றதிசயித்துப்
பேண எனக்கு வேண்டுவன
    அடியேன் கொள்ளப் பிஞ்ஞகனார்
ஆணை யரசும் அரசுறுப்பும்
    கைக்கொண் டருளும் எனஇறைஞ்ச.Bhaana Bhathra beheld all the riches shown to him
By the Chera, the wearer of a crown wrought
Of ever-fresh gold; struck with wonder
And delight he said: "Let me take what I need;
You must continue to rule with all the insignia; this is
Indeed the command of the Lord-Wearer of the Pigngnakam.

Arunachala Siva.

7573
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 20, 2016, 06:10:06 AM »
Verse  35:


பரந்த நிதியின் பரப்பெல்லாம்
    பாண னார்பத் திரனார்க்கு
நிரந்த தனங்கள் வெவ்வேறு
    நிரைத்துக் காட்டி மற்றிவையும்
உரந்தங் கியவெங் கரிபரிகள்
    முதலாம் உயிருள் ளனதனமும்
புரந்த அரசுங் கொள்ளுமென
    மொழிந்தார் பொறையர் புரவலனார்.

The Chera king showed Bhaana Bhathra all the immense
And multifoliate wealth kept neatly packed,
And said: "Be pleased to accept these, together
With mighty elephants and other living wealth;
Also deign to accept all the realm ruled by me."

Arunachala Siva.


7574
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 20, 2016, 06:07:33 AM »
Verse  34:


சேரர் பெருமான் அருள்செய்யத்
    திருந்து மதிநூல் மந்திரிகள்
சாரு மணிமா ளிகையுள்ளால்
    தனங்கள் எல்லாம் நிறைந்தபெரும்
சீர்கொள் நிதிய மெண்ணிறந்த
    வெல்லாம் பொதிசெய் தாளின்மேல்
பாரில் நெருங்க மிசையேற்றிக்
    கொண்டு வந்து பணிந்தார்கள்.


When thus told by the Chera king, the ministers
Of righteous intellect who were well-versed
In great works, had all the wealth of the beauteous
Palace that possessed great and glorious and endless riches,
Neatly packed in convenient bundles
And had them carried by men before the king;
Then they paid obeisance to him.   

Arunachala Siva.

7575
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 20, 2016, 06:04:48 AM »
Verse  33:


நங்கள் குலமா ளிகையதனுள்
    நலத்தின் மிக்க நிதிக்குவையாய்ப்
பொங்கி நிறைந்த பலவேறு
    வகையிற் பொலிந்த பண்டாரம்
அங்க ணொன்று மொழியாமே
    அடையக் கொண்டு புறப்பட்டுத்
தங்கும் பொதிசெய் தாளின்மேற்
    சமைய வேற்றிக் கொணருமென.


"Pack all the goodly heaps of manifold wealth
Which for ever grow and are kept stored in the various
Treasuries of this, our ancestral palace,
Into convenient packages that they may be
Carried by men, and bring them here;
Let there be nothing left in the treasuries."

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 [505] 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... 3148