Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 [503] 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 ... 3139
7531
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 15, 2016, 10:15:14 AM »
Verse 9:


தூவெள்ளை நீறணி எம்பெருமான்
    சோதிமகேந்திர நாதன்வந்து
தேவர் தொழும்பதம் வைத்த ஈசன்
    தென்னன் பெருந்துறை ஆளி அன்று
காதல் பெருகக் கருணை காட்டித்
    தன்கழல் காட்டிக் கசிந்துருகக்
கேதங் கெடுத்தென்னை ஆண்டருளுங்
    கிடப்பறி வார்எம் பிரானா வாரே.

He is our God who is adorned with the pure and white Holy Ash;
He is the Lord of the coruscating Mount Mahendra;
He,
the Lord-God,
came down and placed on His servitors His feet that are adored by the Devas;
He,
the Southerner,
the Ruler of Perunthurai,
that day,
Revealed to me His mercy as well as His ankleted feet that caused me to love Him evermore and melt.
Lo,
He did away with my troubles and rules me.
They that comprehend this,
His divine will,
Are indeed our divine masters.

Arunachala Siva.


7532
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 15, 2016, 10:10:07 AM »
Verse 8:


பூவலர் கொன்றைய மாலை மார்பன்
    போருகிர் வன்புலி கொன்ற வீரன்
மாதுநல் லாளுமை மங்கை பங்கன்
    வண்பொழில் சூழ்தென் பெருந்து றைக்கோன்
ஏதில் பெரும்புகழ் எங்கள் ஈசன்
    இருங்கடல் வாணற்குத் தீயில் தோன்றும்
ஓவிய மங்கையர் தோள்புணரும்
    உருவறி வார்எம் பிரானா வாரே. 


A beautiful garland of burgeoning Konrai flowers bedeck His chest;
He is the Hero who killed the belligerent tiger of fierce claws;
He is concorporate with Uma,
His goodly Consort;
He is the Sovereign of the southern Perunthurai girt with fresh groves.
He is our flawless Lord-God of immense renown.
His form is linked with the shoulders of those women - beautiful like pictures -,
who as daughters of the god of great ocean-streams,
materialized from the fire.
They that recognize this form are indeed our divine masters.

Arunachala Siva.

7533
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 15, 2016, 10:06:07 AM »
Verse 7:


நாதம் உடையதோர் நற்கமலப்
    போதினில் நண்ணிய நன்னுதலார்
ஓதிப் பணிந்தலர் தூவி யேத்த
    ஒளிவளர் சோதியெம் ஈசன் மன்னும்
போதலர் சோலைப் பெருந்து றையெம்
    புண்ணியன் மண்ணிடை வந்து தோன்றிப்
பேதங் கெடுத்தருள் செய்பெருமை
    அறியவல் லார்எம் பிரானா வாரே. 




Lakshmi and Saraswati of beautiful foreheads who are each seated on a peerless Lotus flower over which bees ring,
chant His praise,
adore Him and strew flowers at His feet and hail Him - the ever-crescent Light.
He is our Lord-God,
our Holy One of aeviternal Perunthurai,
rich in groves Where burgeon flowers galore.
He descended down on earth and annulled all difference.
They that comprehend the greatness of His Grace are indeed our divine masters.

Arunachala Siva.

7534
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 15, 2016, 10:01:46 AM »
Verse  6:


வேவத் திரிபுரம் செற்ற வில்லி
    வேடுவ னாய்க்கடி நாய்கள் சூழ
ஏவற்செ யல்செய்யுந் தேவர் முன்னே
    எம்பெரு மான்தான் இயங்கு காட்டில்
ஏவுண்ட பன்றிக் கிரங்கி யீசன்
    எந்தை பெருந்துறை ஆதி அன்று
கேவலங் கேழலாய்ப் பால்கொ டுத்த
    கிடப்பறி வார்எம் பிரானா வாரே.



He,
the Bowman who involved the three citadels in consuming fire,
came forth as a hunter encircled by blood hounds.
Before Him were the Devas to carry out His behests.
Our Sire,
the Primal Lord of Perunthurai,
our Lord-God,
taking pity on a sow that was killed by a dart,
in the forest He visited,
Himself became a despicable sow,
Lay on earth and suckled the piglets.
They that can comprehend this,
His compassion,
Are indeed our divine masters.

Arunachala Siva.

7535
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 15, 2016, 09:58:49 AM »
Verse 5:

வந்திமை யோர்கள் வணங்கி யேத்த
    மாக்கரு ணைக்கட லாய்அடியார்
பந்தனை விண்டற நல்கும் எங்கள்
    பரமன் பெருந்துறை ஆதி அந்நாள்
உந்து திரைக்கட லைக்கடந்தன்
    றோங்கு மதிலிலங் கைஅதனிற்
பந்தணை மெல்விர லாட்கருளும்
    பரிசறி வார்எம் பிரானா வாரே. 

When the celestial beings came and hailed and adored Him He,
the Ocean of Mercy,
snapped their bondage and fully blessed them.
He is our God of Empyrean;
He,
the Primal Lord of Perunthurai,
that day in the past,
crossed the surging and billowy main and with grace blessed Her whose fingers sport A ball and who abode at the lofty-walled Lanka.
They that know of this,
His nature,
Are indeed our divine masters

Arunachala Siva.

7536
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 15, 2016, 09:55:52 AM »
Verse 4:


வேடுரு வாகி மகேந்தி ரத்து
    மிகுகுறை வானவர் வந்து தன்னைத்
தேட இருந்த சிவபெரு மாஅன்
    சிந்தனை செய்தடி யோங்க ளுய்ய
ஆடல் அமர்ந்த பரிமா ஏறி
    ஐயன் பெருந்துறை ஆதி அந்நாள்
ஏடர் களையெங்கும் ஆண்டு கொண்ட
    இயல்பறி வார்எம் பிரானா வாரே. 

Lord Siva assumed the form of a hunter and abode at Mount Mahendra,
whilst the celestial beings,
Besieged by grievances galore,
went in quest of Him.
Mindful of the redemption of us,
His servitors,
The Primal Lord of Perunthurai rode on a prancing steed,
and that day in the past He redeemed His servitors everywhere and ruled over them.
They that Know of this,
His nature,
are our divine masters.

Arunachala Siva.

7537
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 15, 2016, 09:52:43 AM »
Verse 3:

அணிமுடி ஆதி அமரர் கோமான்
    ஆனந்தக் கூத்தன் அறுசமயம்
பணிவகை செய்து படவ தேறிப்
    பாரொடு விண்ணும் பரவி யேத்தப்
பிணிகெட நல்கும் பெருந்து றையெம்
    பேரரு ளாளன்பெண் பாலு கந்து
மணிவலை கொண்டுவான் மீன்விசிறும்
    வகையறி வார்எம் பிரானா வாரே.


Pigngnakan,
the Primal Sovereign of the supernals,
dances in bliss;
He caused the six faiths to adore and serve Him;
Even as the earth and the heaven hail Him,
He will do away with the malady of embodiment.
He is the great merciful Lord of Perunthurai.
Enthused by the love for His Consort,
He took a boat and cast His beautiful net to secure the immense fish.
They that know of this Piscator's way,
are our divine masters.

Arunachala Siva.

7538
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 15, 2016, 09:49:01 AM »
Verse  2:


மாலயன் வானவர் கோனும் வந்து
    வணங்க அவர்க்கருள் செய்த ஈசன்
ஞாலமதனிடை வந்தி ழிந்து
    நன்னெறி காட்டி நலம்திகழுங்
கோல மணியணி மாட நீடு
    குலாவு மிடவை மடநல் லாட்குச்
சீல மிகக்கரு ணையளிக்குந்
    திறமறி வார்எம் பிரானா வாரே. 



When Vishnu,
Brahma and the King of the celestial beings adored Him,
He,
the Lord-God,
blessed them with grace.
He descended down on earth,
revealed the goodly way and conferred on the bashful Lady of Idavai which is digit with lovely and gemmy and lofty and beautiful mansions,
Such mercy that augments her virtues.
They that know of this,
His valiance,
are our divine masters.


Arunachala Siva.

7539
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 15, 2016, 09:46:06 AM »
Tiru Varthai:

Holy Word:

The poet saying his Siva Anubhavam to this world:

Verse  1:


மாதிவர் பாகன் மறைப யின்ற
    வாசகன் மாமலர் மேய சோதி
கோதில் பரங்கரு ணையடி யார்
    குலாவுநீ திகுண மாக நல்கும்
போதலர் சோலைப் பெருந்து றையெம்
    புண்ணியன் மண்ணிடை வந்திழிந்ந்
தாதிப் பிரமம் வெளிப்படுத்த
    அருளறி வார்எம் பிரானா வாரே.



பெண் பொருந்திய பாகத்தனும், வேதம் சொன்ன மொழியையுடையவனும், உயர்ந்த இதய மலரில் வீற்றிருக்கும் ஒளிப்பிழம்பானவனும், குற்றமற்ற மேலான கருணையாளனும், அடியார்கள் கொண்டாடுகின்ற நீதியினையே குணமாக, அவர்களுக்கு அருள்புரியும், அரும்புகள் மலர்கின்ற சோலை சூழ்ந்த திருப்பெருந் துறையில் எழுந்தருளியிருக்கும் எமது புண்ணியப் பொருளானவனும் ஆகிய இறைவன் மண்ணுலகத்தில் வந்து இறங்கி, எல்லாவற்றுக்கும் முதலாயுள்ள பெரும் பொருளாகிய தன் தன்மையை வெளிப்படுத்திய அருளின் அருமையை அறியவல்லவர்கள் எம் பிரான் ஆவார்கள்.

Arunachala Siva.

7540
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 15, 2016, 08:49:05 AM »
Verse  80:


நாம்இங் குண்ப தவன்வந்தால்
    நாடி யழையு மெனநம்பர்
தாமங் கருளிச் செயத்தரியார்
    தலைவ ரமுது செய்தருள
யாமிங் கென்செய் தாலாகும்
    என்பார் விரைவுற் றெழுந்தருளால்
பூமென் குழலார் தம்மோடும்
    புறம்போ யழைக்கப் புகும்பொழுது.


Hearing this, the Lord said: "It will be possible
For Us to eat here only if he comes here; so call him
In love." Thus bidden, he could endure it no longer;
He anxiously mused thus: "For our godly leader
To eat here, What is it that we can possibly do?"
With his wife of soft and flower-decked locks of hair
He moved out swiftly to call his son.

Arunachala Siva.

7541
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 15, 2016, 08:45:48 AM »
Verse  79:


ஆறு திங்கள் ஒழித்துண்போம்
    உண்ணு மளவுந் தரியாது
சோறு நாளு முண்பீர்முன்
    னுண்ப தென்நம் முடன்றுய்ப்ப
மாறின் மகவு பெற்றீரேல்
    மைந்தன் தன்னை யழையுமென
ஈறு முதலு மில்லா தார்க்
    கிப்போ துதவான் அவனென்றார்.


"Without waiting for Us who eat once in six months,
Why do you that eat daily, hasten to eat?
If you have truly a flawless son to eat
With Us, call him." Thus told Sirutthondar
Addressed Him who is without beginning or end
And said: "He will not be of use now."

Arunachala Siva.   

7542
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 15, 2016, 08:42:47 AM »
Verse 78:


உம்மைப் போல நீறிட்டார்
    உளரோ வுண்பீர் நீரென்று
செம்மைக் கற்பில் திருவெண்காட்
    டம்மை தம்மைக் கலந்திருத்தி
வெம்மை இறைச்சி சோறிதனின்
    மீட்டுப் படையு மெனப்படைத்தார்
தம்மை யூட்ட வேண்டியவர்
    உண்ணப் புகலுந் தடுத்தருளி.


Hearing this, the Bhairavar said: "Is there any to equal
You in your servitorship to the Holy Ash?
You may eat with Me." Addressing the divinely chaste
Tiruvenkaattunangkai He said: "Duly serve him rice,
Meat and all." She did so; however when Sirutthondar with a view
To make Him eat, was about to eat, He prevented him and said:

Arunachala Siva.


7543
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 15, 2016, 08:40:04 AM »
Verse 77:


அகத்தின் புறத்துப் போயருளால்
    எங்குங் காணார் அழிந்தணைந்து
முகத்தில் வாட்டம் மிகப்பெருகப்
    பணிந்து முதல்வர்க் குரைசெய்வார்
இகத்தும் பரத்தும் இனியாரைக்
    காணேன் யானுந் திருநீறு
சகத்தி லிடுவார் தமைக்கண்டே
    யிடுவே னென்று தாழ்ந்திறைஞ்ச.



Even when he moved out of the house
And searched for them, he could, by the grace
Of God, find them nowhere; so with a sorrowing visage
He spake to the Primordial One thus: "I find not
The sweet ones either on earth or heaven;
I too wear the holy ash seeing that the dwellers
Of earth do it." This said, he paid obeisance to Him.

Arunachala Siva.

7544
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 15, 2016, 08:35:10 AM »
Verse  76:



வாங்கி மகிழ்ந்து படைத்ததற்பின்
    வணங்குஞ் சிறுத்தொண் டரைநோக்கி
ஈங்கு நமக்குத் தனியுண்ண
    ஒண்ணா தீசன் அடியாரிப்
பாங்கு நின்றார் தமைக்கொணர்வீர்
    என்று பரமர் பணித்தருள
ஏங்கிக் கெட்டேன் அமுதுசெய
    இடையூ றிதுவோ வெனநினைவார்.


When Sirutthondar served that dish
And stood bowing, the Lord commanded him thus:
"I cannot eat alone; get also the servitors
That may be available in these parts." Hearing this,
He mused thus: "Ha, I am lost! Is this to be
The contretemps for his taking the meal?"   

Arunachala Siva.

7545
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 15, 2016, 08:32:21 AM »
Verse  75:


சிந்தை கலங்கிச் சிறுத்தொண்டர்
    மனையா ரோடுந் திகைத்தயரச்
சந்த னத்தா ரெனுந்தாதி
    யார்தாம் அந்தத் தலையிறைச்சி
வந்த தொண்டர் அமுதுசெயும்
    பொழுது நினைக்க வருமென்றே
முந்த வமைத்தேன் கறியமுதென்று
    எடுத்துக் கொடுக்க முகமலர்ந்தார்.


Bewildered Sirutthondar and his wife stood
Sorrowing; then the servant maid Santana said:
"I had also cooked the pate's mutton thinking
That the servitor might think of it when he sat
Down for his meal." When she took it out and gave it
The visages of the couple burgeoned bright.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 [503] 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 ... 3139