Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 [502] 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... 3061
7516
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 27, 2016, 08:32:51 AM »
Verse  2:


இஞ்சி சூழ்வன எந்திரப் பந்திசூழ் ஞாயில்
மஞ்சு சூழ்வன வரையென வுயர்மணி மாடம்
நஞ்சு சூழ்வன நயனியர் நளினமெல் லடிச்செம்
பஞ்சு சூழ்வன காளையர் குஞ்சியின் பரப்பு.


Its battlements are fitted with contraptions
Of destruction; its beauteous, tall and hill-like
Mansions are cloud-capped; the eyes of the women
Are deadly as poison; their feet are dyed with red
Silk-cotton and this hue could be seen, on the hair
In the heads of young bull-like heroes.

Arunachala Siva.


7517
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 27, 2016, 08:30:26 AM »
Eyarkon Kalikkama Nayanar Puranam:

Verse  1:நீடு வண்புகழ்ச் சோழர்நீர் நாட்டிடை நிலவும்
மாடு பொன்கொழி காவிரி வடகரைக் கீழ்பால்
ஆடு பூங்கொடி மாடம்நீ டியஅணி நகர்தான்
பீடு தங்கிய திருப்பெரு மங்கலப் பெயர்த்தால்.


In the bountiful and glorious Chozha country rich
In, water, it is situate east of the northern bank
Of the Kaveri abounding in gold; it is the beauteous town
Tirupperumangakalam of abiding glory;
The flowery lianas in its mansions sway in the wind.   

Arunachala Siva.

7518
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 11:27:54 AM »
Verse  1256:


அருந்தமிழா கரர்சரிதை
    அடியேனுக் கவர்பாதம்
தரும்பரிசால் அறிந்தபடி
    துதிசெய்தேன் தாரணிமேல்
பெருங்கொடையுந் திண்ணனவும்
    பேருணர்வுந் திருத்தொண்டால்
வருந்தகைமைக் கலிக்காம
    னார்செய்கை வழுத்துவேன்.


I have but hailed the history of the Lord
Who is the Abode of rare Tamizh,
As revealed to me by the light
Of his hallowed feet; I will now proceed
To narrate the greatness of the servitorship
Of world ? renowned Yeyarkone Kalikkaamanaar,
Such as, his great munificence,
Steadfast puissance and godly consciousness.

(Tiru Jnana Sambandhar story completed.)
 

Arunachala Siva.


7519
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 11:25:18 AM »
Verse  1255:


கண்ணுதலார் திருமேனி
    உடன்கூடக் கவுணியனார்
நண்ணியது தூரத்தே
    கண்டுநணு கப்பெறா
விண்ணவரும் முனிவர்களும்
    விரிஞ்சனே முதலானார்
எண்ணிலவர் ஏசறவு
    தீரஎடுத் தேத்தினார்.


The Celestials, Munis, Brahma and countless others,
Though they from a great distance beheld
The blending of the Lord of the Kauniyas
Into the divine body of the triple-eyed Lord,
Could not yet come by that beatitude;
They therefore so hailed the Lord, till
Their great grief passed away.   

Arunachala Siva.


7520
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 11:20:48 AM »
Verse  1254:


பிள்ளையார் எழுந்தருளிப்
    புக்கதற்பின் பெருங்கூத்தர்
கொள்ளநீ டியசோதிக்
    குறிநிலைஅவ் வழிகரப்ப
வள்ளலார் தம்பழய
    மணக்கோயில் தோன்றுதலும்
தெள்ளுநீ ருலகத்துப்
    பேறில்லார் தெருமந்தார்.


When the godly son entered the Fire and blended
Into Godhead, the Great Dancer caused
The disappearance of the Flame that shone on,
Till then; the old Perumanam temple
Of the Lord of Munificence re-appeared;
This witnessing the people of the sea-girt earth
Who were not blessed with this beatitude,
Stood bewildered, and grieved.

Arunachala Siva.

7521
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 11:18:34 AM »
Verse  1253:


காதலியைக் கைப்பற்றிக்
    கொண்டுவலம் செய்தருளித்
தீதகற்ற வந்தருளும்
    திருஞான சம்பந்தர்
நாதன்எழில் வளர்சோதி
    நண்ணிஅதன் உட்புகுவார்
போதநிலை முடிந்தவழிப்
    புக்கொன்றி உடனானார்.


When all had thus entered the fire,
Holding his bride by the hand,
Tiru Jnaana mSambandhar who made his gracious avatar
To dispel evil away, circumambulated the Fire
Came near unto the beauteous and beatifically growing fire
Of the Lord; all his worldly consciousness
Ended; he entered the Fire
And blended there into in-separate.

Arunachala Siva.

7522
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 11:16:13 AM »
Verse  1252:

ஆறுவகைச் சமயத்தின்
    அருந்தவரும் அடியவரும்
கூறுமறை முனிவர்களும்
    கும்பிடவந் தணைந்தாரும்
வேறுதிரு வருளினால்
    வீடுபெற வந்தாரும்
ஈறில்பெருஞ் சோதியினுள்
    எல்லாரும் புக்கதற்பின்.


The tapaswins of the six faiths, the devotees thereof,
The Munis of chanting Vedas, they that came
Thither to adore the wedding and others that came there,
By grace divine to get deliverance,
Entered the immense and boundless fire.

Arunachala Siva.
7523
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 11:14:10 AM »
Verse  1251:


அணிமுத்தின் சிவிகைமுதல்
    அணிதாங்கிச் சென்றோர்கள்
மணிமுத்த மாலைபுனை
    மடவார்மங் கலம்பெருகும்
பணிமுற்றும் எடுத்தார்கள்
    பரிசனங்கள் வினைப்பாசந்
துணிவித்த உணர்வினராய்த்
    தொழுதுடன்புக் கொடுங்கினார்.They that bore the beauteous and pearly
Palanquin and the Cinnams wrought of the pearls,
The women that plied themselves in the service
Of duly weaving garlands of flowers and of pearls,
They that carried things auspicious
And the serving retinue:
All these, now blessed with the consciousness
Of having snapped their paasa-karma, adored the Lord
Moved in and gained life ever lasting.


Arunachala Siva.

7524
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 11:11:36 AM »
Verse  1250:


சீர்பெருகு நீலநக்கர்
    திருமுருகர் முதல்தொண்டர்
ஏர்கெழுவு சிவபாத
    இருதயர்நம் பாண்டார்சீர்
ஆர்திருமெய்ப் பெரும்பாணர்
    மற்றேனையோர் அணைந்துளோர்
பார்நிலவு கிளைசூழப்
    பன்னிகளோ டுடன்புக்கார்.


Tiruneelanakkar of ever-increasing glory,
Tirumurukar and other servitors,
Sivapaadahridayar of spiritual beauty,
Nampaandar Nambi, Tiruneelakandapperumpaanar
Whose glory is poised in truth
And all others that came to attend the wedding
Encircled by their kith and kin
And with their respective help-meets
Entered the fire.

Arunachala Siva.


7525
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 11:09:28 AM »
Verse 1249:


வருமுறைப் பிறவி வெள்ளம்
    வரம்புகா ணாத ழுந்தி
உருவெனுந் துயரக் கூட்டில்
    உணர்வின்றி மயங்கு வார்கள்
திருமணத் துடன்சே வித்து
    முன்செலுஞ் சிறப்பி னாலே
மருவிய பிறவி நீங்க
    மன்னுசோ தியினுள் புக்கார்.They that were immersed in the shore-less sea
Of birth and death and tossed about for endless ages,
Caged as it were in the miserable embodiment,
And stood bewildered and confounded,
By reason of their adoration of the divine wedding
And blessed with its guiding splendor,
Now rid of their cycle of transmigration,
Entered the Everlasting Flame of Life.

Arunachala Siva.

7526
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 11:06:52 AM »
Verse  1248:


ஞானமெய்ந் நெறிதான் யார்க்கும்
    நமச்சிவா யச்சொ லாம்என்
றானசீர் நமச்சி வாயத்
    திருப்பதி கத்தை அங்கண்
வானமும் நிலனும் கேட்க
    அருள்செய் திம்மணத்தில் வந்தோர்
ஈனமாம் பிறவி தீர
    யாவரும் புகுக என்ன.


He affirmed that the true way of wisdom unto all
Is the Word Na Ma Si Va Ya; he then graciously sang The divine Namasivaya -Decad to the hearing
Of the dwellers of heaven and earth, and thus
Proclaimed his mandate: "To rid for ever
Your debasing embodiment, all of you present
In this wedding, enter here!"

Arunachala Siva.7527
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 11:04:01 AM »
Verse  1247:கோயிலுட் படமேல் ஓங்குங்
    கொள்கையாற் பெருகுஞ் சோதி
வாயிலை வகுத்துக் காட்ட
    மன்னுசீர்ப் புகலி மன்னர்
பாயின ஒளியால் நீடு
    பரஞ்சுடர்த் தொழுது போற்றி
மாயிரு ஞாலம் உய்ய.

The Lord revealed to them an entrance
In that spiraling flame which rose aloft
Containing within itself the divine temple;
Pukali's Prince of everlasting glory hailed
The Lord, the supernal flame now grown
Pervasive and immense, and adored Him;
To grace all with deliverance in this wide wide world

    வழியினை அருளிச் செய்வார்.


Arunachala Siva.

7528
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 11:01:53 AM »
Verse  1246:


தேவர்கள் தேவர் தாமும்
    திருவருள் புரிந்து நீயும்
பூவையன் னாளும் இங்குன்
    புண்ணிய மணத்தின் வந்தார்
யாவரும் எம்பாற் சோதி
    இதனுள்வந் தெய்தும் என்று
மூவுல கொளியால் விம்ம
    முழுச்சுடர்த் தாணு வாகி.


The God of gods graced him thus: "May you,
Your wife like unto a starling, and all
Men and women that attend your holy wedding
Come to Us through this fire." The Lord commanded
Him thus, and grew into a pillar of pure fire
That by its radiance brightened the triple worlds.


Arunachala Siva.

7529
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 10:59:21 AM »
Verse  1245:


காதல்மெய்ப் பதிகம் கல்லூர்ப்
    பெருமணம் எடுத்துக் கண்டோர்
தீதுற பிறவிப் பாசந்
    தீர்த்தல்செம் பொருளாக் கொண்டு
நாதனே நல்லூர் மேவும்   
    பெருமண நம்பனே உன்
பாதமெய்ந் நீழல் சேரும்
    பருவம் ஈதென்று பாட.In swelling love he sang the divinely true decade
Beginning with the words: "Kalloor-p-Perumanam?"
Resolving to do away with the evil and birth-breeding
Paasa of all those that attended the wedding
And having that as the import, he hailed the Lord thus:
"O Lord! O True One of Nalloorpperumanam!
This is the hour for us to reach
The everlastingly true umbrage of your feet!"

Arunachala Siva.

7530
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 10:56:54 AM »
Verse  1244:


சிவனமர்ந் தருளுஞ் செல்வத்
    திருப்பெரு மணத்துள் எய்தித்
தவநெறி வளர்க்க வந்தார்
    தலைப்படுஞ் சார்பு நோக்கிப்
பவமற என்னை முன்னாள்
    ஆண்டஅப் பண்பு கூட
நவமலர்ப் பாதங் கூட்டும்
    என்னும்நல் லுணர்வு நல்க.


He reached the opulent shrine of Tirupperumanam
Where Siva abides in joy, dispensing grace;
The Fosterer of the way of tapas divined the hour
Of Release to be nigh at hand; his goodly
Consciousness assured him that even as the Lord
Ruled him as His servitor in the past,
He would now and for ever rule him
Revealing unto him His feet of fresh blown
Lotus flowers and thus end his embodiment

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 [502] 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... 3061