Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 3200
751
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 28, 2018, 06:45:58 AM »
Verse  7:


கொடுக்க கிற்றிலேன் ஒண்பொருள் தன்னைக்
    குற்றஞ் செற்ற மிவைமுத லாக
விடுக்க கிற்றிலேன் வேட்கையுஞ் சினமும்
    வேண்டில் ஐம்புலன் என்வச மல்ல
நடுக்க முற்றதோர் மூப்புவந் தெய்த
    நமன்த மர்நர கத்திடல் அஞ்சி
இடுக்க ணுற்றனன் உய்வகை யருளாய்
    இடைம ருதுறை யெந்தைபி ரானே.


See 1st verse.
I have not the will to give wealth which will bring me fame, miserliness and enmity being the reasons for that.
I do not have the strength of will to give up desires and anger.
If I wish to give up the desires of the five sensory organs they are not under my control.
As the old age has come which is the cause of trembling,
being afraid of throwing me into the hell by the servants of the god of death,
I suffered mentally please grant me a device to redeem myself.

Arunachala Siva.

752
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 28, 2018, 06:41:41 AM »
Verse  6:

குற்றந் தன்னொடு குணம்பல பெருக்கிக்
    கோல நுண்ணிடை யாரொடு மயங்கிக்
கற்றி லேன்கலை கள்பல ஞானங்
    கடிய வாயின கொடுமைகள் செய்தேன்
பற்ற லாவதோர் பற்றுமற் றில்லேன்
    பாவி யேன்பல பாவங்கள் செய்தேன்
எற்று ளேன்எனக் குய்வகை யருளாய்
    இடைம ருதுறை யெந்தைபி ரானே.


See 1st verse.
Doing many acts that can bring blemish and many good things,
being confused in mind in the company of women who have beautiful small waists,
I did not learn many arts and theological treatises.
I committed cruel acts which people view with dread.
I have no support which I can catch hold of.
Myself being already a sinner, I committed many sinful acts,
to what purpose should I live?
please grant me a device to redeem myself.

Arunachala Siva.

753
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 27, 2018, 06:47:14 AM »
Verse  5:


அழிப்பர் ஐவர் புரவுடை யார்கள்
    ஐவ ரும்புர வாசற ஆண்டு
கழித்துக் காற்பெய்து போயின பின்னைக்
    கடைமு றைஉனக் கேபொறை யானேன்
விழித்துக் கண்டனன் மெய்ப்பொருள் தன்னை
    வேண்டேன் மானுட வாழ்க்கைஈ தாகில்
இழித்தெ னென்றனக் குய்வகை யருளாய்
    இடைம ருதுறை எந்தைபி ரானே.


See 1st verse.
The five senses which should usually protect me, destroy all that is good.
Those five senses have held sway over me to their full satisfaction and having abandoned me after they had gone placing me under their feet.
At last I become a burden to you only.
I regained my knowledge viewed things rightly and came to know the real truth.
If this is the nature of human life, I will not desire it.  I realized that it was low.
Please grant me a device to redeem myself.

Arunachala Siva.

754
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 27, 2018, 06:43:34 AM »
Verse  4:


முந்திச் செய்வினை இம்மைக்கண் நலிய
    மூர்க்க னாகிக் கழிந்தன காலம்
சிந்தித் தேமனம் வைக்கவு மாட்டேன்
    சிறுச்சிறி தேஇரப் பார்கட்கொன் றீயேன்
அந்தி வெண்பிறை சூடும்எம் மானே
    ஆரூர் மேவிய அமரர்கள் தலைவா
எந்தை நீஎனக் குய்வகை யருளாய்
    இடைம ருதுறை யெந்தைபி ரானே.


See 1st verse.
Our master who wears the white crescent moon that rises at sunset!
The actions done in previous births to cause distress in this birth.
As I am under their influence all the years elapsed, myself being arrogant and obstinate.
I am unable to even to fix you in my mind, discerning between good and bad, and renouncing attachments towards worldly things.
I won`t give even a small amount to supplicants.
The chief of the immortals and who dwells in Ārūr!
My father!
You grant me a device to redeem myself.

Arunachala Siva.

755
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 26, 2018, 07:15:09 AM »
Verse  3:


புன்னு னைப்பனி வெங்கதிர் கண்டாற்
    போலும் வாழ்க்கை பொருளிலை நாளும்
என்னெ னக்கினி இற்றைக்கு நாளை
    என்றி ருந்திட ருற்றனன் எந்தாய்
முன்ன மேஉன சேவடி சேரா
    மூர்க்க னாகிக் கழிந்தன காலம்
இன்னம் என்றனக் குய்வகை யருளாய்
    இடைம ருதுறை யெந்தைபி ரானே.


See 1st verse.
Human life is as transient as the drop of dew on the tip of the grass which vanishes when the sun shines.
There is no substance in that.
I was disappointed thinking everyday, I shall be happier tomorrow, than I am today.
What is there to happen to me?
All the years elapsed, myself being arrogant and obstinate, without approaching your feet early in my life.
Please grant me a device to redeem myself, at least now.

Arunachala Siva.

756
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 26, 2018, 07:11:28 AM »
Verse  2:


நரைப்பு மூப்பொடு பிணிவரும் இன்னே
    நன்றி யில்வினை யேதுணிந் தெய்த்தேன்
அரைத்த மஞ்சள தாவதை யறிந்தேன்
    அஞ்சி னேன்நம னாரவர் தம்மை
உரைப்பன் நானுன சேவடி சேர
    உணரும் வாழ்க்கையை ஒன்றறி யாத
இரைப்ப னேனுக்கொர் உய்வகை யருளாய்
    இடைம ருதுறை யெந்தைபி ரானே.


See 1st verse.
Getting grey hairs, old age, and diseases will come now itself.
I become weary having decided to commit only acts which do not bear any good.
I came to know that this body will lose its beauty like the turmeric pulverized into a fine paste.
I was afraid of the god of death.
I now pray to you to reach your feet.
Please grant me a device to redeem myself who has delusion of mind which prevents me from discerning the truth, and not knowing even a little to lead a life of useful activities.

Arunachala Siva.

757
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 25, 2018, 11:33:12 AM »
Tiru Idai Marutur:

Verse  1:


கழுதை குங்குமந் தான்சுமந் தெய்த்தாற்
    கைப்பர் பாழ்புக மற்றது போலப்
பழுது நானுழன் றுள்தடு மாறிப்
    படுசு ழித்தலைப் பட்டனன் எந்தாய்
அழுது நீயிருந் தென்செய்தி மனனே
    அங்க ணாஅர னேயென மாட்டா
இழுதை யேனுக்கொர் உய்வகை யருளாய்
    இடைம ருதுறை எந்தைபி ரானே.

My father and master who dwells in Iṭaimarutu! If the donkey becomes weary after carrying loads of saffron, people will drive it to graze in a barren land.  I was caught in the big vortex of worldly life, being unsteady in my mind, wandering in doing fruitless acts, like that donkey. My father!  My mind! What can you do by weeping!
Grant me a device to redeem myself who is so much ignorant and not capable of uttering the names, one who has beautiful eyes, Haran.

Arunachala Siva.

758
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 25, 2018, 11:27:08 AM »
Verse  11:


ஓரூர் என்றுல கங்களுக் கெல்லாம்
    உரைக்க லாம்பொரு ளாய்உடன் கூடிக்
காரூ ருங்கமழ் கொன்றைநன் மாலை
    முடியன் காரிகை காரண மாக
ஆரூ ரைம்மறத் தற்கரி யானை
    அம்மான் றன்திருப் பேர்கொண்ட தொண்டன்
ஆரூ ரன்னடி நாயுரை வல்லார்
    அமர லோகத் திருப்பவர் தாமே.

On account of the lady Paravai, being the place that can be praised as the preeminent place in all the worlds, and having lived with her in that place, Siva who adorns his head with the fragrant garlands of Koṉṟai which blossoms in the winter, who dwells in Arūr which one cannot forget, the humble servant who had the holy name of the god,
those who are able to recite the verses composed by Arūraṉ who lies at the feet of Siva like a dog, will dwell in the world of the immortals.

Padigam on Tiru Arur completed.

Arunachala Siva.
 

759
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 25, 2018, 11:22:01 AM »
Verse  10:


ஒட்டி ஆட்கொண்டு போயொளித் திட்ட
    உச்சிப் போதனை நச்சர வார்த்த
பட்டி யைப்பக லையிருள் தன்னைப்
    பாவிப் பார்மனத் தூறும்அத் தேனைக்
கட்டி யைக்கரும் பின்தெளி தன்னைக்
    காத லாற்கடற் சூர்தடிந் திட்ட
செட்டி அப்பனைப் பட்டனைச் செல்வ
    ஆரூ ரானை மறக்கலு மாமே.

Having picked up a dispute with me and admitting me as his protege, Siva who is as bright as the midday, appeared before me and afterwards disappeared in the temple at Tiruveṇṇainallūr.  An unbridled person, who tied a poisonous cobra in the waist,
the honey which springs in the minds of those who meditate on him, the clear juice of the sugar-cane and the mass of jaggery, the father of Murugaṉ who killed Sura on account of the love he placed on the Devas and the spiritual master, is it possible to forget the Lord in Arūr of wealth.

Arunachala Siva.

760
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 25, 2018, 11:16:37 AM »
Verse  9:


விடக்கை யேபெருக் கிப்பல நாளும்
    வேட்கை யாற்பட்ட வேதனை தன்னைக்
கடக்கிலேன்நெறி காணவு மாட்டேன்
    கண்கு ழிந்திரப் பார்கையில் ஒன்றும்
இடக்கி லேன்பர வைத்திரைக் கங்கைச்
    டையா னைஉமை யாளையோர் பாகத்
தடக்கி னானைஅந் தாமரைப் பொய்கை
    ஆரூ ரானை மறக்கலு மாமே.


Increasing the flesh in the body always, I do not have the strength to remove the troubles born out of desire, I am unable to see the right path after removing them,
I do not have the pity to place anything in the hands of the supplicants, who have sunken eyes on accounts of hunger, Siva who has on his matted locks, Ganga with spreading waves, who absorbed Uma in a half, is it possible to forget the Lord in Arūr which has natural ponds where beautiful lotus grows?

Arunachala Siva.

761
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 25, 2018, 07:25:23 AM »
Verse  8:


வாளா நின்று தொழும்அடி யார்கள்
    வானா ளப்பெறும் வார்த்தையைக் கேட்டும்
நாணா ளும்மல ரிட்டுவ ணங்கார்
    நம்மையாள் கின்ற தன்மையை ஓரார்
கேளா நான்கிடந் தேஉழைக் கின்றேன்
    கிளைக்கெ லாந்துணை யாமெனக் கருதி
ஆளா வான்பலர் முன்பழைக் கின்றேன்
    ஆரூ ரானை மறக்கலு மாமே.


See 1st verse.
Even after hearing the news that devotees who simply worship Siva with joined hands without doing any other service, rule ever heaven, people do not pay obeisance to him by placing flowers at his feet, daily, they do not know that he protects in this birth itself, us who worship him, which acts they see before their eye, claiming relationship with him.  I do service to him prostrating before him so that he might become companion not only to me but also to my relations. I invite many people to become his humble servants in their presence.


Arunachala Siva.

762
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 25, 2018, 07:14:38 AM »
Verse  7:


கரியா னைஉரி கொண்டகை யானைக்
    கண்ணின் மேல்ஒரு கண்ணுடை யானை
வரியா னைவருத் தம்களை வானை
    மறையா னைக்குறை மாமதி சூடற்
குரியா னைஉல கத்துயிர்க் கெல்லாம்
    ஒளியா னைஉகந் துள்கிநண் ணாதார்க்
கரியா னைஅடி யேற்கெளி யானை
    ஆரூ ரானை மறக்கலு மாமே.


See 1st verse.
Siva who flayed the skin of an elephant which has a trunk, with his hand, who has a frontal eye above the eyes on the face, who is beautiful,
who removes the sufferings of those who approach him,
who has Vedas as his word,
who has the right to wear the big crescent moon,
who is the real light to all the living beings in this world,
who is difficult for those who do not approach him thinking of him and desiring him,
who is at the same time easily accessible to me, his simple servant.

Arunachala Siva.

763
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 24, 2018, 11:47:50 AM »
Verse 4:


செத்த போதினில் முன்னின்று நம்மைச்
    சிலர்கள் கூடிச் சிரிப்பதன் முன்னம்
வைத்த சிந்தையுண் டேமன முண்டே
    மதியுண் டேவிதி யின்பய னுண்டே
முத்தன் எங்கள்பி ரானென்று வானோர்
    தொழநின் றதிமில் ஏறுடை யானை
அத்தன் எந்தைபி ரான்எம்பி ரானை
    ஆரூ ரானை மறக்கலு மாமே.


See 1st verse.
Before some people gather together before us when we are dead and laugh contemptuously, do we not possess the idea granted by god?
Do we not possess the mind?
Do we not possess intellect?
Do we not possess the fruits of our virtuous acts?
Siva who has a bull with a hump on its withers, and who is worshipped by the celestial beings, uttering the names Siva who is naturally free from all bondage!
Our master!
And who is the father of all, the master of my father and my chief. 

Arunachala Siva.

764
General topics / Bhagavan's Jayanti (Birthday) - 24.12.2018.
« on: December 24, 2018, 08:34:52 AM »
Today is the Punarvasu star day of the month of Margazhi (Dhanur) in 2018.
Sri Bagavan as born in the small town of Tiruchuzhi, near Madurai on this day.
Today the Asramam celebrates Bhagavan's Jayanti, with special abhishekam,
alankaram and arti for Sri Ramaneswara Mahalingsm.  This will be followed by
singing of songs like Tiruchuzhial Padigam etc., followed by lunch with sweets.

Arunachala Siva.

765
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 24, 2018, 07:10:11 AM »
Verse  3:


கார்க்குன் றமழை யாய்ப்பொழி வானைக்
    கலைக்கெ லாம்பொரு ளாய்உடன் கூடிப்
பார்க்கின் றஉயிர்க் குப்பரிந் தானைப்
    பகலுங் கங்குலு மாகிநின் றானை
ஓர்க்கின் றசெவி யைச்சுவை தன்னை
    யுணரும் நாவினைக் காண்கின்ற கண்ணை
ஆர்க்கின் றகட லைமலை தன்னை
    ஆரூ ரானை மறக்கலு மாமே.


See 1st verse.
Siva who pours rain on the hills on which clouds settle,
being the meaning of all the arts and being immanent in them,
who takes compassion on the visible living beings,
who is day and night,
being the ear that listens attentively to sound,
being the six kinds of tastes,
being the tongue that experiences them,
being the eyes that see objects,
being the roaring ocean,
and who is the mountain.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 3200