Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 3072
751
Verses  7,8 and 9:


Not available.

Arunachala Siva.

752
Verse 6:


அற்றுப் பற்றின்றி யாரையு மில்லவர்க்
குற்ற நற்றுணை யாவா னுறைபதி
தெற்று மாடங்கள் சூழ்திரு வாஞ்சியம்
கற்றுச் சேர்பவர்க் குக்கருத் தாவதே.

Having given up all desires and without two kinds of attachments, to those who have none to support them, Siva is the trustworthy and good companion.  Place where he dwells, Vā?chiyam, surrounded by crowded mansions.  It is the intention for those learned people to reach that place.

Arunachala Siva.


753
Verse 5:


நீறு பூசி நிமிர்சடை மேற்பிறை
ஆறு சூடும் அடிக ளுறைபதி
மாறு தானொருங் கும்வயல் வாஞ்சியம்
தேறி வாழ்பவர்க் குச்செல்வ மாகுமே.

The place of the god who wears on his erect matted locks, having smeared sacred ash, a crescent moon and a river, wealth will increase to those who live with a clear idea that Vā?chiyam. which has fields where the weeds that are enemies of crops become perished, is our refuge.

Arunachala Siva.


754
Verse  4:

அங்க மாறும் அருமறை நான்குடன்
தங்கு வேள்வியர் தாம்பயி லுந்நகர்
செங்கண் மாலிட மார்திரு வாஞ்சியம்
தங்கு வார்நம் அமரர்க் கமரரே.


The city where Brahmins who perform sacrifices and retain in their mind the six Angams and all the four abstruse Vedas, our immortal Siva who is the chief of the immortals will stay in Tiruvā?chiyam with red-eyed Vishnu being on his left side.

Arunachala Siva.

755
Verse  3:

புற்றில் ஆடர வோடு புனல்மதி
தெற்று செஞ்சடைத் தேவர்பி ரான்பதி
சுற்று மாடங்கள் சூழ்திரு வாஞ்சியம்
பற்றிப் பாடுவார்க் குப்பாவ மில்லையே.

The city of the master of the Devas, who has on his red matted locks, a dancing cobra that lives in the anthill, water and crescent moon, becoming inter-wined, which is Tiruvānchiyam surrounded by mansions all round.  There will no sins to those who sing about its greatness reaching it.

Arunachala Siva.756
Verse  2:


பறப்பை யும்பசு வும்படுத் துப்பல
திறத்த வும்முடை யோர்திக ழும்பதி
கறைப்பி றைச்சடைக் கண்ணுதல் சேர்தரு
சிறப்பு டைத்திரு வாஞ்சியஞ் சேர்மினே.

The city where Brahmins who have construction a pit for sacrificial fire in the form of a bird and offered a sacrificial animal and many other things.  Reach Tiruvā?chiyam, which has the eminence of being the abode of Siva, who has a frontal eye and who has on his matted locks a crescent moon with a dark spot. People of this world!

Arunachala Siva.

757
Tiru Vanchiyam:

Verse  1:

படையும் பூதமும் பாம்பும்புல் வாயதள்
உடையுந் தாங்கிய உத்தம னார்க்கிடம்
புடைநி லாவிய பூம்பொழில் வாஞ்சியம்
அடைய வல்லவர்க் கல்லலொன் றில்லையே.


The place of the supreme being, Siva, who bore weapon, Bhutas, cobra, a dress made of deer skin,  there will not be the slightest suffering for those who can reach Vā?chiyam, which has flower-gardens which are thriving on all sides.

Arunachala Siva.

758
Verse  10:

இலங்கை வேந்த னிருபது தோளிற
நலங்கொள் பாதத் தொருவிர லூன்றினான்
மலங்கு பாய்வயல் சூழ்ந்த வலஞ்சுழி
வலங்கொள் வாரடி யென்றலை மேலவே.

The feet of those devotees who go round from left to right, Valanchuzhi, which has fields in which the fish, true eel, leaps, belonging to Siva, who pressed one toe of his foot which does immense good, to crush the twenty shoulders of the King of Lanka, Ravanan, are on my head.

Padigam on Tiru Valanchuzhi completed.

Arunachala Siva.759
Verse  9:

கண்ப னிக்குங்கை கூப்புங்கண் மூன்றுடை
நண்ப னுக்கெனை நான்கொடுப் பேனெனும்
வண்பொன் னித்தென் வலஞ்சுழி மேவிய
பண்ப னிப்பொனைச் செய்த பரிசிதே.

Tears roll down her eyes,  she joins her hands in worship,  she says I shall offer myself to the friend who has three eyes. This is the nature that the god who is the embodiment of all good qualities and who is on the southern bank of the river Poṉṉi of fertility, has done to my Thalaivi, who is as valuable to me as gold. (These are the words of the friend.).

Arunachala Siva.


760
Verse 8:


தேடு வார்பிர மன்திரு மாலவர்
ஆடு பாதம் அவரு மறிகிலார்
மாட வீதி வலஞ்சுழி யீசனைத்
தேடு வானுறு கின்றதென் சிந்தையே.

Brahma and Vishnu, search his raised foot during dance. Even they do not know them feet.  My mind is trying to search the god who dwells Valanchuzhi, which has streets with mansions. When the great gods, Brahma and Vishnu are not able to know his feet, what a pity my mind is trying to search for him!

Arunachala Siva.


761
Verse  7:

நாக்கொண் டுபர வும்மடி யார்வினை
போக்க வல்ல புரிசடைப் புண்ணியன்
மாக்கொள் சோலை வலஞ்சுழி யீசன்றன்
ஏக்கொ ளப்புர மூன்றெரி யானவே.

Siva, the embodiment of all virtues having twisted matted locks, who is capable of removing the karmas of devotees who can praise him with their power of speech.
The three cities become engulfed by fire when Siva in Valanchuzhi, which has mango-groves, fixed his arrow in the bow.

Arunachala Siva.


762
Verse 6:

படங்கொள் பாம்பொடு பான்மதி யஞ்சடை
அடங்க வாழவல் லானும்பர் தம்பிரான்
மடந்தை பாகன் வலஞ்சுழி யானடி
அடைந்த வர்க்கடி மைத்திறத் தாவனே.


The master of the celestial beings, and the god who controlled and made the cobra with a hood and white crescent moon live side by side, who has a lady as a half.
and who dwells in Valanchuzhi.  I shall willingly become a bonded slave to those devotees who have approached the feet of god.

Arunachala Siva.

763
Verse  5:


விண்ட வர்புர மூன்று மெரிகொளத்
திண்தி றற்சிலை யாலெரி செய்தவன்
வண்டு பண்முர லுந்தண் வலஞ்சுழி
அண்ட னுக்கடி மைத்திறத் தாவனே.


Siva burnt the three cities of the enemies to be consumed by fire by a very strong bow.  I would become a bonded slave in the matter of doing service to Siva in cool Vala?chuzhi,  where the bees hum like melody-types.

Arunachala Siva.

764
Verse  4:


நறைகொள் பூம்புனல் கொண்டெழு மாணிக்காய்க்
குறைவி லாக்கொடுங் கூற்றுதைத் திட்டவன்
மறைகொள் நாவன் வலஞ்சுழி மேவிய
இறைவ னையினி யென்றுகொல் காண்பதே.


To protect the bachelor Markandeyan, who started to worship god with aromatic water, Siva, who definitely kicked the god of death who is never decreasing in his cruelty.  He recites the Vedas with his tongue. When am I to see Siva dwelling in Valanchuzhi, in this birth.

Arunachala Siva.

765
Verse  3:

இளைய காலமெம் மானை யடைகிலாத்
துளையி லாச்செவித் தொண்டர்காள் நும்முடல்
வளையுங் காலம் வலஞ்சுழி யீசனைக்
களைக ணாகக் கருதிநீ ருய்ம்மினே.

Those who did not reach our Lord in young age and who are deaf to good advice!
When your bodies become bent low due to old age, save yourselves thinking of the Lord in Valanchuzhi, as your support.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 3072