Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 2903
751
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 05, 2017, 09:19:41 AM »
Verse  7:


ஆருமெதி ராதவலி யாகிய சலந்தரனை யாழியதனால்
ஈரும்வகை செய்தருள் புரிந்தவ னிருந்தமலை தன்னைவினவில்
ஊருமர வம்மொளிகொண் மாமணி யுமிழ்ந்தவை யுலாவிவரலால்
காரிருள் கடிந்துகன கம்மென விளங்குகா ளத்திமலையே.


If one asks about the hill where Siva who bestowed his grace on the world having cut with a discus Jalantharan, who was so strong that no one dared to oppose him in battle, it is the hill, Kāḷatti which as the light of the brilliant and big gems spat by the crawling cobras dispel darkness, shines like gold.

Arunachala Siva.

752
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 05, 2017, 09:16:06 AM »
Verse  6:

பாரகம் விளங்கிய பகீரத னருந்தவ முயன்றபணிகண்
டாரருள் புரிந்தலைகொள் கங்கைசடை யேற்றவரன் மலையைவினவில்
வாரத ரிருங்குறவர் சேவலின் மடுத்தவ ரெரித்தவிறகில்
காரகி லிரும்புகை விசும்புகமழ் கின்றகா ளத்திமலையே.

Seeing the act of Bhagirata, who was famous in this world and who performed severe penance, bestowing his rare grace on him, if one asks about the hill of Hara who received on his matted locks, Gangai, which has waves, it is the hill, Kāḷatti where the black hunters kindle fire in their watch-tower which have long paths with fire-wood from which big clouds of smoke of the black-eagle wood spreads their fragrance in the sky.

Arunachala Siva,

753
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 05, 2017, 09:12:57 AM »
Verse  5:

மலையின்மிசை தனின்முகில்போல் வருவதொரு மதகரியை மழைபொலலறக்
கொலைசெய்துமை யஞ்சவுரி போர்த்தசிவன் மேவுமலை கூறிவினவில்
அலைகொள்புன லருவிபல சுனைகள்வழி யிழியவய னிலவுமுதுவேய்
கலகலென வொளிகொள்கதிர் முத்தமவை சிந்துகா ளத்திமலையே.


If one asks in particular the hill which Siva, who killed the elephant having fluid of must which came against him like a cloud that appears on the hill, to roar like the thunder of the cloud, and covered himself with its skin, to frighten Uma, desires to dwell in, the streams with water having waves to descend through the many mountain springs, to the plains, it is the hill, Kāḷatti where the mature bamboo which stands by the side scatters pearls of bright rays, making a sound 'kalakala' .

Arunachala Siva.

754
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 05, 2017, 09:08:56 AM »
Verse  4:


வேயனைய தோளுமையொர் பாகமது வாகவிடை யேறிசடைமேல்
தூயமதி சூடிசுடு காடினட மாடிமலை தன்னைவினவில்
வாய்கலச மாகவழி பாடுசெய்யும் வேடன்மல ராகுநயனம்
காய்கணை யினாலிடந் தீசனடி கூடுகா ளத்திமலையே.

Siva who rides on a bull having on one half Uma whose shoulders are like bamboos.
He who wears a spotless crescent moon on his matted locks, who dances in the cremation ground if one asks about his hill, the hunter Kaṇṇappaṉ who worshipped Siva using his mouth as a water pot to hold water for bathing god.  Scooping with the help of a burning arrow his eye resembling flower, it is the hill, Kāḷatti where he attained the feet of Siva, the Lord of the universe.

Arunachala Siva.

755
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 05, 2017, 09:05:55 AM »
Verse  3:


வல்லைவரு காளியைவ குத்துவலி யாகிமிகு தாரகனைநீ
கொல்லென விடுத்தருள் புரிந்தசிவன் மேவுமலை கூறிவினவில்
பல்பலவி ருங்கனி பருங்கிமிக வுண்டவை நெருங்கியினமாய்க்
கல்லதிர நின்றுகரு மந்திவிளை யாடுகா ளத்திமலையே.


If one asks in particular about the hill where Siva who bestowed his grace on the world, by sending the Kāḷi who manifested herself quickly, and telling her duty, you kill Tārukaṉ who is proud as he was the embodiment of strength itself.
It is the hill, Kāḷatti where the black female monkeys which plucked very many big fruits and ate them crowd together as a group and play to make the boulders reverberate their sound.

Arunachala Siva.

756
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 05, 2017, 09:02:25 AM »
Verse  2:


முதுசினவி லவுணர்புர மூன்றுமொரு நொடிவரையின் மூளவெரிசெய்
சதுரர்மதி பொதிசடையர் சங்கரர் விரும்புமலை தன்னைவினவில்
எதிரெதிர வெதிர்பிணைய வெழுபொறிகள் சிதறவெழி லேனமுழுத
கதிர்மணியின் வளரொளிக ளிருளகல நிலவுகா ளத்திமலையே.


If one asks about the hill of the able god, who burnt for the fire to rise within a moment all the three cities of the demons with an old angry bow, who conceals the crescent moon in his matted locks, dispenser of good things, is the hill, Kāḷatti, where by the sparks of fire which scatter and which are produced when the bamboos which are against each other rub; and by light of the rays of the gems, which come to the surface when wild pigs dig up the earth by their tusks, shine to dispel darkness.

Arunachala Siva.

757
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: July 16, 2017, 09:33:11 AM »
Tiruk Kalatti (Sri Kalahasti)

Verse  1:

வானவர்கள் தானவர்கள் வாதைபட வந்ததொரு மாகடல்விடம்
தானமுது செய்தருள் புரிந்தசிவன் மேவுமலை தன்னைவினவில்
ஏனமிள மானினொடு கிள்ளைதினை கொள்ளவெழி லார்கவணினால்
கானவர்த மாமகளிர் கனகமணி விலகுகா ளத்திமலையே.

If one asks about the mountain where Siva who granted his grace by consuming the poison that appeared in the ocean to distress the celestial beings and a class of demons who are descendants of Taṉu, is the hill, Kāḷatti, where as the wild pig, herds of deer and parrots eat with avidity ears of millet, the grown up girls of the hunters scare them by throwing gold and gems fixing them in their beautiful stings.

Arunachala Siva.


758
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: July 16, 2017, 09:28:48 AM »
Verse  11:

அந்தண்வரை வந்தபுன றந்ததிரை சந்தனமொ டுந்தியகிலும்
கந்தமலர் கொந்தினொடு மந்திபல சிந்துகயி லாயமலைமேல்
எந்தையடி வந்தணுகு சந்தமொடு செந்தமிழி சைந்தபுகலிப்
பந்தனுரை சிந்தைசெய வந்தவினை நைந்துபர லோகமெளிதே.


Pushing eagle-wood also with the sandal-wood which was brought in the waves which descended from the beautiful and cool mountain, on Kayilāyamalai where many female monkeys scatter fragrant bushes of flowers.  The superior world is easy of attainment if one meditates on the verses done by Sambandhan of Pukali which is associated with refined Tamizh, having rhythmic movement, reaching the feet of our father, as the acts which approached us to inflict sufferings become dwindled.

Padigam on Tiruk Kailash completed.

Arunachala Siva.


759
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: July 16, 2017, 09:23:43 AM »
Verse  10:

அண்டர்தொழு சண்டி பணி கண்டடிமை கொண்டவிறை துண்டமதியோ
டிண்டைபுனை வுண்டசடை முண்டதர சண்டவிருள் கண்டரிடமாம்
குண்டமண வண்டரவர் மண்டைகையி லுண்டுளறி மிண்டுசமயம்
கண்டவர்கள் கொண்டவர்கள் பண்டுமறி யாதகயி லாயமலையே.


The Lord who admitted Chandikeswara, seeing his services, who had the greatness of being worshipped by the celestial beings, as his protege the place of the god who has thick darkness in his neck, who holds a skull, and has matted locks, which he adorns with a crescent moon and a bunch of flowers.  The wicked Jains who are low in character, eating the food holding an earthern a vessel resembling the skull, clamoring without sense, is the Kayilāyamalai which was unknown from very early times, to those two who founded a vain religion and embraced it.


Arunachala Siva.760
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: July 16, 2017, 09:20:13 AM »
Verse  9:பரியதிரை யெரியபுனல் வரியபுலி யுரியதுடை பரிசையுடையான்
வரியவளை யரியகணி யுருவினொடு புரிவினவர் பிரிவினகர்தான்
பெரியவெரி யுருவமது தெரியவுரு பரிவுதரு மருமையதனால்
கரியவனு மரியமறை புரியவனு மருவுகயி லாயமலையே.


Siva has the nature of a dress of the skin of a tiger which has stripes, and water with big waves from which fire is produced, the city which Siva who is attached to the form of a lady who wears bangles with lines and eyes with lines in the white portion, and never leaves her, is the Kayilayamalai where the black Vishnu and Brahma who learnt the abstruse Vedas, began to search for the form of a big fire, approach often, as that form had the rare nature of causing only suffering, to forgive them.

Arunachala Siva.

761
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: July 16, 2017, 09:15:37 AM »
Verse  8:

மருப்பிடை நெருப்பெழு தருக்கொடு செருச்செய்த பருத்தகளிறின்
பொருப்பிடை விருப்புற விருக்கையை யொருக்குட னரக்கனுணரா
தொருத்தியை வெருக்குற வெருட்டலு நெருக்கென நிருத்தவிரலால்
கருத்தில வொருத்தனை யெருத்திற நெரித்தகயி லாயமலையே.


Like the big elephant which fought with pride so that sparks of fire flew from the tusks, the demon without regarding that it is the seat of Siva in the mountain, as soon as he frightened the unequalled Uma to be seized with fear, the Kayilāyamalai is the place of Siva who crushed to break the neck of that demon who had no sense, by the toe which practices dances to produce the sound Nerukku Nerukkeṉa.

Arunachala Siva.

762
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: July 16, 2017, 09:11:45 AM »
Verse 7:


சென்றுபல வென்றுலவு புன்றலையர் துன்றலொடு மொன்றியுடனே
நின்றமர ரென்றுமிறை வன்றனடி சென்றுபணி கின்றநகர்தான்
துன்றுமலர் பொன்றிகழ்செய் கொன்றைவிரை தென்றலொடு சென்றுகமழக்
கன்றுபிடி துன்றுகளி றென்றிவைமுன் னின்றகயி லாயமலையே.


Standing entirely having joined the group of Bhutas which have a murky hairs and which wander having gained victory in battles waged in the enemies land, the city where the immortals bow before the feet of Siva always, the fragrance of the Koṉṟai flowers which glitter like gold and blossom in bunches, goes along with the southern balmy breeze and spreads, is the Kayilāyamalai where the calf, female and the male elephant and other beasts stands in the front portion of the mountain.

Arunachala Siva.

763
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: July 16, 2017, 09:07:27 AM »
Verse  6:

ஏதமில பூதமொடு கோதைதுணை யாதிமுதல் வேதவிகிர்தன்
கீதமொடு நீதிபல வோதிமற வாதுபயி னாதனகர்தான்
தாதுபொதி போதுவிட வூதுசிறை மீதுதுளி கூதனலியக்
காதன்மிகு சோதிகிளர் மாதுபயில் கோதுகயி லாயமலையே.


The Bhutas which have no faults. The one who is spoken in the Vedas as different from the world, who revealed songs and many moral conducts, is the place where the master always stays without forgetting.  Though the chillness caused by the drops of honey on the wings of the bees which hum to unfold the petals which contain within them pollen, distresses them, is the Kayilāyamalai where cuckoos of beauty which love to stay in those gardens, and which have brilliance, pick the flowers found there.

Arunachala Siva.
764
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: July 16, 2017, 09:03:19 AM »
Verse  5:


குடங்கையி னுடங்கெரி தொடர்ந்தெழ விடங்கிளர் படங்கொளரவம்
மடங்கொளி படர்ந்திட நடந்தரு விடங்கன திடந்தண் முகில்போய்த்
தடங்கட றொடர்ந்துட னுடங்குவ விடங்கொளமி டைந்தகுரலால்
கடுங்கலின் முடங்களை நுடங்கர வொடுங்குகயி லாயமலையே.


The fire held in the palm rises and shines in a wavy manner without extinguishing,
the light of the cobras which have hoods and increasing poison makes the other lights diminish by their brilliance. The cool clouds going to the big ocean and drawing water from it dance on the mountains. By the noise of the thunder which occupies all places.
in the rugged boulders. The Kayilāyamalai is the place where the curved cobras lie concealing themselves for safety, that cobras are afraid of the harsh sound of the thunder, of the clouds - is a literary conventions.

Arunachala Siva.

765
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: July 16, 2017, 08:59:17 AM »
Verse  4:

முடியசடை பிடியதொரு வடியமழு வுடையர்செடி யுடையதலையில்
வெடியவினை கொடியர்கெட விடுசில்பலி நொடியமகி ழடிகளிடமாம்
கொடியகுர லுடையவிடை கடியதுடி யடியினொடு மிடியினதிரக்
கடியகுர னெடியமுகின் மடியவத ரடிகொள்கயி லாயமலையே.Siva has matted locks on his head, a sharp battle-axe which can be held in the fist,
the wicked people, demons, who do detestable acts, to perish. The place of the god who feels joy in speaking a few words for the sake of placing a small quantity of alms in the skull issuing stench, when the bull having harsh bellowing sound to roar like thunder along with the calves of elephants of quick gait.  It is the Kayilayamalai where as the thunder of the long clouds is drowned, goes on its way at the foot of the hill.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 2903