Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 [500] 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 ... 3091
7486
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2016, 09:17:06 AM »
Verse 249:

தம்பிரான் தோழரவர்
    தாம்வேண்டிக் கொண்டருள
உம்பர்நா யகருமதற்
    குடன்பாடு செய்வாராய்
நம்பிநீ சொன்னபடி
    நாஞ்செய்தும் என்றருள
எம்பிரா னேயரிய
    தினியெனக்கென் னெனவேத்தி.   When the Lord's companion prayed to Him thus, the Lord
Of gods agreeing to his request, spake thus in grace:
"O Nampi, I will do as you beseech Me!" Then Aaroorar
Hailed Him thus: "O Lord, my God! Is there
Henceforth aught that is rare for me?"

Arunachala Siva.


7487
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2016, 09:14:24 AM »
Verse  248:


சங்கரர்தாள் பணிந்திருந்து
    தமிழ்வேந்தர் மொழிகின்றார்
மங்கையவள் தனைப்பிரியா
    வகைசபதஞ் செய்வதனுக்
கங்கவளோ டியான்வந்தால்
    அப்பொழுது கோயில்விடத்
தங்குமிடந் திருமகிழ்க்கீழ்க்
    கொளவேண்டு மெனத்தாழ்ந்தார்.   Adoring the feet of Sankara, the Prince of Tamizh
Spake thus: "When I go forth thither to take an oath
That I will not part from her, You should then be
Pleased to quit the shrine, and abide below
The Makizha tree." Thus he prayed and bowed before Him.


Arunachala Siva.

7488
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2016, 09:12:01 AM »
Verse  247:வம்பணிமென் முலையவர்க்கு
    மனங்கொடுத்த வன்தொண்டர்
நம்பரிவர் பிறபதியும்
    நயந்தகோ லஞ்சென்று
கும்பிடவே கடவேனுக்
    கிதுவிலக்கா மெனுங்குறிப்பால்
தம்பெருமான் றிருமுன்பு
    தாம்வேண்டுங் குறையிரப்பார்.   

Van-tondar who gave away his mind to her
Of soft breasts cinctured by a breast-band, deeming it
To be an embargo on his dutiful itinerary
To the many shrines where his Lord joyously
Abides, to adore His beauteous forms,
Began to formulate his prayer.

Arunachala Siva.


7489
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2016, 09:09:06 AM »
Verse  246:


என்செய்தால் இதுமுடியும்
    ஆதுசெய்வன் யானிதற்கு
மின்செய்த புரிசடையீர்
    அருள்பெறுதல் வேண்டுமென
முன்செய்த முறுவலுடன்
    முதல்வரவர் முகநோக்கி
உன்செய்கை தனக்கினியென்
    வேண்டுவதென் றுரைத்தருள.   


Then Aaroorar said: "I will do that which will fulfill
My desire to wed her, O Lord of fulgurant, matted hair
I beseech Your grace." Then with a smile
That appeared on His lips, the Primal Lord
Facing him interrogated thus: "For your act
(Of swearing) what else is to be done?"   

Arunachala Siva.

7490
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2016, 09:06:30 AM »
Verse  245:வன்தொண்டர் மனங்களித்து
    வணங்கிஅடி யேன்செய்ய
நின்றகுறை யாதென்ன
    நீயவளை மணம்புணர்தற்
கொன்றியுட னேநிகழ
    ஒருசபத மவள்முன்பு
சென்றுகிடைத் திவ்விரவே
    செய்கவென வருள்செய்தார்.   Van-tondar adored Him with a joyous heart
And queried Him thus: "What is it, O my Lord,
I am called upon to do?" Then the Lord
Spake in grace thus: "To wed her you will have
To affirm solemnly before her that you will ever
Live with her and not part from her; call on her
And this very night swear so before her."


Arunachala Siva.

7491
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2016, 09:04:04 AM »
Verse  244:


வேயனைய தோளியார்
    பால்நின்று மீண்டருளித்
தூயமனம் மகிழ்ந்திருந்த
    தோழனார் பால்அணைந்து
நீஅவளை மணம்புணரும்
    நிலையுரைத்தோம் அதற்கவள்பால்
ஆயதொரு குறைஉன்னால்
    அமைப்பதுள தென்றருள.   


Then returning from her whose shoulder was
Bamboo-like, the Lord came to His companion
Of flawless mind who was reveling in joy,
And said: "I spoke to her of your marriage with her;
For this you have to fulfill a condition."

Arunachala Siva.   


7492
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2016, 09:01:49 AM »
Verse  243:


மற்றவர்தம் உரைகொண்டு
    வன்தொண்டர் நிலைமையினை
ஒற்றிநகர் அமர்ந்தபிரான்
    உணர்ந்தருளி யுரைசெய்வார்
பொற்றொடியா யுனையிகந்து
    போகாமைக் கொருசபதம்
அற்றமுறு நிலைமையினால்
    அவன்செய்வா னெனவருளி.He listened to her words; He, the Lord of Otriyoor,
Considered the state of Von-tondar also;
Then He graciously spake thus: "O beauty bejewelled
In gold, he will in solemn secrecy swear an oath
Affirming his non-parting from you."

Arunachala Siva.   

7493
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2016, 08:59:24 AM »
Verse  242:


பின்னும் பின்னல் முடியார்முன்
    பெருக நாணித் தொழுரைப்பார்
மன்னுந் திருவா ரூரின்கண்
    அவர்தாம் மிகவும் மகிழ்ந்துறைவ
தென்னுந் தன்மை யறிந்தருளும்
    எம்பி ராட்டி திருமுலைதோய்
மின்னும் புரிநூல் அணிமார்பீர்
    என்றார் குன்றா விளக்கனையார்.   


Then in great bashfulness she bowed to the Lord
Of plaited chignon and said: "O Lord whose beauteous chest
Displays the flashing, white, sacred thread
Splendorous with its contact of the divine breasts
Of our Goddess! He is one that joyously resides
For good, in ever-during Tiruvaaroor; be pleased
To grace me bearing this in mind." Thus spake she,
Verily a flawless lamp, for ever bright.

Arunachala Siva.


7494
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2016, 08:57:07 AM »
Verse  241:

எம்பி ரானே நீரருளிச்
    செய்தார்க் குரியேன் யான்இமையோர்
தம்பி ரானே அருள்தலைமேற்
    கொண்டேன் தக்க விதிமணத்தால்
நம்பி யாரூ ரருக்கென்னை
    நல்கி யருளும் பொழுதிமயக்
கொம்பி னாகங் கொண்டீர்க்குக்
    கூறுந் திறமொன் றுளதென்பார்.   


"My Lord, I belong to him whom You grace; O Lord
Of gods! I wear Your grace on my crown; when You deign
To grant me to Nampi Aaroorar in a ceremonial wedding,
O Lord whose frame shares the liana of Himavant
I have a prayer to submit unto You."

Arunachala Siva.   


7495
14.


உரைமாண்ட உள்ளொளி
    உத்தமன்வந் துளம்புகலும்
கரைமாண்ட காமப்
    பெருங்கடலைக் கடத்தலுமே
இரைமாண்ட இந்திரியப்
    பறவை இரிந்தோடத்
துரைமாண்ட வாபாடித்
    தோணோக்க மாடாமோ.When the ineffable inner Light manifesting as the sublime One entered my soul,
I crossed the boundless main of desire.
At this,
the birds - Jnaana and karma indiriyas -,
left without pabulum,
fled away,
On a sudden.
The plethora of superfluity perished.
This we will hail and play Tholl-Nokkam.

(concluded)

Arunachala Siva.

7496
13.


ஏழைத் தொழும்பனேன்
    எத்தனையோ காலமெல்லாம்
பாழுக் கிறைத்தேன்
    பரம்பரனைப் பணியாதே
ஊழிமுதற் சிந்தாத
    நன்மணிவந் தென்பிறவித்
தாழைப் பறித்தவா
    தோணோக்க மாடாமோ. 

I,
the brainless servitor,
have been irrigating the weary waste for many many years,
without serving and adoring the supreme Ens.
Lo,
the Primal Lord of Kalpas ? the goodly and imperishable Ruby ?,
deigned to visit me and pulled out completely the fettering bar of my embodiment.
Thus we will hail and play Tholl-Nokkam.

Arunachala Siva.


7497
12.


பிரமன் அரியென்
    றிருவருந்தம் பேதைமையால்
பரமம் யாம்பரம்
    என்றவர்கள் பதைப்பொடுங்க
அரனார் அழலுருவாய்
    அங்கே அளவிறந்து
பரமாகி நின்றவா
    தோணோக்க மாடாமோ.The two,
Brahma and Vishnu,
in their folly,
vied with Each other and severally asseverated thus:
"We are God !
We are God."
To set at nought Their strife,
Lord Siva there manifested as a boundless column of fire and proved His transcendental Godhead.
This,
we will hail and play Tholl-Nokkam.

Arunachala Siva.

7498
11.


காமன் உடலுயிர்
    காலன்பல் காய்கதிரோன்
நாமகள் நாசிசிரம்
    பிரமன் கரம்எரியைச்
சோமன் கலைதலை
    தக்கனையும் எச்சனையும்
தூய்மைகள் செய்தவா
    தோணோக்க மாடாமோ.He caused Manmata to lose his body;
Yama,
his life;
Surya,
his teeth;
Saraswati,
her nose;
Brahma,
a head;
Agni,
his hands;
Chandra,
his digits,
and Daksha and Yeccha,
their heads.
It is thus he cleansed them of their sins.
This we will hail and play Tholl-Nokkam.

Arunachala Siva.

7499
10.

பங்கயம் ஆயிரம்
    பூவினிலோர் பூக்குறையத்
தங்கண் இடந்தரன்
    சேவடிமேல் சாத்தலுமே
சங்கரன் எம்பிரான்
    சக்கரம்மாற் கருளியவா
றெங்கும் பரவிநாம்
    தோணோக்க மாடாமோ.When out of a thousand lotus-flowers,
one was missing,
Vishnu gouged an eye of his and placed it worshipfully on Siva's salvific feet,
our Lord Sankara ? the conferrer of weal ?,
graciously gifted to him the Disc.
Let us hail this wherever we are and play Tholl-Nokkam.

Arunachala Siva.

7500
9.


எண்ணுடை மூவர்
    இராக்கதர்கள் எரிபிழைத்துக்
கண்ணுதல் எந்தை
    கடைத்தலைமுன் நின்றதற்பின்
எண்ணிலி இந்திரர்
    எத்தனையோ பிரமர்களும்
மண்மிசை மால்பலர்
    மாண்டனர்காண் தோணோக்கம்.

The three renowned Asuras escaped the conflagration and became Siva's portal-guards.
Lo,
since then,
Countless Indiras,
numberless Brahmas and many an earth-devouring Vishnu had perished.
We will hail this and play Tholl-Nokkam.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 [500] 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 ... 3091