Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 [499] 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... 3061
7471
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 29, 2016, 09:17:56 AM »
Verse 24:


கோவைவாய்ப் பரவையார்
    தாம்மகிழும் படிகூறி
மேவியவர் தம்மோடு
    மிகஇன்புற் றிருந்ததற்பின்
சேவின்மே லுமையோடும்
    வருவார்தந் திருவருளின்
ஏவலினால் அவ்விரவு
    பூதங்கள் மிக்கெழுந்து.   


He narrated the happenings to Paravaiyaar whose lips were
Ruddy like Kovvai and who listened to him in rapture;
He spent his time with her in great joy; then that night
By the divine grace of the Lord and His Uma whose mount is
The Bull, the Bhootha-Host proceeded forth in throngs.

Arunachala Siva.


7472
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 29, 2016, 09:15:36 AM »
Verse  23:

பூங்கோயில் மகிழ்ந்தருளும்
    புராதனரைப் புக்கிறைஞ்சி
நீங்காத பெருமகிழ்ச்சி
    யுடனேத்திப் புறம்போந்து
பாங்கானார் புடைசூழ்ந்து
    போற்றிசைக்கப் பரவையார்
ஓங்குதிரு மாளிகையின்
    உள்ளணைந்தார் ஆரூரர்.


He moved into Poongkoyil where the Ancient One willingly
Abides, dispensing grace; in uninterrupted joy
He hailed the Lord, and moved out, encircled by the devotees
And hailed by them, Aaroorar moved into the lofty
And beautiful mansion of Paravaiyaar.


Arunachala Siva.


7473
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 29, 2016, 09:12:37 AM »
Verse 22:


தம்பிரான் அருள்போற்றித்
    தரையின்மிசை விழுந்தெழுந்தே
உம்பரா லுணர்வரிய
    திருப்பாதந் தொழுதேத்திச்
செம்பொன்நேர் சடையாரைப்
    பிறபதியுந் தொழுதுபோய்
நம்பரா ரூரணைந்தார்
    நாவலூர் நாவலனார்.Hailing the grace of the Lord, he fell prostrate
On the floor, rose up and again hailed and adored
The Lord?s hallowed feet, unknowable to even
The celestial beings; worshipping the Lord whose matted hair
Flashes like ruddy gold in His nearby shrines, the lord
Of great of Navaloor, returned to the Lord's Tiruvaroor.

Arunachala Siva.


7474
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 29, 2016, 09:09:37 AM »
Verse 21:பகற்பொழுது கழிந்ததற்பின்
    பரவைமனை யளவன்றி
மிகப்பெருகு நெல்லுலகில்
    விளங்கியஆ ரூர்நிறையப்
புகப்பெய்து தருவனநம்
    பூதங்க ளெனவிசும்பில்
நிகர்ப்பரிய தொருவாக்கு
    நிகழ்ந்ததுநின் மலனருளால்.


By the grace of the Pure One, an ethereal
And un-bodied voice spake thus: "When the day ends
My Bhootha-host will carry this immense heap
Of paddy and therewith fill not only the house of Paravai
But the whole of the world-famous Tiruvaaroor also."

Arunachala Siva.

7475
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 28, 2016, 01:43:30 PM »
Verse  10:


நல்கா தொழியான் நமக்கென்றுன்
    நாமம் பிதற்றி நயனநீர்
மல்கா வாழ்த்தா வாய்குழறா
    வணங்கா மனத்தால் நினைந்துருகிப்
பல்கால் உன்னைப் பாவித்துப்
    பரவிப் பொன்னம் பலமென்றே
ஒல்கா நிற்கும் உயிர்க்கிரங்கி
    யருளாய் என்னை உடையானே.
O God who owns me !
"You will not leave me,
without Bestowing grace on me."
Thus convinced,
I chant Your name with tear-filled eyes.
I hail You and extol You with faltering tongue,
set my mind on You and melt;
I contemplate You,
Times without number,
hail you as Ponnambalam Itself and stand languishing.
Unto me who is such grant grace,
in mercy.

concluded.

Arunachala Siva.


7476
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 28, 2016, 01:40:32 PM »
Verse 9:


சிரிப்பார் களிப்பார் தேனிப்பார்
    திரண்டு திரண்டுன் திருவார்த்தை
விரிப்பார் கேட்பார் மெச்சுவார்
    வெவ்வே றிருந்துன் திருநாமந்
தரிப்பார் பொன்னம் பலத்தாடுந்
    தலைவா என்பார் அவர்முன்னே
நரிப்பாய் நாயேன் இருப்பேனோ
    நம்பி இனித்தான் நல்காயே.


They will laugh,
feel delighted and make sweet sounds as though their tongues are treated with honey.
Gathering in groups they will descant on Your glory,
Listen to Your praises and praise them that praise You.
Remaining apart they will chant Your hallowed names.
They will say:
"O Chief that dances in Ponnambalam!"
Will I,
in their presence,
remain distressed and denigrated?
O Lord,
grace me ? the dog ?,
henceforth,
at least.


Arunachala Siva.

7477
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 28, 2016, 01:36:46 PM »
Verse 8:


அருளா தொழிந்தால் அடியேனை
    அஞ்சேல் என்பார் ஆர்இங்குப்
பொருளா என்னைப் புகுந்தாண்ட
    பொன்னே பொன்னம் பலக்கூத்தா
மருளார் மனத்தோ டுனைப்பிரிந்து
    வருந்து வேனை வாவென்றுன்
தெருளார் கூட்டங் காட்டாயேல்
    செத்தே போனாற் சிரியாரோ.

O Gold !
O Dancer in Ponnambalam !
Deeming me as worthy,
You barged into me and ruled me.
If You cease to grace me,
who is here that will assure me thus:
"Fear not!"
Parted from You I wilt,
with my mind befuddled.
Saying:
"Come hither!"
if You do not reveal to me Your Assembly of enlightened and redeemed Servitors,
I will perish.
Then,
will You not be laughed at?

Arunachala Siva.


7478
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 28, 2016, 01:33:56 PM »
Verse 7:


இரங்கும் நமக்கம் பலக்கூத்தன்
    என்றென் றேமாந் திருப்பேனை
அருங்கற் பனைகற் பித்தாண்டாய்
    ஆள்வா ரிலிமா டாவேனோ
நெருங்கும் அடியார் களும்நீயும்
    நின்று நிலாவி விளையாடும்
மருங்கே சார்ந்து வரஎங்கள்
    வாழ்வே வாவென் றருளாயே.
"The Lord of Ambalam will take pity on me."
Thus,
Even thus,
I stood rejoicing.
You commandeered Me in a rare way and ruled me.
Should I become like unto unclaimed wealth?
Whilst You and Your thronging servitors are engaged in the aeviternal and divine play,
O our Life,
be pleased to bid me come to Your side.

Arunachala Siva.

7479
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 28, 2016, 01:31:03 PM »
Verse  6:


ஏசா நிற்பர் என்னைஉனக்
    கடியான் என்று பிறரெல்லாம்
பேசா நிற்பர் யான்தானும்
    பேணா நிற்பேன் நின்னருளே
தேசா நேசர் சூழ்ந்திருக்குந்
    திருவோ லக்கம் சேவிக்க
ஈசா பொன்னம் பலத்தாடும்
    எந்தாய் இனித்தான் இரங்காயே. 


O Empyrean Light !
O Lord-God !
O our Father who dances in Ponnambalam !
Your devotees will reproach me;
Others will speak of me as Your servitor.
I stand here yearning for Your grace.
Now at least,
in mercy bless me to hail Your levee where Your loving devotees are in attendance.

Arunachala Siva.

7480
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 28, 2016, 01:27:02 PM »
Verse 5:அரைசே பொன்னம் பலத்தாடும்
    அமுதே என்றுன் அருள்நோக்கி
இரைதேர் கொக்கொத் திரவுபகல்
    ஏசற் றிருந்தே வேசற்றேன்
கரைசேர் அடியார் களிசிறப்பக்
    காட்சி கொடுத்துன் னடியேன்பால்
பிரைசேர் பாலின் நெய்போலப்
    பேசா திருந்தால் ஏசாரோ.


"O Sovereign !
O nectarean Dancer of Ponnambalam!"
Thus I hail You seeking Your grace,
poised like the heron that awaits its coveted prey.
Thus,
Even thus,
I remain,
night and day,
In angst agony,
wilting.
While You have blessed Your servitors who have reached the shore Of Moksha,
and revealed Yourself to them,
You do not grace me with Your reassuring word and remain silent like ghee not
yet manifest in the curdled milk.
At this,
will not the world at large dispraise You?

Arunachala Siva.

7481
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 28, 2016, 12:04:44 PM »
Verse 4:

முழுமுத லேஐம் புலனுக்கும்
    மூவர்க்கும் என் றனக்கும்
வழிமுத லேநின் பழவடி யார்திரள்
    வான்குழுமிக்
கெழுமுத லேயருள் தந்திருக்க
    இரங்குங் கொல்லோஎன்
றழுமது வேயன்றி மற்றென்
    செய்கேன் பொன்னம் பலத்தரைசே.O Source Absolute!
You are the source of guidance to,
not only the five of senses but to the Trinity Also.
You are indeed the source granting grace to your thickly-thronging hereditary servitors.
Seeking Your mercy that will poise me in grace And peace,
I but weep and cry.
What else can I do?
O King of Ponnambalam !

Arunachala Siva.


7482
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 28, 2016, 10:25:03 AM »
Verse  3:


உகந்தா னேஅன் புடைஅடிமைக்
    குருகா உள்ளத் துணர்விலியேன்
சகந்தான் அறிய முறையிட்டால்
    தக்க வாறன் றென்னாரோ
மகந்தான் செய்து வழிவந்தார்
    வாழ வாழ்ந்தாய் அடியேற்குன்
முகந்தான் தாரா விடின்முடிவேன்
    பொன்னம் பலத்தெம் முழுமுதலேO Ens Absolute enshrined in Ponnambalam!
You are Delighted by the willing servitude of Your loving devotees.
I,
the unfeeling one,
know not to melt In devotion.
So,
with the world as witness,
if I make a complaint,
will they not say:
"This does not become You."
You are pleased to cause them thrive who Perform yagas and are poised in the righteous way.
O Lord,
if I am not blessed with a darshan Of Your visage,
I will perish,
for sure.


Arunachala Siva.7483
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 28, 2016, 10:19:49 AM »
Verse  2:


முன்னின் றாண்டாய் எனைமுன்னம்
    யானும் அதுவே முயல்வுற்றுப்
பின்னின் றேவல் செய்கின்றேன்
    பிற்பட் டொழிந்தேன் பெம்மானே
என்னின் றருளி வரநின்று
    போந்தி டென்னா விடில்அடியார்
உன்னின் றிவனார் என்னாரோ
    பொன்னம் பலக்கூத் துகந்தானே.O God who delights to dance in Ponnambalam !
You manifested Yourself before me and ruled me.
I also endeavored to merit it by obeying Your behests.
O God,
I had,
alas,
lagged behind.
If abiding in me in abounding grace,
You do not question me thus:
"Wherefore are you so?"
And say:
"Come along!"
" will not devotees standing in Your Presence ask you:
""Who may this person be?"

Arunachala Siva.7484
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 28, 2016, 10:16:42 AM »
Koil Mootha Tirup Padigam -

The elder decade on Koil (=Chidambaram):


Verse  1:

உடையாள் உன்றன் நடுவிருக்கும்
    உடையாள் நடுவுள் நீயிருத்தி
அடியேன் நடுவுள் இருவீரும்
    இருப்ப தானால் அடியேன்உன்
அடியார் நடுவு ளிருக்கும்அரு
    ளைப் புரியாய்பொன் னம்பலத்தெம்
முடியா முதலே என்கருத்து
    முடியும் வண்ணம் முன்னின்றே. 

he Goddess who owns all,
dwells in the very center Of Your self;
You dwell in the very center Of Her self.
If it is true that You Two be pleased to dwell centered in me,
then deign to so grace me that I ? Your servitor ?,
Should dwell in the midst of Your devotees.
O Primal Ens of Ponnambalam that knows no end Be Pleased to fructify this ? my wish and prayer.

Arunachala Siva.


 

7485
39.  Consciousness alone is the instrument.  Consciousness alone is the play of the Lord.  Truth,
full of consciousness, is consciousness alone.  There is never anything like 'consciousness alone
is the non existence.'

40.  The Vedanta is consciousness alone.  The certitude in Brahman is only consciousness.  That
which is to happen truly is indeed consciousness alone. Only consciousness shines always.

41. The world of form is just consciousness.  The paramount state is only consciousness.  The nature
of consciousness is only consciousness.  The undiminishing consciousness is only consciousness.

42.  The form of Siva is only consciousness.  The personification  of Siva is only consciousness.
All of this is just consciousness.  Happiness and unhappiness are forms of consciousness.

43.  The inert form is only consciousness.  The gap-less is just consciousness.  The nature of comprehension
is only consciousness.  The form of the individual is only consciousness.   
 

contd.,

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 [499] 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... 3061