Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 [498] 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... 3024
7456
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 22, 2016, 09:31:31 AM »
Verse  899:


உம்பருய்ய நஞ்சுண்டார் அருளால் ஓடம்
    செலச்செல்ல உந்துதலால் ஊடு சென்று
செம்பொனேர் சடையார்தங் கொள்ளம் பூதூர்
    தனைச்சேர அக்கரையிற் சேர்ந்த பின்பு
நம்பரவர் தமைவணங்க ஞான முண்ட
    பிள்ளையார் நற்றொண்ட ருடனி ழிந்து
வம்பலரும் நறுங்கொன்றை நயந்தார் கோயில்
    வாயிலின் முன் மகிழ்ச்சியொடு வந்து சார்ந்தார்.As the grace of the Lord who devoured the venom
To save the gods, plied the boat, it moved across
And reached the other bank where the Lord
Of ruddy, golden and matted hair, of Kollampoothoor
Is enshrined; to adore Him
The partaker of nectarean Gnosis and the divine
Serviteurs disembarked; then in delight great
The godly child came before the divine entrance
Of the temple where abides in joy the Lord that wears
Fresh and fragrant Konrai flowers.   

Arunachala Siva.

7457
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 22, 2016, 09:28:31 AM »
Verse  898:

தேவர்பிரான் அமர்ந்ததிருக் கொள்ளம் பூதூர்
    எதிர்தோன்றத் திருவுள்ளம் பணியச் சென்று
மேவுதலால் ஓடங்கள் விடுவா ரின்றி
    ஒழிந்திடவும் மிக்கதோர் விரைவால் சண்பைக்
காவலனார் ஓடத்தின் கட்ட விழ்த்துக்
    கண்ணுதலான் திருத்தொண்டர் தம்மை ஏற்றி
நாவலமே கோலாக அதன்மே னின்று
    நம்பர் தமைக் கொட்டமென நவின்று பாட.


The shrine of the Lord of gods--Kollampoothoor--,
Appeared on the other side of the river;
He beheld it and his mind already alighted there
To adore the Lord; the tethered boats stood
Abandoned by the boatmen; so the godly child caused
The servitors of the triple eyed Lord
Embark a boat and untie the fettering rope;
With his very tongue for the ferrying pole,
Standing on the boat he hymned the divine decade
Beginning with the word: 'Kottam.'

Arunachala Siva.

7458
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 22, 2016, 09:26:00 AM »
Verse  897:மலைவளர்சந் தனம்அகிலும் தேக்கு முந்தி
    மலர்ப்பிறங்கல் வண்டிரைப்பச் சுமந்து பொங்கி
அலைபெருகி ஆள்இயங்கா வண்ணம் ஆறு
    பெருகுதலால் அத்துறையில் அணையும் ஓடம்
நிலைபுரியும் ஓடக்கோல் நிலையி லாமை
    நீர்வாழ்நர் கரையின் கண் நிறுத்திப் போகக்
கலைபயிலுங் கவுணியர்கோன் அதனைக் கண்டக்
    கரையின்கண் எழுந்தருளி நின்ற காலை.

There ran the river, deserted as it were by men,
In fury rolling down and carrying in its current
Sandal-wood, eagle-wood and teak-wood--
The produce of mountains--, and also hill-like
Heaps of flowers buzzed by bees.
As no pole that could be used to ferry a boat
Across the river could be wielded in the raging flood,
Abandoning their boats the dwellers
Of the region
(ferrymen) had gone away;
The godly child, the practitioner of the Vedas,
Standing on the river-bank, witnessed this.   

Arunachala Siva.

7459
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 22, 2016, 09:23:38 AM »
Verse  896:


பொன்னிவளந் தருநாடு புகுந்து மிக்க
    பொருவில்சீர்த் திருத்தொண்டர் குழாத்தி னோடும்
பன்னகப்பூ ணணிந்தவர்தங் கோயில் தோறும்
    பத்தருடன் பதியுள்ளோர் போற்றச் சென்று
கன்னிமதில் திருக்களரும் போற்றிக் கண்டங்
    கறையணிந்தார் பாதாளீச் சுரமும் பாடி
முன்னணைந்த பதிபிறவும் பணிந்து போற்றி
    முள்ளிவாய்க் கரையணைந்தார் முந்நூல் மார்பர்.


He moved into the country made rich by the Ponni;
He adored at every shrine the Lord whose jewels
Are serpents, with the peerless serviteurs and was
Worshipfully received by the local devotees;
He adored the Lord of Tirukkalar girt
With impregnable fort-like walls; then he came
To Paataaleeccharam of the blue-throated Lord,
And hymned Him; he fared forth adoring the shrines
He had hailed earlier, thus the wearer
Of the triple sacred thread came to Mullivaaikkarai.

Arunachala Siva.

7460
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 22, 2016, 09:20:57 AM »
Verse  895:


சாலமிகத் தளர்வாரைத் தளரா வண்ணம்
    தகுவனமற் றவர்க்கருளிச் செய்த பின்பு
மேலவர்தம் பணிமறுக்க அவரும்அஞ்சி
    மீள்வதனுக் கிசைந்துதிரு வடியில் வீழ்ந்து
ஞாலமுய்ய வந்தருளும் பிள்ளை யாரைப்
    பிரியாத நண்பினொடும் தொழுது நின்றார்
ஆலவிட முண்டவரை அடிகள் போற்றி
    அந்நாட்டை அகன்றுமீண் டணையச் செல்வார்.


He consoled them with fitting words when they sorely
Languished, unable to bear his separation;
They dared not disobey him and consented to his
Leaving for the Chozha-country; they fell at his feet
To get leave for their departure, and stood adoring
Him-- the one born for the deliverance of the world--;
Their minds would not part from him;
The godly child adored the Lord who devoured
The dreadful venom of the sea, and was to proceed
Toward the Chozha country.


Arunachala Siva.

7461
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 22, 2016, 09:18:33 AM »
Verse  894:

பொங்குபுனற் காவிரிநா டதனின் மீண்டு
    போதுதற்குத் திருவுள்ள மாகப் பெற்று
மங்கையருக் கரசியார் தாமும் தென்னர்
    மன்னவனும் மந்திரியார் தாமுங் கூட
அங்கவர்தந் திருப்பாதம் பிரிய லாற்றா
    துடன்போக ஒருப்படும்அவ் வளவுநோக்கி
இங்குநான் மொழிந்ததனுக் கிசைந்தீ ராகில்
    ஈசர்சிவ நெறிபோற்றி இருப்பீ ரென்று.

The godly child desired to return to the country
Of the swelling river Ponni; coming to know
Of the resolution of Mangkayarkkarasi, the Pandya
And his minister to accompany him, unable to part company
From his divine feet, the divine child addressed
Them thus: "If you agree to abide by my word, I bid you
Stay in your country fostering the way of Saivism."

Arunachala Siva.   


7462
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 22, 2016, 09:16:14 AM »
Verse  893:


அந்நகரில் இனிதமர்வார் அருகு சூழ்ந்த
    பதிகளில்நீ டங்கணர்தங் கோயில் தாழ்ந்து
மன்னுதிருத் தொண்டருடன் மீண்டு சேர்ந்து
    மன்னவனும் மங்கையருக் கரசி யாரும்
கொன்னவில்வேற் குலச்சிறையார் தாமுங் கூடிக்
    குறைகழல்கள் பணிந்துகுறை கொண்டு போற்றச்
சென்னிவளர் மதியணிந்தார் பாதம் போற்றிச்
    சிரபுரத்துச் செல்வர்இனி திருந்த நாளில்.


As he willingly abode in that town, he adored
The Merciful One in His nearby shrines and returned
Accompanied with the holy devotees; the Pandya,
Mangkayarkkarasi and Kulacchiraiyaar, the holder
Of the sharp spear, hailed the resounding, ankleted
Feet of the godly child and carried out his hests;
The godly child hailing the hallowed feet
Of the crescent-crested Lord abode there in joy.

Arunachala Siva.

7463
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 22, 2016, 09:14:06 AM »
Verse  892:


பதிநிலவு பாண்டிநா டதனில் முக்கட்
    பரமனார் மகிழ்விடங்கள் பலவும் போற்றி
விதிநிலவு வேதநூல் நெறியே ஆக்கி
    வெண்ணீற்றின் சார்வினால் மிக்குயர்ந்த
கதியருளிக் காழிநகர் வாழவந்தார் கண்ணுதலான்
    திருத்தொண்டர் பலருஞ் சூழ
மதிநிலவு குலவேந்தன் போற்றிச் செல்ல
    மந்திரியார் பதிமணமேற் குடியில் வந்தார்.Having adored many a shrine in the Pandya realm
Where abides, in joy, the triple eyed Lord, and having made
The people follow everywhere the way of the Vedas
Which lucidly proclaim the rules, and having blessed
Everyone with lofty deliverance through the white and bright
Holy ash, the godly child who came to be born
At the city of Kaazhi for the weal of its dwellers,
Circled by the serviteurs of the triple eyed Lord,
And hailed by the Pandya of the lunar race, arrived
At Manamerkudi, the home-town of the minister.

Arunachala Siva.

7464
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 22, 2016, 09:09:25 AM »
Verse  891:


அப்பதியைத் தொழுதுவட திசைமேற் செல்வார்
    அங்கையனல் தரித்தபிரான் அமருங் கோயில்
புக்கிறைஞ்சிப் பலபதியும் தொழுது போற்றிப்
    புணரிபொரு தலைகரைவாய் ஒழியப் போந்தே
செப்பரிய புகழ்த்திருவா டானை சேர்ந்து
    செந்தமிழ்மா லைகள்சாத்திச் சிவனார் மன்னும்
ஒப்பரிய புனவாயில் போற்றி செய்து
    வணங்கினார் உலகுய்ய ஞானம் உண்டார்.


அப் பதியை வணங்கி, வடதிசைநோக்கிச் செல்ப வராய், அழகிய கையில் தீயை ஏந்திய இறைவர் விரும்பி வீற்றிருக்கும் கோயிலுள் புகுந்து வணங்கிப் பல பதிகளையும் வணங்கிச் சென்று, கடல் அலைகள் புரண்டு வரும் அவ் எல்லைகள் பிற்படக் கடந்து சென்று, சொலற்கரிய புகழையுடைய திருவாடானை என்னும் பதியை அடைந்து, செந்தமிழ் மாலைகளைச் சாத்தி, உலகம் உய்யும் பொருட்டுச் சிவஞானம் உண்ட பிள்ளையார் ஒப்பில்லாத திருப் புனவாயிலைத் தாழ்ந்து வணங்கினார்.

(English translation not available.)


Arunachala Siva.

7465On 25th January 1946, an Andhra youth arrived and told
Bhagavan about the vagaries of his senses to which Bhagavan
said: "All that is due to the mind.  Set it right."  "That is alright,
Swami.  But however much I try to reduce this anger, it comes
on again and again.  What shall I do?" further asked the poor
boy.

"Oh! Is that so, then get angry with that anger, it will be all
right," said Bhagavan.  Everyone in the Hall burst out laughing.
A person, who gets angry with everything in the world, if only
he introspects and enquires why he does not get angry with his anger
itself, will be not really overcome all anger?"

That devotee, unable to understand anything, said: "That
is very good!  Should I abuse myself?"

"Yes indeed!  What they are abusing is your body, isn't it?
What greater enemy is there than this body, which is the
abode of anger and similar feelings?  It is necesay that we
ourselves should hate it.  Instead of that, when we are un-
guarded, if anybody abuses, we should know that they are
abusing the body, and crying it down.  What is the use of
counter-abuse?  Those who abuse us that way should be looked
upon as our friends.  It is good for us to be among such people.
If you are among people who praise you, you get deceived,"
said Bhagavan Ramana.

(Source: Letters from Sri Ramanasramam, Suri Nagamma,
dated 25th Jan 1946.)

Arunachala Siva.   

7466


On the morning of 27th January 1946, Bhagavan Ramana
was reading Dinamani and coming across an article there
on the temple at Perur [near Coimbatore], read it out to us
and said: "It is news to me.  We do not hear of this in the
life of Sundaramoorthy or in the Periya Puranam.  But it
may be in the Sthala Puranam." 

This is the story:  On a particular day in the year, the God
and the Goddess are taken out in to an adjoining field and
the festival of the God and Goddess transplanting seedlings
on behalf of a devotee, is celebrated, in memory of the fact,
that one day Sundaramoorthy Swamigal entered the Perur
temple and found to his dismay that neither God nor Goddess
was there and that on searching for them he found them in
a field working at transplanting for this devotee, a Harijan.

(Source: Day by Day with Bhagavan. Devaraja Mudaliar.
27th January 1946.)

Arunachala Siva.     

7467
Verse  7:

பேசும் பொருளுக் கிலக்கிதமாம் பேச்சிறந்த
மாசின் மணியின் மணிவார்த்தை பேசிப்
பெருந்துறையே என்று பிறப்பறுத்தேன் நல்ல
மருந்தினடி என்மனத்தே வைத்து.


He is the Import of speech and its ideal goal;
He who is ineffable is the flawless Gem;
I speak of Him in ruby utterances.
Establishing His feet who is the efficacious Catholicon in my mind and hailing His Perunthurai,
I had my birth snapped for ever.

(Pandu Aaya Nanmarai - completed.)

Arunachala Siva.

7468
Verse  6:காணுங் கரணங்கள் எல்லாம்பே ரின்பமெனப்
பேணும் அடியார் பிறப்பகலக் - காணும்
பெரியானை நெஞ்சே பெருந்துறையில் என்றும்
பிரியானை வாயாரப் பேசு.He is the lofty One who,
to do away,
once for all,
With the birth-cycle of His devotees,
endowed them with Siva-karanas which they foster as the very forms of bliss.
He never parts from Perunthurai.
O heart,
hail Him with full-throated ease.

Arunachala Siva.

7469
Verse 5:நண்ணிப் பெருந்துறையை நம்மிடர்கள் போயகல
எண்ணி எழுகோ கழிக்கரசைப் பண்ணின்
மொழியாளோ டுத்தர கோசமங்கை மன்னிக்
கழியா திருந்தவனைக் காண்.


Resolved to do away with our troubles,
He repaired to Perunturai;
He is the King Of Kokazhi;
Eke He abides for ever at Uttharakosamangkai with Her of tunefully melodious words.
Do behold Him.

Arunachala Siva.

7470
Verse  4:வாழ்ந்தார்கள் ஆவாரும் வல்வினையை மாய்ப்பாருந்
தாழ்ந்துலகம் ஏத்தத் தகுவாருஞ் சூழ்ந்தமரர்
சென்றிறைஞ்சி ஏத்தும் திருவார் பெருந்துறையை
நன்றிறைஞ்சி ஏத்தும் நமர்.


They that truly live their lives,
they that do away with the fierce Karma and they that merit the humble adoration of the world hail sumptuously the Grace-abounding Perunthurai to which the supernals repair in their strength,
circumambulate,
pay Obeisance and hail.
It is these who are our people.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 [498] 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... 3024