Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 [497] 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 ... 3114
7441
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 03, 2016, 10:14:15 AM »
Verse  10:பூதங்கள் ஐந்தாகிப்
    புலனாகிப் பொருளாகிப்
பேதங்கள் அனைத்துமாய்ப்
    பேதமிலாப் பெருமையனைக்
கேதங்கள் கெடுத்தாண்ட
    கிளரொளியை மரகதத்தை
வேதங்கள் தொழுதேத்தும்
    விளங்குதில்லை கண்டேனே.


He became the five elements,
the senses and all else.
He,
the great One who is never different,
animates ane differences in all things.
He did away with my miseries and rules me.
He is the Consort of Her who blazes like Emerald.
I beheld Him in resplendent Thillai Where the four Vedas adore and hail Him

(concluded)

Arunachala Siva.

7442
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 03, 2016, 10:11:03 AM »
Verse 9:


பாங்கினொடு பரிசொன்றும்
    அறியாத நாயேனை
ஓங்கியுளத் தொளிவளர
    உலப்பிலா அன்பருளி
வாங்கிவினை மலம்அறுத்து
    வான்கருணை தந்தானை
நான்குமறை பயில்தில்லை
    அம்பலத்தே கண்டேனே.


I,
a cur,
am ignorant of both method and manner;
He blessed me with insatiable love and caused the light of Gnosis soar up in my soul.
From me He pulled out my Karma and cut away my impurities
At Thillai-Ambalam where the four Vedas are chanted,
I beheld Him that blessed me with mercy divine.

Arunachala Siva.


7443
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 03, 2016, 10:08:24 AM »
Verse  8:


அளவிலாப் பாவகத்தால்
    அமுக்குண்டிங் கறிவின்றி
விளைவொன்றும் அறியாதே
    வெறுவியனாய்க் கிடப்பேனுக்
களவிலா ஆனந்தம்
    அளித்தென்னை ஆண்டானைக்
களவிலா வானவருந்
    தொழுந்தில்லை கண்டேனே.


I lay sunk by thoughts numberless;
also was I,
the feckless one,
Addle-brained and oblivious of consequences.
On me He conferred endless bliss and ruled me.
I beheld Him at Thillai where great celestials beings adore.

Arunachala Siva.


 

7444
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 03, 2016, 10:04:32 AM »
Verse  7:


பத்திமையும் பரிசுமிலாப்
    பசுபாசம் அறுத்தருளிப்
பித்தன்இவன் எனஎன்னை
    ஆக்குவித்துப் பேராமே
சித்தமெனுந் திண்கயிற்றால்
    திருப்பாதங் கட்டுவித்த
வித்தகனார் விளையாடல்
    விளங்குதில்லை கண்டேனே.


He cured me of my world knowledge and snapped the rope of impurities
He caused others to refer to me as one without devotion or deportment.
Then,
with the strong rope of His mind,
He tethered me to His Holy Feet,
ineluctably.
Lo,
I beheld this,
the adept's Divine sport at resplendent Thillai.

Arunachala Siva.


7445
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 03, 2016, 10:01:37 AM »
Verse 6:


பிறவிதனை அறமாற்றிப்
    பிணிமூப்பென் றிவையிரண்டும்
உறவினொடும் ஒழியச்சென்
    றுலகுடைய ஒருமுதலைச்
செறிபொழில்சூழ் தில்லைநகர்த்
    திருச்சிற்றம் பலம்மன்னி
மறையவரும் வானவரும்
    வணங்கிடநான் கண்டேனே.

He completely transmuted my body;
did away with both my malady and my proclivity to age,
and severed my nexus with my kith and kin.
He is the peerless First One who owns the worlds.
Lo,
when I reached the sacred Chitrambalam at Thillai girt with dense groves,
I had His darshan who was adored by the Brahmins and the celestials beings.

Arunachala Siva.


7446
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 03, 2016, 09:58:03 AM »
Verse 5:

சாதிகுலம் பிறப்பென்னுஞ்
    சுழிப்பட்டுத் தடுமாறும்
ஆதமிலி நாயேனை
    அல்லலறுத் தாட்கொண்டு
பேதைகுணம் பிறருருவம்
    யானெனதென் னுரைமாய்த்துக்
கோதில்அமு தானானைக்
    குலாவுதில்லை கண்டேனே.I was like a hapless dog that,
caught up in the maelstrom of caste,
clan and birth,
stood bewildered.
He did away with my misery,
redeemed and ruled me.
He quelled my nescience,
My cognition of the forms of others,
and my prattling of 'I' and 'mine',
Lo,
at love-abounding Thillai,
I had a darshan of Him - the One that is flawless and nectarean !

Arunachala Siva.

7447
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 03, 2016, 09:54:26 AM »
Verse  4:


கல்லாத புல்லறிவிற்
    கடைப்பட்ட நாயேனை
வல்லாள னாய்வந்து
    வனப்பெய்தி யிருக்கும்வண்ணம்
பல்லோருங் காணஎன்றன்
    பசுபாசம் அறுத்தானை
எல்லோரும் இறைஞ்சுதில்லை
    அம்பலத்தே கண்டேனே.I was like a base dog,
brainless and ill-versed in learning;
He,
the competent One blessed me with spiritual beauty.
Even as a good many witnessed,
He annulled my Pasu-Paasa Jaanam.
Lo,
at Thillai Ambalam where all worship,
I was blessed with His darshan.

Arunachala Siva.

7448
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 03, 2016, 09:51:31 AM »
Verse 3:உருத்தெரியாக் காலத்தே
    உள்புகுந்தென் உளம்மன்னிக்
கருத்திருத்தி ஊன்புக்குக்
    கருணையினால் ஆண்டு கொண்ட
திருத்துருத்தி மேயானைத்
    தித்திக்குஞ் சிவபதத்தை
அருத்தியினால் நாயடியேன்
    அணிகொள்தில்லை கண்டேனே.

Even when I was an amorphous foetus,
He entered me,
Abode for good in my body and soul,
blessed me with Gnosis and,
by His great mercy,
redeemed and ruled me.
He is of Tirutthurutthi and His is the love and ever-sweet beatitude of bliss.
Lo,
in abounding love,
I,
a cur-like servitor,
Had His darshan at beautiful Thillai.

Arunachala Siva.

7449
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 03, 2016, 09:48:19 AM »
Verse  2:


வினைப்பிறவி என்கின்ற
    வேதனையில் அகப்பட்டுத்
தனைச்சிறிதும் நினையாதே
    தளர்வெய்திக் கிடப்பேனை
எனைப்பெரிதும் ஆட்கொண்டென்
    பிறப்பறுத்த இணையிலியை
அனைத்துலகுந் தொழுந்தில்லை
    அம்பலத்தே கண்டேனே.

Trapped in the misery of Karmic embodiment,
I did not think of Him at all and lay languishing.
He,
in His great mercy,
ruled me and snapped my future births.
Lo,
in the Ambalam at Thillai adored by the dwellers of all the worlds,
I had the darshan of Him - the peerless One.

Arunachala Siva.

7450
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 03, 2016, 09:44:55 AM »
Kanda Pathu:

Darsanam of Siva's dance:

Verse  1:

இந்திரிய வயமயங்கி
    இறப்பதற்கே காரணமாய்
அந்தரமே திரிந்துபோய்
    அருநரகில் வீழ்வேற்குச்
சிந்தைதனைத் தெளிவித்துச்
    சிவமாக்கி எனையாண்ட
அந்தமிலா ஆனந்தம்
    அணிகொள்தில்லை கண்டேனே.


Deluded by the senses and destined to repeated deaths,
I was to live in many worlds and eventually fall irredeemably into fell inferno.
He purified my intellect,
caused me gain merger with Sivam and conferred on me endless bliss.
Lo,
I had His darshan at beautiful Thillai.

Arunachala Siva.


7451
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 03, 2016, 08:37:29 AM »
Verse  10:


அருகர் அதுகேட் டுன்தெய்வத்
    தருளால் கண்நீ பெற்றாயேல்
பெருகும் இவ்வூ ரினில்நாங்கள்
    பின்னை யிருக்கி லோமென்று
கருகு முருட்டுக் கைகளால்
    கொட்டை வாங்கிக் கருத்தின்வழித்
தருகைக் கயிறுந் தறியுமுடன்
    பறித்தார் தங்கள் தலைபறித்தார்.


Hearing his words the Samanas said: "If you gain
You sight by the grace of your Lord, we will not
Thereafter abide in this city of increasing prosperity"
This said, they that had plucked their pates,
Snatched his basket, and pulled out the pegs,
Posts and rope which helped him feel his way.

Arunachala Siva.
7452
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 03, 2016, 08:30:02 AM »
Verse 9:


வில்லால் எயில்மூன் றெரித்தபிரான்
    விரையார் கமலச் சேவடிகள்
அல்லால் வேறு காணேன்யான்
    அதுநீர் அறிதற் காரென்பார்
நில்லா நிலையீர் உணர்வின்றி
    நுங்கண் குருடாய் என்கண்உல
கெல்லாங் காண யான்கண்டால்
    என்செய் வீர்என் றெடுத்துரைத்தார்.


Hearing his words the Samanas said: "If you gain
You sight by the grace of your Lord, we will not
Thereafter abide in this city of increasing greatness."
This said, they that had plucked their pates,
Snatched his basket, and pulled out the pegs,
Posts and rope which helped him feel his way.

Arunachala Siva.


7453
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 03, 2016, 08:27:13 AM »
Verse  8:

அந்தம் இல்லா அறிவுடையார்
    உரைப்பக் கேட்ட அறிவில்லார்
சிந்தித் திந்த அறங்கேளாய்
    செவியும் இழந்தா யோஎன்ன
மந்த வுணர்வும் விழிக்குருடும்
    கேளாச் செவியும் மற்றுமக்கே
இந்த வுலகத் துள்ளனஎன்
    றன்பர் பின்னும் இயம்புவார்.   

When he of boundless wisdom spake thus,
The ignorant ones that heard him, said:
"You would not listen to our thoughtful words
Of dharma; are you deaf too?"
Then he answered thus: "Dull consciousness,
Blindness and deafness are truly yours in this world."
The servitor subjoined and said:

Arunachala Siva.   

7454
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 03, 2016, 08:23:59 AM »
Verse  7:


மாசு சேர்ந்த முடையுடலார்
    மாற்றங் கேட்டு மறுமாற்றம்
தேசு பெருகுந் திருத்தொண்டர்
    செப்பு கின்றார் திருவிலிகாள்
பூசு நீறு சாந்தமெனப்
    புனைந்த பிரானுக் கானபணி
ஆசி லாநல் லறமாவது
    அறிய வருமோ உமக்கென்றார்.When he heard the dirty and stinking Samanas speak thus,
The servitor of ever-increasing radiance said:
"O you of utter spiritual indigence! Can you ever
Know that all services rendered to the Lord
Whose fragrant sandal-paste is His Holy Ash,
Are at once flawless and holy?"

Arunachala Siva.

7455
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 03, 2016, 08:21:09 AM »
Verse  6:

நண்ணி நாளும் நற்றொண்டர்
    நயந்த விருப்பால் மிகப்பெருகி
அண்ணல் தீர்த்தக் குளங்கல்லக்
    கண்ட அமணர் பொறாராகி
எண்ணித் தண்டி யடிகள்பால்
    எய்தி முன்னின் றியம்புவார்
மண்ணைக் கல்லிற் பிராணிபடும்
    வருத்த வேண்டா வென்றுரைத்தார்.


As the great servitor in growing love plied himself
Daily in the task of deepening the Lord's tank,
The Samanas who witnessed it could not endure it;
They came to Tandi Atikal and addressed him thus:
"If you dig the earth, beings that live there
May die; desist from such exertion."

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 [497] 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 ... 3114