Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 [496] 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 ... 2947
7426
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 20, 2016, 09:10:10 AM »
Verse  235:


அனைய செய்கையால் எதிர்கொளும்
    பதிகளா னவற்றின்
வினைத ரும்பவந் தீர்ப்பவர்
    கோயில்கள் மேவிப்
புனையும் வண்டமிழ் மொழிந்தடி
    பணிந்துபோந் தணைந்தார்
பனைநெ டுங்கைமா வுரித்தவர்
    மகிழ்பெரும் பழுவூர்.

In all places where he was thus received
He visited the shrines, the Lord of which
Ends the transmigration caused by Karma,
Hymned his munificent decades of Tamizh,
And adored the feet of the Lord; eventually
He came to Pazhuvoor the great, where the Lord
Who peeled off the hide of the tusker whose trunk
Was long like that of a palm tree.
Willingly abode in joy.   

Arunachala Siva.7427
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 20, 2016, 09:07:55 AM »
Verse  234:


உடைய பிள்ளையார் வருமெல்லை
      யுள்ளஅப் பதியோர்
புடையி ரண்டினுங் கொடியொடு
    பூந்துகில் விதானம்
நடைசெய் காவணம் தோரணம்
    பூகநற் கதலி
மிடையு மாலைகள் நிறைகுடம்
    விளக்கொடு நிரைத்தார்.   


With white streamers, canopies decorated
With soft cloth, long and extensive Pandal,
Festoons of areca and banana trees and leaves,
Dangling garlands, rows of pots filled
With holy water and rows of blazing lamps,
The residents of places visited by the godly child
Decked the streets on both sides.   

Arunachala Siva.

7428
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 20, 2016, 09:05:39 AM »
Verse  233:


மறைமு ழங்கின தழங்கின
    வண்தமிழ் வயிரின்
குறைந ரன்றன முரன்றன
    வளைக்குலங் காளம்
முறையி யம்பின இயம்பல
    ஒலித்தன முரசப்
பொறை கறங்கின பிறங்கின
    போற்றிசை அரவம்.   The Vedas chanted; the munificent scriptures
Of Tamizh resounded; the trumpets blared;
The chanks blew, the bugles taratantaraed;
Many other instruments also resounded;
Above these rose the adoring praises of the devotees.   

Arunachala Siva.

7429
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 20, 2016, 09:03:01 AM »
Verse  232:சிவிகை முத்தினிற் பெருகொளி
    திசையெலாம் விளக்கக்
கவிகை வெண்மதிக் குளிரொளி
    கதிர்செய்வான் கலப்பக்
குவிகை மேற்கொண்டு மறையவர்
    குணலையிட் டாடப்
புவிகைம் மாறின்றிப் போற்றவந்
    தருளினார் போந்தார்.   


The inlaid pearls of the litter cast a growing light
In all the directions; the white, cool and moon-like
Luster of the pearls from the uplifted parasol
Merged with the sun's rays in the sky;
The Brahmins folding their hands above their heads
Danced uproariously;
Thus fared forth the godly child who made
His avatar to guard the world seeking no recompense.

Arunachala Siva.

7430
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 20, 2016, 09:00:50 AM »
Verse  231:


அண்ண லார்திரு வரத்துறை
    அடிகளை வணங்கி
நண்ணு பேரரு ளால்விடை
    கொண்டுபோய் நடங்கொண்
டுண்ணி றைந்தபூங் கழலினை
    உச்சிமேற் கொண்டே
வெண்ணி லாமலர் நித்திலச்
    சிவிகைமேற் கொண்டார்.   


He adored the great Lord of Tiruvaratthurai,
Took leave of Him by His great grace
And wearing as it were on his crown
The beauteous feet of the Lord-Dancer
Which filled his whole being
He entered the pearly palanquin which glowed
Like the white rays of the moon.

Arunachala Siva.


7431
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 20, 2016, 08:58:52 AM »
Verse  230:விளங்கு வேணுபு ரத்திருத்
    தோணிவீற் றிருந்த
களங்கொள் கண்டர்தங்
    காதலி யாருடன்கூட
உளங்கொ ளப்புகுந் துணர்வினில்
    வெளிப்பட உருகி
வளங்கொள் பூம்புனற் புகலிமேற்
    செலமனம் வைத்தார்.


The Lord whose throat holds the poison and who is
Enshrined in the divine Ark
And His Consort, now filled his entire heart;
This was palpably felt in his consciousness;
He therefore desired with all his mind to leave
For Pukali made fecund by its wealth of water.

Arunachala Siva.

7432
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 20, 2016, 08:56:24 AM »
Verse  229:


தேவர் தம்பிரான் திருவரத்
    துறையினில் இறைஞ்சி
மேவு நாள்களில் விமலனார்
    நெல்வெண்ணெய் முதலாத்
தாவில் அன்பர்கள் தம்முடன்
    தொழுதுபின் சண்பைக்
காவ லார்அருள் பெற்றுடன்
    கலந்துமீண் டணைந்தார்.   


As he thus sojourned in Tiruvaratthurai
Of the Lord of the celestial beings, adoring Him,
He visited Tirunelvennai and other shrines
With the devotees and hailed the Lord there;
Blessed with the Lord's grace and the holy company
Of the servitors of the various shrines,
The Lord of Sanbai returned to Tiruvaratthurai.

Arunachala Siva.

7433
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 20, 2016, 08:53:59 AM »
Verse 228:


இசைவி ளங்கிட இயல்பினில்
    பாடிநின் றேத்தி
மிசைவி ளங்குநீர் வேணியார்
    அருளினால் மீண்டு
திசைவி ளங்கிடத் திருவருள்
    பெற்றவர் சிலநாள்
அசைவில் சீர்த்தொண்டர் தம்முடன்
    அப்பதி அமர்ந்தார்.   


He so hymned that the music thereof glowed
In natural splendur; blessed with the grace of the Lord
On whose crest the Gangai flows, he moved out;
He who was the recipient of the divine grace
Which illumined the directions, sojourned
In that town with the glorious and steadfast servitors.   


Arunachala Siva.

7434
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 20, 2016, 08:51:39 AM »
Verse  227:


சூடி னார்கர கமலங்கள்
    சொரிந்திழி கண்ணீர்
ஆடி னார்திரு மேனியில்
    அரத்துறை விரும்பி
நீடி னார்திரு அருட்பெருங்
    கருணையே நிகழப்
பாடி னார்திருப் பதிகம்ஏ
    ழிசையொடும் பயில.   


He folded his lotus-hands above his head
And he bathed his divine body with the tears
Which were showered by his eyes;
He sang the divine decade of the seven-fold music
To cause the flow of the great and divine mercy
Of the Lord who willingly abides at Aratthurai.


Arunachala Siva.

7435

Lucy Cornelssen, a German devotee came to Bhagavan Ramana sometime in 1940s.  She became
the permanent resident of the Asramam, right up to her leaving the body a few decades later. 
Her illustrious daughter is with the Asramam now.  When I met the daughter in my June 2009
pilgrimage to the Asramam, I and my wife met her near the dining hall one evening after Parayanam.
We could not get her name properly.

Lucy Cornelssen or affectionately called as Lucy Ma merged with Bhagavan Ramana after a few
decades of her stay in the Presence. She is the authoress of a slim book titled "Hunting the 'I' which
was first published in 1979, duly assisted by Prof. K. Swaminathan and Viswanatha Swami.
Her Liberation Day falls on 31st December 2009.

*

We have to use our control of that biologically acting mechanism - the brain.  We do it more
or less automatically during the waking state.  .... Somebody might tell you something.  You
not only hear it but you are listening attentively to grasp that meaning.  If you are not interested,
you register the news to your memory...or not... and go on with your task.  You have perceived
the event, but it has not made an impression on you, has not altered your quiet state of
consciousness.  You cut it short after the second stage.

This attitude of aloofnessness, of detachment has to be kept and practiced as often as possible
throughout the day.

Because the moment you are perceiving something and re-acting on it, being interested or
emotionally involved, positively or negatively, you have covered up the silent, neutral, pure,
witnessing "I" by the reactive aggressive, personal 'I'.

Accordingly the sadhana of hunting the "I" includes the practice of attention to our own perceiving,
with the purpose of cutting it short, just before the stage of reacting sets in.  In practicing this
kind of detachment the seeker will soon get to a state of Pure Awareness, which is no longer
'perceiving'.

To 'perceiving' in the customary meaning of the term belongs 'grasping' i.e reacting. It has an
object and is an act within time and space.  Pure Awareness has no object and is beyond
time and space.  It is the highest wakefulness without all the other characteristics of the waking state.

This one means to carry over the absolute Silence of deep sleep into the absolute, the Pure
Awareness of the waking state.  Sri Ramana Maharshi named it the sleepless sleep, the
wakeful sleep or sleep-waking.   

(From Hunting the I - Lucy Cornelssen, Sri Ramanasramam.)

Arunachala Siva.   

7436Bhagavan Ramana never spoke about in any detail, since the Self has no sex and Bhagavan saw
everyone as Himself, the Self.  No woman and man differences.  But He took people as they
were and graced them to improve.  David Godman mentions about one such question by a
devotee and Bhagavan Ramana said:  "You can sleep with your voluptuous neighbor, provided
you have no sense of doership!"   This answers all the questions.

Once Chinnaswamy drove away a coolie because he was making advances to another voluptuous
lady-coolie.  Bhagavan Ramana did not say anything at all about this incident.  Next day, while
coming down from the Hill, He saw a dog vigorously copulating with a bitch.  He asked a devotee
who was standing beside Him: "Who is going to drive away these dogs?"

Un kaNNil neer vazhinthal kannamma, en kaNNil udhiram kottuthadee..... Poet Subrahmanya Bharati.
If tears flow down from your eyes, blood flows down from My eyes!  Bhagavan Ramana
treated even the most sinful as worth for improvement and not for punishing.  He has also said:
 "I have come here to grace the people and not to punish them.  If I start punishing erring beings,
not even a crow can fly over the Asramam!" 

Arunachala Siva.

7437
The Human Being as Creator Awakening in his Cosmic Creation:

The Vedas tell us that plants have feelings and animals have minds.  (Aitreya Aranyaka II.3.1).
Other creatures are also aware.  They want to live and experience happiness just as we do.
But we humans do have an additional capacity of intelligence that affords us a better potential to
know the Reality or Self behind the universe, should we choose to look for it.

Through the human being, the Creator can become consciousness in his own creation.  God, the
Creator is seeking to manifest through us, so that we can know his own creation from within, with
very creature realizing 'I am all' and 'I have become this entire universe.'

The Self alone was there in the beginning.  There was nothing else that winked. He thought,
'I will create the world.'

Having created the worlds, he thought, 'How can this universe exist without me?  How shall enter into it?'

Having opened the top of the skull and through that means he entered it.  He saw the Person (Purusha)
as God (Brahman).  (Aitreya Upanishad I.1.11;  III.11,12, 13.)

The human being is meant to serve as a vehicle for the entire universe to become self aware.  We are
the instruments of God to perceive his creation through the eyes of his creatures.  This is the great
fulfillment that cosmic intelligence has planned through the long evolutionary struggle.  The whole
purpose of the evolution of the soul, which is also the evolution of life, is the soul's creation of a body
through which it can realize God or the Universal Consciousness.  This is achieved with the human body,
through which we can practice meditation and find God  within ourselves.

We are all sons and daughters of God.  We are created in the image of God, which is a power of light
and consciousness!  We are all meant to become God who is our origin and our home.  That Divine
Being dwells within us as our true Self, calling us to remember our greater nature as All..

The ancients referred to this Cosmic Person as the 'Person in the Sun', as well as the 'Sun of Suns'
(Isa Upanishad 6,7.) and 'the God of Gods', meaning the consciousness principle inherent in light.
The main dwelling for God in the external world is the Sun as the source of light and life.  Similarly,
God dwells within us as soul, the source of life and feeling within our hearts, our inner Sun:

The Cosmic Person, the size of a thumb, dwells in the middle of the heart  like a flame without smoke.
He is the Lord of what was and what will be. He is today and he is tomorrow.  All this is That.
(Katha Upanishad 4.13.)

contd.,

Arunachala Siva.                   

7438
(6.2):போற்றிஓம் நமச்சி வாய
    புயங்கனே மயங்கு கின்றேன்
போற்றிஓம் நமச்சி வாய
    புகலிடம் பிறிதொன் றில்லை
போற்றிஓம் நமச்சி வாய
    புறம்எனைப் போக்கல் கண்டாய்
போற்றிஓம் நமச்சி வாய.இறைவனே! போற்றி! போற்றி! இந்தப் பொய்யுலக வாசனையால் மயங்குகின்றேன். உன்னையன்றி எனக்கு வேறு புகலிடம் இல்லை. ஆதலால் என்னைக் கைவிடாமல் காத் தருளல் வேண்டும்.
போற்றி போற்றி. jaya, jaya!

(English translation is not available for this verse.)

Arunachala Siva.

7439
This decade is called Karunathu Irangal. Siva's grace (Karunyam) makes the jivas to go higher in the
state of reaching Siva's abode. 

(6.1):தரிக்கிலேன் காய வாழ்க்கை
    சங்கரா போற்றி வான
விருத்தனே போற்றி எங்கள்
    விடலையே போற்றி ஒப்பில்
ஒருத்தனே போற்றி உம்பர்
    தம்பிரான் போற்றி தில்லை
நிருத்தனே போற்றி எங்கள்
    நின்மலா போற்றி போற்றி.


I cannot endure this physical life,
O Sankara,
praise be !
O hoary One of the Empyrean,
praise be !
O the puissant One,
praise be !
O peerless One,
praise be !
O Sovereign of the supernals,
praise be !
O Dancer At Thillai,
praise be !
O our Ever-Blemish-less,
praise be !
praise be !


Arunachala Siva.

7440
(5.10):புகுவேன் எனதே நின்பாதம்
    போற்றும் அடியா ருள்நின்று
நகுவேன் பண்டு தோள்நோக்கி
    நாண மில்லா நாயினேன்
நெகும்அன் பில்லை நினைக்காண
    நீஆண் டருள அடியேனுந்
தகுவ னேஎன் தன்மையே
    எந்தாய் அந்தோ தரியேனே.


Your feet are mine;
they are my Refuge !
Standing amidst Your hailing devotees,
I smiled my prideful fulfillment.
Yet,
when in the past,
Your devotees Played `Tonokkam`,
I,
the shameless dog,
did not come by melting love to behold You.
Should You rule me,
even me?
Do I merit it?
O my Father,
what may my nature be?
Alas,
I cannot endure it at all !


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 [496] 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 ... 2947