Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 [492] 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 ... 3130
7366
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 17, 2016, 08:16:18 AM »
Verse  5:


முருகு விரியும் மலர்ச்சோலை
    மூதூ ரதன்கண் முறைமரபின்
அருகி யழியுங் கலிநீக்கி
    அறங்கொள் சைவத் திறந்தழைப்பத்
திருகு சினவெங் களியானைச்
    சேரர் குலமும் உலகுஞ்செய்
பெருகு தவத்தால் அரனருளால்
    பிறந்தார் பெருமாக் கோதையார்.In that hoary city bounded by fragrant gardens
By reason of the great tapas ever wrought by the world
And the Chera dynasty endowed with wrathful
And musty elephants, to quell Kali that weakens
And causes piety to waste away, and to cause
Righteous Saivism to flourish, Perumaakkothaiyaar
Came to be born by the grace of Siva.   

Arunachala Siva.

7367
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 17, 2016, 08:13:48 AM »
Verse  4:


வேத நெறியின் முறைபிறழா
    மிக்க ஒழுக்கந் தலைநின்ற
சாதி நான்கும் நிலைதழைக்கும்
    தன்மைத் தாகித் தடமதில்சூழ்
சூத வகுள சரளநிரை
    துதையுஞ் சோலை வளநகர்தான்
கோதை யரசர் மகோதையெனக்
    குலவு பெயரும் உடைத்துலகில்.


There thrive the citizens of the four castes
Poised in the unswerving conduct of the Vedic way;
The bountiful city is girt with the gardens of mango
Vakula, Sarala and other trees encircled by great
And lofty walls; in this world it goes by the glorious name
Makothai, the seat of Kothai kings.

Arunachala Siva.

7368
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 17, 2016, 08:11:12 AM »
Verse 3:


மிக்க செல்வ மனைகள்தொறும்
    விழையும் இன்பம் விளங்குவன
பக்கம் நெருங்கு சாலைதொறும்
    பயில்சட் டறங்கள் பல்குவன
தக்க அணிகொள் மடங்கள்தொறும்
    சைவ மேன்மை சாற்றுவன
தொக்க வளங்கொள் இடங்கள்தொறும்
    அடங்க நிதியந் துவன்றுவன.


In all opulent houses flourishes coveted domestic
Joy; at their sides in the streets, flourishes
Manifold dharma; in all Matams of divine devotees,
Flourishes the Saivite faith;
In all places of foison, flourishes overflowing wealth.

Arunachala Siva.

7369
When the pundit returned at three,  Bhagavan showed him the slip on which He had
copied the two verses.  Reading them, the pundit realized that Bhagavan, in His exalted
state, transcended all ritualistic traditions and orthodox demands.  Ruling his misconceived intentions, he saluted Bhagavan and departed. On returning to his mutt
at Sringeri, he reported to Sri Narasimha Bharathi what had transpired.  The latter
expressed his disapproval and cautioned the pandit not to venture into such attempts
in future.  The two Sanskrit verses that Bhagavan had copied were rendered in Tamizh
by Him, and included in Sri Ramana Nool Thirattu.

Siva said:

'What cannot be acquired without endless pains - the true import of Vedanta -- is 
easily attained by all who can directly sight this Hill or even mentally think of it
from afar.

'I ordain that residence within a radius of three yojanas (30 miles) of this Hill
shall by itself suffice to burn off all defects and effect union with the Supreme
even in the absence of initiation.'

concluded.

Arunachala Siva.

7370
23.  Brahman alone shines among differences.  Brahman alone; not another.  It is
the supreme.  The Self alone manifests as the duality.  The Self alone is the supreme
state.

24. Brahman indeed is without distinction.  Differentiation is the worst fear. The
Self alone am I.  I am blemish-less.  The Self alone is the three worlds.

25.  The Self alone is everywhere, not another.  All is Brahman and none else.  I alone shine ever. Brahman alone am I.   The supreme am I.

26. I am the supreme Brahman without impurities and bereft of activity.  I am ever
of the pure and singular form;  ever the consciousness alone.

27.  I am the supreme Brahman, the certainty.  I am the truth.  I am everything.
I am the imperishable, the supreme Brahman.   I am Siva.  I am the pinnacle.

28. I am uniform. I am peaceful.  I manifest as 'that', the undiminishing consciousness.  I am eternal and ever Brahman indeed, ever with the character of
just consciousness.

contd.,

Arunachala Siva.       

7371
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 16, 2016, 10:14:48 AM »
Verse  6:


பாற்றிரு நீற்றெம் பரமனைப்
    பரங்கரு ணையோடும் எதிர்ந்து
தோற்றிமெய் யடியார்க் கருட்டுறை யளிக்குஞ்
    சோதியை நீதியிலேன்
போற்றியென் அமுதே எனநினைந் தேத்திப்
    புகழ்ந்தழைத் தலறியென் னுள்ளே
ஆற்றுவனாக உடையவ னேஎனை
    ஆவஎன் றருளாயே.He is the God adorned with the milk-white Holy ash;
He,
The Light,
with His Consort who is Supernal Grace,
Manifested before His true servitors and blessed them with the haven of Grace.
Lo,
I am void of wealth.
Yet,
I will celebrate Him - my Nectar,
contemplate Him,
hail Him,
extol Him,
call Him,
cry aloud and thus will I be inwardly mollified.
O my Lord-Owner,
be pleased to pity me and grace me.

concluded.

Arunachala Siva.

7372
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 16, 2016, 10:10:10 AM »
Verse  5:

காணும தொழிந்தேன் நின்திருப் பாதங்
    கண்டுகண் களிகூரப்
பேணும தொழிந்தேன் பிதற்றும தொழிந்தேன்
    பின்னைஎம் பெருமானே
தாணுவே அழிந்தேன் நின்னினைந் துருகுந்
    தன்மைஎன் புன்மைகளாற்
காணும தொழிந்தேன் நீயினி வரினுங்
    காணவும் நாணுவனே.I have ceased to behold Your sacred feet;
my eyes no longer rejoice as they were accustomed to;
I have ceased to cherish and praise You;
as a result,
O our God !
O Taanu !
I am done for.
By my base-ness,
I have forfeited my nature of my thinking on You and melting.
I see not aught that is good.
Even if You come to me,
I will blush to behold You.


Arunachala Siva.


7373
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 16, 2016, 10:07:11 AM »
Verse  4:


பத்தில னேனும் பணிந்தில னேனும்உன்
    உயர்ந்தபைங் கழல்காணப்
பித்தில னேனும் பிதற்றில னேனும்
    பிறப்பறுப் பாய்எம் பெருமானே
முத்தனை யானே மணியனை யானே
    முதல்வனே முறையோஎன்
றெத்தனை யானும் யான்தொடர்ந் துன்னை
    இனிப்பிரிந் தாற்றேனே.


I am not swayed by a mad penchant to behold Your lofty,
ankleted and ever-fresh feet;
I do not chant Your praise;
Yet,
O our God,
put an end to my birth.
O One pearl-like and ruby-like !
O Primal One !
Crying:
"Does it become You?'
I will follow You.
I cannot bear separation from You at all.


Arunachala Siva.7374
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 16, 2016, 10:04:25 AM »
Verse  3:


என்பேஉருக நின்அருள் அளித்துன்
    இணைமலர் அடிகாட்டி
முன்பே என்னை ஆண்டு கொண்ட
    முனிவா முனிவர் முழுமுதலே
இன்பே அருளி எனையுருக்கி
    உயிருண் கின்ற எம்மானே
நண்பே யருளாய் என்னுயிர்
    நாதா நின்னருள் நாணாமே. 


O Sage who redeemed and ruled me even before I came by mellowness,
by revealing to me Your Flower feet twain and conferred grace on me that melted my bones !
O Source Absolute of the sages !
O our God who blessing me with joy,
melts my bones and consumes clean my life !
O the Consort of my life !
Be pleased to grant unabashed,
In all grace,
camaraderie unto me.

Arunachala Siva.

7375
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 16, 2016, 10:01:23 AM »
Verse  2:

உரியேன் அல்லேன் உனக்கடிமை
    உன்னைப் பிரிந்திங் கொருபொழுதுந்
தரியேன் நாயேன் இன்னதென்
    றறியேன் சங்கரா கருணையினாற்
பெரியோன் ஒருவன் கண்டுகொள்
    என்றுன் பெய்கழல் அடிகாட்டிப்
பிரியேன் என்றென் றருளிய அருளும்
    பொய்யோ எங்கள் பெருமானே.


I am not entitled to be Your slave;
yet parted from You,
I will not here live even for a moment.
I am a dog.
I know not aught.
O Sankara !
In mercy,
You,
the great One,
revealed to me Your ankleted feet and said:
"Ever look up them."
You told me again and again that You will not part from me.
O our God !
Is that graceful and blessed assurance a lie?

Arunachala Siva.


7376
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 16, 2016, 09:56:44 AM »
Ennap Padigam:

The happiness over limitless happiness:


Verse  1:


பாருரு வாய பிறப்பற வேண்டும்
    பத்திமை யும்பெற வேண்டும்
சீருரு வாய சிவபெரு மானே
    செங்கம லம்மலர்போல்
ஆருரு வாயஎன் ஆரமு தேஉன்
    அடியவர் தொகைநடுவே
ஓருரு வாயநின் திருவருள் காட்டி
    என்னையும் உய்யக்கொண் டருளே.


O Lord Siva whose form is supernal glory !
O my rare Nectar whose rare and lovely hue is like that of the red lotus !
My births on earth must perish:
I must also be blessed with devotion.
Placing me amidst Your devotees,
You must reveal to me Your unique form of divine grace and redeem even me.

Arunachala Siva.7377
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 16, 2016, 08:26:58 AM »
Verse  2:


காலை யெழும்பல் கலையின்ஒலி
    களிற்றுக் கன்று வடிக்கும்ஒலி
சோலை யெழுமென் சுரும்பின்ஒலி
    துரகச் செருக்காற் சுலவும்ஒலி
பாலை விபஞ்சி பயிலும்ஒலி
    பாட லாடல் முழவின்ஒலி
வேலை ஒலியை விழுங்கியெழ
    விளங்கி யோங்கும் வியப்பினதால்.

The chanting of the Vedas and the scriptures in the morn,
The trumpeting of elephant calves, the soft humming
Of bees in the gardens, the neighing of prideful steeds,
The strumming of Paalai and Vipanji yaazhs, the sound
Of drums during dancing accompanied by singing:
These drown the roar of the sea and rise up
In wondrous splendor.

Arunachala Siva.   

7378
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 16, 2016, 08:23:56 AM »
Kazharitu Arivar Nayanar Puranam:

Verse  1:


மாவீற் றிருந்த பெருஞ்சிறப்பின்
    மன்னுந் தொன்மை மலைநாட்டுப்
பாவீற் றிருந்த பல்புகழில்
    பயிலு மியல்பிற் பழம்பதிதான்
சேவீற் றிருந்தார் திருவஞ்சைக்
    களமும் நிலவிச் சேரர்குலக்
கோவீற் றிருந்து முறைபுரியுங்
    குலக்கோ மூதூர் கொடுங்கோளூர்.


In the hoary and aeviternal Malai-Naadu, glowing
With the greatness of the Goddess of Wealth,
Is a city of the Chera dynasty of manifold glory,
Flourishing with citizens poised in ancient
And traditional culture, and extolled by majestic
Tamil numbers; it is the great and ancient
Capital city called Kodungkoloor of the sceptered Chera kings,
Endowed with Tiruvanjaikkalam
Presided over by the Lord-Rider of the Bull.   

Arunachala Siva.

7379
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 16, 2016, 08:19:54 AM »
Verse  88:


ஆறு முடிமேல் அணிந்தவருக்
    அடியா ரென்று கறியமுதா
ஊறி லாத தனிப்புதல்வன்
    தன்னை யரிந்தங் கமுதூட்டப்
பேறு பெற்றார் சேவடிகள்
    தலைமேற் கொண்டு பிறவுயிர்கள்
வேறு கழறிற் றறிவார் தம்
    பெருமை தொழுது விளம்புவாம்.We wear on our crown the redemptive feet of him
Who was blessed with the boon of cutting
And cooking his flawless son, as nectarean food
And curry for the servitor of the Lord who sports
The river in His crest, and with their aid
We proceed to adore and narrate the glory of Kazharitru
Arivaar who conned whatever
(other) beings uttered.

concluded.

Arunachala Siva.

7380
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 16, 2016, 08:17:27 AM »
Verse 87:

கொன்றை வேணி யார் தாமும்
    பாகங் கொண்ட குலக்கொடியும்
வென்றி நெடுவேல் மைந்தரும்தம்
    விரைப்பூங் கமலச் சேவடிக்கீழ்
நின்ற தொண்டர் மனைவியார்
    நீடு மகனார் தாதியார்
என்றும் பிரியா தேயிறைஞ்சி
    யிருக்க வுடன்கொண் டேகினார்.The Lord who wears Konrai blooms on His matted hair,
Uma, His consort who is concorporate with Him
And Their son of long and triumphal spear
Translated to Siva-loka, the standing devotee, his wife
And child and also the servant-maid, there to abide
For ever without parting, under Their fragrant
And roseate and lotus-like feet.   

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 [492] 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 ... 3130