Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 3061
736
Verse 4:

சந்தி ரன்னொடு சூரியர் தாமுடன்
வந்து சீர்வழி பாடுகள் செய்தபின்
ஐந்த லையர வின்பணி கொண்டருள்
மைந்தர் போல்மணி நாகேச் சரவரே.

The beautiful Siva in Nāgēswaram, after the moon and the twelve suns came here and performed their famous worship, is the strong person who accepted the service and worship of the cobra with five heads.

Arunachala Siva.

737
Verse  3:


ஓத மார்கட லின்விட முண்டவர்
ஆதி யாரய னோடம ரர்க்கெலாம்
மாதொர் கூறர் மழுவல னேந்திய
நாதர் போல்திரு நாகேச் சரவரே.


(See 1st verse.)  He drank the poison that rose in the sea of waves.  He is the origin of all the immortals including Brahma, has a lady on one half.  He is the master who held in his right hand a battle-axe.

Arunachala Siva.

738
Verse  2:

நாவ லம்பெருந் தீவினில் வாழ்பவர்
மேவி வந்து வணங்கி வினையொடு
பாவ மாயின பற்றறு வித்திடும்
தேவர் போல்திரு நாகேச் சரவரே.

Siva in Tirunāgēswaram, when the inhabitants of India, the island that got its name from the Jaumoon plum tree, which grows here, come with love and bow to him is the Deva completely. 

Arunachala Siva.

739
Tiru Nageswaram:

Verse  1:

நல்லர் நல்லதோர் நாகங்கொண் டாட்டுவர்
வல்லர் வல்வினை தீர்க்கும் மருந்துகள்
பல்லில் ஓடுகை யேந்திப் பலிதிரி
செல்வர் போல்திரு நாகேச் சரவரே.

Siva in Tiru Nāgeswaram,  is good god.  He will cause the good cobra to dance, holding it in his hand.  He is capable of administering remedies that can remove the irresistible karmas.  Holding a teeth-less skull, is a person having wealth of grace, to wander for alms.

Arunachala Siva.740
Verse  11:

உரத்தி னாலரக் கன்னுயர் மாமலை
நெருக்கி னானை நெரித்தவன் பாடலும்
இரக்க மாஅருள் செய்தபா லைத்துறை
கரத்தி னால்தொழு வார்வினை யோயுமே.


Crushing the demon, who frightened the daughter of the mountain, uprooting the high and great mountain by his strength, the karmas of those who worship with joined hands, Pālaittuṟai, which granted his grace taking pity on him, as soon as he sang the praises of Siva, will come to an end.

Padigam on Tirup Palaitturai completed.

Arunachala Siva.


741
Verse  10:


வெங்கண் வாளர வாட்டி வெருட்டுவர்
அங்க ணாரடி யார்க்கருள் நல்குவர்
செங்கண் மாலயன் தேடற் கரியவர்
பைங்க ணேற்றினர் பாலைத் துறையரே.

Siva in Pālaittuṟai will frighten people by making the bright and cruel cobra to dance spreading its hood.  He has beautiful eyes. The beauty for the eyes is compassionate looks will grant his grace to his devotees.  It  is difficult to be searched by Vishnu of red eyes and Brahma, has a bull which has tender eyes.


Arunachala Siva.

742
Verse 9:


மேகந் தோய்பிறை சூடுவர் மேகலை
நாகந் தோய்ந்த அரையினர் நல்லியல்
போகந் தோய்ந்த புணர்முலை மங்கையோர்
பாகந் தோய்ந்தவர் பாலைத் துறையரே.


Siva in Pālaittuṟai, wears a crescent moon, that touches the clouds.  He wears on his waist a cobra as a jeweled girdle, has on his half a lady of distinction who has breasts close to each other which has good qualities for embracing. 

Arunachala Siva.


743
Verse  8:

தொடருந் தொண்டரைத் துக்கந் தொடந்துவந்
தடரும் போதர னாயருள் செய்பவர்
கடலின் நஞ்சணி கண்டவர் கடிபுனல்
படருஞ் செஞ்சடைப் பாலைத் துறையரே.

Siva, who grants his grace as Haraṉ, at the time when sufferings which come in succession afflict devotees, who had taken refuge in him, since a long time.
The one who destroys, has a neck which adorns itself with the poison that rose in the sea.  He is he who is in Pālaittuṟai and on whose red matted locks, the rushing water spreads. 

Arunachala Siva.744
Verse  7:குரவ னார்கொடு கொட்டியுங் கொக்கரை
விரவி னார்பண் கெழுமிய வீணையும்
மருவு நாண்மலர் மல்லிகை செண்பகம்
பரவு நீர்ப்பொன்னிப் பாலைத் துறையரே.


Siva is the preceptor, he harmonized the instruments Kotukoṭṭi, Kokkarai and Veena, on which melodies can be played. Siva in Pālaittuṟai, on the banks of the river Poṉṉi, which has on its water jasmine flowers blossoming in the early morning, and Champak which are spread on the surface.

Arunachala Siva.

745
Verse  6:


விண்ணி னார்பணிந் தேத்த வியப்புறும்
மண்ணி னார்மற வாதுசி வாயவென்
றெண்ணி னார்க்கிட மாஎழில் வானகம்
பண்ணி னாரவர் பாலைத் துறையரே.

Siva in Pālaittuṟai created the beautiful heaven as the place for the inhabitants of this world, who always meditated upon the Mantram, "Sivāya" without forgetting it, with wonder when the celestial beings  who are superior, bow to, and praise, Siva.

Arunachala Siva.


746
Verse  5:


சித்தர் கன்னியர் தேவர்கள் தானவர்
பித்தர் நான்மறை வேதியர் பேணிய
அத்த னேநமை யாளுடை யாயெனும்
பத்தர் கட்கன்பர் பாலைத் துறையரே.


Our father, who is desired by people who possess eight mystic powers, virgins, Devas,  demons, mad people, and Brahmins, who have learnt the four Vedas, Siva in Pālaittuṟai has love towards the devotees who say, "one who admits us as your protege!"

Arunachala Siva.

747
Verse  4:


நீடு காடிட மாய்நின்ற பேய்க்கணங்
கூடு பூதங் குழுமிநின் றார்க்கவே
ஆடி னாரழ காகிய நான்மறை
பாடி னாரவர் பாலைத் துறையரே.

Siva danced when the groups of ghosts which have the cremation ground as their dwelling place and the Bhutas, joining them, roared together Siva in Pālaittuṟai sang the beautiful four Vedas.


Arunachala Siva.

748
Verse  3:

மின்னின் நுண்ணிடைக் கன்னியர் மிக்கெங்கும்
பொன்னி நீர்மூழ்கிப் போற்றி யடிதொழ
மன்னி நான்மறை யோடுபல் கீதமும்
பன்னி னாரவர் பாலைத் துறையரே.

Virgins, who have a minute waist like the lightning gather in large numbers and bathe in the river Poṉṉi.  Staying permanently to worship his feet, god in Pālaittuṟai sang many songs together with the four Vedas.

Arunachala Siva.

749
Verse  2:

கவள மாகளிற் றின்உரி போர்த்தவர்
தவள வெண்ணகை மங்கையொர் பங்கினர்
திவள வானவர் போற்றித் திசைதொழும்
பவள மேனியர் பாலைத் துறையரே.

Siva covered himself with the skin of big elephant, which eats balls of rice or other food,  he has on one half a lady whose teeth are extremely white.  Siva in Pālaittuṟai has a holy form like coral, who is worshiped by joined hands towards the direction where he dwells by the celestial beings so that they may shine prominently.

Arunachala Siva.

750
Tirup Palaitturai:

Verse  1:

நீல மாமணி கண்டத்தர் நீள்சடைக்
கோல மாமதி கங்கையுங் கூட்டினார்
சூல மான்மழு ஏந்திச் சுடர்முடிப்
பால்நெய் யாடுவர் பாலைத் துறையரே.

Siva has a neck like the sapphire united on his long matted locks, the beautiful crescent moon and Ganga, holding a trident, deer and a battle-axe, the god in Pālaittuṟai will bathe in milk and ghee on his shining head.


Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 3061