Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 3195
736
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 14, 2018, 06:57:23 AM »
Verse  5:


வழித்த லைப்படு வான்முயல் கின்றேன்
    உன்னைப் போல்என்னைப் பாவிக்க மாட்டேன்
சுழித்த லைப்பட்ட நீரது போலச்
    சுழல்கின் றேன்சுழல் கின்றதென் னுள்ளம்
கழித்த லைப்பட்ட நாயது போல
    ஒருவன் கோல்பற்றிக் கறகற விழுக்கை
ஒழித்து நீஅரு ளாயின செய்யாய்
    ஒற்றி யூரெனும் ஊருறை வானே.


See 1st verse.   I am trying to follow the right-path.
I would not think of you as I think about myself, who is vulnerable to all sufferings.
I am revolving like the water caught in a whirlpool. My mind is reeling.
You grant me your different graces removing the sorry condition of being dragged by one catching hold of the stick making a rattling sound as one drags a dog that is tied to a stick. 

Arunachala Siva.

737
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 13, 2018, 12:13:32 PM »
Verse  4:

ஈன்று கொண்டதோர் சுற்றமொன் றன்றால்
    யாவ ராகில்என் அன்புடை யார்கள்
தோன்ற நின்றருள் செய்தளித் திட்டாற்
    சொல்லு வாரையல் லாதன சொல்லாய்
மூன்று கண்ணுடை யாய்அடி யேன்கண்
    கொள்வ தேகணக் குவ்வழக் காகில்
ஊன்று கோலெனக் காவதொன் றருளாய்
    ஒற்றி யூரெனும் ஊருறை வானே.

See 1st verse.  A relative mother who gave birth is of no moment.
What is there if those who have love whom soever they may be?
According to that manner, if you admit those who cherish you with love as your protege by showing to them your natural form to be seen by them,
you will not speak harsh words to those who always utter your names.
Siva who has three eyes!  If it is justice to remove the power of vision of mine who is your slave, grant me at least a walking stick. (Siva gave him a walking stick in Tiruveṇpākkam now known Uḷōmpūtūr, see Sundarar decade on Tiruveṇpākkam, verse 10.) 

Arunachala Siva.


738
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 13, 2018, 08:19:38 AM »
Verse  3:

கங்கை தங்கிய சடையுடைக் கரும்பே
    கட்டி யேபலர்க் குங்களை கண்ணே
அங்கை நெல்லியின் பழத்திடை யமுதே
    அத்தா என்னிடர் ஆர்க்கெடுத் துரைக்கேன்
சங்கும் இப்பியுஞ் சலஞ்சல முரல
    வயிரம் முத்தொடு பொன்மணி வரன்றி
ஒங்கு மாகடல் ஓதம்வந் துலவும்
    ஒற்றி யூரெனும் ஊருறை வானே.


Siva who is as sweet as the sugar-cane and on whose matted locks, Ganga stays!
Jaggery!  The support of many devotees!
The sweet taste of the fruit of Myrobalan which is held in the palm!
My father!
To whom should I explain clearly my sufferings.
When the conches, oysters and calaṇcalam make a sound,
scraping diamond, pearls, gold and other precious stones.
Siva who dwells in the place spoken highly as Otṟiyūr where the waves of the surging ocean move about the shore. 

Arunachala Siva.

739
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 13, 2018, 06:53:56 AM »
Verse  2:


கட்ட னேன்பிறந் தேனுனக் காளாய்க்
    காதற் சங்கிலி காரண மாக
எட்டி னால்திக ழுந்திரு மூர்த்தீ
    என்செய் வான்அடி யேன்எடுத் துரைக்கேன்
பெட்ட னாகிலுந் திருவடிப் பிழையேன்
    பிழைப்ப னாகிலுந் திருவடிக் கடிமை
ஒட்டி னேன்எனை நீசெய்வ தெல்லாம்
    ஒற்றி யூரெனும் ஊருறை வானே.


Siva who has a holy form which consists of eight eminent things.
See 1st verse.   I was born in this world because of the acts which inflict sufferings on me and I became your slave.
Though I am a deceitful person I am a slave to your holy feet.
How could I, your slave, explain clearly all those things to what purpose?
Though I may commit mistake I never committed any mistake to your holy feet.
I acquiesced in all the sufferings you inflicted on me in connection with Saṅkili.

Arunachala Siva.

740
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 13, 2018, 06:49:35 AM »
Tiru Otriyur:

Verse  1:

அழுக்கு மெய்கொடுன் திருவடி யடைந்தேன்
    அதுவும் நான்படற் பாலதொன் றானால்
பிழுக்கை வாரியும் பால்கொள்வர் அடிகேள்
    பிழைப்ப னாகிலுந் திருவடிப் பிழையேன்
வழுக்கி வீழினும் திருப்பெய ரல்லால்
    மற்று நான்அறி யேன்மறு மாற்றம்
ஒழுக்க என்கணுக் கொருமருந் துரையாய்
    ஒற்றி யூரெனும் ஊருறை வானே.

My god!
God who dwells in the place Otṟiyūr which is eminent by its fame!
I approached your holy feet with a body full of dirt.
If that low state happens to be my lot.
Please tell me at least a medicine which can be applied by drop to my eyes which have lost the power of vision.
Those who desire milk from goats will not hesitate even to remove by hand their dung.
Though I may commit mistakes in other things, I have never committed any mistake to your holy feet.
I do not know other words except your holy names even when I slip and fall down.

Arunachala Siva.

741
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 12, 2018, 12:18:07 PM »
Verse 10:

மாட மல்கு கடவூரின்
    மறையோர் ஏத்து மயானத்துப்
பீடை தீர அடியாருக்
    கருளும் பெருமா னடிகள்சீர்
நாடி நாவ லாரூரன்
    நம்பி சொன்ன நற்றமிழ்கள்
பாடு மடியார் கேட்பார்மேற்
    பாவ மான பறையுமே.

Desiring earnestly the fame of the supreme god who grants his grace to remove the afflictions of devotees and who dwells in the Cremation ground in Kaṭavūr, where mansions are prosperous and the Brahmins praise him, the sins of those who sing the good Tamiḻ verses composed by the eminent among men, who is a native of Nāvalūr and who has the name of Ārūraṉ, and hear them sung, will disappear by degrees.

Padigam on Tiruk Kadvur, Cremation Ground completed.

Arunachala Siva.

742
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 12, 2018, 12:12:24 PM »
Verse 9:

வேழ முரிப்பர் மழுவாளர்
    வேள்வி யழிப்பர் சிரமறுப்பர்
ஆழி யளிப்பர் அரிதனக்கு
    ஆனஞ் சுகப்பர் அறமுரைப்பர்
ஏழை தலைவர் கடவூரில்
    இறைவர் சிறுமான் மறிக்கையர்
பேழைச் சடையர் மயானத்துப்
    பெரிய பெருமா னடிகளே.


See 1st verse.
He will flay an elephant.
possesses a battle-axe.
He devastated the sacrifice performed by Dakshan.
He cut off the heads of many Devas, who assembled there.
He will give a discus to Vishnu.
He will like being bathed in the five products of the cow.
He will give philosophical discourse to four sages.
He is the husband of a lady, Uma.
He pervades in everything and everywhere.
He holds in his hand a tender young deer.
He has  matted locks which contains many things like a box;

Arunachala Siva.

743
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 12, 2018, 12:06:53 PM »
Verse 8:

வாடா முலையாள் தன்னோடும்
    மகிழ்ந்து கானில் வேடுவனாய்க்
கோடார் கேழற் பின்சென்று
    குறுகி விசயன் தவமழித்து
நாடா வண்ணஞ் செருச்செய்து
    ஆவ நாழி நிலையருள்செய்
பீடார் சடையார் மயானத்துப்
    பெரிய பெருமா னடிகளே.

See 1st verse.
Feeling happy with a lady having breasts which do not diminish in beauty,
following the pig with a tusk in the forest assuming the form of a hunter,
coming near, destroying Vijayaṉ's penance. Fighting with him without being recognized, Siva, who has  famous matted locks granted him a bag full of arrows and attitude in archery.

Arunachala Siva.

744
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 12, 2018, 12:01:16 PM »
Verse 7:

காரார் கடலின் நஞ்சுண்ட
    கண்டர் கடவூ ருறைவாணர்
தேரார் அரக்கன் போய்வீழ்ந்து
    சிதைய விரலால் ஊன்றினார்
ஊர்தா னாவ துலகேழும்
    உடையார்க் கொற்றி யூர்ஆரூர்
பேரா யிரவர் மயானத்துப்
    பெரிய பெருமா னடிகளே.

See 1st verse.
He has a neck in which he has stationed the poison that rose in a very black ocean.
He resides in Kaṭavūr.
He pressed with his toe the demon. riding on a chariot, to make his body injured, falling down from that chariot.
To to Siva who has all the seven worlds, the important places are Otṟiyūr a place that that been mortgaged.
He has one thousand names.

Arunachala Siva.

745
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 12, 2018, 07:17:46 AM »
Verse  6:


துணிவார் கீளுங் கோவணமுந்
    துதைந்து சுடலைப் பொடியணிந்து
பணிமே லிட்ட பாசுபதர்
    பஞ்ச வடிமார் பினர்கடவூர்த்
திணிவார் குழையார் புரமூன்றுந்
    தீவாய்ப் படுத்த சேவகனார்
பிணிவார் சடையார் மயானத்துப்
    பெரிய பெருமா னடிகளே.

See 1st verse.
Wearing tightly a loin-cloth and a long girdle of an ascetic which is usually a long strip of cloth, smearing the ash in the cremation ground, Siva who has the appearance of a Pāsupataṉ, who adorned his body with cobras,  he who has the appearance of a Māvirati, wearing a sacred thread twisted with hair.  (The description of a Māvirata Saiva ascetic is found in Periyapurāṇam, Māṉakka?chaṟa Nāyaṉār Purāṇam, 22-26;)
He  wears a strong and long men's ear-ring.  He is the warrior who set fire to all the three cities. He has  long matted locks tied into a bundle.

Arunachala Siva.

746
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 12, 2018, 07:13:06 AM »
Verse  5:

கொத்தார் கொன்றை மதிசூடிக்
    கோணா கங்கள் பூணாக
மத்த யானை யுரிபோர்த்து
    மருப்பு மாமைத் தாலியார்
பத்தி செய்து பாரிடங்கள்
    பாடி யாடப் பலிகொள்ளும்
பித்தர் கடவூர் மயானத்துப்
    பெரிய பெருமா னடிகளே.

See 1st verse.
Wearing Koṉṟai which blossoms in bunches, and a crescent moon,
wearing as ornaments cobras which are capable of killing, covering himself with the skin of a rutting elephant, he has ornaments of the hog's tusk, and the shell of a tortoise as a Thali.  He is Siva who receives alms when the Bhutas, cherish him with love, sing and dance.

Arunachala Siva.

747
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 11, 2018, 07:11:43 AM »
Verse  4:

நறைசேர் மலர்ஐங் கணையானை
    நயனத் தீயாற் பொடிசெய்த
இறையா ராவர் எல்லார்க்கும்
    இல்லை யென்னா தருள்செய்வார்
பறையார் முழவம் பாட்டோடு
    பயிலுந் தொண்டர் பயில்கடவூர்ப்
பிறையார் சடையார் மயானத்துப்
    பெரிய பெருமா னடிகளே.


See 1st verse.
He is the supreme god who reduced to ashes by the fire issuing from his frontal eye, the cupid who has arrows of five flowers which have honey in them.
He grants to all what they wish without saying I have nothing to give.  He has  matted  locks, on which he wears a crescent moon and dwells in Kaṭavūr, where devotees who practice on Muzhavam and other leather instruments with vocal music, are crowding.

Arunachala Siva.


748
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 11, 2018, 07:08:05 AM »
Verse  3:

காயும் புலியி னதளுடையர்
    கண்டர் எண்டோட் கடவூரர்
தாயுந் தந்தை பல்லுயிர்க்குந்
    தாமே யாய தலைவனார்
பாயும் விடையொன் றதுவேறிப்
    பலிதேர்ந் துண்ணும் பரமேட்டி
பேய்கள் வாழும் மயானத்துப்
    பெரிய பெருமா னடிகளே.

The supreme god who dwells in the cremation ground where ghosts live,
dresses himself in the skin of an angry tiger, has a neck stained by the poison is in Kaṭavūr and has eight arms.  He is the chief who is himself the mother and father for the many living beings.  He is the god in the most exalted place, who eats receiving alms riding on a galloping bull.

Arunachala Siva.


749
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 10, 2018, 11:28:53 AM »
Verse 2:


விண்ணோர் தலைவர் வெண்புரிநூல்
    மார்பர் வேத கீதத்தர்
கண்ணார் நுதலர் நகுதலையர்
    கால காலர் கடவூரர்
எண்ணார் புரமூன் றெரிசெய்த
    இறைவர் உமையோ ரொருபாகம்
பெண்ணா ணாவர் மயானத்துப்
    பெரிய பெருமா னடிகளே.


See 1st verse.
He s the chief of the celestial beings.
He wears on his chest a white sacred thread of three strands.
He sings Vedas setting them to music.
He has a frontal eye.
He holds a laughing skull.
He is the death-dealing god to the god of death himself.
He s in Kaṭavūr.
He is the master who burnt the three cities of the enemies.
He has a male half and Uma the female half in his body.

Arunachala Siva.

750
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 10, 2018, 11:23:45 AM »
Tiruk Katavur (Cremation Ground):

Verse  1:


 
மருவார் கொன்றை மதிசூடி
    மாணிக் கத்தின் மலைபோல
வருவார் விடைமேல் மாதோடு
    மகிழ்ந்து பூதப் படைசூழத்
திருமால் பிரமன் இந்திரற்குந்
    தேவர் நாகர் தானவர்க்கும்
பெருமான் கடவூர் மயானத்துப்
    பெரிய பெருமா னடிகளே.

The supreme god in Kaṭavūr Mayāṉam (Cremation Ground), having worn a crescent moon and fragrant Koṉṟai flowers, will come riding on a bull like the mountain of a ruby, with a lady, joy fully to be surrounded by an army of Bhutas, is the Lord of big deities like Vishnu, Brahma, Indra, and other smaller Devas, inhabitants of the serpent world and devas and demons. 

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 3195