Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 2971
736
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 03:59:14 PM »
Verse 4:


கறையராய்க் கண்ட நெற்றிக் கண்ணராய்ப் பெண்ணோர் பாகம்
இறையரா யினிய ராகித் தனியராய்ப் பனிவெண் டிங்கட்
பிறையராய்ச் செய்த வெல்லாம் பீடராய்க் கேடில் சோற்றுத்
துறையராய்ப் புகுந்தென் னுள்ளச் சோர்வுகண் டருளி னாரே.Having a neck of black color caused by the poison. Having a frontal eye.  Having a lady who stays in one half.  Being sweet to meditate upon, being a person without equal, wearing a crescent of the white and cool moon. Having all he does as great acts, and being a resident of Chōtṟuthuṟai, which is without destruction, Siva granted his grace realizing the weakness of my mind.

Arunachala Siva.

737
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 03:54:53 PM »
Verse  3:

கல்லினாற் புரமூன் றெய்த கடவுளைக் காத லாலே
எல்லியும் பகலு முள்ளே யேகாந்த மாக வேத்தும்
பல்லில்வெண் டலைகை யேந்திப் பல்லிலந் திரியுஞ் செல்வர்
சொல்லுநன் பொருளு மாவார் திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.

People of this world!  Praise with piety.  In solitude in your minds throughout night and day, the god who shot an arrow on the three cities with a mountain improvised into a bow. Holding in his hand a white skull devoid of teeth, the Lord wanders in many houses.  Siva in Tiruchōtṟṟutuṟai is in the form of words and their good meanings.

Arunachala Siva.

738
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 03:50:08 PM »
Verse  2:


கட்டராய் நின்று நீங்கள் காலத்தைக் கழிக்க வேண்டா
எட்டவாங் கைகள் வீசி யெல்லிநின் றாடு வானை
அட்டகா மலர்கள் கொண்டே யானஞ்சு மாட்ட வாடிச்
சிட்டரா யருள்கள் செய்வார் திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.


People of this world!  Remaining with bondage, you need not waste your precious life.
Having bathed in the five products of the cow when devotees bathe him along with eight flowers, Siva who dances standing swinging the eight hands, being himself well-versed in Vedic lore Siva in Tiruchōtṟuttuṟai will bestow many kinds of his grace on them.

Arunachala Siva.

739
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 10:08:57 AM »
Tiruch Chotruthurai:

Verse  1:

பொய்விரா மேனி தன்னைப் பொருளெனக் காலம் போக்கி
மெய்விரா மனத்த னல்லேன் வேதியா வேத நாவா
ஐவரா லலைக்கப் பட்ட வாக்கைகொண் டயர்த்துப் போனேன்
செய்வரா லுகளுஞ் செம்மைத் திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.


Siva in Tiruchotruthuṟai where in the fertile fields Murrel fish frisk! Having wasted my life thinking the body which is unreal as a real thing, I am not having a mind which is united with truth.  The one who revealed the Vedas!  Siva who chants the Vedas, became weary with a body that is tossed by the five organs of sense.

Arunachala Siva.740
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 10:04:09 AM »
Verse  10:

மலையலா லிருக்கை யில்லை மதித்திடா வரக்கன் றன்னைத்
தலையலா னெரித்த தில்லை தடவரைக் கீழ டர்த்து
நிலையிலார் புரங்கள் வேவ நெருப்பலால் விரித்த தில்லை
அலையினார் பொன்னி மன்னு மையனை யாற னார்க்கே.


To the father who is in Aiyāṟu where the river Poṉṉi, full of waves, stays, there is no other place to sit except the mountain Kailash.  He did not crush any other part of the body except the heads of demon Ravanan, who did not respect him, under the big mountain, there was nothing else except fire that was spread to burn the cities of demons, who were always moving and were not stationary.


Padigam on Tiru Aiyaru completed.

Arunachala Siva.
 741
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 10:00:01 AM »
Verse 9:

உமையலா துருவ மில்லை யுலகலா துடைய தில்லை
நமையெலா முடைய ராவர் நன்மையே தீமை யில்லை
கமையெலா முடைய ராகிக் கழலடி பரவுந் தொண்டர்க்
கமைவிலா வருள்கொ டுப்பா ரையனை யாற னார்க்கே.

(see 1st verse.)  There is no other form without Uma, there is no property except the world.  He has all of us as his protege, there will be prosperity and there will be no evils.  He will grant grace which is unlimited to the devotees who praise his feet wearing anklets, having forbearance of every kind.

Arunachala Siva.


742
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 09:55:28 AM »
Verse 8:


சகமலா தடிமை யில்லை தானலாற் றுணையு மில்லை
நகமெலாந் தேயக் கையா னாண்மலர் தொழுது தூவி
முகமெலாங் கண்ணீர் மல்க முன்பணிந் தேத்துந் தொண்டர்
அகமலாற் கோயி லில்லை யையனை யாற னார்க்கே.


(see 1st verse.)  There is no other assistance except himself. Worshiping with folded hands by scattering flowers that blossom in the early morning and in plucking which all the nails were away, the whole of the face to be filled with tears.  There is no other temple except the hearts of devotees, who stand before, bow and praise him.

Arunachala Siva.

743
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 09:51:04 AM »
Verse  7:

கீளலா லுடையு மில்லை கிளர்பொறி யரவம் பைம்பூண்
தோளலாற் றுணையு மில்லை தொத்தலர் கின்ற வேனில்
வேளலாற் காயப் பட்ட வீரரு மில்லை மீளா
ஆளலாற் கைம்மா றில்லை யையனை யாற னார்க்கே.


(see 1st verse.)  There is no other dress except a piece of cloth, used as a waist-band.
Cobra with shining spots is the ornament made of fine gold.  There is no other assistance except his shoulders.  There is no other warrior except Trident. Cupid who was burnt and who has as his proper season the spring when bunches of flowers blossom.  There is no return for the grace, he bestows except becoming his serf which is without redemption.

Arunachala Siva.744
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 09:46:48 AM »
Verse 6:

என்பலாற் கலனு மில்லை யெருதலா லூர்வ தில்லை
புன்புலா னாறு காட்டிற் பொடியலாற் சாந்து மில்லை
துன்பிலாத் தொண்டர் கூடித் தொழுதழு தாடிப் பாடும்
அன்பலாற் பொருளு மில்லை யையனை யாற னார்க்கே.


(see 1st verse.)  There is no other ornament except bones, there is no other vehicle or ride except the bull. There is no other sandal powder except the ash which is found in the cremation ground, from which issues an offensive smell of filthy flesh. There is no other thing, he minds except the love that makes the devotees who do not know suffering to gather together to worship with joined hand and to dance and weep out of ecstasy.

Arunachala Siva.

745
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 09:42:41 AM »
Verse  5:


எரியலா லுருவ மில்லை யேறலா லேற லில்லை
கரியலாற் போர்வை யில்லை காண்டகு சோதி யார்க்குப்
பிரிவிலா வமரர் கூடிப் பெருந்தகைப் பிரானென் றேத்தும்
அரியலாற் றேவி யில்லை யையனை யாற னார்க்கே.


(see 1st verse.)  There is no other form except fire.  There is no other vehicle to ride except a bull. There is no other covering except the skin of an elephant, to one who has a body of luster which is beautiful to look at.  There is no other wife/goddess except Vishnu, who is praised by the immortals who, do not leave him joining among themselves as the master of high dignity.

Arunachala Siva.

746
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 09:37:39 AM »
Verse  4:


தொண்டலாற் றுணையு மில்லை தோலலா துடையு மில்லை
கண்டலா தருளு மில்லை கலந்தபின் பிரிவ தில்லை
பண்டைநான் மறைகள் காணாப் பரிசின னென்றென் றெண்ணி
அண்டவா னவர்க ளேத்து மையனை யாற னார்க்கே.

Thinking many times his nature is such that the very old four Vedas, could not find it out.  To the father who is in Aiyāṟu and who is praised by the celestial beings, living in many universes. There is no other friend except devotees.  There is no other dress except skin,  there is no bestowing of his grace except after realizing him within.
oneself, by the help of the mental eye.  There is no separation after becoming associated with him.

Arunachala Siva.

747
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 09:34:03 AM »
Verse  3:

நரிபுரி சுடலை தன்னி னடமலா னவிற்ற லில்லை
சுரிபுரி குழலி யோடுந் துணையலா லிருக்கை யில்லை
தெரிபுரி சிந்தை யார்க்குத் தெளிவலா லருளு மில்லை
அரிபுரி மலர்கொ டேத்து மையனை யாற னார்க்கே.

To the father who is Aiyāṟu, where Vishnu worships with flowers desired by him.
There is no practicing of anything except dance in the cremation ground desired by foxes, he is not seated except with his wife who has tresses of hair with curls and wrinkles. There is no other thing that he bestows except clear knowledge to those who have a discerning mind.

Arunachala Siva.

748
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 09:29:57 AM »
Verse  2:

ஆலலா லிருக்கை யில்லை யருந்தவ முனிவர்க் கன்று
நூலலா னொடிவ தில்லை நுண்பொரு ளாய்ந்து கொண்டு
மாலுநான் முகனுங் கூடி மலரடி வணங்க வேலை
ஆலலா லமுத மில்லை யையனை யாற னார்க்கே.

(see 1st verse.)  There is no other place except the banyan tree, to sit. He
does not initiate the sages who did severe penance, except into Vēdas and Agamam, by investigating their subtle meaning.  There is no other food except the poison, when Vishnu and Brahma, of four faces worshiped his lotus feet.

Arunachala Siva.

749
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 11, 2017, 10:02:37 AM »
Tiru Aiyaru:  (3)

Verse  1:


தானலா துலக மில்லை சகமலா தடிமை யில்லை
கானலா தாட லில்லை கருதுவார் தங்க ளுக்கு
வானலா தருளு மில்லை வார்குழன் மங்கை யோடும்
ஆனலா தூர்வ தில்லை யையனை யாற னார்க்கே.

For the father who is in Aiyāṟu, there is no world except himself, Siva. There are no devotees except the people of this world.  He does not dance except in the cremation ground.  There is no other grace except Sivalokam for those who think about him. There is no other vehicle except the bull for riding, along with a lady of distinction who has long tresses of hair.

Arunachala Siva.


 

750
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 11, 2017, 09:58:04 AM »
Verse  10:

அறிவிலா வரக்க னோடி யருவரை யெடுக்க லுற்று
முறுகினான் முறுகக் கண்டு மூதறி வாள னோக்கி
நிறுவினான் சிறு விரலா னெரிந்துபோய் நிலத்தில் வீழ
அறிவினா லருள்கள் செய்தான் றிருவையா றமர்ந்த தேனே.


The senseless demon ran and lifted the great mountain and was in the height of his insolence.  Seeing him to be such, Siva of great intellect, knowing in his mind, pressed his small toe to make him fall on the earth, his body being crushed. The honey in Tiruvaiyāṟu, gave him many kinds of grace by his compassion.

(This decade contains in every verse Nāvukkarasar having been a Jain in his early age.)

Padigam on Tiru Aiyaru completed.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 2971