Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 3129
736
Verse 5:

மின்னுருவை விண்ணகத்தில் ஒன்றாய் மிக்கு
    வீசுங்கால் தன்னகத்தில் இரண்டாய்ச் செந்தீத்
தன்னுருவின் மூன்றாய்த்தாழ் புனலின் நான்காய்த்
    தரணிதலத் தஞ்சாகி யெஞ்சாத் தஞ்ச
மன்னுருவை வான்பவளக் கொழுந்தை முத்தை
    வளரொளியை வயிரத்தை மாசொன் றில்லாப்
பொன்னுருவைப் புள்ளிருக்கு வேளூ ரானைப்
    போற்றாதே ஆற்றநாள் போக்கி னேனே.


His form is fulgurant.
He is one in the ether,
Twofold in the wind that blows amain,
threefold in the form of ruddy fire,
fourfold in the water that flows downward and five-fold in the expanse of earth.
He is of the aeviternal form of unfailing refuge.
He is the great shoot of coral.
He is pearl,
growing light,
diamond and flawless form of gold.
alas,
alas,
I wasted many,
many days not hailing Him of Pullirukkuvelur.

Arunachala Siva.

737
Verse  4:


இருளாய வுள்ளத்தி னிருளை நீக்கி
    யிடர்பாவங் கெடுத்தேழை யேனை யுய்யத்
தெருளாத சிந்தைதனைத் தெருட்டித் தன்போற்
    சிவலோக நெறியறியச் சிந்தை தந்த
அருளானை ஆதிமா தவத்து ளானை
    ஆறங்க நால்வேதத் தப்பால் நின்ற
பொருளானைப் புள்ளிருக்கு வேளூ ரானைப்
    போற்றாதே ஆற்றநாள் போக்கினேனே.


He did away with the murk of my dark heart,
Annulled my,
the nescient one's,
troubles and sins,
And redeemed me.
He is the gracious One that clarified my well-night-impossible-to-enlighten-mind and conferred on me that mind like unto His own which could understand and tread the way of Sivaloka.
He is the One poised in the primal and great tapas.
He is The Ens that abides transcending the four Vedas and the six Angas.
alas,
alas,
I wasted many,
many days not hailing Him of Pullirukkuvelur.

Arunachala Siva.

738
Verse  3:

பத்திமையாற் பணிந்தடியேன் றன்னைப் பன்னாள்
    பாமாலை பாடப் பயில்வித் தானை
எத்தேவும் ஏத்தும் இறைவன் தன்னை
    எம்மானை என்னுள்ளத் துள்ளே யூறும்
அத்தேனை அமுதத்தை ஆவின் பாலை
    அண்ணிக்குந் தீங்கரும்பை அரனை ஆதிப்
புத்தேளைப் புள்ளிருக்கு வேளூ ரானைப்
    போற்றாதே ஆற்றநாள் போக்கி னேனே.


He taught me -- His servitor --,
To weave garlands of verse and hail Him therewith for many,
many days,
poised in bhakti and loving adoration.
He is the God hailed by every god.
He is the lord.
He is honey,
nectar Milk of cow and sweet juice of sugarcane which spring and flow in my heart;
He is Hara,
the Primal God.
Alas,
alas,
I did waste many,
many days not hailing Him of Pullirukkuvelur.

Arunachala Siva.739
Verse  2:

சீர்த்தானைச் சிறந்தடியேன் சிந்தை யுள்ளே
    திகழ்ந்தானைச் சிவன்தன்னைத் தேவதேவைக்
கூர்த்தானைக் கொடுநெடுவேற் கூற்றந் தன்னைக்
    குரைகழலாற் குமைத்துமுனி கொண்ட அச்சம்
பேர்த்தானைப் பிறப்பிலியை இறப்பொன் றில்லாப்
    பெம்மானைக் கைம்மாவி னுரிவை பேணிப்
போர்த்தானைப் புள்ளிருக்கு வேளூ ரானைப்
    போற்றாதே ஆற்றநாள் போக்கி னேனே.


He happened on me in great glory.
He glows in my,
His servitor's minds.
He is Siva.
the God of gods.
He is the Subtle One.
Smiting with His ankleted foot Yama of long and cruel spear,
He did away with the dread of the Muni.
He is birthless.
He is the deathless God.
He willingly mantled Himself in the hide of the elephant.
alas,
alas,
I wasted many,
many days not hailing Him of Pullirukkuvelur.

Arunachala Siva.

740
Tirup Pullirukku Velur:

Verse  1:


ஆண்டானை அடியேனை ஆளாக் கொண்டு
    அடியோடு முடியயன்மா லறியா வண்ணம்
நீண்டானை நெடுங்களமா நகரான் தன்னை
    நேமிவான் படையால்நீ ளுரவோன் ஆகங்
கீண்டானைக் கேதாரம் மேவி னானைக்
    கேடிலியைக் கிளர்பொறிவா ளரவோ டென்பு
பூண்டானைப் புள்ளிருக்கு வேளூ ரானைப்
    போற்றாதே ஆற்றநாள் போக்கி னேனே.


He is the Lord-Ruler who owns me as His servitor.
He so stretched Himself that neither Brahma nor Vishnu could eye His feet or crown.
He is of the great town -- Nedungkalam.
He split the body of the strong one with the mighty weapon-- the Disc.
He abides at Kedaaram.
He wears bones and speckled serpents.
Alas,
Alas,
I wasted many,
many days not hailing Him of Pullirukkuvelur.


Arunachala Siva.

741
Verse 11:

கயிலாய மலையெடுத்தான் கதறி வீழக்
    கால்விரலால் அடர்த்தருளிச் செய்தார் போலும்
குயிலாரும் மென்மொழியாள் குளிர்ந்து நோக்கக்
    கூத்தாட வல்ல குழகர் போலும்
வெயிலாய சோதிவிளக் கானார் போலும்
    வியன்வீழி மிழலையமர் விகிர்தர் போலும்
அயிலாரும் மூவிலைவேற் படையார் போலும்
    அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் தாமே.


Pressing His toe,
He so crushed him that he fell down crashing the one who lifted Mount Kailash.
Then He graced him.
He is the handsome One that dances witnessed by Her whose words are sweet like the kuyil's.
He is the sun-bright light.
He is the Vikirtar abiding at vast Vizhimizhalai.
He is the wielder of the sharp,
three-leaved trident.
He is my Lord-Ruler who owns me as His servitor.

Padigam on Tiru Vizhimizhalai (4) completed.

Arunachala Siva.

742
Verse  10:

கரியுரிசெய் துமைவெருவக் கண்டார் போலுங்
    கங்கையையுஞ் செஞ்சடைமேற் கரந்தார் போலும்
எரியதொரு கைத்தரித்த இறைவர் போலும்
    ஏனத்தின் கூனெயிறு பூண்டார் போலும்
விரிகதிரோ ரிருவரைமுன் வெகுண்டார் போலும்
    வியன்வீழி மிழலையமர் விமலர் போலும்
அரிபிரமர் துதிசெயநின் றளித்தார் போலும்
    அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் தாமே.

Uma quaked when He peeled the tusker's hide.
He concealed Ganga in His matted crest hirsutorufous.
He is the Lord who holds in one hand the fire.
He adorned Himself with the boar's curved tusk.
He grew wroth with the two lights.
He is the Vikirtar abiding at vast Vizhimizhalai.
He graced Vishnu and Brahma when they hailed and adored Him.
He is my Lord Ruler who owns me as His servitor.

Arunachala Siva.743
Verse  9:


முத்தனைய முகிழ்முறுவ லுடையார் போலும்
    மொய்பவளக் கொடியனைய சடையார் போலும்
எத்தனையும் பத்திசெய்வார்க் கினியார் போலும்
    இருநான்கு மூர்த்திகளு மானார் போலும்
மித்திரவச் சிரவணற்கு விருப்பர் போலும்
    வியன்வீழி மிழலையமர் விகிர்தர் போலும்
அத்தனொடும் அம்மையெனக் கானார் போலும்
    அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் தாமே.


His is the burgeoning smile of pearly luster.
His matted hair looks like ruddy coral creeper.
He is sweet to them even if their bhakti is but a little.
He became the Moortis two times four.
He is dear to His friend Kubera.
He is the Vikirtar abiding at vast Vizhimizhalai.
He is to me my Father as well as Mother.
He is my Lord-Ruler who owns me as His servitor.

Arunachala Siva.

744
Verse  8:


குண்டரொடு பிரித்தெனையாட் கொண்டார் போலும்
    குடமூக்கி லிடமாக்கிக் கொண்டார் போலும்
புண்டரிகப் புதுமலரா தனத்தார் போலும்
    புள்ளரசைக் கொன்றுயிர்பின் கொடுத்தார் போலும்
வெண்டலையிற் பலிகொண்ட விகிர்தர் போலும்
    வியன்வீழி மிழலைநக ருடையார் போலும்
அண்டத்துப் புறத்தப்பா லானார் போலும்
    அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் தாமே.


He drew me away from the cruel and unteachable ones,
And rules me.
He is enshrined at Kudamookku.
His seat is the fresh Lotus.
He killed the King of birds and later revived him.
He is the Vikirtan that seeks alms in the white skull.
At the town of vast Vizhimizhalai He abides.
He is beyond the pale of that realm which is beyond the macrocosm.
He is my Lord-Ruler Who owns me as His servitor.

Arunachala Siva.

745
Verse 7:

பஞ்சடுத்த மெல்விரலாள் பங்கர் போலும்
    பைந்நாகம் அரைக்கசைத்த பரமர் போலும்
மஞ்சடுத்த மணிநீல கண்டர் போலும்
    வடகயிலை மலையுடைய மணாளர் போலுஞ்
செஞ்சடைக்கண் வெண்பிறை கொண் டணிந்தார் போலுந்
    திருவீழி மிழலையமர் சிவனார் போலும்
அஞ்சடக்கும் அடியவர்கட் கணியார் போலும்
    அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் தாமே.


He is the Consort of Her whose fingers are soft as cotton.
He is the supreme One cinctured with a serpent.
His neck is dark like a rain-cloud.
He is the Bridegroom abiding at Kailash in the north.
He sports a white crescent moon on His ruddy matted crest.
He is Siva enshrined at Tiruvizhimizhalai.
He is close to the devotees that have quelled the five senses.
He is my Lord-Ruler who owns me as His servitor.

Arunachala Siva.

746
Verse  6:

மாலாலும் அறிவரிய வரதர் போலும்
    மறவாதார் பிறப்பறுக்க வல்லார் போலும்
நாலாய மறைக்கிறைவ ரானார் போலும்
    நாமவெழுத் தஞ்சாய நம்பர் போலும்
வேலார்கை வீரியைமுன் படைத்தார் போலும்
    வியன்வீழி மிழலையமர் விகிர்தர் போலும்
ஆலாலம் மிடற்றடக்கி அளித்தார் போலும்
    அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் தாமே.


He is Varatar whom even Vishnu does not know.
He can annul the transmigration of those that do not forget Him.
He is the Lord of the fourfold Vedas.
He is the supremely desirable One whose name is the mystic pentad.
Of yore,
He created the spear-holding Veeri.
He is the Vikirtan of vast Vizhimizhalai.
He held Aalaalam in His neck,
and saved all.
He is my Lord-Ruler who owns me as His servitor.

Arunachala Siva.

747
Verse  5:


துன்னத்தின் கோவணமொன் றுடையார் போலுந்
    சுடர்மூன்றுஞ் சோதியுமாய்த் தூயார் போலும்
பொன்னொத்த திருமேனிப் புனிதர் போலும்
    பூதகணம் புடைசூழ வருவார் போலும்
மின்னொத்த செஞ்சடைவெண் பிறையார் போலும்
    வியன்வீழி மிழலைசேர் விமலர் போலும்
அன்னத்தேர் அயன்முடிசேர் அடிகள் போலும்
    அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் தாமே.

He has a corded kovanam.
He,
the pure One,
is the three Flames and their luster.
He is the holy one whose body blazes like gold.
He goes about surrounded by the Bhootha-Hosts.
He has a white crescent moon on His fulgurant and ruddy matted hair.
He is Blemishless abiding at vast Vizhimizhalai.
He is the Lord who holds the head of Brahma whose mount is a Swan.
He is my Lord-Ruler who owns me as His servitor.

Arunachala Siva.748
Verse  4:


கைவேழ முகத்தவனைப் படைத்தார் போலுங்
    கயாசுரனை யவனாற்கொல் வித்தார் போலும்
செய்வேள்வித் தக்கனைமுன் சிதைத்தார் போலும்
    திசைமுகன்றன் சிரமொன்று சிதைத்தார் போலும்
மெய்வேள்வி மூர்த்திதலை யறுத்தார் போலும்
    வியன்வீழி மிழலையிடங் கொண்டார் போலும்
ஐவேள்வி ஆறங்க மானார் போலும்
    அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் தாமே.


He created Vinaayaka,
the tusker-faced with a trunk.
He caused him kill Kayaasura.
Of yore,
He smote Daksha,
the performer of sacrifice.
He did away with one of the visages of Brahma.
He excised the head of Yaga-Moorti.
At vast Vizhimizhalai He abides.
He became the five sacrifices and the six Angas.
He is my Lord-Ruler who owns me as His servitor.

Arunachala Siva.

749
Verse  3:


நீறணிந்த திருமேனி நிமலர் போலும்
    நேமிநெடு மாற்கருளிச் செய்தார் போலும்
ஏறணிந்த கொடியுடையெம் மிறைவர் போலும்
    எயில்மூன்றும் எரிசரத்தா லெய்தார் போலும்
வேறணிந்த கோலமுடை வேடர் போலும்
    வியன்வீழி மிழலையுறை விகிர்தர் போலும்
ஆறணிந்த சடாமகுடத் தழகர் போலும்
    அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் தாமே.

He is the Blemishless whose divine person is bedaubed with ash.
He graced the tall Vishnu with the Disc.
He is our God whose flag is adorned with the bull-signum.
He smote with a fiery dart the three walled towns.
Different is His beauteous guise.
He is the Vikirtan of vast Vizhimizhalai.
He is the handsome One whose crown of matted hair sports a river.
He is my Lord-Ruler who owns me as His servitor.

Arunachala Siva.


750
Verse  2:


சமரம்மிகு சலந்தரன்போர் வேண்டி னானைச்
    சக்கரத்தாற் பிளப்பித்த சதுரர் போலும்
நமனையொரு கால்குறைத்த நாதர் போலும்
    நாரணனை யிடப்பாகத் தடைத்தார் போலும்
குமரனையும் மகனாக வுடையார் போலுங்
    குளிர்வீழி மிழலையமர் குழகர் போலும்
அமரர்கள்பின் அமுதுணநஞ் சுண்டார் போலும்
    அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் தாமே.

He is the clever One who caused the belligerent Jalandara that came seeking a fight,
to get split by a disc.
With His foot,
He,
the Lord,
smote Death to death.
He has Narayana packed into the left half of His body.
He has for His son Kumara.
He is the handsome One abiding at cool Vizhimizhalai.
He first are the poison that Devas might later drink nectar.
He is my Lord-Ruler who owns me as His servitor.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 3129