Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 [490] 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... 3019
7336
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 26, 2016, 08:58:13 AM »
Verse  931:


அந்தணர்சூ ளாமணியார்
    பூந்துருத்திக் கணித்தாக
வந்தருளும் பெருவார்த்தை
    வாகீசர் கேட்டருளி
நந்தமையா ளுடையவரை
    நாம்எதிர்சென் றிறைஞ்சுவது
முந்தைவினைப் பயனென்று
    முகமலர அகமலர்வார்.


Vaakisar heard of the great tidings that he,
The crest-jewel of the Brahmins, was nearing
Poonthurutthi; he thought thus: "It is indeed
The fruit of the tapas wrought by us in our
Previous births that enable us now to receive
And adore him that truly owns us." Forthwith
His countenance bloomed in joy; so too his heart.

Arunachala Siva.

7337


In 1945, there was in the Asramam, a small, sickly, lame, puppy that we feared would die at any moment.  But under Bhagavan's
constant care, he not only recovered health but began to eat
iddlies [rice-cakes] daily with so much relish that Bhagavan
nicknamed him Iddli Swami.  Relating this incident, I wrote
on June 15, 1945, a Telugu verse meaning:

"O Ramana, you once [as Lord Krishna] straightened
and beautfied the hunchback woman of your abounding
Grace. So now you have reared this little lame puppy to
a fine Iddli Swami. How wonderful!"

Two days later, Subbaramayya also composed couple of
verses reading as under:

1. "Seeing you caress peacocks, squirrels, cows, dogs
and monkeys and children with such tender Grace, anyone
must melt to his bonds. O Ramana!"

2. "So many birds and animals coming to you, have attained
deliverance.  Likewise do bless us with Grace this human
animal that has sought refuge at your feet, O Ramana!"

(Source: Arunachala's Ramana, Boundless Ocean of Grace,
Volume 5. Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai.)

Arunachala Siva.

7338


When Bhagavan Ramana was on the Hill, serpents
and peacocks used to remain quiet, friendly to each other
in His Presence.  Panthers which came to tanks and ponds
to drink water, finished their work and went away without
harming anyone.

Arunachala Siva.

7339
Verse  3:

3.  சீல மின்றி நோன்பின்றிச்
    செறிவே யின்றி அறிவின்றித்
தோலின் பாவைக் கூத்தாட்டாய்ச்
    சுழன்று விழுந்து கிடப்பேனை
மாலுங் காட்டி வழிகாட்டி
    வாரா உலக நெறியேறக்
கோலங் காட்டி ஆண்டானைக்
    கொடியேன் என்றோ கூடுவதே. 

Void of character,
penance,
discipline or understanding I strutted the stage like a leather puppet,
Swirled and fell down and lay senseless.
Lo,
You fired Me with maddening love,
showed me the way and Your splendor,
caused me to transcend the ways of the world and gain deliverance which blocks,
For ever,
the way leading to rebirth.
It is thus,
You rule me.
When will I,
the cruel one,
be united with You?

contd.,

Arunachala Siva.

7340
Verse  2:


2.  என்னால் அறியாப் பதம்தந்தாய்
    யான தறியா தேகெட்டேன்
உன்னால் ஒன்றுங் குறைவில்லை
    உடையாய் அடிமைக் காரென்பேன்
பன்னாள் உன்னைப் பணிந்தேத்தும்
    பழைய அடிய ரொடுங்கூடா
தென்னா யகமே பிற்பட்டிங்
    கிருந்தேன் நோய்க்கு விருந்தாயே. 


You blessed me with a station not comprehending which I stand ruined;
You are not to be blamed at all.
O Lord-Owner,
I ask:
"Who indeed is this slave's succor?
" Not accompanying with Your traditional servitors who bow before You and hail You for days without number,
O Lord-Master,
I lag behind and tarry here alas,
Becoming a sumptuous banquet unto maladies.

contd.,

Arunachala Siva.

7341
Ananda Malai:

The love for Siva experience:


1.  மின்னே ரனைய பூங்கழல்க
    ளடைந்தார் கடந்தார் வியனுலகம்
பொன்னே ரனைய மலர்கொண்டு
    போற்றா நின்றார் அமரரெல்லாம்
கன்னே ரனைய மனக்கடையாய்க்
    கழிப்புண் டவலக் கடல்வீழ்ந்த
என்னே ரனையேன் இனியுன்னைக்
    கூடும் வண்ணம் இயம்பாயே.


They have gone beyond the wide world who have gained The flowery and ankleted Feet ? flashing
fulgurantly.
All the Devas adore them with flowers like unto gold.
I am an abandoned and base one with a stony mind and I had fallen into the ocean of misery.
Lo,
in baseness,
I am mine own equal.
So,
deign to show me the way to get united with You.
 
contd.,

Arunachala Siva.


7342
8. The peerless Self, the stainless Self, the Self that is intelligence, the Self that is the primordial person,
the blissful Self, the birth-less Self -  there is not a bit besides the Self.

9.  The incalculable Self, the Self of the multitudes, the immortal Self that is the interior of immortality,
the Self of the past, the present and the future -- besides the Self there is nothing.

10.  The Self that is all, the conceivable Self, the measurable Self inferred by imagination; the
transcendental and serene Self -- besides the Self there is nothing.

11.  The Self  that is ever directly present;  the ever directly proven.  The Self is of the nature devoid
of otherness.  There is nothing besides the Self.

12.  The Self is of the nature devoid of unreality with nothing besides It, It is verily the sovereign Lord.
The pure Self is neither knowledge nor ignorance and is devoid of measure and measureless.

13. The Self bereft of permanence and impermanence is different from the fruits of 'here' (world) and
'yonder' (heaven etc.,).  The Self is devoid of the sextet of sama, dama, uparati etc.,  Besides the Self
there is nothing.

14.  The Self is without even the craving for liberation.  The Self that is sound, the Self is dama (self-
restraint), the Self is uparati (self withdrawal) ever -  besides the Self there is nothing.

15. The Self is titiksha (forbearance) and at all times.  Samadhana or Samadhi (spiritual absorption)
ever abides in the Self. The Self is pure and ever abides within.  There is nothing besides the Self.

contd.,

Arunachala Siva. 
         
   

7343
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 25, 2016, 09:26:26 AM »
Verse  930:


பூவிரியுந் தடஞ்சோலை
    புடைபரப்பப் புனல்பரக்கும்
காவிரியின் தென்கரைபோய்க்
    கண்ணுதலார் மகிழ்ந்தஇடம்
மேவிஇனி தமர்ந்திறைஞ்சி
    விருப்புறுமெய்த் தொண்டரொடு
நாவரசர் உழைச்சண்பை
    நகரரசர் நண்ணுவார்.He traveled on the southern bank of the Kaveri
Of immense flood, abutting spacious and great
Gardens where burgeoned flowers of fragrance;
On his way he adored gladly at the shrines
Where the brow-eyed Lord abides in joy;
The Prince of Sanbai moved onward with them,
The loving serviteurs, to meet Tirunaavukkarasar.

Arunachala Siva.

7344
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 25, 2016, 09:24:05 AM »
Verse  929:

அப்பரிசங் கவர்மொழிய
    ஆண்டஅர சினைக்காணும்
ஒப்பரிய பெருவிருப்பு
    மிக்கோங்க ஒளிபெருகும்
மைப்பொருவு கறைக்கண்டர்
    கழல்வணங்கி அருள்பெற்றுச்
செப்பரிய புகழ்ப்புகலிப்
    பிள்ளையார் செல்கின்றார்.When he heard the serviteurs speak thus,
A peerless great desire to behold Arasu
Owned by the Lord, welled up in him; he adored
The ankleted feet of the blue-throated Lord
And was blessed with His gracious leave;
Then the ineffably glorious and divine child
Of Pukali marched onward.   

Arunachala Siva.

7345
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 25, 2016, 09:21:49 AM »
Verse  928:


அங்கவரும் அடிபோற்றி
    ஆண்டஅர செழுந்தருளிப்
பொங்குபுனற் பூந்துருத்தி
    நகரின்கண் போற்றிசைத்துத்
தங்குதிருத் தொண்டுசெயும்
    மகிழ்ச்சியினாற் சார்ந்தருளி
எங்குநிகழ்ந் திடஇருந்த
    படியெல்லாம் இயம்பினார்.The devotees adored his feet, stood up
And told him that Arasu ruled by the Lord, abode
At Tiruppoonthurutthi girt with the river Kaveri
Of swelling water; they also told him
Of his adoration, service and devotion to the Lord
And of his spiritually resplendent sojourn there.


Arunachala Siva.

7346
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 25, 2016, 09:19:30 AM »
Verse  927:


அந்நகரில் அடியார்கள்
    எதிர்கொள்ள புக்கருளிக்
கொன்னவிலுங் கூற்றுதைத்தார்
    குரைகழல்கள் பணிந்தேத்தி
மன்னியமர்ந் துறையுநாள்
    வாகீச மாமுனிவர்
எந்நகரில் எழுந்தருளிற்
    றென்றடியார் தமைவினவ.


Well-received by the serviteurs of the town
The godly child went into the town; he hailed
The Lord?s feet decked with resounding anklets,
The Lord who kicked Death that came to claim
The lives of men, to death; as he sojourned there
One day he asked the servitors thus: "In what town
Does Vaakisar-- the great saint--, abide at present?"

Arunachala Siva.

7347
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 25, 2016, 09:17:30 AM »
Verse 926:


அன்றவர்க்குக் கவுணியர்கோன் கருணை நோக்கம்
    அணை தலினால் அறிவின்மை அகன்று நீங்கி
முன்தொழுது விழுந்தெழுந்து சைவ ரானார்
    முகைமலர்மா ரியின்வெள்ளம் பொழிந்த தெங்கும்
நின்றனவும்சரிப்பனவும் சைவ மேயாம்
    நிலைமையவர்க் கருள்செய்து சண்பை வேந்தர்
சென்றுசிவ னார்பதிகள் பணிய வேண்டித்
    திருக்கடவூர் அதன்மருங்கு சேர வந்தார்.


As the benign look of the Prince of Kaazhi
Rained grace on them, cured clean of nescience
They fell down prostrate before him and rose up
As Saivites; celestial flowers rained everywhere;
He graced them with the knowledge that the immobile
And the mobile are both Saivam.
Then the Prince of Sanbai desiring to adore at
The shrines of Siva, fared forth and came
To the outskirts of Tirukkadavoor.   

Arunachala Siva.


7348
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 25, 2016, 09:14:37 AM »
Verse 925:


புந்தியினால் அவருரைத்த பொருளின் தன்மை
    பொருளன்றாம் படியன்பர் பொருந்தக் கூற
மந்தவுணர் வுடையவரை நோக்கிச் சைவம்
    அல்லாது மற்றொன்றும் இல்லை யென்றே
அந்தமில்சீர் மறைகள்ஆ கமங்கள் ஏனை
    அகிலகலைப் பொருளுணர்ந்தார் அருளிச் செய்யச்
சிந்தையினில் அதுதெளிந்து புத்தர் சண்பைத்
    திருமறையோர் சேவடிக்கீழ்ச் சென்று தாழ்ந்தார்.


Thus the devotee competently explicated
That the truths of the Buddhists solely grounded
On Buddhi, are not true; addressing the dull ones
The godly child, the expounder of the deathless
And glorious Vedas, Aagamas and the innumerable
Scriptures that stem therefrom, said: "Barring
Saivism there is nothing else." The Buddhists
That became clarified in their mind-heart
Neared the sacred Brahmin-child of Sanbai
And adored his roseate feet.   

Arunachala Siva.


7349
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 25, 2016, 09:12:15 AM »
Verse 924:


ஆதலினால் உன்னிறைவன் பொருள்கள் எல்லாம்
    அறிந்ததுநும் முத்திபோல் ஆயிற் றன்றே
ஏதமாம் இவ்வறிவால் உரைத்த நூலும்
    என்றவனுக் கேற்குமா றருளிச் செய்ய
வாதமா றொன்றின்றித் தோற்றான் புத்தன்
    மற்றவனை வென்றருளிப் புகலி மன்னர்
பாததா மரைபணிந்தார் அன்பர் தங்கள்
    பான்மையழி புத்தர்களும் பணிந்து வீழ்ந்தார்.


"So the omniscience of your god is hollow
Like his Moksha; the works in this connection too are
Like that." Thus he replied in the way acceptable to him.
As he had nothing further to argue, he failed
In the disputation; having vanquished him, the devotee
Fell at the flower-feet of the Prince of Pukali;
The Buddhists too having lost faith
In their faith. fell at his feet.   

Arunachala Siva.

7350
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 25, 2016, 09:09:43 AM »
Verse  923:


எடுத்துரைத்த புத்தனெதிர் இயம்பு மன்பர்
    எரியுணர்வுக் கெடுத்துக்காட் டாகச் சொன்னாய்
அடுத்தவுணர் உருவுடைய தன்று சொன்ன
    அனல்வடிவிற் றாம் அதுவும் அறிதி நுங்கோன்
தொடுத்தநிகழ் காலமே யன்றி ஏனைத்
    தொடர்ந்தஇரு காலமுந்தொக் கறியுமாகில்
கடுத்தஎரி நிகழ்காலத் திட்ட தல்லால்
    காணாத காலத்துக் கதுவா தென்றார்.


To Caari Buddha that argued thus, the devotee
Replied even thus: "You likened the act of fire
To that of consciousness; know that whereas consciousness
Is without form, fire has a form; if your god
Can know not only time present but time past and future too,
And that too simultaneously, know that the fire raised
In time present (cited by you as an example),
Can neither burn in time past nor future.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 [490] 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... 3019