Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 [488] 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... 3148
7306
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2016, 08:46:08 AM »
Verse  164:


ஆரூரர் அவர்தமக்கு
    விடையருளி அங்ககன்று
காரூரும் மலைநாடு
    கடந்தருளிக் கற்சுரமும்
நீரூருங் கான்யாறு
    நெடுங்கானும் பலகழியச்
சீரூருந் திருமுருகன்
    பூண்டிவழிச் செல்கின்றார்.

Having given him leave, Aaroorar left the city;
Crossing the cloud-capped Malai Naadu, numberless
Stony wildernesses, jungle-rivers flooding with water
And long stretches of forests, he arrived at the way
Leading to Tirumurukanpoondi of ever-abiding glory.

Arunachala Siva.

7307
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2016, 08:43:19 AM »
Verse  163:


மற்றவற்றின் பரப்பெல்லாம்
    வன்றொண்டர் பரிசனத்தின்
முற்படவே செலவிட்டு
    முனைப்பாடித் திருநாடர்
பொற்பதங்கள் பணிந்தவரைத்
    தொழுதெடுத்துப் புனையலங்கல்
வெற்பியர்தோ ளுறத்தழுவி
    விடையளித்தார் வன்றொண்டர்.Van-tondar had all the immense wealth carried
By his retinue and bade them proceed ahead of him;
The divine lord of Munaippaadi paid obeisance
To the Chera who had fallen at his golden feet,
Adoringly lifted him up, embraced close the garlanded
And hill-like shoulders of the king and gave him
Leave to abide there.

Arunachala Siva.

7308
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2016, 08:40:48 AM »
Verse  162:


ஆங்கவரும் அன்றுவரை
    ஆயமா கியதனங்கள்
ஓங்கியபொன் நவமணிகள்
    ஒளிர்மணிப்பூண் துகில்வருக்கம்
ஞாங்கர்நிறை விரையுறுப்பு
    வருக்கமுதல் நலஞ்சிறப்பத்
தாங்குபொதி வினைஞர்மேல்
    தலம்மலியக் கொண்டணைந்தார்.


Thus commanded, the ministers had all the heaps
Of riches, highly-priced gold, nine-fold gems, jewels
Set with dazzling gems, varieties of vestment,
Rich aromatics and the like, collected till that day,
Packed in goodly and convenient bundles and had them
Brought through carriers, and filled the palace.


Arunachala Siva.

7309
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 02, 2016, 08:37:48 AM »
Verse 161:


மற்றவரும் பணிந்திசைந்தே
    மந்திரிகள் தமையழைத்துப்
பொற்புநிறை தொன்னகரில்
    இற்றைக்கு முன்புகுந்த
நற்பெரும்பண் டாரநா
    னாவருக்க மானவெலாம்
பற்பலவாம் ஆளின்மிசை
    ஏற்றிவரப் பண்ணும்என.

He then bowed his assent to Aaroorar; he sent
For his ministers and commanded them thus: "Have all
The manifold wealth which has till today accumulated
In the great and goodly treasury of this beauteous
And hoary city packed in bundles and have them Brought here, borne by many men."

Arunachala Siva.   

7310
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: December 01, 2016, 11:48:50 AM »
Today is the Liberation Day of Moorka Nayanar:


Karthikai Month and Moola Star Day.

The life story of Moorka Nayanar has already been given by me in my serial post
of 63 Saiva Saints.  Members can please go through the serial post on 63 Saiva
Saints to know the full life history of the Nayanmar.

Arunachala Siva.7311
8.  I am bereft if time and timelessness.  I am devoid of Self and non self.  I am without
any gain or unachieved and such.  I am the all round void and unconsumable.

9.  I am verily myself.  I am indeed the beyond and without beyond.  I am permanent.
I am without goal. I am the Self, not the all full.

10.  I am indeed from the expression 'et cetera'.  Neither am I the 'this is the first'.
I am freed from the phrases such as 'and so on';  bereft of all I am the invincible.

11.  I am gap-less. I am the past. I am the present. I am without existence.  I am without aim or attributes. Devoid of action, I am the quickly moving.

12.  I am devoid of forms of space and such.  I am of the form of space and the unswerving.  I am the innermost awareness.  I am devoid of the innermost.

13.  I am of the nature of all philosophies and devoid of all defects. I am never the liberated.  I am the never bound.

contd.,

Arunachala Siva.         

7312
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 01, 2016, 11:28:25 AM »
Verse  11:


வேதத்தொலி யானும்மிகு வேணுபுரந் தன்னைப்
பாதத்தினின் மனம்வைத்தெழு பந்தன்றன பாடல்
ஏதத்தினை யில்லாவிவை பத்தும்மிசை வல்லார்
கேதத்தினை யில்லார்சிவ கெதியைப்பெறு வாரே.

The songs of Pantaṉ, who rises from sleep fixing his mind on the feet of the Lord, composed in praise of Veṇupuram which is great by the sound of Vedam also,
those who are able to recite all these ten verses which are without any fault.
will not know any sorrow; will attain eternal bliss.

Padigam concluded.

Arunachala Siva.


 

7313
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 01, 2016, 11:24:45 AM »
Verse  10:


மாசேறிய வுடலாரமண் குழுக்கள்ளொடு தேரர்
தேசேறிய பாதம்வணங் காமைத்தெரி யானூர்
தூசேறிய வல்குற்றுடி யிடையார்துணை முலையார்
வீசேறிய புருவத்தவர் வேணுபுர மதுவே.

Along with the groups of Jains who have in their bodies accumulated dirt and Buddhists, the shrine of the Lord who could not be known to those two as they cannot worship the feet of increasing brightness. It is that Veṇupuram, where the women who dress in fine cloth, have a waist comparable to the middle of the Tuṭi, breasts which are equal to each other and eye-brows that are raised in the forehead and thrown as a weapon on men.

Arunachala Siva.

7314
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 01, 2016, 11:20:56 AM »
Verse  9:


வயமுண்டவ மாலும்மடி காணாதல மாக்கும்
பயனாகிய பிரமன்படு தலையேந்திய பரனூர்
கயமேவிய சங்கந்தரு கழிவிட்டுயர் செந்நெல்
வியன்மேவிவந் துறங்கும்பொழில் வேணுபுர மதுவே.


The supreme god whose feet could not be seen even by that Vishnu, who swallowed the world, and therefore become confused in mind. The shrine of the supreme god who holds in his hand the skull of Brahma who was full of fear. It is that Veṇupuram surrounded by gardens, where the conch that is in the deep tank leaves the back water where it is produced and, reaching the broad field where superior red paddy is grown, sleeps.


Arunachala Siva.


7315
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 01, 2016, 11:16:50 AM »
Verse  8:


மலையான்மக ளஞ்சவ்வரை யெடுத்தவ்வலி யரக்கன்
தலைதோளவை நெரியச்சர ணுகிர்வைத்தவன் றன்னூர்
கலையாறொடு சுருதித்தொகை கற்றோர்மிகு கூட்டம்
விலையாயின சொற்றேர்தரு வேணுபுர மதுவே.


The shrine of the Lord who pressed down with the nail of his toe to crush the heads and shoulders of the strong demon (Ravanaṉ) who lifted the mountain to make the daughter of the mountain to be seized with fear. He is in that Veṇupuram where big crowds of people who are well-versed in the collection of Vedams and the six Ankams, make researches which are very valuable.

Arunachala Siva.

7316
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 01, 2016, 11:15:45 AM »
Verse  7:

The palm leaf that has this verse, is not available.


Arunachala Siva.

7317
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 01, 2016, 11:12:14 AM »
Verse  6:

மண்ணோர்களும் விண்ணோர்களும் வெருவிம்மிக வஞ்சக்
கண்ணார்சல மூடிக்கட லோங்கவ்வுயர்ந் தானூர்
தண்ணார்நறுங் கமலம்மலர் சாயவ்விள வாளை
விண்ணார்குதி கொள்ளும்வியன் வேணுபுர மதுவே.


The shrine of the god who rose above the ocean which rose by covering with its water the world to make the people of this world and the celestial  world to have fear in their minds and visible expression of it in their bodies. It is that extensive Veṇupuram where the young scabbard fish jump into the air to make the cool and fragrant lotus flower to bend.

Arunachala Siva.

7318
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 01, 2016, 11:08:47 AM »
Verse  5:

நானாவித வுருவானமை யாள்வானணு காதார்
வானார்திரி புரமூன்றெரி யுண்ணச்சிலை தொட்டான்
தேனார்ந்தெழு கதலிக்கனி யுண்பான்றிகழ் மந்தி
மேனோக்கிநின் றிரங்கும்பொழில் வேணுபுர மதுவே.

Te Lord has many forms. He will admit us into his grace.
He shot an arrow from the bow for the fire to consume the three cities which were wandering in the sky, and belonged to the enemies. The god will admit us into his grace manifesting himself in the form in which his devotees meditate upon that is Veṇupuram which has gardens in which the beautiful female monkey descends looking at the sky in order to eat the fruits of the Tenkatali.

Arunachala Siva.

7319
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 01, 2016, 11:04:34 AM »
Verse  4:


தக்கன்றன சிரமொன்றினை யரிவித்தவன் றனக்கு
மிக்கவ்வர மருள்செய்தவெம் விண்ணோர்பெரு மானூர்
பக்கம்பல மயிலாடிட மேகம்முழ வதிர
மிக்கம்மது வண்டார்பொழில் வேணுபுர மதுவே.


Having the head of Dakshan cut off by (Virapattirar) the shrine of the chief of the celestial beings, who granted him boons in an abundant measure.
In many places many peacocks dance; the cloud thunders like the sound of the Muzhavu. It is Vēṇupuram where in the gardens the bees drink the honey found profusely.

Arunachala Siva.
7320
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 01, 2016, 11:01:32 AM »
Verse  3:


கடந்தாங்கிய கரியையவர் வெருவவுரி போர்த்துப்
படந்தாங்கிய வரவக்குழைப் பரமேட்டிதன் பழவூர்
நடந்தாங்கிய நடையார்நல பவளத்துவர் வாய்மேல்
விடந்தாங்கிய கண்ணார்பயில் வேணுபுர மதுவே.

The ancient shrine of the god who is in the most exalted place, who wears an ear-ring of cobra to make those sages who sent it, to be frightened, is Veṇupuram where the ladies who carry a superior poison in their looks and have red lips like good coral and walk steps to be in agreement with music and dancing, are large in numbers.


Arunachala Siva.
Pages: 1 ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 [488] 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... 3148