Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 [485] 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... 3061
7261
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2016, 10:53:18 AM »
Verse  144:


விண்தடவு கோபுரத்தைப்
    பணிந்துகர மேல்குவித்துக்
கொண்டுபுகுந் தண்ணலார்
    கோயிலினை வலஞ்செய்து
மண்டியபே ரன்பினொடு
    மன்னுதிரு நள்ளாறர்
புண்டரிகச் சேவடிக்கீழ்ப்
    பொருந்தநில மிசைப்பணிந்தார்.   

He bowed before the tower that scaled the sky,
Folded his hands above his head in adoration, moved in,
Circumambulated the shrine of the great One
And in abounding love prostrated on the ground,
Before the roseate and lotus-like feet
Of the aeviternal Lord of Nallaaru.

Arunachala Siva.


7262
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2016, 10:50:59 AM »
Verse  143:


பரிசனமும் உடன்போதப்
    பாங்கமைந்த பதிகள்தொறும்
கரியுரிவை புனைந்தார்தம்
    கழல்தொழுது மகிழ்ந்தேத்தித்
துரிசறுநற் பெருந்தொண்டர்
    நள்ளாறு தொழுவதற்குப்
புரிவுறுமெய்த் திருத்தொண்டர்
    எதிர்கொள்ளப் புக்கணைந்தார்.


Accompanied by his retinue, he came to the nearby
Shrines of the Lord who is mantled in the hide
Of the tusker, and, in rapturous adoration, hailed
His feet; then the flawless servitor, desiring to adore
At Nallaaru, visited that town, well-received
By its true devotees ever-established in divine service.

Arunachala Siva.


7263
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2016, 10:48:48 AM »
Verse 142:


இன்புற்றங் கமர்நாளில்
    ஈறிலரு மறைபரவும்
வன்புற்றில் அரவணிந்த
    மன்னவனா ரருள்பெற்றே
அன்புற்ற காதலுடன்
    அளவிறந்த பிறபதியும்
பொன்புற்கென் றிடவொளிருஞ்
    சடையாரைத் தொழப்போவார்.As he thus abode there in joy, blessed
With the leave of the King ever hailed by the rare
And boundless Vedas and who for His jewel
Wears the fierce serpent of the ant-hill,
He was borne by loving devotion; he readied himself
To fare forth to adore in His many shrines the Lord
Before the splendor of whose luminous matted hair
Even the luster of gold is to be deemed dark.


Arunachala Siva.

7264
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2016, 10:46:26 AM »
Verse  141:


பண்ணிறையும் வகைபாறு
    தாங்கியென வெடுத்தருளி
உண்ணிறையும் மனக்களிப்பால்
    உறுபுளகம் மயிர்முகிழ்ப்பக்
கண்ணிறையும் புனல்பொழியக்
    கரையிகந்த ஆனந்தம்
எண்ணிறைந்த படிதோன்ற
    ஏத்திமதிழ்ந் தின்புற்றார்.   
His tuneful decad of perfect melody, opened thus:
"Paaru thaangki"; his mind was filled with delight;
The hair on his thrilled body stood erect; verily,
A flood cascaded from his tear-filled eyes;
Boundless bliss which inly pervaded, became manifest;
Thus he prayed and thus he reveled in joy.


Arunachala Siva.   

7265
Verse  5:


அத்தேவர் தேவர்
    அவர்தேவர் என்றிங்ஙன்
பொய்த்தேவு பேசிப்
    புலம்புகின்ற பூதலத்தே
பத்தேதும் இல்லாதென்
    பற்றறநான் பற்றிநின்ற
மெய்த்தேவர் தேவற்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.
"That God is the God;
his God is the God."
thus they speak of pseudo-gods and rave.
In such a world,
All desire-less and to do away my attachment,
I hold fast the true God of gods.
O King-Thumpi,
fare forth to Him and hum.

Arunachala Siva.

7266
Verse 4:


கண்ணப்பன் ஒப்பதோர்
    அன்பின்மை கண்டபின்
என்னப்பன் என்னொப்பில்
    என்னையும் ஆட் கொண்டருளி
வண்ணப் பணித்தென்னை
    வாவென்ற வான்கருணைச்
சுண்ணப்பொன் நீற்றற்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.


He found not in me,
who in love-less -ness,
is peerless  love that can match the unmatched love of Kannappan's.
Yet,
He my Father,
enslaved and ruled me;
In loving kindness,
He bade me thus:
"Come hither!"
O King-Thumpi,
fare forth to Him who wears the Holy Ash as His lovely fragrant dust of gold,
and thrum.

Arunachala Siva.

7267
Verse  3:


தினைத்தனை உள்ளதோர்
    பூவினில்தேன் உண்ணாதே
நினைத்தொறுங் காண்தொறும்
    பேசுந்தொறும் எப்போதும்
அனைத்தெலும் புள்நெக
    ஆனந்தத் தேன்சொரியுங்
குனிப்புடை யானுக்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.


Do not sip honey from a flower,
which in size,
is like a millet seed.
Whenever thought of,
beheld or spoken of,
He the dancing-Lord,
for ever,
causes all the bones to melt inly and pours the honey of Bliss.
To Him,
O King-Thumpi,
fare forth,
And over His feet buzz.

Arunachala Siva.

7268
Verse  2:


நானார்என் உள்ளமார் ஞானங்க
    ளாரென்னை யாரறிவார்
வானோர் பிரானென்னை
    ஆண்டிலனேல் மதிமயங்கி
ஊனா ருடைதலையில்
    உண்பலிதேர் அம்பலவன்
தேனார் கமலமே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.Had not the god of the devas,
in a state of intellectual befuddlement,
enslaved and ruled me,
Who would I be,
what indeed would be my mind,
Of what avail would be my intellectual attainments and who would know me at all?
He,
the Lord of Ambalam,
Seeks alms to eat,
in a skull to which flesh is still sticking.
O King-Tumpi fare forth to His feet like unto the meliferus lotus and over them ring.


Arunachala Siva.

7269
Tiruk Kothumbi:

Tiruk Kothumbi is the King Bee.

Union with Siva:


Verse 1:பூவேறு கோனும்
    புரந்தரனும் பொற்பமைந்த
நாவேறு செல்வியும்
    நாரணனும் நான்மறையும்
மாவேறு சோதியும்
    வானவருந் தாமறியாச்
சேவேறு சேவடிக்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.

The sovereign Brahma who is throaned on the Lotus,
Indira,
the opulent goddess who is seated In all beautiful tongues,
Naarayanan,
the four Vedas,
Rudra,
the magnificent flame,
And the celestial beings know not the salvific feet of the Rider of the Bull.
Go and hover over those feet,
O King-Tumpi and Bombinate.

Arunachala Siva.

7270
Verse  20:


வேதமும் வேள்வியும் ஆயி னார்க்கு
    மெய்ம்மையும் பொய்ம்மையும் ஆயி னார்க்குச்
சோதியு மாய்இருள் ஆயி னார்க்குத்
    துன்பமு மாய்இன்பம் ஆயி னார்க்குப்
பாதியு மாய்முற்றும் ஆயி னார்க்குப்
    பந்தமு மாய்வீடும் ஆயி னாருக்
காதியும் அந்தமும் ஆயி னாருக்
    காடப்பொற் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.


He is the Vedas and their Yagas;
He is Truth as well as Falsity;
He is light and also murk;
He is misery and happiness too;
He is part as well as whole;
He is Bondage and eke Deliverance;
He is the Beginning and the End.
For His Ablutions,
let us pound the perfuming powder.

concluded.

Arunachala Siva.

7271
Verse  19:


வட்ட மலர்க்கொன்றை மாலை பாடி
    மத்தமும் பாடி மதியும் பாடிச்
சிட்டர்கள் வாழுந்தென் தில்லை பாடிச்
    சிற்றம் பலத்தெங்கள் செல்வம் பாடிக்
கட்டிய மாசுணக் கச்சை பாடிக்
    கங்கணம் பாடிக் கவித்த கைம்மேல்
இட்டுநின் றாடும் அரவம் பாடி
    ஈசற்குச் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.


Singing the wreath woven of rotund Konrai blossoms,
Singing the Datura flowers,
singing the crescent moon,
Singing southern Thillai where dwell sages,
Singing our wealth abiding at Chitrambalam,
Singing the snake that cinctures His waist,
Singing His bracelets and singing the hooded cobra that dances poised on his bent hand,
let us For the Lord-God,
pound the perfuming powder.

Arunachala Siva.

7272
Verse  18:


அயன்தலை கொண்டுசெண் டாடல் பாடி
    அருக்கன் எயிறு பறித்தல் பாடிக்
கயந்தனைக் கொன்றுரி போர்த்தல் பாடிக்
    காலனைக் காலால் உதைத்தல் பாடி
இயைந்தன முப்புரம் எய்தல் பாடி
    ஏழை அடியோமை ஆண்டு கொண்ட
நயந்தனைப் பாடிநின் றாடி யாடி
    நாதற்குச் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே. Singing His severing the head of Brahma and using it as a ball in His play,
singing His shattering the teeth of Surya,
singing His killing the tusker and wearing its hide,
singing His kicking Death to death,
with His foot,
singing His smiting The three sky high citadels that sailed together,
And singing the great benevolence of His redeeming and ruling us ? the poor slaves --,
let us dance in due measure and then for our Lord pound the perfuming powder.

Arunachala Siva.

7273
Verse  17:


தேனக மாமலர்க் கொன்றைபாடிச்
    சிவபுரம் பாடித் திருச்ச டைமேல்
வானக மாமதிப் பிள்ளை பாடி
    மால்விடை பாடி வலக்கை யேந்தும்
ஊனக மாமழுச் சூலம் பாடி
    உம்பரும் இம்பரும் உய்ய அன்று
போனக மாகநஞ் சுண்டல் பாடிப்
    பொற்றிருச் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே. 


Singing of His great meliferous Konrai flowers,
Singing of Sivaloka,
singing of the heavenly and glorious infant-moon worn on His sacred matted hair,
singing of His mount,
the Bull that is Vishnu,
singing of the flesh-tipped battle-axe and the trident held in His right hands,
And singing of His quaffing the venom as though it were His victuals,
so that the dwellers of heaven as well as earth might be saved,
Let us pound the sacred perfuming powder.


Arunachala Siva.

7274
Verse  16:ஆவகை நாமும்வந் தன்பர் தம்மோ
    டாட்செயும் வண்ணங்கள் பாடி விண்மேல்
தேவர் கனாவிலுங் கண்டறியாச்
    செம்மலர்ப் பாதங்கள் காட்டுஞ் செல்வச்
சேவகம் ஏந்திய வெல்கொடியான்
    சிவபெரு மான்புரஞ் செற்ற கொற்றச்
சேவகன் நாமங்கள் பாடிப் பாடிச்
    செம்பொன்செய் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.

Sing   of our gaining the holy company of devotees,
of the ways of our services that redeem us,
of His revealing to us His salvific flower feet un-beheld by the heavenly Devas even in their dreams,
of the opulent Bull whose signum is imprinted in His triumphant flag held in His right hand,
of Siva - the Lord-God -,
who smote the three citadels,
of the victorious Hero's names:
Of these singing and singing,
let us pound the perfuming powder,
blazing like ruddy gold.

Arunachala Siva.

7275
44.  Surely one will instantly attain the Brahman-state.  The rare one, just by listening to this, will
attain instant emancipation.

45.  This is rare to obtain in this world, rare indeed in all the three three worlds.  'I am Brahman -
there is no doubt' - thus alone one must contemplate strongly.  Then renouncing everything, one
must happily abide in quiescence. 

46.  Taking recourse to the yoga of meditation supported by its limbs just as Yama (moral restraint)
and niyama (physical restraints);  realizing the illusive nexus between the physical world and
the transcendental expanse of heart, smearing the body with sweet pleasure the holy ashes, having
renounced the craving for sensual delights and the fettering sheaths, their joyous hearts seeking the
Supreme, the votaries of Siva are transformed into Siva themselves.

Thus concluded chapter 17, a dialogue between Ribhu and Nidagha entitled 'Topic of the compendium
of all systems of philosophy' in the sixth amsa called Sankara of Sri Siva Rahastyam.

contd.,

Arunachala Siva.       

Pages: 1 ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 [485] 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... 3061