Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 [484] 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... 3112
7246
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 10, 2016, 08:16:13 AM »
Verse 30:


களங்கொள்விடம் மறைத்தருளக்
    கடலமுதக் குமிழிநிரைத்
துளங்கொளிவெண் திரள்கோவைத்
    தூயவடம் அணிந்ததென
உளங்கொள்பவர் கரைந்துடலும்
    உயிரும்உரு கப்பெருக
விளங்குதிருக் கழுத்தினிடை
    வெண்பளிங்கின் வடந்திகழ.


As if to conceal the stain of venom in His throat
He wore on His neck a white chain of crystal beads
Wrought of the nectar that was churned out of the sea
Of milk; his chain of crystal beads would melt the life
And limb of those that contemplate Him.   

Arunachala Siva.


7247
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 10, 2016, 08:12:46 AM »
Verse 29:


வெவ்வருக்கன் மண்டலமும்
    விளங்குமதி மண்டலமும்
அவ்வனற்செய் மண்டலமும்
    உடன்அணைந்த தெனவழகை
வவ்வுதிருக் காதின்மணிக்
    குழைச்சங்கு வளைத்ததனுள்
செவ்வரத்த மலர்செறித்த
    திருத்தோடு புடைசிறக்க.


Like the confluence of the effulgence of the fierce
Surya-mandala, glowing Chandra-mandala and Agni-mandala
In His exquisitely beauteous ears, He wore rubied ear-pendants
Wrought of lovely shell; on both sides dangled
In splendor ear rings set with Sevvarattha flowers.

Arunachala Siva.

7248
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 10, 2016, 08:09:01 AM »
Verse  28:


அருகுதிரு முடிச்செருகும்
    அந்தியிளம் பிறைதன்னைப்
பெருகுசிறு மதியாக்கிப்
    பெயர்த்துச்சாத் தியதென்ன
விரிசுடர்ச்செம் பவளவொளி
    வெயில்விரிக்கும் விளங்குசுடர்த்
திருநுதல்மேல் திருநீற்றுத்
    தனிப்பொட்டுத் திகழ்ந்திலங்க.Like unto making the crepuscular crescent
Worn on one side of the crown into a full moon--
Radiant and small--, His unique Tilaka of the holy ash
On His bright-rayed and coral-hued forehead blazed.

Arunachala Siva.

7249
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 10, 2016, 08:06:36 AM »
Verse  27:


அஞ்சனம்மஞ் சனஞ்செய்த
    தனையவணி கிளர்பம்பை
மஞ்சினிடை யிடையெழுந்த
    வானமீன் பரப்பென்னப்
புஞ்சநிரை வண்டுதேன்
    சுரும்புபுடை படர்ந்தார்ப்பத்
துஞ்சினுனித் தனிப்பரப்புந்
    தும்பைநறு மலர்தோன்ற.

Like the constellation of stars beheld between
The clouds, radiant and fragrant Tumpai flowers
Flashed in His hair; as if adding darkness to murkiness
Dense throngs of black beetles, golden bees
And honey-bees hummed over his dark cluster of hair.

Arunachala Siva.7250
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 10, 2016, 08:04:07 AM »
Verse  26:


மடல்கொண்ட மலரிதழி
    நெடுஞ்சடையை வனப்பெய்தக்
கடல்மண்டி முகந்தெழுந்த
    காளமேகச் சுருள்போல்
தொடர்பங்கி சுருண்டிருண்டு
    தூறிநெறித் தசைந்துசெறி
படர்துஞ்சின் கருங்குஞ்சி
    கொந்தளமா கப்பரப்பி.


He wore His long matted hair bedecked with petaled
Konrai blossoms, in curls and these were
Dark like nimbi that soared up having drunk
The water of the black main in abundance;
His long and curly hair, dense like a dark jungle
Waved in ringlets; the spreading bunches of dark hair
Were beautifully gathered and held in a top-knot.

Arunachala Siva.

7251
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 10, 2016, 07:56:58 AM »
Verse 25:


இத்தன்மை நிகழுநாள்
    இவர்திருத்தொண் டிருங்கயிலை
அத்தர்திரு வடியிணைக்கீழ்ச்
    சென்றணைய அவருடைய
மெய்த்தன்மை அன்புநுகர்ந்
    தருளுதற்கு விடையவர்தாம்
சித்தமகிழ் வயிரவராய்த்
    திருமலைநின் றணைகின்றார்.
His servitorship which flourished thus, touched
The sacred feet of the Lord who abides in the great
Mount Kailaas; the Lord whose mount is the Bull,
With a view to savour of his true and abiding love,
And bless him, assuming the joyous and divine from
Of a Bhairava, came down from the sacred mountain.   

Arunachala Siva.

7252
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 10, 2016, 07:53:06 AM »
Verse  24:


சண்பையர்தம் பெருமானும்
    தாங்கரிய பெருங்காதல்
பண்புடைய சிறுத்தொண்ட
    ருடன்பயின்று மற்றவரை
மண்பரவுந் திருப்பதிகத்
    தினில்வைத்துச் சிறப்பித்து
நண்பருளி எழுந்தருளத்
    தாமினிது நயப்புற்றார்.


The Lord of Sanbai abode with Sirutthondar
In great love that was ineffably glorious;
He glorified him in his decade extolled by the world,
Conferred on him intimate friendship
And in great joy continued to sojourn there.


Arunachala Siva.

7253
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 10, 2016, 07:50:24 AM »
Verse  23:


அந்நாளில் சண்பைநகர்
    ஆண்டகையார் எழுந்தருள
முன்னாக எதிர்கொண்டு
    கொடுபுகுந்து முந்நூல்சேர்
பொன்மார்பிற் சிறுத்தொண்டர்
    புகலிகா வலனார்தம்
நன்னாமச் சேவடிகள்
    போற்றிசைத்து நலஞ்சிறந்தார்.


During that time the Lord of Sanbai came there;
Sirutthondar resplendent with his threefold
Sacred thread, fared forth to receive him;
He greeted the gody child, conducted him first
To the town, then to his house and thus did he
Come by the beatitude of adoring the glorious
And sacred feet of the Prince of Sanbai.

Arunachala Siva.


7254
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 10, 2016, 07:47:31 AM »
Verse  22:


வந்துவளர் மூவாண்டில்
    மயிர்வினைமங் கலஞ்செய்து
தந்தையா ரும்பயந்த
    தாயாருந் தனிச்சிறுவர்
சிந்தைமலர் சொல்தெளிவில்
    செழுங்கலைகள் பயிலத்தம்
பந்தமற வந்தவரைப்
    பள்ளியினில் இருத்தினார்.

When the child was three summers old, he underwent
The auspicious ceremony of tonsure; the parents
Of the peerless child with a view to cause his mind
Blossom, had him that came to be born for the snapping
Of their bondage, put to school to learn
The splendorous arts explicated by clear vocables.

Arunachala Siva.
 

7255
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 10, 2016, 07:44:04 AM »
Verse  21:


சுருளுமயிர் நுதற்சுட்டி
    துணைக்காதின் மணிக்குதம்பை
மருவுதிருக் கண்டநாண்
    மார்பினில்ஐம் படைகையில்
பொருவில்வயி ரச்சரிகள்
    பொன்னரைஞாண் புனைசதங்கை
தெருவிலொளி விளங்கவளர்
    திருவிளையாட் டினிலமர்ந்தார்.He was decked with a 'chutti' on his forehead where
His curls dangled densely; both his ears wore
Kutampai--ear-pendants; Kandasaram bedecked
His neck; on his chest was Aimpadai-taali;
His hands wore bangles of diamonds; a golden cord
Went round his waist; resounding Salangkais
Bedecked his ankles; thus in jeweled splendor
The child played in joy in the street.


Arunachala Siva.

7256
Visions of the Past Witnessed by Bhagavan:

It happened during Bhagavan's Virupaksha days.  In a state that can be described
neither as wakefulness nor dream, Bhagavan entered one of the caves on the Hill.
Sauntering inside,  He could see hermitages, lovely ponds, trees in full bloom,
plants and trailing climbers - an entire scenic landscape.  What was even more interesting, it had an oft-visited, familiar ambience, with no air of strangeness about
it.  At that time He reported to none about this 'vision'.  Years later, in 1915, when
renovation jobs were under way in the Adi Annamalai temple, the men at work discovered an underground tunnel, starting from the eastern side of the temple
and leading in the direction of the Hill. A member renovation committee reported
the finding to Bhagavan at Virupaksha. Next day, en route His giri paradakshina,
Bhagavan stopped by and had a look at the tunnel. It came as a surprise to Him
that the entry portion of the tunnel was similar to what He had seen in His 'vision'.
Even then He told no one about it.  Those in charge sought His advice on what was to be done.  Bhagavan cautioned them that it would be unwise to explore it further.  He advised them to cover it over as before, and not to tamper with something concerning the divine.  The tunnel mouth was then sealed.  On completion of the renovation job the temple Kumbhabhishekam was held on 27.1.1918.

Bhagavan later chanced to find in a verse of Arunchala Mahatmyam a description matching what He had 'seen years ago.  This was yet another surprise.  He copied this Sanskrit verse and also rendred a Tamizh translation of it. His translation was later included in the Collected Works of Sri Ramana Maharshi:

Siva said:

'Though in fact fiery, my lacklustre appearance as a Hill on this spot is an act of
grace and loving solicitude for the maintenance of the world. Here I always
abide as the Great One (Siddha). Remember that in the interior of my Heart
is transcendental glory with all the enjoyments of the world also.'

contd.,

Arunachala Siva.                                               

7257
General topics / Annamalai Swami - Liberation Day -
« on: November 09, 2016, 01:15:27 PM »
Today is Annamalai Swami's Liberation Day.  He merged with Arunachala on this
day.

For detailed life story of Annamalai Swami, please read two books of
David Godman.

Arunachala Siva.   

7258
Loving Concern of the Chief of the Isanya Mutt:

While walking, a cart happened to pass by the road which
was a little afar.  Its occupant was Swami Sathappa, the Head of the Isanya Mutt
(and predecessor of Swami Mahadeva, the present Head.) He was returning from
a visit to his Mutt's farm property.  Seeing Bhagavan from afar and identifying Him
as 'Brahmana Swami' he asked the cart driver to stop, alighted from the cart and came rushing near.  Bubbling with delight, he said, 'Swami!  I never expected to see you here.  It is my good fortune that I could get your darshan.  It has been a long cherished wish of mine to welcome you to my Mutt. But I did not ask knowing you do not go visiting any where.  Now I got my chance. Pray do visit our Mutt now.'

Bhagavan who was wont to go nowhere, tried to turn down the request, but His
remonstrances were of no avail before the robust Mutt head.  Lifting the young
Brahamana Swami aloft, lean and emaciated by ascetic starvation, Sathappa Swami
simply deposited Him inside his cart.  Helpless against this overwhelming love,
Bhagavan could no longer resist. 

contd.,

Arunachala Siva.                         

7259
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 09, 2016, 10:07:39 AM »
Verse  10:


புன்புலால் யாக்கை புரைபுரை கனியப்
    பொன்னெடுங் கோயிலாப் புகுந்தென்
என்பெலாம் உருக்கி எளியையாய் ஆண்ட
    ஈசனே மாசிலா மணியே
துன்பமே பிறப்பே இறப்பொடு மயக்காந்
    தொடக்கெலாம் அறுத்தநற் சோதீ
இன்பமே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே.O Lord-God !
By causing every pore of hair sublimely supple,
You wrought of my base,
fleshly body a lofty golden temple;
making Yourself utterly simple,
You entered me and melted all my bones.
O flawless Gem !
O goodly Light !
You did away with my troubles,
my birth as well as death,
My bewilderment and all else that is cumbrous.
O Ecstasy !
I caught You and hold You in firm grip.
How can You move away at all from me?

concluded.

Arunachala Siva.

7260
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 09, 2016, 10:04:24 AM »
Verse  9:


பால்நினைந் தூட்டுந் தாயினும் சாலப்
    பரிந்துநீ பாவியே னுடைய
ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி
    உலப்பிலா ஆனந்த மாய
தேனினைச் சொரிந்து புறம்புறத் திரிந்த
    செல்வமே சிவபெரு மானே
யானுனைத் தொடர்ந்து சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே.Your love for me is far,
far superior to a mother's Who automatically thinks and suckles her babe.
You melted my flesh - the sinner's;
You augmented My inner light;
You poured into my being the insatiable honey of bliss.
You roamed With me whenever I circummigrated.
O Opulence !
O God Siva !
I followed You,
Caught You and hold You in firm grip.
How can You move away at all from me?

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 [484] 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... 3112