Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 [484] 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... 3139
7246
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 29, 2016, 08:15:40 AM »
Verse  133:


ஆறு பெருகி இருகரையும்
    பொருது விசும்பில் எழுவதுபோல்
வேறு நாவாய் ஓடங்கள்
    மீது செல்லா வகைமிகைப்ப
நீறு விளங்குந் திருமேனி
    நிருத்தர் பாதம் பணிந்தன்பின்
ஆறு நெறியாச் செலவுரியார்
    தரியா தழைத்துப் பாடுவார்.

The river was in spate; its swelling water clashed
Against both the banks and rose up in the sky
Defying the plying of bark or boat; adoring the feet
Of the Lord-Dancer whose divine frame is besmeared
With the holy ash, Aaroorar who was privileged
To pass through any path, unable to contain himself,
Began to hymn the Lord.   

Arunachala Siva.


7247
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 29, 2016, 08:12:57 AM »
Verse  132:

ஐயா றதனைக் கண்டுதொழு
    தருளா ரூரர் தமைநோக்கிச்
செய்யாள் பிரியாச் சேரமான்
    பெருமாள் அருளிச் செய்கின்றார்
மையார் கண்டர் மருவுதிரு
    வையா றிறைஞ்ச மனமுருகி
நையா நின்ற திவ்வாறு
    கடந்து பணிவோம் நாமென்ன.Cheramaan Perumaan from whom, the Goddess of Wealth
Never parts, beholding Tiruvaiyaaru adored it
And addressed Aaroorar thus: "To reach Tiruvaiyaru
And adore the Lord whose throat holds the venom.
My mind melts in yearning; let us cross this river
And proceed to adore the Lord."

Arunachala Siva.

7248
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 29, 2016, 08:10:14 AM »
Verse 131:


வடகரையில் திருவையா
    றெதிர்தோன்ற மலர்க்கரங்கள்
உடலுருக வுள்ளுருக
    வுச்சியின்மேற் குவித்தருளிக்
கடல்பரந்த தெனப்பெருகுங்
    காவிரியைக் கடந்தேறித்
தொடர்வுடைய திருவடியைத்
    தொழுவதற்கு நினைவுற்றார்.

When he beheld Tiruvaiyaaru on the northern bank, his life
And limb melted; he folded his flower-hands above his
Head; he longed to adore the Lord's hallowed feet,
Linked to him in redemption, by crossing the flooding
Kaveri which was like unto a spreading sea.

Arunachala Siva.


7249
41.  Renouncing affinity to the body, renouncing mental realities, -- always be thus
alone - I am the Self I am myself.

42.  Abiding thus, you will be liberated without having to do anything.  What little there is, is all Brahman only, just Being Consciousness Bliss.

43.  I am Brahman.  This is Brahman.  You are Brahman without a break.  You are that, which is revealed by Prajnanam Brahman (Awareness is Brahman.).  You are only Brahman.  There is no doubt of this.

44.  Achieving firm certitude thus, bring blessedness to yourself.  Brahman is ornament of the mind, it is the supreme ornament of the mind.

45.  The doer is the ornament of the mind.  I am indeed Brahman that watches everything. Brahman alone is Being Consciousness Bliss; the embodiment of Being
Consciousness Bliss.

46.  Being Consciousness Bliss is everything. Being Consciousness Bliss alone is.
The individual is Being Consciousness Bliss, the embodiment of Being Consciousness
Bliss, the embodiment of Being Consciousness Bliss.

47. Non duality is Being Consciousness Bliss.  The auspiciousness - bestowing Sankara is Being Consciousness Bliss. Enjoying is Being Consciousness Bliss.

48.  The all full self is Being Consciousness Bliss.  The generative cause is Being
Consciousness Bliss.  The sport of Being Consciousness Bliss is the Self.  Being
Consciousness Bliss is the treasure.

contd.,

Arunachala Siva.           

7250
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 28, 2016, 01:41:37 PM »
Verse  11:


நாலுங் குலைக்கமு கோங்குகாழி ஞானசம் பந்தன் நலந்திகழும்
மாலின் மதிதவழ் மாடமோங்கும் மருகலின் மற்றதன் மேன்மொழிந்த
சேலும் கயலும் திளைத்தகண்ணார் சீர்கொள்செங் காட்டங் குடியதனுள்
சூலம்வல் லான்கழ லேத்துபாடல் சொல்லவல் லார்வினை யில்லையாமே.


Jnana Sambandhan of Sirkazhi where areca-palms with hanging cluster of fruits grow to a great height the verses composed on Marukal where storeys are high and on which the moon and the beneficial clouds seem to crawl, in Ceṅkāṭṭaṅkudi where ladies whose eyes are comparable to Chel and Kayal fish are eminent.
The karmas of those who are capable of reciting the verses which praise the feet of Siva who is capable of wielding the trident, will be destroyed.

Padigam concluded.

Arunachala Siva.

7251
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 28, 2016, 01:37:13 PM »
Verse  10:


இலைமரு தேயழ காகநாளும் இடுதுவர்க் காயொடு சுக்குத்தின்னும்
நிலையமண் தேரரை நீங்கிநின்று நீதரல் லார்தொழு மாமருகல்
மலைமக டோள்புணர் வாயருளாய் மாசில்செங் காட்டங் குடியதனுள்
கலைமல்கு தோலுடுத் தெல்லியாடுங் கணபதி யீச்சரங் காமுறவே.


Wearing leaves of the flowering Marutam tree, daily, eating dried ginger along with betal-nuts putting them into the mouth, keeping away from the Jains who are steadfast in their doctrines and the Buddhists, Siva who embraces the shoulders of the daughter of the mountain in Marukal which people who are great worship in Ceṅkāṭṭaṅkudi which is without any blemish. Please tell me the reason for desiring Gaṇapati Īsvaram where you dance at night wearing the big skin of a male deer.

Arunachala Siva.
 

7252
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 28, 2016, 01:33:19 PM »
Verse  9:


அந்தமு மாதியுந் நான்முகனு மரவணை யானு மறிவரிய
மந்திர வேதங்க ளோதுநாவர் மருகல் நிலாவிய மைந்தசொல்லாய்
செந்தமி ழோர்கள் பரவியேத்துஞ் சீர்கொள்செங் காட்டங் குடியதனுள்
கந்தம கிற்புகை யேகமழுங் கணபதி யீச்சரங் காமுறவே.


The youth whose head and feet both the four-faced Brahma, and Vishnu who is lying on a serpent-bed could not find out! The youth who stayed permanently in Marukal where brahmins who chant the Vedam-s containing mantras!
In eminent Cheṅkāṭṭaṅkudi where people who have knowledge of refined Tamizh praise you. Please tell me the reason for desiring the temple of Gaṇapati Īsvaram where only the sweet smelling smoke of the eagle-wood spreads everywhere.

Arunachala Siva.7253
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 28, 2016, 01:29:34 PM »
Verse  8:


பூண்டங்கு மார்பி னிலங்கைவேந்தன் பொன்னெடுந் தோள்வரை யாலடர்த்து
மாண்டங்கு நூன்மறை யோர்பரவ மருகல் நிலாவிய மைந்தசொல்லாய்
சேண்டங்கு மாமலர்ச் சோலைசூழ்ந்த சீர்கொள்செங் காட்டங் குடியதனுள்
காண்டங்கு தோள்பெயர்த் தெல்லியாடுங் கணபதி யீச்சரங் காமுறவே.


Pressing down by the mountain the beautiful and tall shoulders of the King of Lanka who wears ornaments on his chest, to be praised by the brahmins who wear glorious sacred thread.  The youth who stays permanently in Marukal!
in eminent Ceṅkāṭṭaṅkuṭi surrounded by flower-gardens which seem to touch the sky.
please tell me the reason for desiring the temple, Gaṇapati Īsvsram  where you dance at night moving the beautiful shoulders.

Arunachala Siva.


7254
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 28, 2016, 01:28:29 PM »
Verse  7:


The palm leaf containing this verse is not available.

Arunachala Siva.

7255
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 28, 2016, 01:25:00 PM »
Verse  6:


புனையழ லோம்புகை யந்தணாளர் பொன்னடி நாடொறும் போற்றிசைப்ப
மனைகெழு மாட மலிந்தவீதி மருகல் நிலாவிய மைந்தசொல்லாய்
சினைகெழு தண்வயற் சோலைசூழ்ந்த சீர்கொள்செங் காட்டங் குடியதனுள்
கனைவளர் கூரெரி யேந்தியாடுங் கணபதி யீச்சரங் காமுறவே.The brahmins who maintain the decorated fire to sing the praises of your golden feet, daily. The youth who stays permanently in Marukal which has streets in which the storeys which are numerous in the house, in eminent Ceṅkāṭṭaṅkudi surrounded by gardens having trees of many branches, and cool fields. please tell me the reason for desiring the temple, Gaṇapati Īsvaram, where you dance holding excessive fire which burns with a sound.

Arunachala Siva.

7256
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 28, 2016, 08:49:03 AM »
Verse  5:பாடன் முழவும் விழவுமோவாப் பன்மறை யோரவர் தாம்பரவ
மாட நெடுங்கொடி விண்டடவும் மருகல் நிலாவிய மைந்தசொல்லாய்
சேடக மாமலர்ச் சோலைசூழ்ந்த சீர்கொள்செங் காட்டங் குடியதனுள்
காடக மேயிட மாகவாடுங் கணபதி யீச்சரங் காமுறவே.


The youth who stays permanently in Marukal where the tall flags in the storeys gently stroke the sky, and where songs playing on Muzhavu and festivals never cease!
in the famous Cheṅkāṭṭaṅkuṭi surrounded by gardens which blossom big flowers like the shield; please tell me the reason for desiring Gaṇapati Īsvaram where you dance in the cremation ground.

Arunachala Siva.
7257
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 28, 2016, 08:43:39 AM »
Verse  4:நாமரு கேள்வியர் வேள்வியோவா நான்மறை யோர்வழி பாடுசெய்ய
மாமரு வும்மணிக் கோயின்மேய மருகல் நிலாவிய மைந்தசொல்லாய்
தேமரு பூம்பொழிற் சோலைசூழ்ந்த சீர்கொள்செங் காட்டங் குடியதனுள்
காமரு சீர்மகிழ்ந் தெல்லியாடுங் கணபதி யீச்சரங் காமுறவே.


When the brahmins who have learnt the four Vedam-s and chant them daily and who never cease performing sacrifices, worship you. The youth who stays permanently with desire in the beautiful temple in Marukal where the goddess of wealth dwells!
in the famous Cheṅkāṭṭaṅkui surrounded by gardens and parks where there is honey.
Please tell me the reason for desiring the temple, Kaṇapati Īccaram where you dance at night feeling joyful of its lovable fame.

Arunachala Siva.

7258
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 28, 2016, 08:39:45 AM »
Verse 3:

தோலொடு நூலிழை சேர்ந்தமார்பர் தொகுமறை யோர்கள் வளர்த்தசெந்தீ
மால்புகை போய்விம்மு மாடவீதி மருகல் நிலாவிய மைந்தசொல்லாய்
சேல்புல்கு தண்வயற் சோலைசூழ்ந்த சீர்கொள்செங் காட்டங் குடியதனுள்
கால்புல்கு பைங்கழ லார்க்கவாடுங் கணபதி யீச்சரங் காமுறவே.


O, Lord of radiant Marukal of mansions in a blue haze of smoke
Risen from russet flames fostered by brahmins that mastered
Vedas and do throng decked in deer-skin hooked triple stranded
Sacred thread on their chests! Would you tell on what count
You crazed to dance,Kazhal on feet atinkle, at carp-spawning
Farm-lined cool grove of Ganapathi Isvaram in storied Cenkaattankudi?

Arunachala Siva.

7259
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 28, 2016, 08:35:07 AM »
Verse  2:நெய்தவழ் மூவெரி காவலோம்பும் நேர்புரி நூன்மறை யாளரேத்த
மைதவழ் மாட மலிந்தவீதி மருகல் நிலாவிய மைந்தசொல்லாய்
செய்தவ நான்மறை யோர்களேத்துஞ் சீர்கொள்செங் காட்டங் குடியதனுள்
கைதவழ் கூரெரி யேந்தியாடுங் கணபதி யீச்சரங் காமுறவே.

To be praised by the brahmins who have learnt the four Vedam-s, who wear sacred thread of fine strands and who protect maintaining the three fires into which ghee is poured, the youth who stayed in Marukal which has streets of storyed houses on which clouds crawl! In Cenkāṭṭaṅkudi of fame where brahmins who have learnt the four Vedam-s and who have to their credit penance performed in their previous births.  Please tell me the reason for desiring Ganapati Īsvaram where you dance holding a big fire which shines in the hand!

Arunachala Siva.

7260
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 28, 2016, 08:30:52 AM »
Tiru Marugal and Keezhai Tiru Chengattan Kudi:

Verse  1:அங்கமும் வேதமும் ஓதும்நாவர் அந்தணர் நாளும் அடிபரவ
மங்குன் மதிதவழ் மாடவீதி மருகல் நிலாவிய மைந்தசொல்லாய்
செங்கய லார்புனற் செல்வமல்கு சீர்கொள்செங் காட்டங் குடியதனுள்
கங்குல் விளங்கெரி யேந்தியாடுங் கணபதி யீச்சரங் காமுறவே.


The brahmins who chant the six Aṅkam-s and the four Vedam-s to worship and praise your feet. The youth who stays in Marukal which has streets of storyed houses on which clouds and the moon seem to crawl. In the famous Ceṅkāṭṭaṅkudi where wealth is increasing and has water full of red carp fish, please tell me the reason for desiring the temple, Gaṇapati Īsvaram where you dance at midnight holding a bright fire.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 [484] 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... 3139