Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 [483] 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... 3062
7231
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 12, 2016, 09:09:26 AM »
Verse  163:


சித்தநிலை திரியாத
    திருநாவ லூர்மன்னர்
அத்தகுதி யினிற்பள்ளி
    யுணர்ந்தவரைக் காணாமை
இத்தனையா மாற்றை
    அறிந்திலேன் எனவெடுத்து
மெய்த்தகைய திருப்பதிகம்
    விளம்பியே சென்றடைந்தார்.   


The Prince of Tirunaavaloor whose mind was firmly poised
In Sivam, woke up; he saw Him not; he began to hail
The Lord in a decade which opened thus:
"Itthanaiya maatram arinthilan?"
Singing this divine decade wrought of immutable truth,
He reached Kurukaavoor.   


Arunachala Siva.

7232
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 12, 2016, 09:06:54 AM »
Verse  162:சங்கரனார் திருவருள்போல்
    தண்ணீரின் சுவையார்ந்து
பொங்கிவரும் ஆதரவால்
    அவர் நாமம் புகழ்ந்தேத்தி
அங்கயர்வால் பள்ளியமர்ந்
    தருகணைந்தார் களுந்துயிலக்
கங்கைசடைக் கரந்தார்அப்
    பந்தரொடுந் தாங்கரந்தார்.   


Aaroorar drank the water, sweet like the divine grace
Of Lord Sankara; in ever swelling ardor he hailed
And adored the Lord's name, the Panchaakshara;
Then as he was tired he lay down and slumbered;
Those that were with him also closed their eyes in slumber;
Then the Lord who concealed the Ganga in his matted hair
Disappeared with water-booth and all.


Arunachala Siva.

7233
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 12, 2016, 09:04:46 AM »
Verse  161:


எண்ணிறந்த பரிசனங்கள்
    எல்லாரும் இனிதருந்தப்
பண்ணியபின் அம்மருங்கு
    பசித்தணைந்தார் களும்அருந்த
உண்ணிறைந்த ஆரமுதாய்
    ஒருகாலும் உலவாதே
புண்ணியனார் தாமளித்த
    பொதிசோறு பொலிந்ததால்.   The interminable retinue ate the food in great relish;
Then they that came thither in hunger, also partook
Of it; yet the pothi-soru given by the Holy one--
The food which tasted altogether nectarean--,
Suffered no diminution.


Arunachala Siva.

7234
Verse 4:


அவமாய தேவர்
    அவகதியில் அழுந்தாமே
பவமாயங் காத்தென்னை
    ஆண்டுகொண்ட பரஞ்சோதி
நவமாய செஞ்சுடர்
    நல்குதலும் நாம்ஒழிந்து
சிவமான வாபாடித்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.


He is the Empyrean Light that saved me from delusive transmigration,
for-fended my getting sunk in the useless ways of the futile Devas and redeemed me.
When He soused us In the ever-new and salvific rays of Gnosis,
We ceased to be.
Let us sing how we gained merger with Sivam and clap Thellenam.


Arunachala Siva.

7235
Verse  3:அரிக்கும் பிரமற்கும்
    அல்லாத தேவர்கட்குந்
தெரிக்கும் படித்தன்றி
    நின்றசிவம் வந்துநம்மை
உருக்கும் பணிகொள்ளும்
    என்பதுகேட் டுலகமெல்லாஞ்
சிரிக்குந் திறம்பாடித்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.


The Godhead of Siva was so poised that Vishnu,
Brahma And all other Devas could not comprehend It.
When the foolish world heard of His coming down to melt us and accept our services,
it but laughed.
Of this we will sing and clap Thellenam.

Arunachala Siva.

7236
Verse  2:திருவார் பெருந்துறை
    மேயபிரான் என்பிறவிக்
கருவேர் அறுத்தபின்
    யாவரையுங் கண்டதில்லை
அருவாய் உருவமும்
    ஆயபிரான் அவன்மருவுந்
திருவாரூர் பாடிநாம்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.The Lord entempled at lofty and sublime Perunturai did away with the very germinating root of my embodiment.
Thence I beheld none else.
He is the God who is formless and who has also a form.
Let us sing Tiruvaaroor over which He presides,
and clap Thellenam.

Arunachala Siva.

7237
Tiruth Thellenam:

Thellenam is a game played by young girls.


The merger with Siva.

Verse  1:


திருமாலும் பன்றியாய்ச்
    சென்றுணராத் திருவடியை
உருநாம் அறியஓர்
    அந்தணனாய் ஆண்டுகொண்டான்
ஒருநாமம் ஓருருவம்
    ஒன்றுமில்லாற் காயிரம்
திருநாமம் பாடிநாம்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.

His feet could not be perceived by Vishnu who went In quest of them as a boar.
That we may know Of His entire form He came down as a Brahmin,
Enslaved us and ruled us.
Lo,
we will hail Him with a thousand names who has neither a name nor a form,
and clap Thellenam.


Arunachala Siva.


7238
Verse  20:


பூமேல் அயனோடு
    மாலும் புகலரிதென்
றேமாறி நிற்க
    அடியேன் இறுமாக்க
நாய்மேல் தவிசிட்டு
    நன்றாப் பொருட்படுத்த
தீமேனி யானுக்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ. 


Becoming aware of their inability to approach Him,
While Brahma throned on the Lotus and Vishnu stood despairing,
I was caused to gloat with pride.
Like offering a seat of honor to a dog,
He whose body blazes like fire,
taking note of me,
Made me a worthy one.
O King-Thumpi,
Fare forth to Him and hum.

(concluded)
 

Arunachala Siva.

7239
Verse 19:கள்வன் கடியன்
    கலதிஇவன் என்னாதே
வள்ளல் வரவர
    வந்தொழிந்தான் என்மனத்தே
உள்ளத் துறுதுயர்
    ஒன்றொழியா வண்ணமெல்லாம்
தெள்ளுங் கழலுக்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ. 


Not deeming me as a poacher or as one who is hard-hearted or a base wretch,
the munificent One entered my heart and gradually filled it with His Perfect presence.
All my sorrows,
with no exception,
He annulled and blessed me with clarity.
Fare forth,
O King-Thumpi,
to His ankleted feet and hum.


Arunachala Siva.

7240
Verse  18:


தோலும் துகிலுங்
    குழையும் சுருள்தோடும்
பால்வெள்ளை நீறும்
    பசுஞ்சாந்தும் பைங்கிளியும்
சூலமும் தொக்க
    வளையு முடைத்தொன்மைக்
கோலமே நோக்கிக்
    குளிர்ந்தூதாய் கோத்தும்பீ. 


Behold in His androgynic form the tiger-skin and the soft sari;
the dangling ear-pendant and the rotund ear-ring;
the hue of the milk-white Holy Ash and the fresh sandalwood-paste;
A pretty parakeet and a trident and also,
Serried bracelets galore.
This is His hoary form.
O King-Thumpi !
feast your eyes on this form and hum in abounding joy.


Arunachala Siva.

7241
Verse 17:


பொய்யாய செல்வத்தே
    புக்கழுந்தி நாள்தோறும்
மெய்யாக் கருதிக்
    கிடந்தேனை ஆட்கொண்ட
ஐயாஎன் ஆருயிரே
    அம்பலவா என்றவன்றன்
செய்யார் மலரடிக்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.


" Sire who redeemed and ruled me that,
day after day,
Lay immersed in pseudo-wealth deeming it To be real !
O my dear Life !
O Lord of Ambalam !"
Thus I hail Him.
O King-Thumpi,
fare forth to His salvific and flower-feet and over them thrum.

Arunachala Siva.

7242
Verse 16:


உள்ளப் படாத
    திருவுருவை உள்ளுதலும்
கள்ளப் படாத
    களிவந்த வான்கருணை
வெள்ளப் பிரான்எம்
    பிரான்என்னை வேறேஆட்
கொள்ளப் பிரானுக்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.


When I contemplated thanks to His gift of Gnosis His sacred form that defies thought,
Siva,
the Lord of that flood which is wrought of ethereal mercy,
Emerging from His concealment,
manifested before me to claim me as His especial servitor.
O King-Thumpi,
fare forth to that Deity and over Him thrum.


Arunachala Siva.

7243
Verse 15:

நானும்என் சிந்தையும்
    நாயகனுக் கெவ்விடத்தோம்
தானுந்தன் தையலும்
    தாழ்சடையோன் ஆண்டிலனேல்
வானுந் திசைகளும்
    மாகடலும் ஆயபிரான்
தேனுந்து சேவடிக்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ .


Where would I and my mind,
distanced from the Lord-Master,abide,
if He of dangling matted hair and His Consort had not enslaved and ruled me?
He is the Deity who is the heaven,
the directions and the immense main.
O King-Thumpi fare forth to His meliferous and salvific feet and over them,
hum.

Arunachala Siva.7244
Verse 14:


கருவாய் உலகினுக்
    கப்புறமாய் இப்புறத்தே
மருவார் மலர்க்குழல்
    மாதினொடும் வந்தருளி
அருவாய் மறைபயில்
    அந்தணனாய் ஆண்டுகொண்ட
திருவான தேவற்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.


He who is the embryonic source of the cosmos which stands transcended by Him,
mercifully came here with His Consort whose flowery locks are ever-fragrant.
He,
the formless One,
in His form of a Brahmin well-versed in the Vedas,
enslaved and ruled me.
To that opulent Deity fare forth,
O King-Thumpi and over Him,
hum.

Arunachala Siva.

7245
Verse  13:


நான்தனக் கன்பின்மை
    நானும்தா னும்அறிவோம்
தானென்னை ஆட்கொண்ட
    தெல்லாருந் தாமறிவார்
ஆன கருணையும்
    அங்குற்றே தானவனே
கோனென்னைக் கூடக்
    குளிர்ந்தூதாய் கோத்தும்பீ.That I have no love for Him is known to me and also to Him.
Others do not know.
However all are aware of His enslaving and ruling me.
The redemptive mercy springs from Him only.
He indeed is the God.
O King-Thumpi,
fare forth to Him and hum Him ? the Sovereign -,
to unite with me.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 [483] 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... 3062