Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 [483] 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... 3140
7231
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 30, 2016, 08:19:53 AM »
Verse  143:


திசைகள் தோறும் வரும்பெருமை
    அமைச்சர் சேனைப் பெருவெள்ளம்
குசைகொள் வாசி நிரைவெள்ளங்
    கும்ப யானை யணிவெள்ளம்
மிசைகொள் பண்ணும் பிடிவெள்ளம்
    மேவுஞ் சோற்று வெள்ளங்கண்
டசைவி லின்பப் பெருவெள்ளத்
    தமர்ந்து கொடுங்கோ ளூர்அணைந்தார்.


Manifold glories filled all the directions; the ministers
Joined the king?s armies; maned steeds marched in rows;
Strong-necked tuskers stood in order;
The elephants beautifully bedecked were legion;
Heaps and heaps of food were stored everywhere.


Arunachala Siva.7232
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 30, 2016, 08:17:06 AM »
Verse  142:


பதிகள் எங்குந் தோரணங்கள்
    பாங்கர் எங்கும் பூவனங்கள்
வதிகள் எங்குங் குளிர்பந்தர்
    மனைகள் எங்கும் அகிற்புகைக்கார்
நதிகள் எங்கும் மலர்ப்பிறங்கல்
    ஞாங்கர் எங்கும் ஓங்குவன
நிதிகள் எங்கும் முழவினொலி
    நிலங்கள் எங்கும் பொலஞ்சுடர்ப்பூ.


Toranas were hung in all towns everywhere; at the sides
Of the towns stood flower-gardens; over the way shady Pandals
Were erected; in all houses, the smoke of eagle wood
Rose up like clouds; rivers ran with heaps of flowers;
At their sides were shored up gold and gems in wealthy heaps;
Drums were sounded everywhere;
The earth was damasked thick with flowers;
Thus they bedecked all the places.

Arunachala Siva.

7233
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 30, 2016, 08:14:51 AM »
Verse  141:

கொங்கு நாடு கடந்துபோய்க்
    குலவு மலைநாட் டெல்லையுற
நங்கள் பெருமான் தோழனார்
    நம்பி தம்பி ரான்தோழர்
அங்க ணுடனே யணையவெழுந்து
    அருளா நின்றார் எனும்விருப்பால்
எங்கும் அந்நாட் டுள்ளவர்கள்
    எல்லாம் எதிர்கொண் டின்புறுவார்.


Marveling much at the miracle, they hailed the grace
Of the Lord of Ariyaaru from the other bank of the river;
They prostrated on the ground in adoration, rose up
And moved westward adoring and hailing the Lord
Who wears the white crescent in His matted hair
At His other shrines; thus Tiru Aaroorar reached
The splendorous county of the Kongku with the Chera king.

Arunachala Siva.7234
49.  All the limbs are Being Consciousness Bliss.  Being Consciousness Bliss is sandal
paste.  Philosophical theory is Being Consciousness Bliss.  The cause of Vedas is Being
Consciousness Bliss.

50.  The import of the scriptures is Being Consciousness Bliss.  The sacred text
is Being Consciousness Bliss.  The sacred oblation is Being Consciousness Bliss.  The king is Being Consciousness Bliss.

51, 52:  The all full Being Consciousness Bliss is the Self. That which fulfills is Being
Consciousness Bliss.  Being Consciousness Bliss is reality only, even if read by
dullards. Even if this be imparted to fools, it can remain only pure.  For those on the
path of knowledge, this stands appropriate.  People of discrimination should not interact with those indulging in sense objects.

53.  The rare one who hears this but once becomes oneself Brahman. If a woman
aspires to learn this, it can be so through the mouth of a Brahmin.

54.  All being consciousness, differences such as females is not recognized.   
A twice born Brahmin without knowledge is not a Brahmin even if endowed with the
study of the Vedas.

55. Brahman alone is the sacred thread that binds those aspire after liberation. The
entire secret has been told  by none other than Sankara.

56. The enjoyment of the fruits resulting from the worship of the lotus feet of the moon crowned Lord Siva, is not possible by following diverse ways of Yoga or listening
to sacred texts, let alone pious activity.  Whereas, even if a rock can be inspired into such spiritual path by grace, which is possible only through the inner experience resulting from a prudent training of the mind.  To the unattached one reveling in
Siva, the mass of non sensory solitary bliss - what is there left to be received?

Thus concludes chapter 23, a dialogue between Ribhu and Nidagaha, entitled 'The topic of secret instruction'  in the sixth amsa called Sankara of Sri Siva Rahasyam..

Concluded.

Arunachala Siva.   
   

7235
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 29, 2016, 12:05:54 PM »
Verse 11:

அன்புடை யானை யரனைக்கூடல் ஆலவாய் மேவிய தென்கொலென்று
நன்பொனை நாதனை நள்ளாற்றானை நயம்பெறப் போற்றி நலங்குலாவும்
பொன்புடை சூழ்தரு மாடக்காழிப் பூசுரன் ஞானசம் பந்தன்சொன்ன
இன்புடைப் பாடல்கள் பத்தும்வல்லார் இமையவ ரேத்த விருப்பர்தாமே.

Raising with joy the god in Naḷḷāṟu, who is the master, fine gold, Hara, who has parental love towards all living beings, and questioning him what is the reason for dwelling in Alavāy in Kutal those who are able to recite all the ten songs which give pleasure and were composed by the Brahmin in Sirlazhi, which has storeys which are surrounded by wealth and consipicus by many beauties, who has the name of Jnana Sambandhan, will be in heaven to be praised by the celestial beings who do not wink.


Padigam concluded.

Arunachala Siva.


7236
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 29, 2016, 12:01:44 PM »
Verse  10:

தடுக்குடைக் கையருஞ் சாக்கியருஞ் சாதியி னீங்கிய வத்தவத்தர்
நடுக்குற நின்றநள் ளாறுடைய நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய்
எடுக்கும் விழவும் நன்னாள்விழவும் இரும்பலி யின்பினோ டெத்திசையும்
அடுக்கும் பெருமைசேர் மாடக்கூடல் ஆலவா யின்க ணமர்ந்தவாறே.

Our Lord who dwells in Naḷḷāṟu, who is the cause for the Jains who carry mats between their arms for sitting, and Cākkiyar (Buddhists) who do fruitless penance and who have given up their castes!  What is the reason for dwelling in Ālavāy in Kūṭal having storeys, where festivals conducted on special occasions and daily festivals and worship and offering of food in all directions add greatness to the temple!
Please tell me.

Arunachala Siva.

7237
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 29, 2016, 11:54:53 AM »
Verse 9:

பணியுடை மாலும் மலரினோனும் பன்றியும் வென்றிப் பறவையாயும்
நணுகல ரியநள் ளாறுடைய நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய்
மணியொலி சங்கொலி யோடுமற்றை மாமுர சின்னொலி யென்றுமோவா
தணிகிளர் வேந்தர் புகுதுங்கூடல் ஆலவா யின்க ணமர்ந்தவாறே.


Our Lord in Naḷḷāṟu, who is difficult to be approached by Vishnu who has a serpent-bed, and Brahma seated in the lotus who claimed a false victory saying I have seen the head by assuming the form of a swan!  What is the reason for dwelling in Ālavāy in Kūṭal into which Kings adorned with ornaments enter with the sound of bells, the sound of Conches and the sound of big drums (Murasu) which never cease?
Please tell me.


Arunachala Siva.

7238
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 29, 2016, 11:50:40 AM »
Verse 8:


இலங்கை யிராவணன் வெற்பெடுக்க வெழில்விர லூன்றி யிசைவிரும்பி
நலங்கொளச் சேர்ந்தநள் ளாறுடைய நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய்
புலன்களைச் செற்றுப் பொறியைநீக்கிப் புந்தியி லுந்நினைச் சிந்தைசெய்யும்
அலங்க னல்லார்க ளமருங்கூடல் ஆலவா யின்க ணமர்ந்தவாறே.


When Ravanan of Lanka lifted the mountain (Kailash) pressing him with the beautiful toe, hearing his music with desire. our Lord who is in Naḷḷāṟu who granted him many good things! Destroying sensation of the five senses and removing the mischief of the five senses, what is the reason for dwelling in Ālavāy where devotees wearing garlands of victory, who meditate also in their minds on you, dwell?
Please tell me.


Arunachala Siva.


7239
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 29, 2016, 11:47:33 AM »
Verse  7:


கோவண வாடையும் நீறுப்பூச்சுங் கொடுமழு வேந்தலுஞ் செஞ்சடையும்
நாவணப் பாட்டும்நள் ளாறுடைய நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய்
பூவண மேனி யிளையமாதர் பொன்னும் மணியும் கொழித்தெடுத்து
ஆவண வீதியி லாடுங்கூடல் ஆலவா யின்க ணமர்ந்தவாறே.


Our Lord in Naḷḷāṟu who has songs of several rhythmic movements, red matted locks holding a cruel battle-axe and wearing a loin-cloth. What is the reason for dwelling in Ālavāy in Kūṭal where young ladies who have bodies as tender as flowers take by sifting in a winnowing fan gold and precious stones, and play in the bazaar street?
Please tell me.


Arunachala Siva.7240
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 29, 2016, 11:44:18 AM »
Verse  6:


பாகமுந் தேவியை வைத்துக்கொண்டு பைவிரி துத்திப் பரியபேழ்வாய்
நாகமும் பூண்டநள் ளாறுடைய நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய்
போகமும் நின்னை மனத்துவைத்துப் புண்ணியர் நண்ணும் புணர்வுபூண்ட
ஆகமு டையவர் சேருங்கூடல் ஆலவா யின்க ணமர்ந்தவாறே.


Placing the Devi (Umai) on one half, our Lord who is in Naḷḷāṟu and who adorn yourself with a big cobra of large mouth and spots spreading in its hood!
what is the reason for dwelling in Ālavāy in Kūṭal where people who have the mind to be in contact with you, and virtuous people who enjoy all pleasures by meditating on you?  Please tell me.

Arunachala Siva.7241
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 29, 2016, 11:41:16 AM »
Verse  5:


செம்பொன்செய் மாலையும் வாசிகையும் திருந்து புகையும் அவியும்பாட்டும்
நம்பும் பெருமைநள் ளாறுடைய நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய்
உம்பரும் நாகரு லகந்தானும் ஒலிகடல் சூழ்ந்த வுலகத்தோரும்
அம்புத நால்களால் நீடுங்கூடல் ஆலவா யின்க ணமர்ந்தவாறே.Our Lord who dwells in Naḷḷāṟu and who has the greatness of desiring songs, offerings made in sacrificial fire and fragrant incense, a kind of garland worn on the head and a garland of fine gold worn on the chest!  What is the reason for dwelling in Alavāy in Kūtal which become famous by four clouds joining together, and which is worshipped by the residents of the upper world, the serpent world and people of this world surrounded by the roaring sea? Please tell me.

Arunachala Siva.7242
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 29, 2016, 11:37:21 AM »
Verse  4:

பூவினில் வாசம் புனலிற்பொற்புப் புதுவிரைச் சாந்தினில் நாற்றத்தோடு
நாவினிற் பாடல்நள் ளாறுடைய நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய்
தேவர்கள் தானவர் சித்தர்விச்சா தரர்கணத் தோடுஞ் சிறந்துபொங்கி
ஆவினில் ஐந்துகந் தாட்டுங்கூடல் ஆலவா யின்க ணமர்ந்தவாறே.

Our Lord in Naḷḷāṟu who is the songs in the mouth, sweet scent in the new and fragrant sandal and fragrance in flowers! What is the reason for dwelling in Ālavāy in Kūṭal where the heavenly gods, Tāṉavar, Chiṭṭar and Viccātarar become highly elated and bathe you with the five products of the cow? Please tell me.

Arunachala Siva.

7243
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 29, 2016, 11:32:49 AM »
Verse  3:

தண்ணறு மத்தமும் கூவிளமும் வெண்டலை மாலையும் தாங்கியார்க்கும்
நண்ணல ரியநள் ளாறுடைய நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய்
புண்ணிய வாணரும் மாதவரும் புகுந்துட னேத்தப் புனையிழையார்
அண்ணலின் பாட லெடுக்குங்கூடல் ஆலவா யின்க ணமர்ந்தவாறே.

Our Lord in naḷḷāṟu who cannot be easily approached by anybody, bearing on the head white skulls strung together, Bael, and cool, fragrant Datura flowers!
What is the reason for dwelling in Alavāy in Kūṭal where people who have virtuous acts to their credit, and ascetics who have done severe penance enter into the temple and are praising together, when the ladies who adorn themselves with ornaments begin to sing songs of praise about you?
Please tell me.


Arunachala Siva.

7244
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 29, 2016, 11:26:34 AM »
Verse  2:


திங்களம் போதுஞ் செழும்புனலும் செஞ்சடை மாட்டயல் வைத்துகந்து
நங்கண் மகிழும்நள் ளாறுடைய நம்பெருமானிது வென்கொல்சொல்லாய்
பொங்கிள மென்முலை யார்களோடும் புனமயி லாட நிலாமுளைக்கும்
அங்கழ கச்சுதை மாடக்கூடல் ஆலவா யின்க ணமர்ந்தவாறே.

Feeling happy in having placed side by side on the red matted locks fertile water and the crescent moon which is like a bud in an advanced stage. Our Lord in Naḷḷāṟu who rejoices in our company! What is the reason for dwelling in Alavāy in Kūṭal which has beautifully plastered storeys from which white light like moonlight rise, when the peacocks which are found in forest tracts dance with ladies who have soft, young and swelling breasts?

Arunachala Siva.


7245
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 29, 2016, 11:22:47 AM »
Tiru Nallaaru and Tiru Alavai (Madurai):

Verse  1:

பாடக மெல்லடிப் பாவையோடும் படுபிணக் காடிடம் பற்றிநின்று
நாடக மாடும்நள் ளாறுடைய நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய்
சூடக முன்கை மடந்தைமார்கள் துணைவ ரொடுந்தொழு தேத்திவாழ்த்த
ஆடகமாடம் நெருங்குகூடல் ஆலவா யின்க ணமர்ந்தவாறே.Our Lord who is in Naḷḷāṟu and dances in the cremation ground full of corpses, along with a lady wearing in her feet Pāṭakam! What is the reason for dwelling, desiring it, in Ālavāy* in Kūṭal* where golden mansions are close to each other, and where the ladies who wear bracelets, utter benedictions, by praising you and worshipping you with joined hands, along with their husbands?
Please tell me.

(*The names of Madurai)

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 [483] 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... 3140