Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 [483] 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... 3195
7231
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 12, 2017, 09:14:18 AM »
Verse  22:


சூறை மாருதம் ஒத்தெதிர்
ஏறு பாய்பரி வித்தகர்
வேறு வேறு தலைப்பெய்து
சீறி யாவி செகுத்தனர்.

The opposing heroes of the dashing cavalry
Like unto a hurricane fought, in opposite rows
In exceeding wrath and killed each other.

Arunachala Siva.

7232
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 12, 2017, 09:11:51 AM »
Verse  21:


மலையொடு மலைகள் மலைந்தென
அலைமத அருவி கொழிப்பொடு
சிலையினர் விசையின் மிசைத்தெறு
கொலைமத கரிகொலை யுற்றவே.

Like hills fighting against hills fought the tuskers
Of cascading and billowy must; with a force greater
Than that of the bowmen-riders with which they were
Plied, the murderous tuskers fought and got killed.

Arunachala Siva.

7233
Sri Ramana:  "Happiness is your nature'

When asked about happiness Sri Ramana gave a seemingly startling answer.  He
insisted that there is no need to embark on an outward answer.  He insisted that there
is no need to embark on an outward bound pursuit of happiness, because happiness is already our nature.  All we need to do to experience it fully is to turn within.

In order to gain that happiness which is one's nature and which is experienced in the state of deep sleep where there is no mind, one should know one's self.  For that, the path of knowledge, the inquiry of the form 'Who am I?' is the principal means.

Sri Ramana said, 'Happiness is inherent in man and is not due to external causes. One must realize the Self to open the store of unalloyed happiness. 

He told those who came to Him for guidance, 'As the Self is not outside but inside you,
you are asked to dive within, instead of going without.'

Regrettably, only relatively few people have been able to benefit from this sagacious advice.  This is not surprising, because Bhagavan's assertion is so sharply at variance with the way we normally think that it seems nearly impossible to believe that what He says may be true.

Nevertheless, it would be wise to at least give Sri Ramana the benefit of doubt.  After all, He does not ask us to blindly accept His words on faith.  He only asks us to look and see for ourselves. Regardless of how improbable His words may seem, if we summon the courage to follow His counsel we may yet discover that what He says is indeed true.

***

Arunachala Siva.       

     

7234
Bhagavan:

When the mind goes out, it experiences misery.  In truth, when its desires are fulfilled,
it returns to its own place and enjoys happiness that is the Self.  Similarly, in the states
of sleep, samadhi and fainting, and when the object desired is obtained or the object
disliked is removed, the mind becomes inward turned, and enjoys pure Self happiness.

-- Who am I?

Arunachala Siva.   

7235
Today is Ramana Jayanthi,  Bhagavan's 135th birthday.  For the Brahman which has
no birth or death, where is birth and birthday?   However, He took a birth, to tell
about atma vichara or total surrender.  The one of these two only will confer liberation
for sadhaka.   

Bhagavan has said:-

"Your own Self-realization is the greatest service you can render the world.
No one succeeds without effort... Those who succeed owe their success to perseverance. The degree of freedom from unwanted thoughts and the degree of concentration on a single thought are the measures to gauge spiritual progress."


Arunachala Siva.

7236
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: January 11, 2017, 03:04:25 PM »
Ardra Darsanam-2117:

Today is Ardhra Darsam, being Margazhi, Tiruvdirai star day.

It is observed in all Nataraja Shrines. It is mainly observed in Chidabaram
Nataraja Temple, and all Nataraja temples.

In the Asramam, there is Nataraja Statue in Mother's Temple and it is observed
there too, right in the early morning at about 4.30 am.  We observed that
programme once  during our visit to Asramam.

***

மார்கழியில் வரும் திருவாதிரை நட்சத்திர நாள், ஒரு புண்ணிய தினம் என்றும், அன்றைய தினம் ஆருத்ரா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

அன்றைய தினத்தில், எல்லா சிவ ஆலயங்களிலும் சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெறும். முக்கியமாக முதல் நாள் இரவு சிவ ஆலயங்களிலும் விடிய விடிய பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு, அதனைத்தொடர்ந்து, அதிகாலையில் எல்லா சிவ ஆலயங்களிலும் நடராஜ பெருமானுக்கு 18 வகையான சிறப்பு அபிஷேகங்கள் நடத்தப்பட்டுச் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெறும்.

ஆடல்வல்லானாகிய நடராஜப்பெருமானுக்கு ஒரு ஆண்டில் ஆறுமுறை அபிஷேகம் செய்யவேண்டும் என்று ஆகமவிதிகள் கூறுகின்றன. மூன்றுமுறை திதியிலும், மூன்றுமுறை நட்சத்திர நாளிலும் அபிஷேகங்கள் நடக்கின்றன. இதில் மார்கழி திருவாதிரையே மிகச்சிறப்பானது என்று கூறப்படுகிறது.

Arunachala Siva.

7237
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: January 11, 2017, 02:34:11 PM »
Today is Chadaiya Nayanar Guru Puja, that is his liberation day.

This was on Dhanur Month, Tiruvadirai day.

I have given the detailed life history of Nayanar in my serial posts on
63 Saiva Saints.  Please go through them to find out his full life story.

Arunachala Siva.   


7238
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 11, 2017, 11:09:17 AM »
Verse  11:


நலங்கொள் காழி ஞானசம் பந்தன்
குலங்கொள் கோலக் காவு ளானையே
வலங்கொள் பாடல் வல்ல வாய்மையார்
உலங்கொள் வினைபோ யோங்கி வாழ்வரே.


Praising the god in eminent Kōlakkā and composed by Jnana Sambandan, born in
Sirkazhi, having many good things those truthful people who are able to recite the verses which have the strength of the grace of god, will live with increasing prosperity as their Karmas are like the heavy round stone, leave them.

Padigam on Tiruk Kolakka completed.

Arunachala Siva.

7239
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 11, 2017, 11:06:22 AM »
Verse  10:


பெற்ற மாசு பிறக்குஞ் சமணரும்
உற்ற துவர்தோ யுருவி லாளருங்
குற்ற நெறியார் கொள்ளார் கோலக்காப்
பற்றிப் பரவப் பறையும் பாவமே.


those who follow the wrong ways [i.e. ] Jains, who fill up the dirt on their bodies which they willingly accumulate, without washing it and the Buddhists who cover their bodies with robes soaked in myrtle dye if those who do not pay heed to their teachings, praise Kōlakkā holding it as their refuge, their sins will vanish.

Arunachala Siva.

7240
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 11, 2017, 11:03:19 AM »
Verse  9:


நாற்ற மலர்மே லயனு நாகத்தில்
ஆற்ற லணைமே லவனுங் காண்கிலாக்
கூற்ற முதைத்த குழகன் கோலக்கா
ஏற்றான் பாத மேத்தி வாழ்மினே.

One who could not be seen by Brahma, who is seated in the fragrant (lotus) flowers and Vishnu, who is lying on the mighty serpent-bed, the perpetual youth who kicked the god of death, you live happily by praising the feet of the god who has a bull and dwells in Kōlakkā.

Arunachala Siva.

7241
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 11, 2017, 11:00:52 AM »
Verse  8:


எறியார் கடல்சூ ழிலங்கைக் கோன்றனை
முறியார் தடக்கை யடர்த்த மூர்த்திதன்
குறியார் பண்செய் கோலக் காவையே
நெறியாற் றொழுவார் வினைகள் நீங்குமே.

Belonging to the god who pressed down the long hands of the king of Lanka girt by the sea of surging waves, to be fractured the karmas of those who worship in the proper manner Kōlakkā where musicians sing music with seven notes without any error, will leave them of their own accord.

Arunachala Siva.


7242
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 11, 2017, 10:58:34 AM »
Verse  7:

நிழலார் சோலை நீல வண்டினங்
குழலார் பண்செய் கோலக் காவுளான்
கழலான் மொய்த்த பாதங் கைகளால்
தொழலார் பக்கல் துயர மில்லையே.

Near of those who worship with their hands the feet of the Lord which are crowded round by anklets, who is in Kōlakkā where, in the gardens having shades the swans of black bees hum like the music produced in the flute, there will be no sufferings.

Arunachala Siva.

7243
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 11, 2017, 10:55:45 AM »
Verse  6:

வெடிகொள் வினையை வீட்ட வேண்டுவீர்
கடிகொள் கொன்றை கலந்த சென்னியான்
கொடிகொள் விழவார் கோலக் காவுளெம்
அடிகள் பாத மடைந்து வாழ்மினே.

You who wish destroy the Karmas which can ruin you ! The one who wears on his head fragrant Koṉṟai flowers, you live happily thinking in your mind the feet of our Lord who is in Kōlakkā where festivals in which flag is hoisted, are always celebrated.

Arunachala Siva.


7244
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 11, 2017, 10:52:21 AM »
Verse  5:


மயிலார் சாயன் மாதோர் பாகமா
எயிலார் சாய வெரித்த வெந்தைதன்
குயிலார் சோலைக் கோலக் காவையே
பயிலா நிற்கப் பறையும் பாவமே.


Having a lady who has the gracefulness of a peacock, on his half, if one fixes his thought on Kōlakkā belonging to our father who burnt the demons of three forts to perish, which has gardens where there are Indian cuckoos (Kuyil) sins will vanish.

Arunachala Siva.

7245
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 11, 2017, 10:47:22 AM »
Verse  4:


தழுக்கொள் பாவந் தளர வேண்டுவீர்
மழுக்கொள் செல்வன் மறிசே ரங்கையான்
குழுக்கொள் பூதப் படையான் கோலக்கா
இழுக்கா வண்ண மேத்தி வாழ்மினே.


People who wish that the sins which were committed intentionally by the soul united with self-conceit, should release their hold on you! The Lord who holds a battle-axe and who has a young deer in his beautiful hand and who has an army of Bhootas which surround him, you live happily praising Kōlakkā without committing any fault.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 [483] 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... 3195