Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 [481] 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... 3091
7201
Verse  4:

பித்த னென்றெனை உலகவர் பகர்வதோர்
    காரணம் இதுகேளீர்
ஒத்துச் சென்றுதன் திருவருள் கூடிடும்
    உபாயம தறியாமே
செத்துப் போய்அரு நரகிடை வீழ்வதற்
    கொருப்படு கின்றேனை
அத்தன் ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதிசயங் கண்டாமே.


Listen ye,
to this!  the reason why I am called by the world a man demented.
Neither conforming to the way of divine Grace,
nor coming by the knowledge of means to get merged with it,
Of my own volition,
I choose to die to wallow in fell inferno.
Yet our Sire redeemed me and linked me,
even me,
with His servitors.
Ha,
this marvel,
we did witness !

Arunachala Siva.

7202
Verse  3:

முன்னை என்னுடைய வல்வினை போயிட
    முக்கண துடையெந்தை
தன்னை யாவரும் அறிவதற் கரியவன்
    எளியவன் அடியார்க்குப்
பொன்னை வென்றதோர் புரிசடை முடிதனில்
    இளமதி யதுவைத்த
அன்னை ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதிசயங் கண்டாமே.


My triple-eyed Father is rarely to be known by any - whosoever that be;
yet is He easy of access to His servitors;
He is truly motherly.
He keeps in His crown of plaited strands of matted hair that excels gold a young moon.
To do away first with my puissant Karma,
He redeemed me and linked me with His servitors.
Ha,
this marvel,
we did witness !

Arunachala Siva.


7203
Verse  2:நீதி யாவன யாவையும் நினைக்கிலேன்
    நினைப்பவ ரொடுங்கூடேன்
ஏத மேபிறந் திறந்துழல் வேன்றனை
    என்னடி யானென்று
பாதி மாதொடுங் கூடிய பரம்பரன்
    நிரந்தர மாய்நின்ற
ஆதி ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதிசயங் கண்டாமே.I think not of Justice and all the virtues associated therewith.
Neither do I join them that ever foster them,
setting their thought on them.
I am repeatedly born in sin in which I die and thus wallow in it.
He ? the Ens Entium whose Half is His Consort,
the aeviternal Alpha ?,
Deemed me,
even me,
as His servitor,
redeemed me and linked me with His servitors.
Ha,
this marvel,
we did witness.

Arunachala Siva.

7204
Adisaya Pathu:

Decade of wonder:

The sign of Mukti:

Verse  1:

வைப்பு மாடென்று மாணிக்கத் தொளியென்று
    மனத்திடை உருகாதே
செப்பு நேர்முலை மடவர லியர்தங்கள்
    திறத்திடை நைவேனை
ஒப்பி லாதன உவமனி லிறந்தன
    ஒண்மலர்த் திருப்பாதத்
தப்பன் ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதிசயங் கண்டாமே.

"He is the wealth at the hour of need;
His is the blaze of ruby!"
I thought not so;
neither did I melt.
I but languished,
falling into the company of damsels of cup-shaped breasts.
Yet,
My Sire whose radiant and flowery and sacred feet that defy comparison and are peerless,
redeemed Me and linked me with His servitors.
Ha,
this marvel,
we did witness.

Arunachala Siva.
 

7205
20.  I am myself the peacefulness of the individual.  I myself am the form of Isvara.
I am myself Brahman, the supreme Brahman.  I alone am, the inexhaustible.

21.  I am myself the ruination and the theory.  I am myself the Self, the illuminator.
I am myself the radiant form.  I am myself the extremely blemish-less.

22.  I am myself the eternal Self, indeed.  I am myself the pure, the desirable.  I am
myself the metrical form.  I am myself devoid of the body and such.

23.  I am myself the flawless Self.  I am myself seated as the space.  There are
no 'this' or 'this one'.  There are no differences such as 'this'. 

24. Brahman alone shines as the mind.  Brahman alone is always like Siva. Brahman
alone shines as the intellect. Brahman alone is always like Siva.

25.  Brahman alone shines like the moon.  Verily Brahman itself is the gross;
Brahman alone ever, not another.  Brahman alone is its Guru.

26. I am the light of the Self.  I am naught.  I am myself ever.  I am myself the
supreme Brahman.   I am myself the inexhaustible consciousness.

contd.,

Arunachala Siva.       

7206
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 29, 2016, 08:53:49 AM »
Verse 390:


ஏதமில் பெருமைச் செய்கை
    ஏயர்தம் பெருமான் பக்கல்
ஆதியார் ஏவும் சூலை
    அனல்செய்வேல் குடைவ தென்ன
வேதனை மேன்மேற் செய்ய
    மிகஅதற் குடைந்து வீழ்ந்து
பூதநா யகர்தம் பொற்றாள்
    பற்றியே போற்று கின்றார்.   


The stomach-ache with which the Lord graced flawless
And ever-glorious Yeyarkone, pierced him more
And more like a spear fully heated with fire,
And caused him extreme pain; he could not bear it;
His heart broke; he fell at the feet of the Lord
Of the Bhoota-Hosts, and hailed Him.

Arunachala Siva.


7207
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 29, 2016, 08:51:20 AM »
Verse  389:நாள்தொறும் பணிந்து போற்ற
    நாதரும் அதனை நோக்கி
நீடிய தொண்டர் தம்முள்
    இருவரும் மேவும் நீர்மை
கூடுதல் புரிவார் ஏயர்
    குரிசிலார் தம்பால் மேனி
வாடுறு சூலை தன்னை
    அருளினார் வருந்து மாற்றால்.   He daily prayed to the Lord, who pleased with it, desired
To make both the devotees of loving devotion get bound
By affectionate friendship; for this he afflicted Yeyarkone,
That made him languish in life and limb, with stomach pain.

Arunachala Siva.   

7208
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 29, 2016, 08:48:45 AM »
Verse 388:

ஈறிலாப் புகழின் ஓங்கும்
    ஏயர்கோ னார்தாம் எண்ணப்
பேறிது பெற்றார் கேட்டுப்
    பிழையுடன் படுவா ராகி
வேறினி யிதற்குத் தீர்வு
    வேண்டுவார் விரிபூங் கொன்றை
ஆறிடு சடைய னாருக்
    கதனைவிண் ணப்பஞ் செய்து.   


When Nampi Aaroorar heard of this, he indeed deemed it
A beatitude to be even thus thought of by Yeyarkone,
Kalikkaamar of lofty and endless renown; he became
Alive to his sinning; seeking expiation therefor,
He petitioned to the Lord in whose matted hair
Decked with beauteous and burgeoning Konrai blooms, the Ganga flows.

Arunachala Siva.7209
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 29, 2016, 08:46:10 AM »
Verse  387:


அரிவைகா ரணத்தி னாலே
    ஆளுடைப் பரமர் தம்மை
இரவினில் தூது போக
    ஏவியங் கிருந்தான் தன்னை
வரவெதிர் காண்பே னாகில்
    வருவதென் னாங்கொல் என்று
விரவிய செற்றம் பற்றி
    விள்ளும்உள் ளத்த ராகி   ."I know not what will happen, when, face to face
I meet him who for the sake of a women, plied during
Night my Lord-Ruler as a messenger and
still lives!"
Thus he mused and his heart was full of wrath,
Even to the point of bursting.

Arunachala Siva.

7210
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 29, 2016, 08:43:36 AM »
Verse  386:


நம்பர்தாம் அடியார் ஆற்றாராகியே
    நண்ணி னாரேல்
உம்பரார் கோனும் மாலும்அயனுநேர்
    உணர வொண்ணா
எம்பிரா னிசைந்தார் ஏவப்
    பெறுவதே இதனுக் குள்ளம்
கம்பியா தவளை யான்முன்
    காணுநாள் எந்நா ளென்று.
?Though the Lord unable to suffer the suffering
Of His servitor should consent to serve, could yet
A devotee ply on an errand the Lord who is not
To be comprehended by Indra, the celestial King,
Vishnu and Brahma? O that day will surely be a cursed day
When I am to meet him that trembled not
In his heart to deploy the Deity!

Arunachala Siva.


7211
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 29, 2016, 08:40:36 AM »
Verse  385:


காரிகை தன்பால் செல்லும்
    காதலால் ஒருவன் ஏவப்
பாரிடை நடந்து செய்ய
    பாததா மரைகள் நோவத்
தேரணி வீதியூடு செல்வது
    வருவ தாகி
ஓரிர வெல்லாம் தூதுக்
    குழல்வராம் ஒருவ ரென்று.   

He would lament thus: "Prompted by love to join a woman,
He commanded the Lord who is due submission
Walked the earth with His roseate lotus-feet
In pain; lo, should the peerless Lord go up and down
The whole night through the street where chariots ply?"

Arunachala Siva.7212
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 29, 2016, 08:38:05 AM »
Verse  384:


நாயனை அடியான் ஏவும்
    காரியம் நன்று சாலம்
ஏயுமென் றிதனைச் செய்வான்
    தொண்டனாம் என்னே பாவம்
பேயனேன் பொறுக்க வொண்ணாப்
    பிழையினைச் செவியால் கேட்ப
தாயின பின்னும் மாயா
    திருந்ததென் னாவி யென்பார்.


"Wonderful indeed is the errand the Lord was commanded
To perform by His devotee! Could one call oneself
A devotee that bade the Lord thus, thinking
It to be but fit and proper? What blasphemy
Is this? I am truly a ghoul, for, even after hearkening
To this blasphemy, my life has not quit my body."


Arunachala Siva.

7213
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 29, 2016, 08:35:29 AM »
Verse  383:நம்பியா ரூரர் நெஞ்சில்
    நடுக்கம்ஒன் றின்றி நின்று
தம்பிரா னாரைத் தூது
    தையல்பால் விட்டார் என்னும்
இம்பரின் மிக்க வார்த்தை
    ஏயர்கோ னார்தாங் கேட்டு
வெம்பினார் அதிச யித்தார்
    வெருவினார் விளம்ப லுற்றார்.

"Without any qualms of conscience Nampi Aaroorar
Plied the Lord as a messenger to his woman!"
Hearing such scandalous words which spread swiftly
In this world, Yeyarkone Kalikkaamar grieved
At heart, wondered, feared and then spake thus.

Arunachala Siva.7214
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 29, 2016, 08:32:36 AM »
Verse  382:ஆரணக் கமலக் கோயின்
    மேவிப்புற் றிடங்கொண் டாண்ட
நீரணி வேணி யாரை
    நிரந்தரம் பணிந்து போற்றிப்
பாரணி விளக்குஞ் செஞ்சொற்
    பதிகமா லைகளுஞ் சாத்தித்
தாரணி மணிப்பூண் மார்பர்
    தாமகிழ்ந் திருந்த நாளில்.


He adored the Lord Author of the Vedas-- the One
In whose matted hair the Ganga flows--,
Enshrined in the Ant-hill at Poongkoyil,
During all the hours of Pooja, and adorned Him
With splenderos decades that invested the world
With resplendence; thus the wearer of the lotus-garland
And chains set with gems, flourished there in joy.


Arunachala Siva.

7215
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 29, 2016, 08:29:47 AM »
Verse  381:


இருவருந் தம்பி ரானார்
    தாமிடை யாடிச் செய்த
திருவருட் கருணை வெள்ளத்
    திறத்தினைப் போற்றிச் சிந்தை
மருவிய வின்ப வெள்ளத்
    தழுந்திய புணர்ச்சி வாய்ப்ப
ஒருவரு ளொருவர் மேவு
    நிலைமையி லுயிரொன் றானார்.

They both hailed the great acts of divine mercy
Which their Lord enacted for their sake;
Their minds were immersed in a flood of joy;
Each was poised in the other, and a single life
Rex Pervaded their bodies held in happy union.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 [481] 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... 3091