Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 2905
721
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 29, 2017, 10:49:53 AM »
Verse  4:

காரியன்மெல் லோதிநதி மாதைமுடி வார்சடையில் வைத்துமலையார்
நாரியொரு பான்மகிழு நம்பருறை வென்பர்நெடு மாடமறுகில்
தேரியல் விழாவினொலி திண்பணில மொண்படக நாளுமிசையால்
வேரிமலி வார்குழனன் மாதரிசை பாடலொலி வேதவனமே.

Vētāvaṉam where the sweet sound of beautiful ladies of long and fragrant tresses of hair, with musical instruments, the sound of bright Paṭakam and strong conch used in worship daily, the bustle of the movement of temple car in the streets which have tall storeys, combine to make a sweet sound. Placing the lady who is in the form of a river [and] who has tresses of hair like the black cloud, in the long matted locks coiled into a crown, people say that it is the residence of Siva who rejoices in having a lady, daughter of the mountain, on one half.


Arunachala Siva.

722
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 29, 2017, 09:10:29 AM »
Verse  3:

நீறுதிரு மேனியின் மிசைத்தொளிபெ றத்தடவி வந்திடபமே
ஏறியுல கங்கடொறும் பிச்சைநுக ரிச்சைய ரிருந்தபதியாம்
ஊறுபொரு ளின்றமி ழியற்கிளவி தேருமட மாதருடனார்
வேறுதிசை யாடவர்கள் கூறவிசை தேருமெழில் வேதவனமே.


The beautiful Vēdavaṉam where people from foreign countries who come for trade learn words to converse with the young girls who choose words the meaning of which is known to all in the sweet Tamizh which offers many ideas. Smearing the sacred ash very thickly on the holy body to shine bright riding on bull is the residence where Siva wishes to eat the alms given in every village.


Arunachala Siva.

723
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 29, 2017, 09:06:20 AM »
Verse 2:

பண்டிரை பயப்புணரி யிற்கனக மால்வரையை நட்டரவினைக்
கொண்டுகயி றிற்கடைய வந்தவிட முண்டகுழ கன்றனிடமாம்
வண்டிரை நிழற்பொழிலின் மாதவியின் மீதணவு தென்றல்வெறியார்
வெண்டிரைகள் செம்பவள முந்துகடல் வந்தமொழி வேதவனமே.Planting the big mountain, Mantaram which is golden in color as the churning rod in the roaring ocean of milk long ago. The place of the youth who consumed the poison that rose when the Devas and Asuras churned the ocean using the serpent, Vāsuki as the cord for turning the churning staff, is Vēdāvaṉam which has fame, as the red coral is pushed by the white-crested waves which are full of the fragrance of the balmy southern breeze which approached the common delight of the woods which is growing in the garden which affords shade and where bees hum producing a great noise.

Arunachala Siva.

724
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 28, 2017, 05:00:33 PM »
Tiru Veta Vanam: (Vedaranyam)

Verse 1:


கற்பொலிசு ரத்தினெரி கானினிடை மாநடம தாடிமடவார்
இற்பலி கொளப்புகுது மெந்தைபெரு மானதிட மென்பர் புவிமேல்
மற்பொலி கலிக்கடன் மலைக்குவ டெனத்திரை கொழித்தமணியை
விற்பொலி நுதற்கொடி யிடைக்கணிகை மார்கவரும் வேதவனமே.


Performing the great dance in the scorching cremation ground which is like the desert which is abounding in stones, learned people say it is the place of our father and master who enters into every house to receive alms from the ladies, on this earth,
is Vētavaṉam where the young unmarried women of the fishermen who have waists as slender as a creeper, and beautiful forehead like the bent bow gather eagerly the pearls washed and sifted by the waves which rise like the peaks of the mountains in the roaring sea abundant with the wealth of the sea, on this earth.

Arunachala Siva.

725
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 28, 2017, 04:55:28 PM »
Verse  11:

வாரின்மலி கொங்கையுமை நங்கையொடு சங்கரன் மகிழ்ந்தமருமூர்
சாரின்முர றென்கடல் விசும்புற முழங்கொலிகொள் சண்பைநகர்மேற்
பாரின்மலி கின்றபுகழ் நின்றதமிழ் ஞானசம் பந்தனுரைசெய்
சீரின்மலி செந்தமிழ்கள் செப்புமவர் சேர்வர்சிவ லோகநெறியே.

On the place where Saṅkaraṉ resides gladly with Uma, a lady of distinction who has breasts which swell by wearing bodice, and the city of Sanbai which has the roaring sound of the sea on all sides, to reach the sky. Composed by Jnana Sambandhan possessing knowledge of Tamizh and a fame which is permanent and on the increase in this world. Those who are able to recite the chaste Tamizh verses of increasing fame will attain in due course the world of Siva.

Padigam on Tiruch Sanbai Nagar completed.

Arunachala Siva.

726
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 28, 2017, 04:51:12 PM »
Verse 10:


போதியர்கள் பிண்டியர்கள் போதுவழு வாதவகை யுண்டுபலபொய்
ஓதியவர் கொண்டுசெய்வ தொன்றுமிலை நன்றதுணர் வீருரைமினோ
ஆதியெமை யாளுடைய வரிவையொடு பிரிவிலி யமர்ந்தபதிதான்
சாதிமணி தெண்டிரை கொணர்ந்துவயல் புகவெறிகொள் சண்பைநகரே.


The Buddhists who worship the peepal tree, Jains who revere the Asoka tree,
after eating, never missing any meal in any part of the day. After uttering several false statements they have nothing good which they take upon themselves to do.
people who know the good path for you! Praise the city of Saṇbai where the clear waves bring high quality pearls and throw them to enter into the fields.

Arunachala Siva.


727
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 28, 2017, 04:47:10 PM »
Verse  9:


நீலவரை போலநிகழ் கேழலுரு நீள்பறவை நேருருவமாம்
மாலுமல ரானுமறி யாமைவளர் தீயுருவ மானவரதன்
சேலுமின வேலுமன கண்ணியொடு நண்ணுபதி சூழ்புறவெலாஞ்
சாலிமலி சோலைகுயில் புள்ளினொடு கிள்ளைபயில் சண்பைநகரே.

The god granting boons, who assumed the form of a growing fire not to be known by Vishnu and Brahma seated in the lotus flower who respectively changed themselves into a perfect form of a pig resembling a blue mountain and the form of a long bird swan. The city where he stays with a lady whose eyes are like the carnatic carp and a group of spears, is the city of Sanbai, where paddy is abundant about the place, and where in the gardens cuckoo, parrots and other birds are living.

Arunachala Siva.

728
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 28, 2017, 04:42:09 PM »
Verse  8:


வரைக்குலம கட்கொரு மறுக்கம்வரு வித்தமதி யில்வலியுடை
அரக்கனது ரக்கரசி ரத்துற வடர்த்தருள் புரிந்தவழகன்
இருக்கையத ருக்கன்முத லானவிமை யோர்குழுமி யேழ்விழவினிற்
றருக்குல நெருக்குமலி தண்பொழில்கள் கொண்டலன சண்பைநகரே.


The seat of the beautiful god who granted his grace after pressing down with his leg on the chest, hands and heads of the demon, who was strong but foolish to make the noble daughter of the mountain bewildered. It is the city of Sanbai, where the prosperous and cool gardens which are like clouds, afflict the garden of Kaṟpakam in the heaven, and where during the festival conducted for seven days the celestial beings beginning from the sun, gather together.

Arunachala Siva.

729
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 28, 2017, 04:38:53 PM »
Verse  7:

விண்பொயத னான்மழைவி ழாதொழியி னும்விளைவு தான்மிகவுடை
மண்பொயத னால்வளமி லாதொழியி னுந்தமது வண்மைவழுவார்
உண்பகர வாருலகி னூழிபல தோறுநிலை யானபதிதான்
சண்பைநக ரீசனடி தாழுமடி யார்தமது தன்மையதுவே.


Even though drops of rain do not fall as the clouds fail to pour, even though there is no yield in the lands due to loss of fertility which yield at other times abundant produce, residents of Kāzhi will not swerve from their bounty and will not conceal edibles. It is the nature of devotees who fall at the feet of the god in the city of Sanbai which has not been destroyed and has been permanent in this world in each one of the many eons.

Arunachala Siva.

730
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 28, 2017, 03:22:20 PM »
Verse  6:


பாலனுயிர் மேலணவு காலனுயிர் பாறவுதை செய்தபரமன்
ஆலுமயில் போலியலி யாயிழைத னோடுமமர் வெய்துமிடமாம்
ஏலமலி சோலையின வண்டுமலர் கிண்டிநற வுண்டிசைசெயச்
சாலிவயல் கோலமலி சேலுகள நீலம்வளர் சண்பைநகரே.

The supreme god who kicked to destroy the life of Kālaṉ God of death who approached balan Mārkaṇteyaṉ to take away his life.  The place where he resides with a lady wearing choice ornaments and has a tender nature like the dancing peacock,
is the city of Saṇbai where blue Nelambo flowers grow in the having red variety of paddy fields where the carnatic carp jumps over. When the swarm of bees penetrate into flowers and drink the honey, in the garden where cardamom is abundantly growing.

Arunachala Siva.

731
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 28, 2017, 03:18:57 PM »
Verse  5:


பணங்கெழுவு பாடலினொ டாடல்பிரி யாதபர மேட்டிபகவன்
அணங்கெழுவு பாகமுடை யாகமுடை யன்பர்பெரு மானதிடமாம்
இணங்கெழுவி யாடுகொடி மாடமதி னீடுவிரை யார் புறவெலாந்
தணங்கெழுவி யேடலர்கொ டாமரையி லன்னம்வளர் சண்பைநகரே.


The supreme being in the exalted place, one who has the six attributes of wealth etc, who never ceases from dancing and singing for which melodies are produced the place of the great god of the devotees, who has a person on one half of which there is a lady. In the small jungles of excessive fragrance and in the storeys of mansions where the fluttering flags which have been set up, look similar, is the city of Saṇbai where the swans are thriving in the lotus of folded petals which are very cool.

Arunachala Siva.

732
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 28, 2017, 03:15:01 PM »
Verse  4:

கொட்டமுழ விட்டவடி வட்டணைகள் கட்டநட மாடிகுலவும்
பட்டநுதல் கட்டுமலர் மட்டுமலி பாவையொடு மேவுபதிதான்
வட்டமதி தட்டுபொழி லுட்டமது வாய்மைவழு வாதமொழியார்
சட்டகலை யெட்டுமரு வெட்டும்வளர் தத்தைபயில் சண்பைநகரே.

When the Muzhavu is played on a high pitch, the paces that were kept to measure of time to show gesture with both hands. The city where the dancing god is rejoicing,
and the city where he resides with a lady who has the rich fragrance of flowers and a shining plate of gold tied on the forehead, is the city of Sanbai where the growing parrots practice the entire sixty-four arts learnt by the people whose words do not swerve from truth, in the prosperous parks where the full moon is obstructed in its path by their heights.

Arunachala Siva.

733
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 28, 2017, 03:10:05 PM »
Verse  3:


போழுமதி தாழுநதி பொங்கரவு தங்குபுரி புன்சடையினன்
யாழின்மொழி மாழைவிழி யேழையிள மாதினொ டிருந்தபதிதான்
வாழைவளர் ஞாழன்மகிழ் மன்னுபுனை துன்னுபொழின் மாடுமடலார்
தாழைமுகிழ் வேழமிகு தந்தமென வுந்துதகு சண்பைநகரே.


The god with golden twisted matted locks on which stay the crescent moon which looks like being cut, a river that flows downwards, and an angry cobra. The city in which he resides with young Uma who has no individual actions of her own, who has eyes like the tender mango cut into two, and words as sweet as the music of Yazh
in the part where the plaintain trees, thriving fetil cassia, pointed-leafed and ape-flowered trees Makiḻ, and the long-standing mast-wood trees are very close to each other. He is in the grand city of Sanbai, where the fragrant screw-pines with long leaves put forth buds like the highly valuable tusks of elephants.

Arunachala Siva.

734
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 28, 2017, 12:27:30 PM »
Verse  2:


அங்கம்விரி துத்தியர வாமைவிர வாரமமர் மார்பிலழகன்
பங்கய முகத்தரிவை யோடுபிரி யாதுபயில் கின்றபதிதான்
பொங்குபர வைத்திரை கொணர்ந்துபவ ளத்திரள் பொலிந்தவயலே
சங்குபுரி யிப்பிதர ளத்திரள் பிறங்கொளிகொள் சண்பைநகரே.


The handsome god with a chest on which there is a garland of bones, cobra with spreading spots on its hood, shell of the tortoise all joining together.
The city from which he resides without parting with Uma whose face is like the lotus flower: is the city of Sanbai, where by the side of the heaps of coral brought by the waves of the raging sea, the heaps of pearls, brought forth from conches spiraling clock-wise and sheel-oysters, shine in contrast to each other.

Arunachala Siva.

735
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 27, 2017, 10:54:21 AM »
Tiru Sanbai Nagar:   (another name for Sirkazhi)

Verse 1:

எந்தமது சிந்தைபிரி யாதபெரு மானென விறைஞ்சியிமையோர்
வந்துதுதி செய்யவளர் தூபமொடு தீபமலி வாய்மையதனால்
அந்தியமர் சந்திபல வர்ச்சனைகள் செய்யவமர் கின்றவழகன்
சந்தமலி குந்தளநன் மாதினொடு மேவுபதி சண்பைநகரே.


The celestial beings who do not wink, worship saying, 'He is the god who do not leave our minds', and come to this world and praise him and perform many Archanas in the evenings and mornings according to special rituals with lights and increasing incense.
The handsome god who desires them is the city of Saṇbai, the place where he resides with the good Uma having beautiful tresses of hair.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 2905