Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 3200
721
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 02, 2019, 08:19:03 AM »
Verse  6:

அரித்தநம் பிஅடி கைதொழு வார்நோய்
    ஆண்டநம் பிமுன்னை ஈண்டுல கங்கள்
தெரித்தநம் பிஒரு சேவுடை நம்பி
    சில்பலிக் கென்றகந் தோறுமெய் வேடம்
தரித்தநம் பிசம யங்களின் நம்பி
    தக்கன்றன் வேள்விபுக் கன்றிமை யோரை
இரித்தநம் பிஎன்னை ஆளுடை நம்பி
    எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே.

Nampi who destroyed little by little the sufferings of the devotees who worship your feet with joined hands!  Nampi who created in the beginning the worlds close to one another!  Nampi who protected them afterwards. Nampi who has a single bull!
Nampi who put on many forms for a small quantity of alms, going to every house.
Nampi who is the chief of many religions! Nampi who drove to flee helter-skelter, the celestial beings who do not wink, in the distant past, entering into the place of sacrifice performed by Dakshan.
See 1st verse.


Arunachala Siva.

722
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 02, 2019, 08:13:35 AM »
Verse  5:


குற்றநம் பிகுறு காரெயில் மூன்றைக்
    குலைத்தநம் பிசிலை யாவரை கையில்
பற்றுநம் பிபர மானந்த வெள்ளம்
    பணிக்கும்நம் பியெனப் பாடுத லல்லால்
மற்றுநம் பிஉனக் கென்செய வல்லேன்
    மதியிலி யேன்படு வெந்துய ரெல்லாம்
எற்றுநம் பிஎன்னை ஆளுடை நம்பி
    எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே.


Nampi who bent the mountain as a bow and holds it in his hand,
Nampi who destroyed the three forts of the enemies!, Nampi who cast away all the cruel sufferings that I, who has no intellect have to undergo, except singing about you as the Nampi who grants the flood of supreme bliss to your votaries, unequaled great Nampi, what is the thing I am capable of doing to you in return?  See 1st verse.

Arunachala Siva.

723
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 02, 2019, 06:49:23 AM »
Verse  4:


ஊறுநம் பிஅமு தாஉயிர்க் கெல்லாம்
    உரியநம் பிதெரி யம்மறை அங்கம்
கூறுநம் பிமுனி வர்க்கருங் கூற்றைக்
    குமைத்தநம் பிகுமை யாப்புலன் ஐந்தும்
சீறுநம் பிதிரு வெள்ளடை நம்பி
    செங்கண்வெள் ளைச்செழுங் கோட்டெரு [ தென்றும்
ஏறுநம் பிஎன்னை ஆளுடை நம்பி
    எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே.


Nampi who springs as nectar in the heart, Nampi who is the refuge of all living beings,
Nampi who revealed the Vedas and the six Angams to the sages to understand them,
Nampi who destroyed the god of death difficult to be destroyed by others, Nampi who subdued all the five organs of sense which are difficult to be controlled, Nampi who dwells in the temple Veḷḷaṭai in Tirukkurukāvūr, Nampi who rides on a white bull having red eyes, and well grown horns.
See 1st verse.

Arunachala Siva.

724
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 02, 2019, 06:43:15 AM »
Verse 3:


வருந்தஅன் றும்மத யானை யுரித்த
    வழக்குநம் பிமுழக் குங்கடல் நஞ்சம்
அருந்துநம் பிஅம ரர்க்கமு தீந்த
    அருளின்நம் பிபொரு ளாலரு நட்டம்
புரிந்தநம் பிபுரி நூலுடை நம்பி
    பொழுதும் விண்ணும்முழு தும்பல வாகி
இருந்தநம் பிஎன்னை ஆளுடை நம்பி
    எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே.


Nampi who was just in flaying the elephant of must which was inimical, to be distressed, Nampi who consumed the poison that rose in the roaring ocean,
Nampi who gave the nectar to the immortals by his benevolence. (Devas is used not in its derivative sense but simply in the sense of devas.)  Nampi who performed the dance due to that quality of benevolence, Nampi who wears a sacred thread of three strands, Nampi who remains as the time and space and many other things in their entirety, Nampi who has me as his slave.
See 1st verse.

Arunachala Siva.

725
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 01, 2019, 01:09:22 PM »
Verse 2:

திங்கள்நம் பிமுடி மேல்அடி யார்பாற்
    சிறந்தநம் பிபிறந் தவுயிர்க் கெல்லாம்
அங்கண்நம் பிஅருள் மால்விசும் பாளும்
    அமரர்நம் பிகும ரன்முதல் தேவர்
தங்கள்நம் பிதவத் துக்கொரு நம்பி
    தாதை என்றுன் சரண்பணிந் தேத்தும்
எங்கள்நம் பியென்னை ஆளுடை நம்பி
    எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே.Nampi who wears on the head a crescent moon,
Nampi who rejoices in the company of devotees!
Nampi who bestows benign looks on all the living beings born in this world!
Nampi of the immortals who rule over the expansive heaven!
Nampi for the lustrous celestial beings beginning from Kumaraṉ,
Nampi who is without equal and fit to be worshipped our Nampi, at whose feet we fall and praise them saying, our father.
Nampi who has admitted me as your slave.
See 1st verse.


Arunachala Siva.

726
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 01, 2019, 08:42:36 AM »
General Padigam:

Verse  1:


மெய்யைமுற் றப்பொடிப் பூசியொர் நம்பி
    வேதம்நான் கும்விரித் தோதியொர் நம்பி
கையில்ஓர் வெண்மழு வேந்தியொர் நம்பி
    கண்ணும் மூன்றுடை யானொரு நம்பி
செய்யநம் பிசிறு செஞ்சடை நம்பி
    திரிபுரந் தீயெழச் செற்றதோர் வில்லால்
எய்தநம் பியென்னை ஆளுடை நம்பி
    எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே.


The perfect soul who smeared the whole of his body with the sacred ash!
The perfect soul who chanted explaining all the four Vedas!
The perfect soul who held in his hand a bright battle-axe!
The perfect soul who has the three eyes!
The perfect soul who is red in color!
The perfect soul who has light red matted locks!
The perfect soul who discharged an arrow from the bow which was bent to set ablaze the three cities!
The perfect soul who admitted me as his protege!
You are our master in all the seven births.
(All the Nampi  (Perfect soul), except the last one are nomination of address Nampi has the meaning of one who is possessed of all moral attributes.)

Arunachala Siva.

727
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 01, 2019, 08:36:12 AM »
Verse  10:

கோட ரம்பயில் சடையுடைக் கரும்பைக்
    கோலக் காவுள்எம் மானைமெய்ம் மானப்
பாட ரங்குடி அடியவர் விரும்பப்
    பயிலும் நாவலா ரூரன்வன் றொண்டன்
நாடி ரங்கிமுன் அறியுமந் நெறியால்
    நவின்ற பத்திவை விளம்பிய மாந்தர்
காட ரங்கென நடம்நவின் றான்பாற்
    கதியும் எய்துவர் பதியவர்க் கதுவே.


On the god who has matted hairs like the aerial roots of banyan trees and, who is as sweet as the juice of sugar-cane, and our Lord in Kōlakkā, Ārūran, a native of Nāvalūr, who is trained in that service to god that is desired by the devotees who sing songs that contain truths, from generation to generation, and one who has the title of Vaṉtṟontaṉ these ten verses composed by him for the people of this world to know god, their hearts having become tender people who recite them, will obtain not only worldly gains but also the supreme bliss from the god who dances always, having the cremation ground as his stage, that bliss is for them the abode where they can live for eternity.  They won't be born again. 

Padigam on Tiruk Kolakka completed.\

Arunachala Siva.


728
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 01, 2019, 08:30:16 AM »
Verse 9:

அரக்கன் ஆற்றலை அழித்தவன் பாட்டுக்
    கன்றி ரங்கிய வென்றியி னானைப்
பரக்கும் பாரளித் துண்டுகந் தவர்கள்
    பரவி யும்பணி தற்கரி யானைச்
சிரக்கண் வாய்செவி மூக்குயர் காயம்
    ஆகித் தீவினை தீர்த்தஎம் மானைக்
குரக்கி னங்குதி கொண்டுகள் வயல்சூழ்
    கோலக் காவினிற் கண்டுகொண் டேனே.

The victorious god who took compassion on demon Ravaṇaṉ, destroying his strength, and granted him boons when he sang the Sāmavēdam.  Vishnu and Brahma who respectively devoured and created the wide world and therefore were gloating on their performance god who is difficult to be praised and worshipped by those two.
Having become the superior human body, which has on its head the senses of eyes, tongue, ears and nose, our Lord who removed all sins.
I had a clear vision of that god in Kōlakkā surrounded by field where groups of monkeys jump and wander.

Arunachala Siva.729
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 01, 2019, 07:02:29 AM »
Verse  8:


நாளும் இன்னிசை யால்தமிழ் பரப்பும்
    ஞான சம்பந்த னுக்குல கவர்முன்
தாளம் ஈந்தவன் பாடலுக் கிரங்கும்
    தன்மை யாளனை என்மனக் கருத்தை
ஆளும் பூதங்கள் பாடநின் றாடும்
    அங்க ணன்றனை எண்கணம் இறைஞ்சும்
கோளி லிப்பெருங் கோயிலு ளானைக்
    கோலக் காவினிற் கண்டுகொண் டேனே.


The god who took compassion on Jṉanasambandaṉ, who was measuring time with his palms and who was spreading Tamil every day by his sweet music, and gave him a pair of cymbals, in the presence of the people of the world.  He who is always uppermost in my mind, the Lord with looks of compassion, who dances standing when the Bhutas over which he rules, sing, the Lord who is in the big temple in Kōzhili which is worshipped by the eighteen groups of celestial beings.  (Kōzhili is now known by the name of Tirukkuvaḷai. It is one of the seven shrines which are dedicated to Thyāgarājar.  Kōzhili is connected with the life of Sudarar.  In this shrine he requested god to transport the paddy he got in Kuntaiyūr to Tiruvārūr.) 

Arunachala Siva.

730
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 01, 2019, 06:57:40 AM »
Verse  7:

அன்ற யன்சிரம் அரிந்ததிற் பலிகொண்
    டமர ருக்கருள் வெளிப்படுத் தானைத்
துன்று பைங்கழ லிற்சிலம் பார்த்த
    சோதி யைச்சுடர் போல்ஒளி யானை
மின்ற யங்கிய இடைமட மங்கை
    மேவும் ஈசனை வாசமா முடிமேற்
கொன்றை அஞ்சடைக் குழகனை அழகார்
    கோலக் காவினிற் கண்டுகொண் டேனே.


Receiving alms in the head of Brahman in the distant past, having cut it off,
and thereby proclaimed his grace to the immortals, the effulgent light who fastened anklets as he would wear tight-fitting anklets, Kazhal, made of gold, as a token of having performed heroic deeds, one who is as dazzling as the sun, the Lord who loves a simple lady who has a waist which is shining like the lightning and the youth who has a beautiful matted hair on his head adorned with flowers of Koṉṟai to spread fragrance, I had a vision of such a god in Kōlakkā which is full of beauty.

Arunachala Siva.

731
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 31, 2018, 12:38:37 PM »
Verse 6:

திங்கள் தங்கிய சடையுடை யானைத்
    தேவ தேவனைச் செழுங்கடல் வளரும்
சங்க வெண்குழைக் காதுடை யானைச்
    சாம வேதம் பெரிதுகப் பானை
மங்கை நங்கை மலைமகள் கண்டு
    மருவி ஏத்தி வழிபடப் பெற்ற
கங்கை யாளனைக் கம்பன்எம் மானைக்
    காணக் கண்அடி யேன்பெற்ற வாறே.

See 1st verse.
Siva who has a white and victorious battle-axe,
who is the able god who consumed the poison that rose in the ocean,
who can bestow his grace removing the sufferings,
who is well-versed in the abstruse Vedas and six Aṅgams,
Kampaṉ who does good and who was always praised and worshipped by Uma of distinction who has countless fame, who is our master.
See 1st verse.


Arunachala Siva.

732
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 31, 2018, 12:33:27 PM »
Verse 5:


வெல்லும் வெண்மழு ஒன்றுடை யானை
    வேலைநஞ் சுண்ட வித்தகன் றன்னை
அல்லல் தீர்த்தருள் செய்யவல் லானை
    அரும றையவை அங்கம்வல் லானை
எல்லை யில்புக ழாள்உமை நங்கை
    என்றும் ஏத்தி வழிபடப் பெற்ற
நல்ல கம்பனை எங்கள்பி ரானைக்
    காணக் கண்அடி யேன்பெற்ற வாறே.

See 1st verse.
Siva who has a white and victorious battle-axe,
who is the able god who consumed the poison that rose in the ocean,
who can bestow his grace removing the sufferings,
who is well-versed in the abstruse Vēdas and six Aṅgams,
Kampaṉ who does good and who was always praised and worshipped by Uma of distinction who has countless fame, who is our master.
See 1st verse.

Arunachala Siva.

733
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 31, 2018, 12:27:58 PM »
Verse  4:குண்ட லந்திகழ் காதுடை யானைக்
    கூற்று தைத்த கொடுந்தொழி லானை
வண்டலம் பும்மலர்க் கொன்றையி னானை
    வாள ராமதி சேர்சடை யானைக்
கெண்டை யந்தடங் கண்உமை நங்கை
    கெழுமி ஏத்தி வழிபடப் பெற்ற
கண்ட நஞ்சுடைக் கம்பன்எம் மானைக்
    காணக் கண்அடி யேன்பெற்ற வாறே.

See 1st verse.
Siva in whose ear the ring made of gold shines,
who performed the cruel act of kicking and killing the god of death,
who wears Koṉṟai flowers on which bees settle and hum,
who has on his matted locks a killing cobra and a crescent moon,
our master Kampaṉ, who has in his neck poison and who was worshipped and praised by the distinguished lady, Uma, who has large eyes like the fresh water fish, Keṇṭai, with affection.
See 1st verse.

Arunachala Siva.

734
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 31, 2018, 07:13:23 AM »
Verse  3:


பாட்ட கத்திசை யாகிநின் றானைப்
    பத்தர் சித்தம் பரிவினி யானை
நாட்டகத் தேவர் செய்கையு ளானை
    நட்டம் ஆடியை நம்பெரு மானைக்
காட்ட கத்துறு புலியுரி யானைக்
    கண்ணொர் மூன்றுடை அண்ணலை அடியேன்
கோட்ட கப்புன லார்செழுங் கழனிக்
    கோலக் காவினிற் கண்டுகொண் டேனே.


In Kōlakka which has fertile fields in which water in plenty inside the ridges, the
one who is pervading all things, like the music in songs, without any distinction, who is in the minds of devotees with sweet affection, who is prominent in the worship of the Brahmins who are known as the Devas of this world, one who dances,
our Lord one who has the skin of a tiger which lives in the forest and the eminent one who has three eyes.  I, who am his devotees, had a clear vision of him.

Arunachala Siva.735
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 31, 2018, 07:08:16 AM »
Verse  2:


அங்கம் ஆறும்மா மறைஒரு நான்கும்
    ஆய நம்பனை வேய்புரை தோளி
தங்கு மாதிரு வுருவுடை யானைத்
    தழல்ம திசடை மேற்புனைந் தானை
வெங்கண் ஆனையின் ஈருரி யானை
    விண்ணு ளாரொடு மண்ணுளார் பரசுங்
கொங்கு லாம்பொழிற் குரவெறி கமழுங்
    கோலக் காவினிற் கண்டுகொண் டேனே.

In Kōlakkā which has gardens having honey, from which fragrance of Kurā bottle-flower moves about, and which is praised by the celestial beings and people of this world, the god who is in the form of the six Aṅgams and the matchless and great four Vēdas, one who has a sacred and great form on which a lady whose shoulders are like bamboo, stays, one who adorned his matted hairs with a crescent moon that was born in fire, one who covered his form with a skin wet with blood, of a cruel elephant.
I had a clear vision of him in Kōlakkā.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 3200