Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 [479] 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... 3195
7171
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 14, 2017, 08:56:15 AM »
Verse  6:

வெண்ணி றத்த விரையோ டலருந்தித்
தெண்ணி றத்த புனல்பாய் திருப்புத்தூர்
ஒண்ணி றத்த வொளியா ரவர்போலும்
வெண்ணி றத்த விடைசேர் கொடியாரே.

Pushing fragrant white colored flowers, Siva, who is a very bright light in Tirupputtūr where water of clear color flows. He has a flag on which there is the form of a bull of white color drawn.

Arunachala Siva.7172
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 14, 2017, 08:53:23 AM »
Verse  5:


இசைவி ளங்கு மெழில்சூழ்ந் தியல்பாகத்
திசைவி ளங்கும் பொழில்சூழ் திருப்புத்தூர்
பசைவி ளங்கப் படித்தா ரவர்போலும்
வசைவி ளங்கும் வடிசேர் நுதலாரே.

Siva, who moves with his votaries, their devotion to become prominent in Tirupputtūr which is surrounded by gardens which are famous in all directions and which is beautiful as fame which is eminent surrounds it with loftiness, has a forehead which is perfect according to rules of beauty on which there is an eminent lady.

Arunachala Siva.
7173
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 14, 2017, 08:50:19 AM »
Verse  4:

நாற விண்ட நறுமா மலர்கவ்வித்
தேறல் வண்டு திளைக்குந் திருப்புத்தூர்
ஊறல் வாழ்க்கை யுடையா ரவர்போலும்
ஏறு கொண்ட கொடியெம் மிறையாரே.

Siva, who leads a life having amassed property in Tirupputtūr where the bees are always drinking the honey seizing it with eagerness in the big and good flowers which unfold their petals to spread fragrance, is our supreme god who has on his flag the form of a bull.

Arunachala Siva.7174
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 14, 2017, 08:47:26 AM »
Verse  3:


பாங்கு நல்ல வரிவண் டிசைபாடத்
தேங்கொள் கொன்றை திளைக்குந் திருப்புத்தூர்
ஓங்கு கோயி லுறைவா ரவர்போலும்
தாங்கு திங்கள் தவழ்புன் சடையாரே.


Siva, who dwells in the eminent temple in Tirupputtūr where the Koṉṟai trees which contain honey so that the good bees with lines on their body hum like music in the sides, are flourishing, has a ruddy matted hair on which the crescent moon he bears crawls.

Arunachala Siva.7175
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 14, 2017, 08:43:58 AM »
Verse  2:


வேனல் விம்மு வெறியார் பொழிற்சோலைத்
தேனும் வண்டுந் திளைக்குந் திருப்புத்தூர்
ஊனமின்றி யுறைவா ரவர்போலும்
ஏன முள்ளு மெயிறும் புனைவாரே.


The god, Siva, who dwells without any defect in Tirupputtūr where honey and bees are always in the large gardens which have good fragrance which increases in summer,
adorns himself with sharp bones of the hog and its tusk.

Arunachala Siva.


7176
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 14, 2017, 08:41:04 AM »
Tirup Puththur:

Verse  1:

வெங்கள் விம்மு வெறியார் பொழிற்சோலை
திங்க ளோடு திளைக்குந் திருப்புத்தூர்க்
கங்கை தங்கு முடியா ரவர்போலும்
எங்க ளுச்சி யுறையு மிறையாரே.


Siva on whose head Ganga stays and who dwells in Tirup Puttūr where the large gardens which have good fragrance and have increasing honey desired by all, always plays with the moon. He is the supreme god who stays on our heads.

Arunachala Siva.

7177
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 14, 2017, 08:29:46 AM »
Adipatha Nayanar Puranam:

Verse  1:


மன்னி நீடிய செங்கதி
    ரவன்வழி மரபில்
தொன்மை யாம்முதற் சோழர்தந்
    திருக்குலத் துரிமைப்
பொன்னி நாடெனுங் கற்பகப்
    பூங்கொடி மலர்போல்
நன்மை சான்றது நாகைப்பட்
    டினத்திரு நகரம்.


The beauteous city of Naakaippattinam as of right
Belongs to the divine race of hoary and pre-eminent
Chozhas who hail from the ever-during solar dynasty.
Verily a blossom of the Karpaka liana, the realm
Of Ponni, abounds in weal and wealth.

Arunachala Siva.

7178
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 14, 2017, 08:25:44 AM »
Verse 9:


விடநாகம் அணிந்தபிரான்
    மெய்த்தொண்டு விளைந்தநிலை
உடனாகும் நரசிங்க
    முனையர்பிரான் கழலேத்தித்
தடநாக மதஞ்சொரியத்
    தனஞ்சொரியுங் கலஞ்சேரும்
கடல்நாகை அதிபத்தர்
    கடல்நாகைக் கவினுரைப்பாம்.


Adoring the ankleted feet of Narasingka Munaiyar
The prince firmly rooted in the true sertivorship
Unto the Lord who wears as adornments poisonous snakes,
We proceed to indite the dutiful and beautiful
Servitorship of Athi Patthar of Naakai endowed
With a harbor that receives into it ships laden
With great riches, and is besides renowned
For its huge and musty elephants.


Narasinga Munai Araiyar Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.

7179
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 14, 2017, 08:22:37 AM »
Verse 8:

இவ்வகையே திருத்தொண்டின்
    அருமைநெறி எந்நாளும்
செவ்வியஅன் பினல்ஆற்றித்
    திருந்தியசிந் தையராகிப்
பைவளர்வாள் அரவணிந்தார்
    பாதமலர் நிழல்சேர்ந்து
மெய்வகைய வழியன்பின்
    மீளாத நிலைபெற்றார்.


Thus he flourished, ever poised in the way of such
Servitorship; he fostered it with splendorous love;
His mind became immaculate; thus, even thus,
He reached the umbrage of the flower-feet
Of the Lord whose jewels are snakes with sacs
Of poison, and came by the beatitude of bliss
Married to unending devotion and love.   

Arunachala Siva.

7180
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 14, 2017, 08:20:06 AM »
Verse 7:


சீலமில ரேயெனினும்
    திருநீறு சேர்ந்தாரை
ஞாலம்இகழ்ந் தருநரகம்
    நண்ணாமல் எண்ணுவார்
பாலணைந்தார் தமக்களித்த
    படியிரட்டிப் பொன்கொடுத்து
மேலவரைத் தொழுதினிய
    மொழிவிளம்பி விடைகொடுத்தார்.   


Desiring to prevent the fall of the men of the world
Into hell should they disrespect persons wearing
The holy ash though they should lack character, the prince
Gave him twice the quantity of gold that he gave
To each of those servitors assembled there, made obeisance
To him, spoke sweet words and then gave him leave to depart.

Arunachala Siva.

7181
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 14, 2017, 08:17:43 AM »
Verse  6:


மற்றவர்தம் வடிவிருந்த
    படிகண்டு மருங்குள்ளார்
உற்றகஇழ்ச் சியராகி
    ஒதுங்குவார் தமைக்கண்டு
கொற்றவனார் எதிர்சென்று
    கைகுவித்துக் கொடுபோந்தப்
பெற்றியினார் தமைமிகவுங்
    கொண்டாடிப் பேணுவார்.


Beholding his form, those others that were near him
Moved away in sheer contempt; witnessing this, the prince
Walked toward him, folded his hands in adoration,
Took him with him and hailed him with pleasing words.

Arunachala Siva.


7182
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 14, 2017, 08:14:48 AM »
Verse  5:

ஆனசெயல் முறைபுரிவார்
    ஒருதிருவா திரைநாளில்
மேன்மைநெறித் தொண்டர்க்கு
    விளங்கியபொன் னிடும்பொழுதில்
மானநிலை யழிதன்மை
    வருங்காமக் குறிமலர்ந்த
ஊனநிகழ் மேனியராய்
    ஒருவர்நீ றணிந்தணைந்தார்.

As he thus flourished, during a Tiruvaadirai day
When he was giving glittering gold to the lofty
And sublime servitors, thither came a person
Of blemish-ridden body full of dishonorable
Signs of lust; but lo, he wore the holy ash.

Arunachala Siva.

7183
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 14, 2017, 08:11:56 AM »
Verse  4:

ஆறணிந்த சடைமுடியார்க்
    காதிரைநாள் தொறும்என்றும்
வேறுநிறை வழிபாடு
    விளங்கியபூ சனைமேவி
நீறணியும் தொண்டர்அணைந்
    தார்க்கெல்லாம் நிகழ்பசும்பொன்
நூறுகுறை யாமல்அளித்
    தின்னமுதும் நுகர்விப்பார்.   


Unto the river-crested Lord, during every Aadirai day
He would, apart from his daily ritual worship,
Perform a splendorous Pooja full of devotion;
He would, that day, give a hundred sovereigns
Fresh from the mint, to each of the assembled
Servitors and treat them to nectarean feast.   

Arunachala Siva.7184
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 14, 2017, 08:08:49 AM »
Verse  3:


சினவிடையார் கோயில்தொறும்
    திருச்செல்வம் பெருக்குநெறி
அனவிடையார் உயிர்துறக்க
    வருமெனினும் அவைகாத்து
மனவிடையா மைத்தொடையல்
    அணிமார்பர் வழித்தொண்டு
கனவிடையா கிலும்வழுவாக்
    கடனாற்றிச் செல்கின்றார்.   

He caused the divine wealth to increase in every temple
Of Siva, the Rider of wrathful Bull, and fostered it
Even if his life came to be imperiled; he would not,
Even in his dream, swerve from his duty of servitorship
To the Lord whose beauteous chest is bedecked
With garlands of Rudraaksha beads and a carapace.   

Arunachala Siva.

7185
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 14, 2017, 08:05:47 AM »
Verse  2:


இம்முனையர் பெருந்தகையார்
    இருந்தரசு புரந்துபோய்த்
தெம்முனைகள் பலகடந்து
    தீங்குநெறிப் பாங்ககல
மும்முனைநீள் இலைச்சூல
    முதற்படையார் தொண்டுபுரி
அம்முனைவர் அடியடைவே
    அரும்பெரும்பேறு எனஅடைவார்.


This great prince of Munaiyar dynasty ruled
From his city; he vanquished his foes in many a war,
He quelled the wickedness of the evil way; convinced
That great beatitude rests in the service
To the feet of the servitors eminent in serving
The Lord who wields the long trident, he served them.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 [479] 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... 3195