Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 [478] 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... 3139
7156
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 03, 2016, 08:22:15 AM »
Verse  173:


நாவலர்மன் னவர்அருளால்
    விடைகொண்ட நரபதியார்
ஆவியின்ஒன் றாநண்பின்
    ஆரூரர் தமைநினைந்து
மாவலரு மலர்ச்சோலை
    மகோதையினின் மன்னிமலைப்
பூவலயம் பொதுநீக்கி
    அரசுரிமை புரிந்திருந்தார்.


The Chera king who took leave of the lord of bards
For ever fixing his thought on Aaroorar who was merged
With his life in sheer friendship, and abiding
At Makothai bounded by flowery gardens
Where chafers hummed in joy, wielded
His impartial scepter over the Malai Naadu.

Arunachala Siva.   


7157
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 03, 2016, 08:19:43 AM »
Verse  172:கைக்கொண்டு கொடுபோம்அக்
    கைவினைஞர் தமையேவி
மைக்கொண்ட மிடற்றாரை
    வணங்கிப்போய்க் கொங்ககன்று
மெய்க்கொண்ட காதலினால்
    விரைந்தேகி மென்கரும்பும்
செய்க்கொண்ட சாலியுஞ்சூழ்
    திருவாரூர் சென்றணைந்தார்.


He bade the carriers to proceed ahead; then he
Adored the Lord whose throat holds the poison,
And blessed with His leave moved out;  he crossed
The Kongku realm, and borne by truthful love
He hastened to and arrived at Tiruvaaroor
Girt with fertile fields of paddy and sugarcane.

Arunachala Siva.


7158
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 03, 2016, 08:17:05 AM »
Verse  171:


பாடியவர் பரவுதலும்
    பரம்பொருளாம் அவரருளால்
வேடுவர் தாம் பறித்தபொரு
    ளவையெல்லாம் விண்ணெருங்க
நீடுதிரு வாயிலின்முன்
    குவித்திடலும் நேரிறைஞ்சி
ஆடுமவர் திருவருளால்
    அப்படியே கைக்கொண்டார்.


As he thus hymned and hailed the Lord, by His grace
Who is the Supreme Ens, the bowmen who had seized
All the precious things, heaped them sky-high
Before the tall and beauteous temple entrance; beholding this,
He adored the Lord in His divine presence;
Thus by the grace of the Lord-Dancer he took them all
(As the Lord?s own gift).


Arunachala Siva.   

7159
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: December 02, 2016, 01:59:17 PM »
Today is Sirapuli Nayanar Liberation Day:

Karthikai month, Puradam star day.

I have given the detailed life story of Sirapuli Nayanar in my serial post on the
63 Saiva Saints. Please go through the same.

Arunachala Siva.   


7160
14. Acting only thus always remember 'I am indeed Brahman'.  Even with this
much you will be emancipated for sure.

15.  I am just Consciousness.  I am verily Siva.  I am only blessedness ever.  I am of the form of truth.  I am liberated, ever unknown through speech. 

16.  I am ever the all round perfection, devoid of the adjuncts of knowledge.  I am devoid of the activity of mind.  There is nothing such as mind for me. 

17. What little there is, is non existent.  There is nothing as sweet speech. Something
dear to the Self or non self are in actuality non existent for me.

18. 'This sorrow, this pleasure, this shining am I' - is naught.  I am of the nature that is bereft of everything and the Consciousness that is devoid of everything.

19.  Indescribable am I, the indescribable.  I am the supreme Brahman, the essence.
I am Brahman.  There is no doubt of this.  I am indeed beyond the beyond.

20.  I am the Self of Consciousness being;  not the gross body ever, nor the subtle body nor the casual body.

21.  'I' renounced, I am the highest.  I am of the nature of Brahman, bereft of lust,
transcending differentiation of time and beyond the supreme.

contd.,

Arunachala Siva.                   

7161
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 02, 2016, 12:01:01 PM »
Verse  11:


வெம்புந்திய கதிரோனொளி விலகும்விரி சாரல்
அம்புந்திமூ வெயிலெய்தவன் அண்ணாமலை யதனைக்
கொம்புந்துவ குயிலாலுவ குளிர்காழியுண் ஞான
சம்பந்தன தமிழ்வல்லவர் அடிபேணுதல் தவமே.


On Aṇṇāmalai which has expansive slopes where the light of the extremely hot sun steps aside and gives way, and which belongs to Siva, who shot the three forts by discharging an arrow. It is equal to penance if one cherishes with love the feet of those who are able to recite the Tamizh verses of Jnana Sambandhan in Sirkzashi where Indian cuckoos sing being an accompaniment to the instrument's horn.

Padigam concluded.

Arunachala Siva.

7162
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 02, 2016, 11:57:32 AM »
Verse  10:


வேர்வந்துற மாசூர்தர வெயினின்றுழல் வாரும்
மார்பம்புதை மலிசீவர மறையாவரு வாரும்
ஆரம்பர்த முரைகொள்ளன்மின் அண்ணாமலை யண்ணல்
கூர்வெண்மழுப் படையானல்ல கழல்சேர்வது குணமே.


உடலில் வியர்வை தோன்றவும் அழுக்கேறவும் வெயிலில் நின்று உழல்வதைத் தவமாகக் கொள்வோராகிய சமணரும், மரவுரியால் மார்பை மிகவும் மறைத்து வருபவர் ஆகிய புத்தரும் போதிய பயிற்சியின்றித் தொடக்க நிலையில் உள்ளவர்கள் ஆதலின், அவர்களுடைய உரைகளைக் கொள்ளாதீர். திருவண்ணாமலையில் உறையும் தலைவனும் கூரிய வெண்மையான மழுவாயுதத்தைக் கைக்கொண்டவனும் ஆகிய சிவபெருமானது நன்மைதரும் திருவடிகளை அடைதலே மேலான குணம்.

(English rendering not available)

Arunachala Siva.

7163
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 02, 2016, 11:52:09 AM »
Verse  9:


விளவார்கனி படநூறிய கடல்வண்ணனும் வேதக்
கிளர்தாமரை மலர்மேலுறை கேடில்புக ழோனும்
அளவாவண மழலாகிய அண்ணாமலை யண்ணல்
தளராமுலை முறுவல்லுமை தலைவன்னடி சரணே.


Vishnu who is blue in color like the sea and killed the demon who stood as a wood apple tree full of delicious fruits, and Brahma who is seated on a bright lotus flower, learnt the Vedam-s and has undying fame.  The god in Aṇṇāmalai who took the form of fire so that both cannot measure his greatness. The feet of the Lord of Uma who has breasts which do not droop and who smiles, is our refuge.
(The anecdote about Vishnu and Brahma is mentioned in the 9th verse of every decade by Sambandhar  but in this decade it has added significance as that story is connected with Aṇṇāmalai. As Uma has not fed any child with her breast milk and did not allow any child suckle them; they did not droop].

Arunachala Siva.

7164
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 02, 2016, 11:48:41 AM »
Verse  8:


ஒளிறூபுலி யதளாடையன் உமையஞ்சுதல் பொருட்டால்
பிளிறூகுரன் மதவாரண வதனம்பிடித் துரித்து
வெளிறூபட விளையாடிய விகிர்தன்னிரா வணனை
அளறூபட வடர்த்தானிடம் அண்ணாமலை யதுவே.


Siva wears a dress made of the shining tiger's skin. Flaying the roaring elephant of must catching hold of its face in order to make Uma seized with fear.
The Lord who is different from the world and played without any seriousness.
The place of the god who pressed down Ravana to become a slough is Aṇṇāmalai.

Arunachala Siva.

7165
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 02, 2016, 11:45:23 AM »
Verse  7:


கரிகாலன குடர்கொள்வன கழுதாடிய காட்டில்
நரியாடிய நகுவெண்டலை யுதையுண்டவை யுருள
எரியாடிய விறைவர்க்கிட மினவண்டிசை முரல
அரியாடிய கண்ணாளொடும் அண்ணாமலை யதுவே.


I the cremation ground where the ghosts which have charred legs and seize the intestines of corpses,  dance.  The white skulls, which seem to laugh and which are kicked by the foxes, roll.  It is Aṇṇāmalai where the swarms of bees hum like music the place of Siva who danced in fire and stays along with a lady in whose eyes there are lines in the white portion.


Arunachala Siva.
 

7166
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 02, 2016, 11:41:24 AM »
Verse  6:


பெருகும்புன லண்ணாமலை பிறைசேர்கடல் நஞ்சைப்
பருகுந்தனை துணிவார்பொடி யணிவாரது பருகிக்
கருகும்மிட றுடையார்கமழ் சடையார்கழல் பரவி
உருகும்மன முடையார்தமக் குறுநோயடை யாவே.


Siva adorns himself with the sacred ash.
The Lord in Aṇṇāmalai, which has rising water.
he dared so much as to drink the poison which rose in the ocean in which the crescent moon was born. Having drunk it, has a black neck as a result of that.
Many diseases will not approach those whose hearts melt, praising the feet of the Lord who has a fragrant matted locks.


Arunachala Siva.


7167
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 02, 2016, 11:37:20 AM »
Verse  5:


மரவஞ்சிலை தரளம்மிகு மணியுந்துவெள் ளருவி
அரவஞ்செய முரவம்படும் அண்ணாமலை யண்ணல்
உரவஞ்சடை யுலவும்புன லுடனாவது மோரார்
குரவங்கமழ் நறுமென்குழல் உமைபுல்குதல் குணமே.

The streams which push in a large measure pearls, Silai (a kind of tree) and common Kadampa make a loud sound; The chief in Aṇṇāmalai,  where the Drum, Muravam, is played without considering that there is water (Ganga) united with him which moves in the strong matted locks. Is it proper for him to embrace Uma who has naturally fragrant tresses of hair in which the bottle flowers spread fragrance?

Arunachala Siva.


7168
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 02, 2016, 11:33:59 AM »
Verse  4:


உதிரும்மயி ரிடுவெண்டலை கலனாவுல கெல்லாம்
எதிரும்பலி யுணலாகவு மெருதேறுவ தல்லால்
முதிருஞ்சடை யிளவெண்பிறை முடிமேல்கொள வடிமேல்
அதிருங்கழ லடிகட்கிடம் அண்ணாமலை யதுவே.


In addition to riding on the Bull to receive the alms which are given unasked for, as food, in the whole world, in the bowl of the white skull left in the cremation ground from which hairs have fallen out. To place on the head in the matted locks which has grown old, a young crescent moon, Aṇṇāmalai is the place for the deity who wears on his leg resounding Kazhal.

Arunachala Siva.
7169
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 02, 2016, 11:30:41 AM »
Verse  3:


பீலிம்மயில் பெடையோடுறை பொழில்சூழ்கழை முத்தம்
சூலிம்மணி தரைமேனிறை சொரியும்விரி சாரல்
ஆலிம்மழை தவழும்பொழி லண்ணாமலை யண்ணல்
காலன்வலி தொலைசேவடி தொழுவாரன புகழே.


The pearl that is produced in the bamboo surrounded by gardens in which the male peacock with its beautiful tail lives with its female. The fame belongs to those who worship the lotus-red foot which destroyed the strength of the Yama (god of death), of the chief in Aṇṇāmalai which has gardens on which the clouds with hails in the expansion slopes where those pearls become mature, shed on the ground.

Arunachala Siva.7170
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 02, 2016, 11:26:59 AM »
Verse  2:


தேமாங்கனி கடுவன்கொள விடுகொம்பொடு தீண்டித்
தூமாமழை துறுகன்மிசை சிறுநுண்டுளி சிதற
ஆமாம்பிணை யணையும்பொழி லண்ணாமலை யண்ணல்
பூமாங்கழல் புனைசேவடி நினைவார்வினை யிலரே.


As the branch beats, when it is released after taking the fruits of sweet mango by the male monkey. As the big and black cloud scatters small and minute drops of rain on the boulders, those who fix their thoughts on the red feet which wear beautiful Kazhal which are like the mango leaf in form, of the god in Aṇṇāmalai which has gardens which the wild cow approaches.

Arunachala Siva.
Pages: 1 ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 [478] 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... 3139