Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 [477] 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... 2951
7141
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 10, 2016, 09:36:39 AM »
Verse  435:


மன்னு மாமடம் மகிழ்ந்தவான்
    பொருளினை வணங்கிப்
பன்னு பாடலில் பதிகஇன்
    னிசைகொடு பரவிப்
பொன்னி மாநதிக் கரையினில்
    மீண்டும்போந் தணைந்து
சொன்ன வாறறி வார்தமைத்
    துருத்தியில் தொழுதார்.


He adored the supreme Lord who willingly abode
At the ever-during Maa-Matam and hymned Him
In the sweet tune befitting the divine decade;
He came back to the great bank of the Ponni, and adored
The Lord: "Sonna Aaru Arivaar" at Thurutthi.

Arunachala Siva.


7142
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 10, 2016, 09:30:45 AM »
Verse  434:


நிலவு மாளிகைத் திருநல்லம்
    நீடுமா மணியை
இலகு சேவடி இறைஞ்சிஇன்
    தமிழ்கொடு துதித்துப்
பலவும் ஈசர்தந் திருப்பதி
    பணிந்துசெல் பவர்தாம்
அலைபு னல்திரு வழுந்தூர்மா
    டக்கோயில் அடைந்தார்.நிலைபெற்ற மாளிகைகளைக் கொண்ட திருநல் லத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் இறைவரின் விளங்கும் திருவடிகளை வணங்கி, இனிய தமிழ் மாலை பாடி, அருகிலுள்ள திருப்பதிகள் பலவற்றையும் வணங்கிச் செல்லும் பிள்ளையார், அலைகளை உடைய நீர் சூழ்ந்த திருஅழுந்தூர் மாடக் கோயிலைச் சென்றடைந்தார்.

(English Translation not available.)

Arunachala Siva.

7143
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 10, 2016, 09:27:49 AM »
Verse 433:


வைகல் நீடுமா டக்கோயில்
    மன்னிய மருந்தைக்
கைகள் அஞ்சலி கொண்டுதாழ்ந்
    தெழுந்துகண் ணருவி
செய்ய இன்னிசைச் செந்தமிழ்
    மாலைகள் மொழிந்து
நையும் உள்ளத்த ராய்த்திர
    நல்லத்தில் நண்ணி.


Folding his hands, he prostrated before the Lord
Who is indeed the Remedy for the malady
Of embodiment and who for ever abides at ever-during
Vaikalmaadakkoyil; he rose up;
His eyes raining tears, he hymned godly garlands
Of Tamizh verse in sweet melody; with a melting heart
He then came to Tirunallam.

Arunachala Siva.

7144
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 10, 2016, 09:25:26 AM »
Verse  432:


கொன்றை வார்சடை முடியரைக்
    கோழம்பத் திறைஞ்சி
என்றும் நீடிய இன்னிசைப்
    பதிகம் முன் இயம்பி
மன்று ளார்மகிழ் வைகல்மா
    டக்கோயில் மருங்கு
சென்று சார்ந்தனர் திருவளர்
    சிரபுரச் செல்வர்.The lord of the ever-growing wealth of Sirapuram
Adored at Kozhampam the Lord who wears the Konrai
In His matted hair, and hymned in His divine presence
An ever-during decad of sweet and goodly music;
Then he left for and came near Vaikalmaadakkoyil
Where the Lord of Ambalam willingly abides.

Arunachala Siva.

7145
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 10, 2016, 09:23:02 AM »
Verse  431:அண்ண லார்திரு வாவடு
    துறையமர்ந் தாரை
உண்ணி லாவிய காதலி
    னால்பணிந் துறைந்து
மண்ணெ லாம்உய வந்தவர்
    போந்துவார் சடைமேல்
தெண்ணி லாஅணி வார்திருக்
    கோழம்பஞ் சேர்ந்தார்.

He adored the merciful Lord of Tiruvaavaduthurai
With a love-filled heart and sojourned there;
Then the godly child who came to be born
For the deliverance of the whole world, came
To Tirukkozhampam of the Lord who wears on His long
Matted hair the lucid crescent.

Arunachala Siva.


7146
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 10, 2016, 09:19:47 AM »
Verse  430:என்று கூறிஅங் கவர்தமை
    விடுத்தபின் அவரும்
நன்றும் இன்புறு மனத்தொடும்
    புகலிமேல் நண்ண
வென்றி ஞானசம் பந்தரும்
    விருப்பொடு வணங்கி
மன்றல் ஆவடு துறையினில்
    மகிழ்ந்தினி திருந்தார்.


Thus he spake and gave his father leave to depart;
He too with a rejoicing mind fared forth to Pukali;
Ever-victorious Jnaana Sambandhar adoring the Lord
In love, abode in joy in auspicious Aavaduthurai.

Arunachala Siva.

7147
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 10, 2016, 09:17:01 AM »
Verse 429:ஆதிமாமறை விதியினால்
    ஆறுசூழ் வேணி
நாத னாரைமுன் னாகவே
    புரியுநல் வேள்வி
தீது நீங்கநீர் செய்யவும்
    திருக்கழு மலத்து
வேத வேதியர் அனைவரும்
    செய்யவும் மிகுமால்.

"For you to perform the holy sacrifice that will end
All evil and also for such hierurgies by the Brahmins
Of Tirukkazhumalam poised in the Vedas,
Unto the Lord in whose crest the river courses,
As ordained by the rules of the primal Vedas,
This will be useful and this will suffer no diminution."

Arunachala Siva.

7148
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 10, 2016, 09:14:23 AM »
Verse  428:


பணிந்தெ ழுந்துகை தொழுதுமுன்
    பனிமலர்ப் பீடத்
தணைந்த ஆடகக் கிழிதலைக்
    கொண்டரு மறைகள்
துணிந்த வான்பொருள் தரும்பொருள்
    தூயவாய் மையினால்
தணிந்த சிந்தைஅத் தந்தையார்க்
    களித்துரை செய்வார்.Up he rose after his obeisance and folded his hands
In adoration; he took from the bali-pita strewn
With cool flowers, the pouch of gold and bore it
On his crown; he gave that treasure gifted
By the supreme Lord-- the very Affirmation of the rare Vedas--,
To his father whose mind-heart was made pure
By holy truth, and spake thus.

Arunachala Siva.

7149
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 10, 2016, 09:11:37 AM »
Verse  427:

வைத்த பூதம்அங் கணைந்துமுன்
    நின்றுநல் வாக்கால்
உய்த்த இக்கிழி பொன்னுல
    வாக்கிழி உமக்கு
நித்த னாரருள் செய்ததென்
    றுரைக்கநேர் தொழுதே
அத்த னார்திரு வருள்நினைந்
    தவனிமேற் பணிந்தார்.

The Bhootha that placed it there came to him,
Stood before him and in its divine voice spake thus:
?This pouch of sovereigns never gets emptied;
The Lord gave you this.? When the Bhootha spake thus,
Thinking of the divine grace of the Father , the child
Prostrated straight on the floor.


Arunachala Siva.

7150


Just as a mother has to put herself in the state of the child, when she speaks to it, in the same way,
the Jnani, in order to settle amicably the issues that arise through no desires of his own, has
to assume the state of those who approach him.  The following stories of Bhagavan Ramana
highlight this attitude of Him.

1. A non-brahmin once questioned Bhagavan.  Referring to to one
of the names of Siva - "Obeisance to him who is a brahmin" - that
occurs in Siva Ashtotaram, he asked, "Why should the Lord be
described only as a brahmin?"

Bhagavan had to pacify him by saying, "Why should you imagine
yourself to be a sudra?  Ideas of differentiation such as 'I am a
Brahmin' and 'I am a Sudra' arise only from ignorance.  In the
real state, no differences of any kind exist."

The questioner became satisfied.

2.  On another occasion, a devotee said that his father had given
him the Sakti Panchakshari mantra.  His father, who was known
as Mantreswara (Lord of Mantras) had told him that it was the means to liberation.
The son came to Bhagavan and questioned Him about it.

Bhagavan agreed saying, "This mantra is indeed the way to liberation."

When the son raised a further question:  "If this is so, then are you also practicing
the same mantra?"  Bhagavan had to say in reply "Yes, yes, the same mantra only."

The attitudes and assumptions of the devotees that manifested in Bhagavan's presence
determined the response.

(Source:  Sri Ramana Darsanam, Sadhu Natananada.  Tr. into
English with commentaries, David Godman, Sri Ramanasramam,
Tiruvannamalai.)

Arunachala Siva.   

7151

Bugs on the sofa and the coolie:

Because Bhagavan Ramana did not want even the bugs in His sofa to be killed, He said that
He did not know the thief.  But if that thief could 'feel' Bhagavan's mercy and have his attitude
to undergo change thenceforth, that is a great spiritual improvement, is it not?  This was
precisely what He wanted to do about the coolie who was misbehaving with a lady-laborer.
But Asramam authorities 'punished' him and he went away in anger and shame.

Arunachala Siva.

7152
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: July 09, 2016, 01:42:09 PM »
Today is the liberation day of Amarneethi Nayanar.

He was giving coupina and towel to the sadhus. That was his job.  Once Siva came as an old
brahmin and told him, that he would leave the spare coupina with him and go for a bath.
On coming back, he would take the spare coupina.  When He returned after bath, He asked
for the coupina which was missing due to Siva's trick.  The merchant Amarneethi told him that
he would give Him a new coupina.  Siva refused to accept. He then told Siva that he would give
any amount of gold and diamonds.  He brought them all and weighed them.  These were not sufficient.
He then stood himself and his wife and kid on the balance.  Even then they were not sufficient.
Suddenly the old brahmin appeared as Siva and took them to Siva lokam!

Day of liberation -  Aani month, Puram star day.

Arunachala Siva.   
   

7153
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 09, 2016, 11:50:44 AM »
Verse 57:


57: ஐயன் அளந்தபடி இரு நாழி கொண்டு, அண்டம் எல்லாம்
உய்ய அறம் செயும் உன்னையும் போற்றி, ஒருவர் தம்பால்
செய்ய பசுந்தமிழ்ப் பாமாலையும் கொண்டு சென்று, பொய்யும்
மெய்யும் இயம்பவைத்தாய்: இதுவோ, உன்தன் மெய்யருளே?

ஏ, அபிராமி! என் தந்தை சிவபெருமான் அளந்த இரு நாழி நெல்லைக் கொண்டு முப்பத்திரண்டு அறமும் செய்து உலகத்தைக் காத்தவளே! நீ எனக்கு அருளிய செந்தமிழால் உன்னையும் புகழ்ந்து போற்ற அருளினாய்! அதே சமயத்தில் நின் தமிழால் ஒருவனிடத்திலே சென்று இருப்பதையும், இல்லாததையும் பாடும்படி வைக்கிறாய்! இதுவோ உனது மெய்யருள்? (விரைந்து அருள் புரிவாயாக!).
+'ஐயன் அளந்த படியிருநாழி' என்பது காஞ்சியில் ஏகாம்பரநாதர் நெல்லளந்ததைக் குறித்தது. அதனைப் பெற்ற அபிராமி, காத்தலைச் செய்யும் காமாட்சியாகி, முப்பத்திரெண்டு அறங்களையும் புரிந்து, உலகைப் புரந்தனள் என்பது வழக்கு.


O Abhirami!  My father Siva gave You two measures of grain and with that You did 32 dharmas, and
saved the world!  You have given me this great Tamizh and with that I pray and sing about You.
At the same time, with that Tamizh, You make me go to a rich person and beg for that that I am not
having.  Is it Your true grace?  Please come quickly and grace me!

(In Kachipuram, Abhirami, is said to have received 32 measures of grains and did 32 dharmas,
and protected the world.).

contd.,

Arunachala Siva.

7154
Verse  4:வளர்கின்ற நின்கரு ணைக்கையில் வாங்கவும்
    நீங்கிஇப்பால்
மிளிர்கின்ற என்னை விடுதிகண் டாய்வெண்
    மதிக்கொழுந்தொன்
றொளிர்கின்ற நீள்முடி உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
தெளிகின்ற பொன்னுமின் னும்மன்ன தோற்றச்
    செழுஞ்சுடரே.


O Uttharakosamangkai`s King in whose lofty crown glistering glows the shoot ? a white crescent !
O Salvific luster Like unto lucid,
auric and fulgurant light !
Lo,
I slipped from Your mercifully fostering hand,
and parted,
Shine tinsel-like;
yet,
will You forsake me?


contd.,

Arunachala Siva.

7155
Verse  3:காருறு கண்ணியர் ஐம்புலன் ஆற்றங்
    கரைமரமாய்
வேருறு வேனை விடுதிகண் டாய்விளங்
    குந்திருவா
ரூருறை வாய்மன்னும் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
வாருறு பூண்முலை யாள்பங்க என்னை
    வளர்ப்பவனே.O Lord abiding at radiant.
Tiruvaaroor !
O sempiternal Sovereign of Uttharakosamangkai !
O One who is concorporate with Her of jeweled breasts covered by a breast-band !
O One who fosters me !
I am like a tree rooted in the bank of the river ? The five senses whence flow the carnal joys,
Of dark-eyed dames;
yet will You forsake me?

contd.,

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 [477] 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... 2951