Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 [475] 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... 2972
7111
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 27, 2016, 09:39:07 AM »
Verse  628:

நீர்நாடு கடந்தருளி
    நெடும்புறவிற் குறும்புதல்கள்
கார்நாடு முகைமுல்லைக்
    கடிநாறு நிலங்கடந்து
போர்நாடுஞ் சிலைமறவர்
    புன்புலவைப் பிடைபோகிச்
சீர்நாடு தென்பாண்டி
    நன்னாடு சென்றணைவார்.

He crossed the Chozha country; he also crossed
The Mullai realm where the fragrant Mullai buds,
In the bushes of the sylvan tracts, sought
The rainy season; he went through the stretches
Of meager fertility, the habitat of warring hunters,
And arrived at the goodly country in the south,
The Pandya land that for ever seeks glory.

Arunachala Siva.   7112
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 27, 2016, 09:36:43 AM »
Verse  627:


தடமெங்கும் புனல்குடையும்
    தையலார் தொய்யில்நிறம்
இடமெங்கும் அந்தணர்கள்
    ஓதுகிடை யாகநிலை
மடமெங்கும் தொண்டர்குழாம்
    மனையெங்கும் புனைவதுவை
நடமெங்கும் ஒலியோவா
    நற்பதிகள் அவைகடந்து.


Tanks were dyed with the toyyil-paste of the bathing
Women; in the outskirts of the towns were situate
The Vedic school and halls of sacrifice;
Matams were thronged by devotees; all houses were
Places of wedding and celebration;
Dance and song marked the theaters: he crossed
The goodly towns of such bounty and moved on.

Arunachala Siva.

7113
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 27, 2016, 09:34:13 AM »
Verse 626:


சங்கங்கள் வயலெங்கும்
    சாலிகழைக் கரும்பெங்கும்
கொங்கெங்கும் நிறைகமலக்
    குளிர்வாசத் தடமெங்கும்
அங்கங்கே உழவர்குழாம்
    ஆர்க்கின்ற ஒலியெங்கும்
எங்கெங்கும் மலர்ப்படுகர்
    இவைகழிய எழுந்தருளி.


n the fields full of Chanks, paddy crops
And sugar-canes throve; fragrant lotuses flourished
In cool tanks that were everywhere; the sounds
Of farmers in groups were heard everywhere;
On all sides were low-lying fields full of flowers.
These he crossed on his way.


Arunachala Siva.


7114
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 27, 2016, 09:31:07 AM »
Verse  625:

கருங்கழிவே லைப்பாலைக்
    கழிநெய்தல் கடந்தருளித்
திருந்தியசீர்ப் புனல்நாட்டுத்
    தென்மேல்பால் திசைநோக்கி
மருங்குமிடை தடஞ்சாலி
    மாடுசெறி குலைத்தெங்கு
நெருங்கிவளர் கமுகுடுத்த
    நிறைமருத வழிச்சென்றார்.Crossing the backwaters and the littoral region
He proceeded towards the southwest of the Chozha realm--
Reclaimed and made rich by the Kaveri--,
And passed through the Maruda realm of paddy fields
Rich in sheaves of saali paddy, groves
Of coconut trees laden with dense bunches
Of coconuts and groves thick with Areca trees.

Arunachala Siva.   

7115
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 27, 2016, 09:28:08 AM »
Verse 624:


திருவுசாத் தானத்துத்
    தேவர்பிரான் கழல்பணிந்து
மருவியசெந் தமிழ்ப்பதிகம்
    மால்போற்றும் படிபாடி
இருவினையும் பற்றறுப்பார்
    எண்ணிறந்த தொண்டருடன்
பெருகுவிருப் பினராகிப்
    பிறபதியும் பணிந்தணைவார்.


He adored the feet of the Lord of the celestials
At Tiruusaatthaanam and hymned a decad
In splendorous Tamizh in which he celebrated
Vishnu's worship of the Lord; then he who would
Snap the bond of twofold deeds of those that come.
To him, fared forth with innumerable devotees,
In love, to the other shrines,
Adored thither, and moved on.

Arunachala Siva.

7116
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 27, 2016, 09:26:03 AM »
Verse  623:


கண்ணார்ந்த திருநுதலார்
    மகிழ்ந்தகடிக் குளம்இறைஞ்சி
எண்ணார்ந்த திருவிடும்பா
    வனமேத்தி எழுந்தருளி
மண்ணார்ந்த பதிபிறவும்
    மகிழ்தரும்அன் பால்வணங்கிப்
பண்ணார்ந்த தமிழ்பாடிப்
    பரவியே செல்கின்றார்.


He adored Kadikkulam where abides willingly the Lord
Who is brow-eyed; he hailed Tiruidumpaavanam.
Ever poised in the thought of the plous,
He also adored the many other shrines in love;
He, singing musical decades, marched on.

Arunachala Siva.

7117
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 27, 2016, 09:23:58 AM »
Verse  622:
தெண்டிரைசூழ் கடற்கானல்
    திருவகத்தி யான்பள்ளி
அண்டர்பிரான் கழல்வணங்கி
    அருந்தமிழ்மா மறைபாடிக்
கொண்டல்பயில் மணற்கோடு
    சூழ்கோடிக் குழகர்தமைத்
தொண்டருடன் தொழுதணைந்தார்
    தோணிபுரத் தோன்றலார்.

He adored the feet of the Supreme One enshrined
At Akatthiyaanpalli girt with the sea of lucid billows
And sang the great Tamil Veda; then the chief of Tonipuram
Along with the servitors adored Kodikkuzhakar whose
Shrine is girt with cloud-capped sand-dunes, and marched on.

Arunachala Siva.


7118
Sri Lakshmana Sarma felt that the Sad Darsanam of Kavyakanta
Ganapati Sastri was not the clear-cut description of Bhagavan
Ramana's teachings.  So, he went on altering the Sanskrit verses
of Kavyakanta one by one, some of them, he rewrote entirely.
Bhagavan Ramana did not appreciate it nor did he object to it.
This went on for quite some time, I think years.  Finally, after
Bhagavan's perusal, it was decided to have them published. 
Chinnaswamy was not eager to publish them.  Bhagavan Ramana
Himself went to the office one day, and told Chinnaswamy to do
something about it.  Then it was agreed upon.  Meanwhile,
Lakshmana Sarma got them printed outside and the books were
ready.  In order not to embarrass Bhagavan Ramana, Chinnaswamy
got the copies hurriedly from the publisher and pasted Sri Ramanasramam,
on the first page,  and permitted the sales.

Now Bhagavan Ramana, what did He say, about the whole thing?
"Writing and Rewriting Sad Darsanam, (ULLadu Narpadu) was itself a
Sadhana for Lakshmana Sarma.  Let it be a Sadhana.  Otherwise,
his mind might have been thinking something else. 

Muruganar wrote 30,000 poems.  Bhagavan Ramana must have told
the same thing about this too.  Instead of having some other thoughts,
it is better to have Ramana thoughts, which I trust, is a good Sadhana,
particularly for fellows who cannot control the mind.

David Godman, after realization, wrote about 9 large volume books.
Each devotee worth his name wrote their reminiscences.  Robert Butler
and Sri Sadhu Om also wrote many books.  There are at least, 6 standard
meanings and commentaries for Sri Arunachala Akshara Mana Malai.  Recently,
one more has come out from Prof. K. Swaminathan's family of next generation. 
All these were written as part of the writer's sadhana.  There is nothing beyond that.
Definitely no financial benefit.  Regarding ego-bulging aspects,
I honestly submit, I have no such qualms.

Arunachala Siva.

7119

The state of I AM is simply I AM. 
It is definitely not I am this or I am that.
I AM is the state of Existence/Witness.

It is very difficult to remain in that I AM. That is why
Bhagavan Ramana said:  Ask for whom this thought?  It is for me.
Who am I?  Keep on killing the soldiers coming out of the enemy
fortress.  It is difficult, so Bhagavan said Atma Vidya is very easy.
It is because, we are carrying huge dirt of thoughts and vasanas,
from many  previous births.  Guru's Grace alone will remove it one
stroke, like the Sun removes the darkness of a room, closed and kept
in darkness for years.   

Arunachala Siva.

7120
Tuesday, December 29th, 2009:

I spent the day relatively quietly at the Asramam. Everywhere the preparations for the coming Jayanti
on January 1st are in full swing.  The open ground right outside the dining hall where the majority
of the water taps are located, has been covered with copious amounts of diluted cow dung that act as
a bonding agent upon the loose dirt.  Once dried the resulting effect is as if the entire area has been
cemented into a firm dry surface that does not stain clothes nor release any dust.  This will be the
man dining area for the estimated 10,000 visitors on Jayanti day.

Yet through it all nothing changes in the underlying rhythms of the unchanging Arunachala peak that
towers above, the daily parayana and meditations continue unruffled regardless of all the movement.
This is my Rock of Gibraltar.  This constancy, this certainty of permanence amidst the impermanence
that pervades even this place.  This is the silent declaration of my Guru and My Father of the One Sat
that vibrates in stillness at the center of an entire cosmos of whirlwind change.

What my words are to be spoken when I am reduced to a state of silence by the Bliss of simple being,
when there is a natural silence that in indescribable to anyone outside the pale of that state and yet
its radiance is unmistakable to recognize when confronted by someone who is in its grip.

contd.,

Arunachala Siva. 

7121
Verse  40:


வலைத்தலை மானன்ன நோக்கியர் நோக்கின்
    வலையிற்பட்டு
மிலைத்தலைந் தேனை விடுதிகண் டாய்வெண்
    மதியின்ஒற்றைக்
கலைத்தலை யாய்கரு ணாகர னேகயி
    லாயமென்னும்
மலைத்தலை வாமலை யாள்மண வாளஎன்
    வாழ்முதலே.


O One that wears a silvery digit of the moon on Your crest !
O Abode of mercy !
O Lord of the Mount-Kailash !
O Consort of the Daughter of Himavant !
O the Source of my life !
I roamed about caught in the net of fawn-eyed damsels.
Will You yet forsake me?


contd.,

Arunachala Siva.

7122
Verse  39:தனித்துணை நீநிற்க யான்தருக் கித்தலை
    யால்நடந்த
வினைத்துணை யேனை விடுதிகண் டாய்வினை
    யேனுடைய
மனத்துணை யேஎன் றன் வாழ்முத லேஎனக்
    கெய்ப்பில்வைப்பே
தினைத்துணை யேனும்பொ றேன்துய ராக்கையின்
    திண்வலையே.You are the Help unto my Mind;
I stand shackled by Karma.   You are the cause of my very being,
O Wealth of mine in my indigence !
Not a whit can I bear this mighty net of a body ? the genesis of all troubles -;
while You,
The peerless Help,
were there,
driven by pride,
I walked with my head.
Alas,
I hold fast to Karma As my aid !
Will You forsake me yet?

contd.,

Arunachala Siva.

7123
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 26, 2016, 11:35:37 AM »
Verse  79:


79: விழிக்கே அருள் உண்டு, அபிராம வல்லிக்கு, வேதம் சொன்ன
வழிக்கே வழிபட நெஞ்சு உண்டு எமக்கு, அவ்வழி கிடக்க,
பழிக்கே சுழன்று, வெம் பாவங்களே செய்து, பாழ் நரகக்
குழிக்கே அழுந்தும் கயவர் தம்மோடு, என்ன கூட்டு இனியே?

அபிராமியின் விழிகளில் என்றும் அருளுண்டு. வேதமுறைப்படி அவளை வழிபட எனக்கு நெஞ்சமும் உண்டு. ஆகையால் பழியையும், பாவத்தையுமே விளைவித்து, பாழ் நரகக்குழியில் அழுந்தி வாடும் பேதையர்களோடு எனக்கு இனி என்ன தொடர்பு? (அபிராமி அன்னை சிறந்த துணையாவாள்).

In Abhirami's eyes there is always grace.  I pray to Her as per the path laid in Vedas.  Hence I shall
not move with those ignorant ones, who shall do all sins and fall into the pit of Naraka.  Mother Abhirami
is my best support.

contd.,


Arunachala Siva.

7124
46. I enjoy Myself.  I sport within Myself.  I am My own light.  I revel in Myself.

47. I Myself revel in My own Self.  I see My own Self - I am happy in Myself.  This verily is the best Mantra.

48. I am rooted in My own consciousness.   I sport in joy in the kingdom of My own Self.  I am seated
on the throne of My own Self.  This, indeed,  is the greatest Mantra.

49.  For the one who ever perceives the Mantra of the Self and who practices the knowledge of relating
to oneself, the mantra 'I am Brahman am I' destroys the sins pertaining to oneself.

50.  The Mantra - I am Brahman am I  - destroys the defect of duality.  The Mantra -  I am Brahman am I
-- destroys the sorrow of differentiation.

51.  The Mantra - I am Brahman am I - destroys the disease called thinking.   The Mantra -
I am Brahman am I - destroys the disease of intellect.

52.   The Mantra  - I am Brahman am I - destroys the physical and mental diseases.  The Mantra
-- I am Brahman am I -  destroys all worlds.

contd.,

Arunachala Siva. 

7125
624.  "If one makes the Quest, 'Who is he for whom there is bondage?', at the end of the Quest
the Ever Free Self will be experienced."  This is what the Most Holy One has said on this point.

625. Since the Non Becoming of the Supreme Reality has been made clear by both Revelation and
the sages, and since it is that Reality that is the Real Self, how can it be said that One became bound?

626.  If the bondage were real, it would never indeed end.  Bondage is accepted as having no beginning.
Also, Deliverance would arise only on account of bondage having a beginning with an end.  Thus,
the unreality of bondage is irresistible.

627. We do not hear from the Sage the saying: 'I was bound before, but now I am free.'  That Supreme
State is beyond Time.  How can Its beginning be imagined?

628.  Bhagavan Sri Ramana, when asked 'When did your holiness attain Deliverance ', replied:
'Nothing has happened to Me.  I am the same always, unchanged.'

629.  This talk of Deliverance is just like the singing,  by dwellers in Pandharpur,  of songs to the effect,
'When shall we go to that place', and finally singing 'We have reached the place.'

630.  Just as one in his dream, after wandering abroad, returning home, goes to sleep there, and,
waking, finds himself in his own home, so is Deliverance, said our Guru.

contd.,

Arunachala Siva.       

Pages: 1 ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 [475] 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... 2972