Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 [475] 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... 3147
7111
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 09, 2016, 11:02:25 AM »
Tiru Ninriyur:


Verse  1:

சூலம்படை சுண்ணப்பொடி சாந்தஞ்சுடு நீறு
பாலம்மதி பவளச்சடை முடிமேலது பண்டைக்
காலன்வலி காலின்னொடு போக்கிக்கடி கமழும்
நீலம்மலர்ப் பொய்கைநின்றி யூரின்னிலை யோர்க்கே.

Having destroyed the strength of the old Yama by his leg, to the god who stays permanently in Ninriyur which has natural tanks in which fragrant blue Nelumbo flowers grow.  Trident is the weapon. Well burnt holy ash is the toilet powder and sandal-wood paste. The crescent moon, which is as white as milk is on the matted hair coiled into a crown.

Arinachala Siva.

7112
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 09, 2016, 10:56:02 AM »
Verse  11:கொடியார்நெடு மாடக்குன்ற ளூரிற்கரைக் கோல
இடியார்கட லடிவீழ்தரு மிடும்பாவனத் திறையை
அடியாயுமந் தணர்காழியுள் அணிஞானசம் பந்தன்
படியாற்சொன்ன பாடல்சொலப் பறையும் வினை தானே.


About the Lord in Iṭumpavanam where the sea falls at the feet of the Lord and strikes against the beautiful shore in Kuṉṟaḷur, which has tall storeys in which flags are flying.
to recite the songs which were composed according to the aptitude of the people by beautiful Jnana Sampandhan, who resides in Sirkazhi, where Brahmins always think of the pleasure derived from meditating on the feet of Siva.  The acts of those people will disappear.

Padigam on Tiru Idumba Vanam completed.

Arunachala Siva.


7113
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 09, 2016, 10:52:11 AM »
Verse  10:


தடுக்கையுட னிடுக்கித்தலை பறித்துச்சமண் நடப்பார்
உடுக்கைபல துவர்க்கூறைகள் உடம்பிட்டுழல் வாரும்
மடுக்கண்மலர் வயல்சேர்செந்நெல் மலிநீர்மலர்க் கரைமேல்
இடுக்கண்பல களைவானிடம் இடும்பாவன மிதுவே.


Those who follow Samaṇas, plucking the hairs on the head and taking a mat under their armpit, and the Buddhists who put on their bodies many dresses as robes soaked in red ochre (to indulge in slander),  Iṭumpāvanam which is on the banks which have plenty of water and deep tanks and extensive fields in which red Variety of paddy is grown.  This is Iṭumpavanam, the place of Siva, who weeds out many sufferings to his devotees.

Arunachala Siva.

7114
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 09, 2016, 10:48:03 AM »
Verse  9:


பொருளார்தரு மறையோர்புகழ் விருத்தர்பொலிமலிசீர்த்
தெருளார்தரு சிந்தையொடு சந்தம்மலர்பலதூய்
மருளார்தரு மாயன்னயன் காணார்மயலெய்த
இருளார்தரு கண்டர்க்கிடம் இடும்பாவன மிதுவே.


The Brahmins who studied the Vedas, full of abstruse meanings and those who have excessive fame, scattering beautiful flowers, with a clear mind, by which they shine and have great renown (worship Siva). Vishnu and Brahma, who have great ignorance to be bewildered as they could not obtain vision of Siva.  This is Iṭumpavanam which is the place for Siva, who has a very dark neck.

Arunachala Siva.


7115
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 09, 2016, 10:44:52 AM »
Verse  8:


தேரார்தரு திகழ்வாளெயிற் றரக்கன்சிவன் மலையை
ஓராதெடுத் தார்த்தான்முடி யொருபஃதவை நெரித்துக்
கூரார்தரு கொலைவாளொடு குணநாமமுங் கொடுத்த
ஏரார்தரு மிறைவர்க்கிடம் இடும்பாவன மிதுவே.


Crushing the ten heads of the Arakkaṉ (Ravanan), who was riding on a chariot and had shining teeth like swords as he lifted without any thought the mountain and roared out of joy. This is Iṭumpavanam for the beautiful Lord who gave the name and a sword which is sharp and capable of killing enemies as he wept.

Arunachala Siva.

 

7116
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 09, 2016, 10:41:41 AM »
Verse  7:

நீறேறிய திருமேனியர் நிலவும்முல கெல்லாம்
பாறேறிய படுவெண்டலை கையிற்பலி வாங்காக்
கூறேறிய மடவாளொரு பாகம்மகிழ் வெய்தி
ஏறேறிய விறைவர்க்கிடம் இடும்பாவன மிதுவே.

Siva who smears sumptuously with sacred ash all over his holy body,
in all the existing worlds, receiving alms in the dead white skull on which kites settle holding it in his hand. Feeling happy by keeping on one half a young lady as a part,
this is Itumpavanam, the place of the Lord who rides on a bull.

Arunachala Siva.


7117
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 09, 2016, 10:38:10 AM »
Verse  6:


நெறிநீர்மையர் நீள்வானவர் நினையுந்நினை வாகி
அறிநீர்மையி லெய்தும்மவர்க் கறியும்மறி வருளிக்
குறிநீர்மையர் குணமார்தரு மணமார்தரு குன்றில்
எறிநீர்வயல் புடைசூழ்தரு மிடும்பாவன மிதுவே.


Being the object of meditation to the tall celestial beings and sages who follow the righteous path, granting the spiritual wisdom to those who realize Siva and approach him in the proper way to know him. In the hill which is full of fragrance which causes the devotees whose aim is to obtain vision of god, to experience all his qualities.
this is Itumpavanam which is surrounded on all sides by fields where water dashes against the ridges by its waves.

Arunachala Siva.7118
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 09, 2016, 10:34:37 AM »
Verse  5:


பந்தார்விர லுமையாளொரு பங்காகங்கை முடிமேல்
செந்தாமரை மலர்மல்கிய செழுநீர்வயற் கரைமேல்
கொந்தார்மலர் புன்னைமகிழ் குரவங்கமழ் குன்றில்
எந்தாயென விருந்தானிடம் இடும்பாவன மிதுவே.


To be praised by devotees as Siva, who has Uma who holds a ball in her hand, as one half!  Our father who has Ganga on his head!  On the ridges of the fields which has fertile water in which the red lotus flower grows in abundance, in the hill where the mast-wood tree which has bunches of flowers, pointed leaved ape-flower-trees and bottle-flower trees spread their fragrance. This is Iṭumpavanam where Siva resides.


Arunachala Siva.

7119
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 09, 2016, 10:31:38 AM »
Verse 4:


பொழிலார்தரு குலைவாழைக ளெழிலார்திகழ் போழ்தில்
தொழிலான்மிகு தொண்டரவர் தொழுதாடிய முன்றில்
குழலார்தரு மலர்மென்முலை மடவார்மிகு குன்றில்
எழிலார்தரு மிறைவர்க்கிடம் இடும்பாவன மிதுவே.

At that time when the plantain gardens appear beautiful with clusters of fruits,
on the hill which has a front-yard where the ladies who have flowers tucked in their tresses of hairs and soft breasts, and the devotees who excel in their service to god worship him and dance out of ecstasy.  Iṭumpavanam which is the place for the Lord who is exceedingly beautiful.

Arunachala Siva.


7120
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 09, 2016, 10:28:40 AM »
Verse  3:


சீலம்மிகு சித்தத்தவர் சிந்தித்தெழு மெந்தை
ஞாலம்மிகு கடல்சூழ்தரு முலகத்தவர் நலமார்
கோலம்மிகு மலர்மென்முலை மடவார்மிகு குன்றில்
ஏலங்கமழ் பொழில்சூழ்தரும் இடும்பாவன மிதுவே.


Our father whom the devotees who have good conduct think of, and wake up from sleep.  In the hill where ladies who have soft breasts like the lotus flower, and beauty which is increasing and males of this world, which is surrounded by the ocean whose area is more than that of the earth, crowd to attain salvation. This is Iṭumpavanam surrounded by plantations from which the fragrance of cardamom spreads.

Arunachala Siva.


7121
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 09, 2016, 10:25:09 AM »
Verse  2:


மலையார்தரு மடவாளொரு பாகம்மகிழ் வெய்தி
நிலையார்தரு நிமலன்வலி நிலவும்புக ழொளிசேர்
கலையார்தரு புலவோரவர் காவன்மிகு குன்றில்
இலையார்தரு பொழில்சூழ்தரு மிடும்பாவன மிதுவே.


The supreme spotless Siva who is permanent, feeling happy in having on one half the daughter of the mountain, (in the hill) which has strength, undying fame and brilliance. In the hill which is guarded heavily by the poets who have studied the arts,
this is Iṭumpavanam which is surrounded by gardens full of foliage.

Arunachala Siva.

7122
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 09, 2016, 10:20:03 AM »
Tiru Idumba Vanam:

Verse  1:


மனமார்தரு மடவாரொடு மகிழ்மைந்தர்கள் மலர்தூய்த்
தனமார்தரு சங்கக்கடல் வங்கத்திர ளுந்திச்
சினமார்தரு திறல்வாளெயிற் றரக்கன்மிகு குன்றில்
இனமாதவ ரிறைவர்க்கிடம் இடும்பாவன மிதுவே.

The youths who are happy in the company of young girls who are full of love in their hearts, scatter flowers and a result of that act get wealth.  The sea with Conches pushes the fleet of ships.  In the superior Kuṉṟaḷur which belongs to the Arakkaṉ, Itumpaṉ, who has teeth like the sword, valor, and a mind full of anger.
This is Itumpavanam which is the place of Siva who is the Lord of the assembly of sages.

Arunachala Siva.

7123
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 09, 2016, 08:54:43 AM »
Verse  13:


மீன்வி லைப்பெரு குணவினில்
    மிகுபெருஞ் செல்வம்
தான்ம றுத்தலின் உணவின்றி
    அருங்கிளை சாம்பும்
பான்மை பற்றியும் வருந்திலர்
    பட்டமீன் ஒன்று
மான்ம றிக்கரத் தவர்கழற்
    கெனவிட்டு மகிழ்ந்தார்.

He grieved not for the sorrowing of his rare kin
Steeped in hunger as they could not any longer
Come by wealth and edibles secured by sale of fishes;
He dedicated the single fish that was his daily share
To the Lord whose hand sports the antelope,
And lived in joy.

Arunachala Siva.

7124
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 09, 2016, 08:51:39 AM »
Verse 12:


வாகு சேர்வலை நாள்ஒன்றில்
    மீனொன்று வரினும்
ஏக நாயகர் தங்கழற்
    கெனவிடும் இயல்பால்
ஆகு நாள்களில் அனேகநாள்
    அடுத்தொரு மீனே
மேக நீர்படி வேலையில்
    படவிட்டு வந்தார்.


Even when the beauteous nets did but secure for him
Only one fish a day, he would, in dedication,   
Throw it back into the sea; thus rolled on many days   
When he threw back daily into the cloud-resting sea   
The only netted fish.

Arunachala Siva.

7125
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 09, 2016, 08:49:09 AM »
Verse  11:


முட்டில் மீன்கொலைத் தொழில்வளத்
    தவர்வலை முகந்து
பட்ட மீன்களில் ஒருதலை
    மீன்படுந் தோறும்
நட்ட மாடிய நம்பருக்
    கெனநளிர் முந்நீர்
விட்டு வந்தனர் விடாதஅன்
    புடன்என்றும் விருப்பால்.


He, the devotee, was the chief of the fishermen
Who plied their boats over the lucid, billowy
And resounding main; they threw their nets on (all) sides
And caught the fishes; these they set before
Their chief in endless heaps of highly-priced
Varieties; thus he flourished.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 [475] 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... 3147