Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 [474] 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... 2905
7096
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: June 03, 2016, 01:33:10 PM »
Today is the liberation day of Kazharchinga Nayanar.    The story of Kazharchinga Nayanar has already
been given by me when I covered the stories of 63 Saiva Saints. The forum members may kindly look
for that.

Day of liberation -  Vaikasi month, Bharani star day.

Arunachala Siva.

7097
(4.2):


அறிவி லாதஎ னைப்புகுந் தாண்டுகொண்
    டறிவதை யருளிமேல்
நெறியெ லாம்புல மாக்கிய எந்தையைப்
    பந்தனை யறுப்பானைப்
பிறிவி லாதஇன் னருள்கள்பெற் றிருந்துமா
    றாடுதி பிணநெஞ்சே
கிறியெ லாம்மிகக் கீழ்ப்படுத் தாய் கெடுத்
    தாய்என்னைக் கெடுமாறே. You entered into me,
the addle-pated,
enslaved me And endowed me with salvific wisdom.
Lo,
He is my Father Who caused all my senses to pursue the true path;
He snapped my bondage.
You act contrariwise,
Notwithstanding His gift of sweet graces which will never part from me.
O cadaverous heart !
You have debased me by your utter falsity;
You have so spoiled me that I stand ruined.

Arunachala Siva.

7098
4. Atma Suddhi - purification of the mind:

(4.1)


ஆடு கின்றிலை கூத்துடை யான்கழற்
    கன்பிலை என்புருகிப்
பாடு கின்றிலை பதைப்பதும் செய்கிலை
    பணிகிலை பாதமலர்
சூடு கின்றிலை சூட்டுகின் றதுமிலை
    துணையிலி பிணநெஞ்சே
தேடு கின்றிலை தெருவுதோ றலறிலை
    செய்வதொன் றறியேனே. You dance not;
You foster no love for the ankleted feet Of the Dancer;
you do not so sing that your bones melt;
You do not quake;
you pay obeisance none;
you do not Wear on your crown his flower-feet;
neither do you Adorn His feet with flowers.
O helpless cadaverous heart !
You do not go in quest of Him;
through street After street you wail not aloud;
I know not what I should do.

Arunachala Siva.


7099
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 03, 2016, 11:38:17 AM »
Verse  42:42: இடங்கொண்டு விம்மி, இணைகொண்டு இறுகி, இளகி, முத்து
வடங்கொண்ட கொங்கை-மலைகொண்டு இறைவர் வலிய நெஞ்சை
நடங்கொண்ட கொள்கை நலம் கொண்ட நாயகி, நல் அரவின்
வடம் கொண்ட அல்குல் பணிமொழி--வேதப் பரிபுரையே.

அம்மையே! ஒளிவீசும் முத்துமாலை உன்னுடைய தனங்களில் புரள்கின்றது. உம்முடைய தனங்களோ ஒன்றுக்கொன்று இடமின்றி பருத்து மதர்த்திருக்கின்றது. இந்தக் கொங்கையாகிய மலை சிவபெருமானின் வலிமை பொருந்திய மனத்தை ஆட்டுவிக்கின்றது. அபிராமி சுந்தரியே! நல்ல பாம்பின் படம் போன்ற அல்குலை உடையவளே! குளிர்ச்சியான மொழிகளையுடையவளே! வேதச் சிலம்புகளைத் திருவடிகளில் அணிந்து கொண்டவளே! தாயே!

O Mother!  On your breasts are the shining pearl garland.  Your breasts are big and without space between
shine with pride.  These breasts of mountains make Siva's valiant mind rock with lust.  O Abhirama Sundari!
You have got private parts like the hood of a serpent!  O Mother of cool soothing words, You are wearing
Veda as anklets!

contd.,

Arunachala Siva.   

7100
Ironically, and apparently ridiculously, it is possible to make the statement that:  'After rejecting all the
Murta and Amruta forms of the Atman, (i.e all the 'obvious'  things, 'I am the body' and 'I am the mind')
and negating all the superimposed duality, what remains is the Atman.  Anandagiri makes this statement
as his comment on K.3.26.  It is remarkable how similar this is to the statement b Conan Doyle's
Sherlock Holmes that I have been quoting in all my books: 'When all has been investigated and rejected,
whatever remains, however improbable, must be the truth.'  Anandagiri goes even further:  'all that
falls into the class of comprehensible (drishya) is established as unreal,'  i.e. whatever you can understand
is false; what is real will be always be beyond comprehension!

But, lest you should give up at this point, the import of this must be realized.  You should never confuse means
with ends.  And it is not that, for example, you should make the mistake of the neo Vedantins and think that
the nirvikalpa samadhi that is possible to attain after many years of practice in meditation is what is meant
by enlightenment.  You should not think either that what is said by the Upanishads is the absolute truth.
Words exist only in the empirical realm; the absolute truth is forever ineffable.  This teaching is provided
to lead you and point you in the right direction.  The final leap is up to you.

contd.,

Arunachala Siva.           

7101
21,22:  Isvara:

Without loving devotion to the lotus feet of the blue-throated Lord, even if one can recite the sonorous
chants of the Vedas or demonstrate hatha yoga exercises, there is no hope. Such ritualists (devoid of
devotion) even if they be revered as ascetics shall be tormented by wild four legged animals and butchered
with weapons like axes in the abode of Yama, death.  Their agonies are intensified as their heads are shattered
to pieces with clubs.  Heart broken they return (reborn) to the world of dire pain and roam like asses begging
for food.

23. (Despite all this) pure love for the lotus feet of Sambhu does not generate in the life short lived like flash
of lightning. Disposition to adore the sacred ashes, sacred beads, Rudra Suktam and Siva, the kanishtha
(the last, or one who is the end of all) does not arise.  Such ones wallow in abhorrent states like the vermin
in feces.

24.  Further, these hapless fools stoop to increasingly pathetic realms and experience long a viscious
birth dotage death cycle.  They incline their hearts to the service of Siva's effulgent lotus feet.  They
cannot think of Him who is Jyeshtha  - the eldest Sipivishtha - dweller of waters and Ashtakriti - of the
octonary form. 

Consigned to hell full of excreta, they wallow in it for eternity.

contd.,

Arunachala Siva.       

7102
248.  Since the Most Holy One has shown that the Original Sin (spoken of by Christians) is just the
sense of 'I am the body', therefore the sense of separateness of God from oneself, which is the outcome
of this Sin, is itself only sinful!

249.  The completeness (All-ness) of the Supreme Being, asserted by Revelation, becomes true only by
His being the Self.  The deluded ones are just denying this completeness of His by their notion of His being
separate from themselves!

250.  But devotion practiced without sense of difference is the way of accepting this completeness of God,
and Bhagavan Sri Ramana, our Guru, says that this Devotion is the most excellent and highly purifying to
the aspirant for Deliverance.

251. Also the Most Holy One has shown that, like the man that pursues darkness, light in hand, the devotee
who meditates on God as separate does not reach God (so long as he has this false notion).

252. Since the better devotee approaches God as the Self, knowing that the notion of difference due to
the ego is false, therefore for this aspirant for Deliverance, the annihilation of the ego, will be accomplished
quickly.

253. In the case of him who adores God as  non Self, surrender of himself is a sham, just like the gift of
a coconut (to a guest) is a sham in the Chozha region.

254.  When the Supreme Being is reduced to the status of a non Self, then it results that He is not the
Most Beloved of all.  For, both according to Revelation and the common experience of all creatures, the
Self is the dearest of all!

contd.,

Arunachala Siva.                   

7103
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 03, 2016, 09:33:09 AM »
Verse  64:


அந்நிலையில் திருத்தோணி
    வீற்றிருந்தார் அருள்நோக்கால்
முன்நிலைமைத் திருத்தொண்டு
    முன்னியவர்க் கருள்புரிவான்
பொன்மலைவல் லியுந்தாமும்
    பொருவிடைமே லெழுந்தருளிச்
சென்னியிளம் பிறைதிகழச்
    செழும்பொய்கை மருங்கணைந்தார்.Then the Lord enthroned on the Beauteous Ark
To shower on him grace with His benign eyes
For his divine servitorship in his previous births
Manifested on His martial Bull with His Consort--
The liana-like daughter of auric Himavant--,
And came near unto the tank
In crescent-crested majesty.


Arunachala Siva.

7104
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 03, 2016, 09:30:28 AM »
Verse  63:


மெய்ம்மேற்கண் துளிபனிப்ப
    வேறெங்கும் பார்த்தழுவார்
தம்மேலைச் சார்புணர்ந்தோ
    சாரும்பிள் ளைமைதானோ
செம்மேனி வெண்ணீற்றார்
    திருத்தோணிச் சிகரம்பார்த்து
அம்மேஅப் பாஎன்றென்று
    அழைத்தருளி அழுதருள.   


He cast his looks everywhere and cried
As tear-drops rolled down his body;
Was he then impelled by his former nexus?
Or was it merely an act of childhood?
He then beheld the crest of the Beauteous Ark
Where is enshrined the Lord whose ruddy frame
Is adorned with the white stripes of the Holy Ash,
And cried: "Amme! Appa!"

Arunachala Siva.

7105
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 03, 2016, 09:28:02 AM »
Verse 62:


கண்மலர்கள் நீர்ததும்பக்
    கைம்மலர்க ளாற்பிசைந்து
வண்ணமலர்ச் செங்கனிவாய்
    மணியதரம் புடைதுடிப்ப
எண்ணில்மறை ஒலிபெருக
    எவ்வுயிரும் குதூகலிப்பப்
புண்ணியக்கன் றனையவர்தாம்
    பொருமிஅழு தருளினார்.   


As he with his flower-hands rubbed
His flower-eyes, they were be-dewed with tears;
His comely, ruddy and fruit-like lips trembled;
As he, the tender calf--Punya's own incarnation--, cried,
The innumerable Gospels resounded in joy,
And everything that breathed rejoiced.


Arunachala Siva.

7106
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 03, 2016, 09:25:49 AM »
Verse 61:


மறைமுனிவர் மூழ்குதலும்
    மற்றவர்தம் மைக்காணா
திறைதரியார் எனும்நிலைமை
    தலைக்கீடா ஈசர்கழல்
முறைபுரிந்த முன்னுணர்வு
    மூளஅழத் தொடங்கினார்
நிறைபுனல்வா விக்கரையில்
    நின்றருளும் பிள்ளையார்.   

As the Vedic muni plunged into the water
His child could not see him;
As if unable to endure his absence
Even for a second, the divine child
That stood on the bank of the tank full of water,
Began to cry, as it was then, his former consciousness
Which was fixed uninterruptedly
On the feet of the Lord, began to well up.


Arunachala Siva.

7107
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 03, 2016, 09:23:38 AM »
Verse  60:


நீராடித் தருப்பித்து
    நியமங்கள் பலசெய்வார்
சீராடும் திருமகனார்
    காண்பதன்முன் செய்ததற்பின்
ஆராத விருப்பினால்
    அகமருடம் படியநீர்
பேராது மூழ்கினார்
    பெருங்காவல் பெற்றாராய்   .


He bathed and performed the rites and tarpana
Before his glorious son would begin to search for him;
Assured of the Lord?s great protection
And planting firm in his heart the feet of the Lord,
With great fervor he plunged again into the water
To perform Agamarusha.   


Arunachala Siva.

7108
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 03, 2016, 09:21:33 AM »
Verse  59:


பிள்ளையார் தமைக்கரையில்
    வைத்துத்தாம் பிரிவஞ்சித்
தெள்ளுநீர்ப் புகமாட்டார்
    தேவியொடுந் திருத்தோணி
வள்ளலார் இருந்தாரை
    எதிர்வணங்கி மணிவாவி
உள்ளிழிந்து புனல்புக்கார்
    உலகுய்ய மகப்பெற்றார்.   


The father of the Redeemer-of-the-world
Left the child on the bank;
Afraid of parting, he would not then
Enter into the clear water;
He would first adore the Lord-Patron and His Consort
Enshrined at Tonipuram;
This done he plunged into the water.


Arunachala Siva.

7109
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 03, 2016, 09:19:14 AM »
Verse 58:


கடையுகத்தில் தனிவெள்ளம்
    பலவிரிக்குங் கருப்பம்போல்
இடையறாப் பெருந்தீர்த்தம்
    எவற்றினுக்கும் பிறப்பிடமாய்
விடையுயர்த்தார் திருத்தோணிப்
    பற்றுவிடா மேன்மையதாம்
தடமதனில் துறையணைந்தார்
    தருமத்தின் தலைநின்றார்.   He that ever stood poised in piety arrived
At the bathing-ghat of the great tank for ever linked
With the beauteous Ark of the Lord whose flag sports the Bull;
This tank was the source of all great, ceaseless waters;
This was the matrix whence would gush forth
At the end of the aeon many a mighty flood.   

Arunachala Siva.

7110
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 03, 2016, 09:16:12 AM »
Verse 57:


பின்சென்ற பிள்ளையார்
    தமைநோக்கிப் பெருந்தவத்தோர்
முன்செல்கை தனையொழிந்து
    முனிவார்போல் விலக்குதலும்
மின்செய்பொலங் கிண்கிணிக்கால்
    கொட்டியவர் மீளாமை
உன்செய்கை இதுவாகில்
    போதுஎன்றுஅங் குடன்சென்றார்.   
The great tapaswi noticed the son that followed;
He tarried awhile and tried to prevent his coming;
He even feigned anger; it was in vain;
The child began to stamp the ground
With his feet decked with lightning-bright anklets;
He watched this and said: "If this be your intent,
Come along." He took the child with him.   


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 [474] 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... 2905