Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 [473] 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... 3200
7081
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 30, 2017, 10:32:42 AM »
Verse  10:

மாப தம்மறி யாதவர் சாவகர் சாக்கியர்
ஏப தம்பட நின்றிறு மாந்துழல் வார்கள்தாம்
ஆப தம்மறி வீருளி ராகில னேகதங்
காப தம்மமர்ந் தான்கழல் சேர்தல் கருமமே.

Jains and Buddhists, who do not know the great rank and wander, being arrogant, to be despised by discerning people, if you want to know the way to remove distress.
Meditating on the feet of Siva who dwells in Aṉēka Thaṅkā Vadham is a specific obligation to you.

Arunachala Siva.


7082
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 30, 2017, 10:28:41 AM »
Verse  9:


கண்ணன் வண்ணமல ரானொடுங் கூடியோர்க் கையமாய்
எண்ணும் வண்ணமறி யாமை யெழுந்ததோ ராரழல்
அண்ண னண்ணுமணி சாரல னேகதங் காவதம்
நண்ணும் வண்ணமுடை யார்வினை யாயின நாசமே.

Aṉēka Thaṅkā Vadham which has beautiful slopes and to which the chief who rose as an unbearable column of fire which could not be known to the two Kaṇṇaṉ and Brahma, who is in a colorful lotus flower who joined together and both thought of it doubting what it was, the acts of those who have the nature of approaching that mountain will be destroyed.

Arunachala Siva.

7083
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 30, 2017, 10:25:13 AM »
Verse  8:


ஈர மேதுமில னாகி யெழுந்த விராவணன்
வீர மேதுமில னாக விளைத்த விலங்கலான்
ஆரம் பாம்ப தணிவான்ற னனேகதங் காவதம்
வார மாகிநினை வார்வினை யாயின மாயுமே.


Siva who caused Rāvaṇaṉ who rose without the slightest love, to be without the slightest valor, by the mountain, Kailash, the acts of those who think with love Aṉēka Thaṅga Vadham of Siva, who wears cobras as garlands, will vanish.

Arunachala Siva.


7084
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 30, 2017, 10:22:12 AM »
Verse  7:


வெருவி வேழமிரி யக்கதிர் முத்தொடு வெண்பளிங்
குருவி வீழவயி ரங்கொழி யாவகி லுந்திவெள்
அருவி பாயுமணி சாரல னேகதங் காவதம்
மருவி வாழும்பெரு மான்கழல் சேர்வது வாய்மையே.


To make the elephants frightened and flee, Aṉēka Thaṅga Vadham which has beautiful slopes where the white streams which push eagle-wood, sifting diamonds and fall piercing through pearls of brilliance and white crystal quartz. Meditating on the feet of the god who dwells being accustomed to that shrine is the true path (to salvation).

Arunachala Siva.


7085
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 30, 2017, 10:18:08 AM »
Verse  6:


தேனை யேறுநறு மாமலர் கொண்டடி சேர்த்துவீர்
ஆனை யேறுமணி சார லனேகதங் காவதம்
வானை யேறுநெறி சென்றுண ருந்தனை வல்லிரேல்
ஆனை யேறுமுடி யானருள் செய்வதும் வானையே.


(People of this world!) of this world who worship Siva`s feet which big, fragrant flowers which have abundant honey!  Aṉēka Thaṅgā Vadham which has slopes on which the elephants climb, if you are as much capable of ascending on the path to the heaven, knowing that. Siva on whose head the five products of the cow are poured in plenty will grant you heaven.

Arunachala Siva.

7086
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 30, 2017, 10:15:20 AM »
Verse  5:


பிறையு மாசில்கதி ரோனறி யாமைப் பெயர்ந்துபோய்
உறையுங் கோயில் பசும்பொன் னணியா ரசும்பார்புனல்
அறையு மோசை பறைபோலு மனேகதங் காவதம்
இறையெம் மீச னெம்மா னிடமாக வுகந்ததே.


The temple where Siva dwells is that temple which is not known to the moon and the sun of spotless rays and they step aside and give way as they cannot cross the tower.
Aṉēka Thaṅgā Vadham where the sound which is produced when oozing water having the rows of superior gold, dashes against the rocks resembles the sound produced by the drum is the place which our Lord of the universe who pervades everywhere and our master rejoiced in having as his place.

Arunachala Siva.

7087
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 30, 2017, 10:11:11 AM »
Verse  4:


தந்தத் திந்தத்தட மென்றரு வித்திரள் பாய்ந்துபோய்ச்
சிந்த வெந்தகதி ரோனொடு மாசறு திங்களார்
அந்த மில்லவள வில்ல வனேகதங் காவதம்
எந்தை வெந்தபொடி நீறணி வார்க்கிட மாவதே.


The collection of streams flow with the sound tantattintattaṭam and scatter water, Aṉēka Thaṅga Vadham, where the sun of hot rays, and moons which are spotless, are endless and countless; [The idea is that the reflections on the streams of the sun and the moon are many.] is the place for our father who adorns himself with the well-burnt powder of the sacred ash.

Arunachala Siva.

7088
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 30, 2017, 10:06:29 AM »
Verse  3:


செம்பி னாருமதின் மூன்றெரி யச்சின வாயதோர்
அம்பி னாலெய்தருள் வில்லி யனேகதங் காவதம்
கொம்பி னேரிடை யாளொடுங் கூடிக்கொல் லேறுடை
நம்ப னாமநவி லாதன நாவென லாகுமே.


In Aṉēka Thaṅga Vādham of the archer who discharged an arrow with fire at its tips to burn all the three forts which have the appearance of having been built with copper by their red color;  United with a lady who has a waist as slender as a twig, are those tongues which do not practice repeating the names of Siva, who has a bull capable of killing, fit to be called tongues?

Arunachala Siva.

7089
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 30, 2017, 10:00:55 AM »
Verse  2:

சூல முண்டுமழு வுண்டவர் தொல்படை சூழ்கடல்
ஆல முண்டபெரு மான்ற னனேகதங் காவதம்
நீல முண்டதடங் கண்ணுமை பாக நிலாயதோர்
கோல முண்டள வில்லை குலாவிய கொள்கையே.

Siva, has as his ancient weapon a trident and a battle-axe. In Aṉēka Thanga Vadham,  the god who consumed the poison that rose in the ocean surrounded the earth.
He has the beauty of the hair of part of Uma who has big eyes like the blue Nelumbo flower, which is permanent the doctrines in which he delighted are innumerable.

Arunachala Siva.

7090
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 30, 2017, 09:56:37 AM »
Aneka Thanga Vadham:

Verse  1:


நீடன் மேவுநிமிர் புன்சடை மேலொர் நிலாமுளை
சூடன் மேவுமறை யின்முறை யாலொர் சுலாவழல்
ஆடன் மேவுமவர் மேயவ னேகதங் காவதம்
பாடன் மேவுமனத் தார்வினை பற்றறுப் பார்களே.

According to the rules of the Vēdas, Siva wears a sprout of a crescent moon
on the murky matted locks, which is long and erect.  Those who have the mind to praise Aneka Thanga Vadham, where Siva, who dances in the whirling fire, dwells with desire, will cut at the root of acts and attachments.

Arunachala Siva.


7091
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 30, 2017, 08:29:33 AM »
Vayilar Nayanar Puranam:

Verse  1:


சொல்வி ளங்குசீர்த் தொண்டைநன் னாட்டிடை
மல்லல் நீடிய வாய்மை வளம்பதி
பல்பெ ருங்குடி நீடு பரம்பரைச்
செல்வம் மல்கு திருமயி லாபுரி.


In glorious Thondai Naadu hailed by works of renown,
This beautiful town, established in truth, is situate;
Many a hoary clan here thrives from the hoary past
In traditional opulence;  it is Tirumayilaappoor.

Arunachala Siva.

7092
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 30, 2017, 08:26:05 AM »
Verse 10:


பொன்மதில்சூழ் புகலிகா
    வலர்அடிக்கீழ்ப் புனிதராம்
தென்மதுரை மாறனார்
    செங்கமலக் கழல்வணங்கிப்
பன்மணிகள் திரையோதம்
    பரப்புநெடுங் கடற்பரப்பைத்
தொன்மயிலை வாயிலார்
    திருத்தொண்டின் நிலைதொழுவாம்.Adoring the red lotus-feet of Netu Maarar
Of Southern Madurai who became pure and holy,
By reason of his taking refuge under the flower-feet
Of the Prince of Pukali which is girt with great walls
Adorned with gold, we now proceed to hail
And indite the servitorship of Vaayilaar of hoary
Mayilai which is situate on the long beach where
The waves of the main shore up many a gem.

Ninra Seer Nedumara Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.

7093
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 30, 2017, 08:22:31 AM »
Verse 9:


திரைசெய்கட லுலகின்கண்
    திருநீற்றின் நெறிவிளங்க
உரைசெய்பெரும் புகழ்விளக்கி
    ஓங்குநெடு மாறனார்
அரசுரிமை நெடுங்காலம்
    அளித்திறைவர் அருளாலே
பரசுபெருஞ் சிவலோகத்
    தின்புற்றுப் பணிந்திருந்தார்.Lofty Netu Maaranaar caused the way of the Holy Ash
To glow in glorious splendor in this world girt
With the billowy sea; he ruled for many years and by the grace
Of the Lord, reached the great Siva-Loka
Hailed by all, thither to abide in aeviternal bliss.   

Arunachala Siva.

7094
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 30, 2017, 08:19:36 AM »
Verse 8:


வளவர்பிரான் திருமகளார்
    மங்கையருக் கரசியார்
களபமணி முலைதிளைக்குந்
    தடமார்பிற் கவுரியனார்
இளஅரவெண் பிறையணிந்தார்க்
    கேற்றதிருத் தொண்டெல்லாம்
அளவில்புகழ் பெறவிளக்கி
    அருள்பெருக அரசளித்தார்.

The Paandya king whose broad chest was caressed by the beauteous
And sandal-pasted breasts of Mangkayarkkarasiyaar--,
The Chozha's divine daughter--, performed endlessly glorious
And fitting acts of service to the Lord who wears
The young serpent and the argent crescent moon; thus he ruled
His realm with the ever-crescent grace of Siva.

Arunachala Siva.

7095
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 30, 2017, 08:16:28 AM »
Verse  7:

இனையகடுஞ் சமர்விளைய
    இகலுழந்த பறந்தலையில்
பனைநெடுங்கை மதயானைப்
    பஞ்சவனார் படைக்குடைந்து
முனையழிந்த வடபுலத்து
    முதன்மன்னர் படைசரியப்
புனையுநறுந் தொடைவாகை
    பூழியர்வேம் புடன்புனைந்து.


In the field where the fierce battle was fought,
The armies of the preeminent northern kings routed
By the Paandya's army endowed with musty elephants
Whose long tusks were tall like
The palmyra trees, scattered away; the king
Thereupon wore the victorious garland of fragrant
Vaakai along with the Paandya's own, of neem.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 [473] 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... 3200