Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 [473] 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... 3172
7081
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 31, 2016, 12:52:21 PM »
Verse  3:


சீலம்மிகு சித்தத்தவர் சிந்தித்தெழு மெந்தை
ஞாலம்மிகு கடல்சூழ்தரு முலகத்தவர் நலமார்
கோலம்மிகு மலர்மென்முலை மடவார்மிகு குன்றில்
ஏலங்கமழ் பொழில்சூழ்தரும் இடும்பாவன மிதுவே.

Our father whom the devotees who have good conduct think of, and wake up from sleep, in the hill, where ladies who have soft breasts like the lotus flower, and beauty which is increasing and males of this world, which is surrounded by the ocean whose area is more than that of the earth, crowd to attain salvation. This is Iṭumpāvaṉam surrounded by plantations from which the fragrance of cardamom spreads.


Arunachala Siva.
 

7082
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 31, 2016, 12:49:21 PM »
Verse  2:


மலையார்தரு மடவாளொரு பாகம்மகிழ் வெய்தி
நிலையார்தரு நிமலன்வலி நிலவும்புக ழொளிசேர்
கலையார்தரு புலவோரவர் காவன்மிகு குன்றில்
இலையார்தரு பொழில்சூழ்தரு மிடும்பாவன மிதுவே.


The supreme spotless Siva,  who is permanent, feeling happy in having on one half the daughter of the mountain, (in the hill) which has strength, undying fame and brilliance, in the hill which is guarded heavily by the poets who have studied the arts.
this is Iṭumpāvaṉam which is surrounded by gardens full of foliage.

Arunachala Siva.

7083
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 31, 2016, 12:45:43 PM »
Tiru Idumaba Vanam:


Verse  1:


மனமார்தரு மடவாரொடு மகிழ்மைந்தர்கள் மலர்தூய்த்
தனமார்தரு சங்கக்கடல் வங்கத்திர ளுந்திச்
சினமார்தரு திறல்வாளெயிற் றரக்கன்மிகு குன்றில்
இனமாதவ ரிறைவர்க்கிடம் இடும்பாவன மிதுவே.


The youths who are happy in the company of young girls who are full of love in their hearts, scatter flowers and a result of that act get wealth. The sea with conches pushes the fleet of ships. In the superior Kuṉṟaḷūr which belongs to the demon, Itumpaṉ, who has teeth like the sword, valor, and a mind full of anger.
this is Itumpāvaṉam which is the place of Siva, who is the Lord of the assembly of sages.

Arunachala Siva.

7084
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: December 31, 2016, 12:40:42 PM »
Today is Lucy Ma's liberation day.  She merged in Bhagavan's feet, on this day.
When she was ill, her daughter came to serve the mother and she remained in
Sri Ramanasramam, from that day, even though her mother passed away.

Arunachala Siva.

7085
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 31, 2016, 09:25:22 AM »
Verse  92:தென்னவர்கோன் மகளாரைத்
    திருவேட்டு முன்னரே
தொன்மதுரை நகரின்கண்
    இனிதிருந்த சோழனார்
அன்னவர்க ளுடன்கூட
    அணையஅவ ருங்கூடி
மன்னுதிரு வாலவாய்
    மணிக்கோயில் வந்தணைந்தார்.

The Chozha prince having married the daughter of the Paandya
Was already sojourning in the hoary city
Of Madurai; he joined them, and all of them came together
To be beauteous shrine of aeviternal Aalavaai.

Arunachala Siva.

7086
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 31, 2016, 09:22:38 AM »
Verse  91:

சேரமான் தோழரும்அச்
    சேரர்பிரா னும்பணிப்பூண்
ஆரமார் பரைமதுரை
    ஆலவா யினில்வணங்க
வாரமா வந்தணைய
    வழுதியார் மனக்காதல்
கூரமா நகர்கோடித்
    தெதிர்கொண்டு கொடுபுக்கார்.

When Cheramaan Thozhar and the Chera king arrived
At Madurai, to adore in love, at Aalavaai, the Lord whose
Garland is a serpent, the Paandya king, borne by great love,
Had the city decorated, came forth to receive them
And conducted them into it.   

Arunachala Siva.
7087
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 31, 2016, 09:19:57 AM »
Verse 90:


அங்கு வைகிப் பணிந்தருளால்
    போவார் அகன்சோ ணாட்டரனார்
தங்குமிடங்கள் வணங்கிப் போய்ப்
    பாண்டி நாடு தனைச்சார்ந்து
திங்கண் முடியார் திருப்புத்தூர்
    இறைஞ்சிப் போந்து சேண்விளங்கு
மங்குல் தவழும் மணிமாட
    மதுரை மூதூர் வந்தணைந்தார்.


They sojourned there, and blessed with the gracious leave
Of the Lord, they marched on adoring the shrines of Lord Hara
In His many shrines in the Chozha realm; they reached
The Paandya country where they adored the crescent-crested
Lord at Tirupputthoor and moved on and reached
They hoary city of Madurai rich in cloud-capped mansions.

Arunachala Siva.   

7088
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 31, 2016, 09:16:43 AM »
Verse  89:

கோடிக் குழகர் கோயில்அயல்
    குடிக ளொன்றும் புறத்தெங்கும்
நாடிக் காணா துள்புக்கு
    நம்பர் பாதந் தொழுதுள்ளம்
வாடிக் கடிதாய்க் கடற்காற்றென்று
    எடுத்து மலர்க்கண் ணீர்வாரப்
பாடிக் காடு காள்புணர்ந்த
    பரிசும் பதிகத் திடைவைத்தார்.


At or near about the shrine of Kodikkuzhakar he searched
For dwelling houses and found none; he entered the shrine
And adored the Lord's feet; with a languishing heart
And flower-eyes pouring tears, Aaroorar hymned a decade which opened
Thus: "Katithaai-k-Katarkaatru." In that decade he sang
Of the Lord's abiding there with Vana Durga.

Arunachala Siva.

7089
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 31, 2016, 09:13:42 AM »
Verse 88:


எழுந்து பணிந்து புறத்தெய்தி
    இருவர் பெருந்தொண் டருஞ்சிலநாள்
செழுந்தண் பழனப் பதியதனுள்
    அமர்ந்து தென்பால் திரைக்கடனஞ்
சழுந்து மிடற்றார் அகத்தியான்
    பள்ளி யிறைஞ்சி அவிர்மதியக்
கொழுந்து வளர்செஞ் சடைக்குழகர்
    கோடிக் கோயில் குறுகினார்.They rose up and moved out adoring the Lord;
Both the great servitors sojourned in that town
Rich in cool and fecund fields; even as they abode
There, they visited Akatthiyaanpalli
Situate in the South and adored its Lord whose throat
Holds the venom of the billowy ocean; then they came
To Kodikkoyil of the beauteous One who is crescent-crested.   


Arunachala Siva.

7090
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 31, 2016, 09:10:20 AM »
Verse  87:


நிறைந்த மறைகள் அர்ச்சித்த
    நீடு மறைக்காட் டருமணியை
இறைஞ்சி வீழ்ந்து பணிந்தெழுந்து
    போற்றி யாழைப் பழித்தென்னும்
அறைந்த பதிகத் தமிழ்மாலை
    நம்பி சாத்த அருட்சேரர்
சிறந்த அந்தா தியிற்சிறப்பித்
    தனவே யோதித் திளைத்தெழுந்தார்.They adored the Lord, the rare Ruby of acviternal
Maraikkaadu hailed by the holy Vedas,
Prostrated on the ground, rose up and adored again;
Nampi Aaroorar adorned the Lord with a divine garland
Of Tamizh verse beginning with the words:
"Yaazhai-p-pazhitthu." The grace abounding Chera
Recited the glorious passages from his work,
Ponvannatthuanthaathi and reveled in joy.

Arunachala Siva.

7091
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 31, 2016, 09:07:38 AM »
Verse 86:


முந்நீர் வலங்கொன் மறைக்காட்டு
    முதல்வர் கோயில் சென்றெய்திச்
செந்நீர் வாய்மைத் திருநாவுக்
    கரசும் புகலிச் சிவக்கன்றும்
அந்நேர் திறக்க அடைக்கவெனப்
    பாடுந் திருவா யிலையணைந்து
நன்னீர் பொழியும் விழியினராய்
    நாயன் மாரை நினைந்திறைஞ்சி.   


They adored the shrine of the Primal Lord of Maraikkaadu
Bounded by the main; they came to the divine threshold
Where stood Tirunaavukarasu of salvific and truthful
Beatitude, and Siva's young one of Pukali, and commanded
The doors "to open straight" and "to close shut".
With tears flooding from their eyes they invoked
The twin Naayanmaar and adored them.

Arunachala Siva.

7092
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 31, 2016, 09:04:32 AM »
Verse 85:


திருக்கா ரோணச் சிவக்கொழுந்தைச்
    சென்று பணிந்து சிந்தையினை
உருக்கார் வச்செந் தமிழ்மாலை
    சாத்திச் சிலநாள் உறைந்துபோய்ப்
பெருக்கா றுலவு சடைமுடியார்
    இடங்கள் பலவும் பணிந்தேத்தி
அருட்கா ரணர்தந் திருமறைக்கா
    டணைந்தார் சேர ராரூரர்.


Aaroorar adorned the Lord with a garland of splendorous
Verse that would in love melt the minds of devotees,
And in that he addressed the Lord thus;
"You abide in Tirukkaaronam." Aaroorar and the Chera king
Sojourned there and then marched on adoring the many shrines
Of the Lord of matted hair and arrived at Maraikkaadu
Of the Lord who is the Primal God abounding in grace.

Arunachala Siva.

7093
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 31, 2016, 08:42:07 AM »
Verse  84:


சேவித் தணையும் பரிசனங்கள்
    சூழத் திருவா ரூர்இறைஞ்சிக்
காவிற் பயிலும் புறம்பணையைக்
    கடந்து போந்து கீழ்வேளூர்
மேவிப் பரமர் கழல்வணங்கிப்
    போந்து வேலைக் கழிக்கானல்
பூவில் திகழும் பொழில்நாகை
    புகுந்து காரோ ணம்பணிந்தார்.

Encircled by the hailing retinue, they adored the bourne
Of Tiruvaaroor and crossed its out-skirts abounding
In gardens, arrived at Keezh Velur and there adored
The Supreme One; on they moved and came
To Naakaippattinam rich in backwaters and sand-dunes
As well as gardens teeming in flowers, and adored at Kaaronam.

Arunachala Siva.

7094
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 31, 2016, 08:39:57 AM »
Verse  83:


இருவர் திருவுள் ளமும்இசைந்த
    பொழுதில் எழுந்து திருவாரூர்
ஒருவர் மலர்த்தாள் புக்கிறைஞ்சி
    யுடன்பாட் டருளாற் போந்தருளி
மருவும் உரிமைப் பெருஞ் சுற்றம்
    வரம்பில் பணிகள் வாகனங்கள்
பொருவில் பண்டா ரங்கொண்டு
    போது வார்கள் உடன்போத.


When thus the two minds grew concordant, they fared forth
And adored the flower-feet of the One enshrined
In Tiruvaaroor; blessed with His leave, they moved out
And marched on; the great and privileged devotees
And the retinue accompanied them with boundless jewels,
Mounts, carriers and peerless wealth.

Arunachala Siva.

7095
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: December 30, 2016, 02:15:28 PM »
Today is the Liberation Day of Chakkiya Nayanar.  He merged in Siva's Feet
today, Margazhi -  Pooradam star day.

The story of Chakkiya Nayanar has already been given by me in the serial
post of 63 Saiva Saints, see that to know the history of the Nayanar.

Arunachala Siva.
 

Pages: 1 ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 [473] 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... 3172