Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 [472] 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... 3148
7066
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 11, 2016, 10:08:48 AM »
Verse  5:ஊரெதிர்ந்திடுபலி தலைகலனாக வுண்பவர்விண்பொலிந் திலங்கியவுருவர்
பாரெதிர்ந்தடிதொழ விரைதருமார்பிற் படவரவாமையக் கணிந்தவர்க்கிடமாம்
நீரெதிர்ந்திழிமணி நித்திலமுத்த நிரைசுரிசங்கமொ டொண்மணிவரன்றிக்
காரெதிர்ந்தோதம்வன் றிரைகரைக்கெற்றுங் கழுமலநினையநம் வினைகரிசறுமே.


He who eats the alms which is given welcomed by the people of the villages, using the skull as the eating plate. He has a brilliant form which is as extensive as the sky.
Kazhumalam which is the abode of the god who adorned himself with Chank beads, the shell of the tortoise, a hooded cobra in the fragrant chest, to make the people of this world to worship his feet, submitting to them. Having scraped off lustrous precious stones along with spiraling Conches of several rows with pearls inside them, and pearls which descend down floating upon the water. When we meditate upon Kaḻumalam where the strong waves of the sea which has on it clouds, dashes upon the shore. Our sins and blemishes will become extinct.

Arunachala Siva.

7067
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 11, 2016, 10:03:18 AM »
Verse  4:


எரியொருகரத்தின ரிமையவர்க்கிறைவ ரேறுகந்தேறுவர் நீறுமெய்பூசித்
திரிதருமியல்பின ரயலவர்புரங்க டீயெழவிழித்தனர் வேய்புரைதோளி
வரிதருகண்ணிணை மடவரலஞ்ச மஞ்சுறநிமிர்ந்ததோர் வடிவொடும்வந்த
கரியுரிமருவிய வடிகளுக்கிடமாங் கழுமலநினையநம் வினைகரிசறுமே.

He has fire on one hand. He is the master of the Devas who do not wink.
He rides on a bull with joy. He has the nature of wandering besmearing his person with the sacred ash. He opened his frontal eye to set fire to the cities of the enemies.
If we meditate upon Kazhumalam, the abode of the god who covers his person with the skin of an elephant which came upon him with a tall form so as to reach the sky, to frighten the lady who had shoulders like bamboos, and two eyes with lines in them.
our sins and blemishes will become extinct.

Arunachala Siva.

7068
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 11, 2016, 09:56:27 AM »
Verse  3:

எண்ணிடையொன்றின ரிரண்டினருருவ மெரியிடைமூன்றினர் நான்மறையாளர்
மண்ணிடையைந்தின ராறினரங்கம் வகுத்தனரேழிசை யெட்டிருங்கலைசேர்
பண்ணிடையொன்பது முணர்ந்தவர்பத்தர் பாடிநின்றடிதொழ மதனனைவெகுண்ட
கண்ணிடைக்கனலினர் கருதியகோயில் கழுமலநினையநம் வினைகரிசறுமே.


When god is formless in the mind he is one when he assumes a form he has the two forms of Siva and Sakti.  He is the subtle elements of sound, touch and form in the fire [This may mean this way also: he is the three sacrificial fires; Akavaṉīyam, Kārukapattiyan and Dhakshiṇakkini.].  He is the five subtle elements of sound, touch form, taste and odor.  He is the six Aṅkam of the Vedam.  He created the seven notes. He has knowledge of the nine things in melodies which are united with eight kinds of arts.
[The meaning of this line is not clear.] If we meditate upon Kazhumalam of the god who burnt, out of anger, with the fire in the frontal eye Cupid, for the devotees to worship his feet, singing his praise, our sins will become extinct.

Arunachala Siva.


7069
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 11, 2016, 09:51:38 AM »
Verse  2:


கொண்டலுநீலமும் புரைதிருமிடறர் கொடுமுடியுறைபவர் படுதலைக்கையர்
பண்டலரயன்சிர மரிந்தவர்பொருந்தும் படர்சடையடிகளார் பதியதனயலே
வண்டலும்வங்கமுஞ் சங்கமுஞ்சுறவு மறிகடற்றிரைகொணர்ந் தெற்றியகரைமேற்
கண்டலுங்கைதையு நெய்தலுங்குலவுங் கழுமலநினையநம் வினைகரிசறுமே.God who has a beautiful neck resembling the sable cloud and blue Nelumbo flower,
he resides in Koṭumuṭi holds in his hand a skull which is without life. He cut off the head of Brahma, in the lotus flower, in the distant past. The place where the deity who has a spreading matted hair, resides, by its side, on the shore against which the sea of rolling waves brings silt, boats, Conches and sharks, dashes.
Our sins and blemishes will become extinct if we think of Kazhumalam where white mangrove, fragrant screw-pine and white Indian water-lily plants are thriving.

Arunachala Siva.


7070
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 11, 2016, 08:32:23 AM »
Verse  17:


தேவர்பிரான் திருவிளக்குச்
    செயல்முட்ட மிடறரிந்து
மேவரிய வினைமுடித்தார்
    கழல்வணங்கி வியனுலகில்
யாவரெனாது அரனடியார்
    தமையிகழ்ந்து பேசினரை
நாவரியுஞ் சத்தியார்
    திருத்தொண்டின் நலமுரைப்பாம்.


Adoring the feet him who, when his divine service
Of lighting lamps to the Lord of gods, came to an end,
Cut away his throat--an act of rare greatness--,
We proceed to indite the goodly glory of the divine
Servitorship of Satthiyaar that would,
In this vast world, slice away the tongues of those--
Whoever they be--, that slander the servitors of Hara.

Kaliya Nayanar Puranam concluded.


Arunachala Siva.7071
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 11, 2016, 08:29:37 AM »
Verse  16:


மற்றவர்தம் முன்னாக
    மழவிடைமேல் எழுந்தருள
உற்றவூ றதுநீங்கி
    ஒளிவிளங்க வுச்சியின்மேல்
பற்றியஞ் சலியினராய்
    நின்றவரைப் பரமர்தாம்
பொற்புடைய சிவபுரியில்
    பொலிந்திருக்க அருள்புரிந்தார்.   


When the Lord appeared before him on His
Ever-young Bull, his wound healed and he
Glowed in splendor;  as he stood folding
His hands above his head, the supreme Lord
Blessed him to reach the beauteous Siva-loka
To abide there in aeviternal resplendence.

Arunachala Siva.

7072
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 11, 2016, 08:26:54 AM »
Verse  15:


திருவிளக்குத் திரியிட்டங்கு
    அகல்பரப்பிச் செயல்நிரம்ப
ஒருவியஎண் ணெய்க்குஈடா
    உடல்உதிரங் கொடுநிறைக்கக்
கருவியினால் மிடறரிய
    அக்கையைக் கண்ணுதலார்
பெருகுதிருக் கருணையுடன்
    நேர்வந்து பிடித்தருளி.


He placed the lamps in rows and set the wicks,
To fill them all with his blood instead
Of the unavailable oil; he began to saw away
With a weapon his throat;  thereupon the Lord
Whose eyes are three, in increasing and great mercy
Materialized before him and caught hold of his hand.

Arunachala Siva.7073
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 11, 2016, 08:24:00 AM »
Verse  14:


பணிகொள்ளும் படம்பக்க
    நாயகர்தங் கோயிலினுள்
அணிகொள்ளுந் திருவிளக்குப்
    பணிமாறும் அமையத்தில்
மணிவண்ணச் சுடர்விளக்கு
    மாளில்யான் மாள்வனெனத்
துணிவுள்ளங் கொளநினைந்தவ்
    வினைமுடிக்கத் தொடங்குவார்.

In the shrine of Patam Pakka Naathar whose servitor
He was, at the time when he was normally
To commence his service of lighting lamps,
He mused thus:  "If the lighting of gem-bright lamps
Should cease, I too should cease to breathe."
Thus resolved, he commenced to do the deed.

Arunachala Siva.


7074
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 11, 2016, 08:21:22 AM »
Verse  13:


மனமகிழ்ந்து மனைவியார்
    தமைக்கொண்டு வளநகரில்
தனமளிப்பார் தமையெங்கும்
    கிடையாமல் தளர்வெய்திச்
சினவிடையார் திருக்கோயில்
    திருவிளக்குப் பணிமுட்டக்
கனவினும்முன் பறியாதார்
    கையறவால் எய்தினார்.

In joy he conducted his wife into the beautiful city
To sell her;  but no one came forward to buy her;
He wilted;  he who would not even dream of the cessation
Of his service of lighting lamps in the divine
Shrine of the Lord of the irate Bull,
Came to the temple, utterly undone.   

Arunachala Siva.


7075
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 11, 2016, 08:18:37 AM »
Verse  12:


அப்பணியால் வரும்பேறும்
    அவ்வினைஞர் பலருளராய்
எப்பரிசுங் கிடையாத
    வகைமுட்ட இடருழந்தே
ஒப்பில்மனை விற்றெரிக்கு
    முறுபொருளும் மாண்டதற்பின்
செப்பருஞ்சீர் மனையாரை
    விற்பதற்குத் தேடுவார்.


Even the income obtained from such work ceased to be,
As there were many competing coolies; so he languished
Sorely;  he sold his peerless house and continued his service;
When the money thus derived came to an end,
He thought of selling his ineffably glorious wife.

Arunachala Siva.

7076
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 11, 2016, 08:16:00 AM »
Verse  11:


செக்குநிறை எள்ளாட்டிப்
    பதமறிந்து திலதயிலம்
பக்கமெழ மிகவுழந்தும்
    பாண்டில்வரும் எருதுய்த்தும்
தக்கதொழிற் பெறுங்கூலி
    தாங்கொண்டு தாழாமை
மிக்கதிரு விளக்கிட்டார்
    விழுத்தொண்டு விளக்கிட்டார்.


He filled the press to its capacity with sesame seeds
And plied it; when properly ground he toiled hard
To gather the oil-drenched cakes and squeeze
The oil out of it;  he also plied the bulls that went
Round and round the press; with the wages that he earned
Thus, he caused innumerable lamps to be lit;
Lo, he caused pure servitorship to glow thus,
Even thus, in this world.   

Arunachala Siva.

7077
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 11, 2016, 08:13:20 AM »
Verse  10:


வளமுடையார் பால்எண்ணெய்
    கொடுபோய்மா றிக்கூலி
கொளமுயலும் செய்கையும்மற்
    றவர்கொடா மையின்மாறத்
தளருமனம் உடையவர்தாம்
    சக்கரஎந் திரம்புரியும்
களனில்வரும் பணிசெய்து
    பெறுங்கூலி காதலித்தார்.


When he could not carry and sell the oil of his rich kin
As they refused to supply him with oil any longer, the devotee
Whose mind languished, desired to earn wages by working
As a coolie where they plied the oil-presses.   

Arunachala Siva.

7078
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 11, 2016, 08:10:30 AM »
Verse 9:


திருமலிசெல் வத்துழனி
    தேய்ந்தழிந்த பின்னையுந்தம்
பெருமைநிலைத் திருப்பணியில்
    பேராத பேராளர்
வருமரபில் உள்ளோர்பால்
    எண்ணெய்மா றிக்கொணர்ந்து
தருமியல்பில் கூலியினால்
    தமதுதிருப் பணிசெய்வார்.

Even when his piled-up wealth grew thin and vanished,
The glorious servitor who would not swerve from his
Magnificent and divine servitorship, carried and sold
The oil of his clan-men and with the wages thus earned,
He plied himself in his divine service.   

Arunachala Siva.

7079
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 11, 2016, 08:07:29 AM »
Verse  8:


எண்ணில்திரு விளக்குநெடு
    நாளெல்லாம் எரித்துவரப்
புண்ணியமெய்த் தொண்டர்செயல்
    புலப்படுப்பார் அருளாலே
உண்ணிறையும் பெருஞ்செல்வம்
    உயர்த்தும்வினைச் செயல்ஓவி
மண்ணிலவர் இருவினைபோல்
    மாண்டதுமாட் சிமைத்தாக.

As for many a day he caused countless lamps to burn
Night and day, the Lord desired to make known
The act of the true and holy servitor;
His grace caused him to quit his work through which
Ever-increasing wealth could be earned;  even as his
Two-fold Karma, his wealth also perished.   

Arunachala Siva.


7080
13.  The past, present, the future, delusion and non delusion, equality and inequality
-- all are just non existent, simply non existent. Verily, I alone am.

14.  A moment, a trice and a wink of Brahman, the word 'you' and the word 'that' --
all are just non existent, simply non existent.  Verily, I alone am.

15.  The word 'you' and even the word 'That', and their unification are indeed, I alone.
All are indeed non existent, verily non existent. Indeed I alone am.

16. Bliss, supreme bliss, the complete bliss, the true and the great -- are all indeed
non existent, verily non existent.  Indeed I alone am.

17.  I am Brahman.  This is Brahman, of Brahman is the transcendental syllable.
All are indeed non existent, verily non existent. Indeed I alone am.

18.  Vishnu alone is the supreme Brahman. Siva is Brahman - that I am.  All are indeed non existent, verily non existent.  Indeed I alone am.

19.  The ear is Brahman, the supreme Brahman.  The sound is Brahman; the auspicious word.  All are indeed non existent, verily non existent. Indeed I alone
am.

contd.,

Arunachala Siva.   
             

Pages: 1 ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 [472] 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... 3148