Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 [471] 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... 3062
7051
12.


பிரமன் அரியென்
    றிருவருந்தம் பேதைமையால்
பரமம் யாம்பரம்
    என்றவர்கள் பதைப்பொடுங்க
அரனார் அழலுருவாய்
    அங்கே அளவிறந்து
பரமாகி நின்றவா
    தோணோக்க மாடாமோ.The two,
Brahma and Vishnu,
in their folly,
vied with Each other and severally asseverated thus:
"We are God !
We are God."
To set at nought Their strife,
Lord Siva there manifested as a boundless column of fire and proved His transcendental Godhead.
This,
we will hail and play Tholl-Nokkam.

Arunachala Siva.

7052
11.


காமன் உடலுயிர்
    காலன்பல் காய்கதிரோன்
நாமகள் நாசிசிரம்
    பிரமன் கரம்எரியைச்
சோமன் கலைதலை
    தக்கனையும் எச்சனையும்
தூய்மைகள் செய்தவா
    தோணோக்க மாடாமோ.He caused Manmata to lose his body;
Yama,
his life;
Surya,
his teeth;
Saraswati,
her nose;
Brahma,
a head;
Agni,
his hands;
Chandra,
his digits,
and Daksha and Yeccha,
their heads.
It is thus he cleansed them of their sins.
This we will hail and play Tholl-Nokkam.

Arunachala Siva.

7053
10.

பங்கயம் ஆயிரம்
    பூவினிலோர் பூக்குறையத்
தங்கண் இடந்தரன்
    சேவடிமேல் சாத்தலுமே
சங்கரன் எம்பிரான்
    சக்கரம்மாற் கருளியவா
றெங்கும் பரவிநாம்
    தோணோக்க மாடாமோ.When out of a thousand lotus-flowers,
one was missing,
Vishnu gouged an eye of his and placed it worshipfully on Siva's salvific feet,
our Lord Sankara ? the conferrer of weal ?,
graciously gifted to him the Disc.
Let us hail this wherever we are and play Tholl-Nokkam.

Arunachala Siva.

7054
9.


எண்ணுடை மூவர்
    இராக்கதர்கள் எரிபிழைத்துக்
கண்ணுதல் எந்தை
    கடைத்தலைமுன் நின்றதற்பின்
எண்ணிலி இந்திரர்
    எத்தனையோ பிரமர்களும்
மண்மிசை மால்பலர்
    மாண்டனர்காண் தோணோக்கம்.

The three renowned Asuras escaped the conflagration and became Siva's portal-guards.
Lo,
since then,
Countless Indiras,
numberless Brahmas and many an earth-devouring Vishnu had perished.
We will hail this and play Tholl-Nokkam.


Arunachala Siva.

7055
8.

மானம் அழிந்தோம்
    மதிமறந்தோம் மங்கைநல்லீர்
வானந் தொழுந்தென்னன்
    வார்கழலே நினைந்தடியோம்
ஆனந்தக் கூத்தன்
    அருள்பெறில்நாம் அவ்வணமே
ஆனந்த மாகிநின்
    றாடாமோ தோணோக்கம்.

O ye goodly lasses,
we have lost our sense of shame;
Our power of ratiocination is now become a blank.
Solely contemplating the feet fastened with long anklets of the Southerner who is adored by the supernals,
If we,
His servitors,
come by the grace of the blissful Dancer,
We too,
to become that very bliss,
will hail Him and play Tholl-Nokkam.


Arunachala Siva.

7056
7.


தீதில்லை மாணி
    சிவகருமஞ் சிதைத்தானைச்
சாதியும் வேதியன்
    தாதைதனைத் தாளிரண்டுஞ்
சேதிப்ப ஈசன்
    திருவருளால் தேவர்தொழப்
பாதகமே சோறு
    பற்றினவா தோணோக்கம்.The unflawed bachelor axed away both the feet of him who disrupted the Siva-puja,
though the evil one was a Brahmin and his own father to boot.
Thus,
Even thus,
by the grace of Grace,
he gained The beautitude par excellence,
to the adoration of Devas though what he did was blameworthy.
This we will hail and play Tholl-Nokkam !

Arunachala Siva.

7057
6.


புத்தன் முதலாய
    புல்லறிவிற் பல்சமயம்
தத்தம் மதங்களில்
    தட்டுளுப்புப் பட்டுநிற்கச்
சித்தஞ் சிவமாக்கிச்
    செய்தனவே தவமாக்கும்
அத்தன் கருணையினால்
    தோணோக்க மாடாமோ.

While many brainlessly adhere to Buddhism and faiths like unto it and stand perplexed,
Siva pervaded my mind suffusing it with divinity.
Lo,
our Father,
In His infinite mercy,
turned all my acts into tapas.
We will hail this and play Tholl-Nokkam.

Arunachala Siva.

7058
5.


நிலம்நீர் நெருப்புயிர்
    நீள்விசும்பு நிலாப்பகலோன்
புலனாய மைந்தனோ
    டெண்வகையாய்ப் புணர்ந்து நின்றான்
உலகே ழெனத்திசை
    பத்தெனத்தான் ஒருவனுமே
பலவாகி நின்றவா
    தோணோக்க மாடாமோ.He is the God who is one only;
He pervades earth,
Water,
fire,
life-giving air,
extensive ether,
Chandra,
Surya and discerning soul.
He stands as the Many :
the seven worlds,
the ten directions and all else.
These we will hail and play Tholl-Nokkam.


Arunachala Siva.

7059
4.கற்போலும் நெஞ்சங்
    கசிந்துருகக் கருணையினால்
நிற்பானைப் போலஎன்
    நெஞ்சினுள்ளே புகுந்தருளி
நற்பாற் படுத்தென்னை
    நாடறியத் தான்இங்ஙன்
சொற்பால தானவா
    தோணோக்க மாடாமோ.


He caused my stony heart to melt and ooze out;
The One who is mercy-incarnate,
entered my heart and put me on the salvific way.
Thus He graced me and made it known to the world which is talked about by all.
This we will hail and play Tholl-Nokkam.


Arunachala Siva.


7060
3.


பொருட்பற்றிச் செய்கின்ற
    பூசனைகள் போல்விளங்கச்
செருப்புற்ற சீரடி
    வாய்க்கலசம் ஊனமுதம்
விருப்புற்று வேடனார்
    சேடறிய மெய்குளிர்ந்தங்
கருட்பெற்று நின்றவா
    தோணோக்க மாடாமோ.

His glorious feet fastened with foot-wear,
his mouth ? The ritual-pot ?,
and the meat ? his nectarean offering to God :
with these Kannappan performed His Puja which was willingly accepted by Him as tantamount
to those prescribed by the Aagamas.
The Lord was so pleased that the forester was then and there blessed with grace.
We will hail this and play Tholl-Nokkam.


Arunachala Siva.

7061
2.


என்றும் பிறந்திறந்
    தாழாமே ஆண்டுகொண்டான்
கன்றால் விளவெறிந்
    தான்பிரமன் காண்பரிய
குன்றாத சீர்த்தில்லை
    அம்பலவன் குணம்பரவித்
துன்றார் குழலினீர்
    தோணோக்க மாடாமோ.

He redeemed and ruled me that I may not,
for ever,
Undergo transmigration and irretrievably get sunk.
The Lord of Ambalam at Thillai that suffers no decrease of its glory,
could not be seen by Vishnu who with a calf Vathsaasura smote a wood-apple tree Kapitthaasura and Brahma.
O damsels whose tresses are dense,
let us hail His virtues and play Tholl-Nokkam.

Arunachala Siva.


7062
Tiruth Thol Nokkam:

Looking at the shoulders of Siva.

Prapancha Suddhi:

1.


பூத்தாரும் பொய்கைப்
    புனலிதுவே எனக்கருதிப்
பேய்த்தேர் முகக்குறும்
    பேதைகுண மாகாமே
தீர்த்தாய் திகழ்தில்லை
    அம்பலத்தே திருநடஞ்செய்
கூத்தா உன் சேவடி
    கூடும்வண்ணம் தோணோக்கம். This indeed is the naturally-formed flowery pool.
Thus would I deem a mirage and essay to secure water therefrom.
Lo,
You rid me of such folly O Dancer that enacts the mystic dance in the Ambalam at splendorous Thillai !
To gain unity with Your salvific feet we play Tholl-Nokkam.


Arunachala Siva.

7063
Chapter  19:


!. Ribhu:  I shall expound the bliss of Brahman, which is rarely found in the three worlds.  By hearing
of that, one can achieve perpetual freedom.

2.  I am only the Self that is supreme bliss, ever just bliss alone.  I am of the nature of absolute bliss.
The world is fully Consciousness-Bliss.

3.  I am ever endless, unending.  This world is Knowledge Bliss.  I am of the nature of enlightened bliss.
This mind is eternal bliss.

4. I am singular bliss alone.  I am the knower of unitariness.  Cultivate this attitude for the sure subsidence
of the world. 

5. I am ever the truth, the light of transcendence, ever the qualities such as Truth etc., ever the Self devoid
of truth etc; ever the light, the adorable.

6.  The Self as the illusory world is naught.  The illusory mind stuff is naught.  The Self with the appellation
of illusion is naught.  The rogue of a mind is naught.

contd.,

Arunachala Siva.     

7064
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 18, 2016, 09:16:02 AM »
Verse  240:


ஆதி தேவர் முன்னின்றங்
    கருளிச் செய்த பொழுதின்கண்
மாத ரார்சங் கிலியாரும்
    மாலும் மயனு மறிவரிய
சீத மலர்த்தா மரையடிக்கீழ்ச்
    சேர்ந்து வீழ்ந்து செந்நின்று
வேத முதல்வர் முன்னடுக்கம்
    எய்தித் தொழுது விளம்புவார்.


Standing before her, when the Primal Lord graced her
Thus, Sangkiliyaar of exceeding beauty fell
At the Lord?s cool lotus feet unknowable to Vishnu
And Brahma, rose up and adoringly addressed
The Author of the Vedas tremulously, thus:   

Arunachala Siva.7065
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 18, 2016, 09:13:23 AM »
Verse  239:சாருந் தவத்துச் சங்கிலிகேள்
    சால என்பா லன்புடையான்
மேரு வரையின் மேம்பட்ட
    தவத்தான் வெண்ணெய் நல்லூரில்
யாரு மறிய யான்ஆள
    உரியான் உன்னை யெனையிரந்தான்
வார்கொள் முலையாய் நீயவனை
    மணத்தால் அணைவாய் மகிழ்ந்தென்றார்.   

"O Sangkili poised in tapas! Hearken to Me! He has
Indeed great love for me; His tapas is greater than
Even Mount Meru; at Vennainalloor, he was privileged
To be claimed by Me in the presence of all men; of Me
He besceches you; may you whose breasts are cinctured
By a breast-band joyously link yourself to him in wedding."


Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 [471] 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... 3062