Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 [471] 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... 2973
7051
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 31, 2016, 10:17:57 AM »
Verse 671:


தென்ன வன்பெருந் தேவியார்
    சிவக்கன்றின் செய்ய
பொன்ன டிக்கம லங்களிற்
    பொருந்தமுன் வீழ்ந்தார்
மன்னு சண்பையர் வள்ளலார்
    மகிழ்சிறந் தளிக்கும்
இன்ன ருட்பெருஞ் சிறப்பொடுந்
    திருக்கையால் எடுத்தார்.


The great consort of the Pandya, then duly fell
At the roseate and golden and lotus-like feet
Of Siva? child; the munificent lord of ever-during
Sanbai, lifted her up with his divine hands
That confer sweet grace of great splendor.

Arunachala Siva.   

7052
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 31, 2016, 10:15:07 AM »
Verse  670:


மருங்கின் மந்திரி யார்பிள்ளை
    யார்கழல் வணங்கிக்
கருங்கு ழற்கற்றை மேற்குவி
    கைத்தளிர் உடையார்
பருங்கை யானைவாழ் வளவர்கோன்
    பாவையார் என்னப்
பெருங்க ளிப்புடன் விரைந்தெதிர்
    பிள்ளையார் அணைந்தார்.The minister that came beside the godly child
Adored his feet and said: "She whose hands,
Soft as shoots, are kept folded above her dark tresses,
Is the daughter of the Chozha King in whose realm
Elephants of immense trunks, flourish." Thus told
In delight great, the godly child hastened to her presence.

Arunachala Siva.

7053
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 31, 2016, 10:12:41 AM »
Verse 669:பிள்ளையார் எழுந் தருளிமுன்
    புகுதும்அப் பொழுது
வெள்ள நீர்பொதி வேணியார்
    தமைத்தொழும் விருப்பால்
உள்ள ணைந்திட எதிர்செலா
    தொருமருங் கொதுங்கும்
தெள்ளு நீர்விழித் தெரிவையார்
    சென்றுமுன் பெய்த.


The queen of tear-bedewed eyes came before him;
She had already come to the temple, but she stood away
And would not present herself to the godly child
That moved into the temple, borne by love to adore the Lord
In whose matted hair the Ganga flows.


Arunachala Siva.

7054
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 31, 2016, 10:10:03 AM »
Verse 668:


சேர்த்தும் இன்னிசைப் பதிகமுந்
    திருக்கடைக் காப்புச்
சார்த்தி நல்லிசைத் தண்தமிழ்ச்
    சொல்மலர் மாலை
பேர்த்தும் இன்புறப் பாடிவெண்
    பிறையணி சென்னி
மூர்த்தி யார்கழல் பரவியே
    திருமுன்றில் அணைய.


He concluded the sweetly musical decade
With his benediction; again in joy he sang
A garland of cool and melodious Tamizh verse;
Adoring the feet of the Lord who wears
The white crescent in His crown, he moved
Towards the entrance of the shrine.   

Arunachala Siva.

7055
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 31, 2016, 10:06:27 AM »
Verse 667:


நீல மாமிடற் றாலவா
    யான்என நிலவும்
மூல மாகிய திருவிருக்
    குக்குறள் மொழிந்து
சீல மாதவத் திருத்தொண்டர்
    தம்மொடும் திளைத்தார்
சாலு மேன்மையில் தலைச்சங்கப்
    புலவனார் தம்முன்.Then he hymned the decade of "Tiru-virukku-k-Kural,"
The ever-abiding source
(of beatitude), beginning
With the words: "Neelamaa midatru Aalavaayaan";
With the divine servitors of righteous and great tapas
Immersed in loving devotion, the godly child
Reveled in joy in the presence of the Lord--
The lofty Chief of the poets of the First Sankam


Arunachala Siva.

7056
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 31, 2016, 10:03:51 AM »
Verse 666:


அங்கம் எட்டினும் ஐந்தினும்
    அளவின்றி வணங்கிப்
பொங்கு காதலின் மெய்ம்மயிர்ப்
    புளகமும் பொழியும்
செங்கண் நீர்தரும் அருவியுந்
    திகழ்திரு மேனி
எங்கு மாகிநின் றேத்தினார்
    புகலியர் இறைவர்.


He prostrated before the Lord, times without number,
With the eight parts of his body and its five parts
Touching the ground; in swelling love the hair
On his thrilled body stood erect; from his eyes
Of red streaks, tears cascaded; his divine frame glowed;
The Lord of Pukali adored the Lord, thus, even thus, standing.


Arunachala Siva.7057
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 31, 2016, 10:01:27 AM »
Verse  665:

ஆளும் அங்கணர் ஆலவாய்
    அமர்ந்தினி திருந்த
காள கண்டரைக் கண்களின்
    பயன்பெறக் கண்டு
நீள வந்தெழும் அன்பினால்
    பணிந்தெழ நிறையார்
மீள வும்பல முறைநில
    முறவிழுந் தெழுவார்.


He had darshan of the blue-throated Lord,
The Merciful One who abides in bliss at Aalavaai;
He beheld Him; his eyes had met with their blessing;
Thought he bowed before the Lord impelled by love abounding,
His longing remained insatiate; so he prostrated
On the floor again and again and yet again.
And then rose upArunachala  Siva.
7058
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 31, 2016, 09:58:42 AM »
Verse 664:


பாடிய பதிகம் பரவியே வந்து
தேடுமால் அயனுக் கரியவர் மகிழ்ந்த
திருவால வாய்மருங் கணைந்து
நீடுயர் செல்வக் கோபுரம் இறைஞ்சி
நிறைபெரு விருப்புடன் புக்கு
மாடுசூழ் வலங்கொண் டுடையவர் கோயில்
மந்திரி யாருடன் புகுந்தார்.Thus singing the decade and hailing the Lord
And circled by the divine devotees he came to Tiruvaalavaai
Where abides the Lord, inaccessible to questing
Vishnu and Brahma; he adored the tall and sublime
And opulent tower, and with a great longing that pervaded
His heart, he circumambulated the Lord's shrine
And moved in, with the minister.   

Arunachala Siva.

7059
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 31, 2016, 09:56:05 AM »
Verse 663:


தொண்டர்தாம் போற்றிக் காட்டிடக் கண்டு
    துணைமலர்க் கரங்குவித் தருளி
மண்டுபே ரன்பால் மண்மிசைப் பணிந்து
    மங்கையர்க் கரசிஎன் றெடுத்தே
எண்டிசை பரவும் ஆலவாய் ஆவ
    திதுவேஎன் றிருவர்தம் பணியும்
கொண்டமை சிறப்பித் தருளிநற் பதிகம்
    பாடினார் குவலயம் போற்ற.He beheld them when the servitor adoringly pointed to them;
Folding his two flower-hands above his head, he prostrated
On the ground impelled by a great and soaring devotion;
He sang a decade which opened with the name
Of Mangkaiyarkkarasi and declared that here was
Aalavaai, hailed in all the eight directions; in his decade
That came to be celebrated by the whole world, he hailed
The servitorship of the two: Mangkaiyarkkarasi and the minister.

Arunachala Siva.

7060
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 31, 2016, 09:53:20 AM »
Verse  662:


அன்பராய் அவர்முன் பணிந்தசீ ரடியார்
    அண்ணலார் அடியிணை வணங்கி
முன்புநின் றெடுத்த கைகளாற் காட்டி
    முருகலர் சோலைகள் சூழ்ந்து
மின்பொலி விசும்பை அளக்குநீள் கொடிசூழ்
    வியனெடுங் கோபுரந் தோன்றும்
என்பணி அணிவார் இனிதமர்ந் தருளுந்
    திருவால வாய்இது வென்றார்.


Then the great devotee Kulacchiraiyaar
Came before him, adored at his twin feet
And with his uplifted hand, pointing, spake thus:
"Girt with incense-breathing gardens yon stand
The great and tall towers decked with flags that seem
To measure the skies rich in fulgurant clouds; it is here
The Lord who wears bones for jewels, is sweetly enshrined."

Arunachala Siva.

7061
Bhagavan Ramana is the complete Brahma Jnana Guru.  Different
people from different walks of life, having practiced different
sadhsas come to Him and He did suitable mid course corrections
to bring them around to the self inquiry.  Sri Krishna Bhikshu lists
out such devotees in his Sri Ramana Leela. 

1. Pazhani Swami was the first one.  He was an innocent bhakta,
totally devoted to Bhagavan Ramana.  He did not do much of reading
and Bhagavan Ramana had to read the books and explain for his
sake.  He even tried to quell his mind in the Heart, at the time of
death but because of his vasanas, the Jiva rushed out of his eyes.
Bhagavan Ramana said that he would have attained a higher birth
to complete his self inquiry.

2. Lakshmi Ammal, the famous Echammal, who got out of the torment of samsara,
due to Bhagavan Ramana's grace.

3. Manavasi Ramaswamy Iyer was beset with illness and Bhagavan
cured his illness to pusue his sadhana.

4. Natananada simply had the samskara of the East and he had
to be cleaned up.

5. Sivaprakasam Pillai who has done his philosophy post graduation
had the samskara of the West and he had to be cleaned up.

6. Seshayya was balanced and it did not require much work for
Bhagavan to set him right on his path of Jnana.

7. Lakshmi Ammal had practiced Ashtanga Yoga and she had to
be brought into the path of Jnana.

8.  Mahalakshmi Ammal had the ocean of sorrows but her mind got
quelled by Bhagavan Ramana.

9.  Humphreys belonged to the Siddha school but Bhagavan Ramana suitably corrected him to pursue Jnana through his own Christian religion.

10. Kavyakanta Ganapati Sastri had the expertise of mantra sastra
and he had to be told about the quiscence of mind, the source of
all mantras. 

11. Devaraja Mudaliar came around easily but he had his own
vacillations about the anubhuti, the experience.  Bhagavan Ramana told him to surrender and leave the job to Him.

12. Sri Sadhu Om was with Mata Janakiamma with devotional
techniques and he moved into self inquiry easily.

Arunachala Siva.

7062
In the year 1914, when Mother Azhagamma came to see Bhagavan Ramana in the Hill, she was staying in Echammal's house and was daily visiting her son.  It was, I think, her second visit, in 18 years! This time,
she fell ill and it was suspected as typhoid.  The fever was high and she was having delirium.  Thereupon Bhagavan 00000000Ramana prayed to Arunachala to cure her illness.  This was the only occasion that Bhagavan Ramana prayed to Arunachala, in a state of duality, for someone else's recovery to health.  The poem is of four verses in Tamil.  The original Tamizh verses are available in Sri A.R. Natarajan's book "Bhagavan Ramana and Mother.".  I am giving the English translation of Sri Arthur Osborne.

1.  Hill of my refuge that cures the ills of recurring births!  Oh
Lord!  It is for thee to cure my mother's fever.

2. Oh God that smitest Death itself!  My sole refuge!  Vouchsafe Thy Grace unto my mother and shield her from Death!  What is death
if scrutinized?

3. Arunachala!  Thou blazing fire of Jnana!  Deign to wrap my
mother in Thy light and make her one with Thee.*  What need then for cremation?

4. Arunachala!  That chasest away illusion (Maya)!  Why delayest Thou to dispel my mother's delirium?  Besides Thee, is there anyone who with maternal solicitude can protect the suppliant soul and
ward off the strokes of destiny?

* As Bhagavan Ramana Himself has said later, how can His mother who had to be merged in the fire of Jnana, be cremated due to death by fever?  Arunachala cured her and then did the merger later in the year 1922.

(Source:  Complete Works of Bhagavan Ramana Maharshi, English.  Arthur Osborne.)

Arunachala Siva.       


7063
Walking alone down the Inner Path was a special experience.  Like my private time in front of Bhagavan's
couch on December 26th, there was a sense of intimate communion with my Mother.  There was at
no time any feeling of fatigue.  The feet never seemed to touch the ground despite the fact that it was
a Full Moon day, there were no other pilgrims on the path and I walked carefree in the courtyard
of my Father and Mother reveling in the joy that can only be experienced when in one's own home.

I reached the Asramam at 11.30 am just in time to join C.S. Bedi and other friends at the lunch time
outside the dining hall.  He took one look at my face and asked, 'Did you do girivalam?'  'Yes!'.  I smiled
back.  " I am again going after lunch want to come?'  He laughed. 'You have become crazy!' 
I laughed.  'It is Arunachala's fault!'

After lunch I set off again alone on the Inner Path.  There was no fatigue and I was not really pushing my
face.  Each circuit was about 9 miles and yet at no point of time  did I feel any strain.  All through my
circuit I would be doing japam but at many times even the japam would stop and there would be periods
of blankness when I would not be able to recall the sector that I had just crossed, yet the feet walked
and the body moved.

Gazing up at Arunachala, I suddenly realized that by this time tomorrow, I would be on the road of
Chennai and onward to Washington DC.  My heart gripped by a doubt: "Of what use is all Your power
to shower Grace upon me, if You are unable to be equally powerful when I am physically removed from
this place", I boldly asked, "If You are not bounded by Space and Time, then how is it that Your
pretend that Your Grace is dependent on my proximity to You?"

The answer came immediately to my consciousness, 'Stop thinking that you are physically removed
and I will stop pretending to limit my Grace."  Relief descended upon me at this assurance and I turned
and continued to walk with a song in my heart.

I reached the Asramam at 4.30 pm and went and rested in my room for half an hour.  At 6.30 om
in accordance with my usual habit I set outside the Samadhi Hall as the Parayana went on inside before
Bhagavan's Samadhi

contd.,

Arunachala Siva.     

7064
Verse  48:


தாரகை போலுந் தலைத்தலை மாலைத்
    தழலரப்பூண்
வீரஎன் றன்னை விடுதிகண் டாய்விடில்
    என்னைமிக்கார்
ஆரடி யான்என்னின் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசின்
சீரடி யாரடி யான்என்று நின்னைச்
    சிரிப்பிப்பனே.
O Hero who wears on Your head a chaplet of skulls like unto a wreath of stars,
You are adorned with Jewels ? the serpents fierce as fire.
Will You forsake me?
If You abandon me,
when the lofty ones question me thus:
"Whose servitor are You?"
"I will tell them:"
"I am the servitor of the glorious servitors of the King of Uttharakosamangkai"
And cause them laugh at You.

contd.,

Arunachala Siva.

7065
Verse  47:


பழிப்பில்நின் பாதப் பழந்தொழும் பெய்தி
    விழப்பழித்து
விழித்திருந் தேனை விடுதிகண் டாய்வெண்
    மணிப்பணிலங்
கொழித்துமந் தாரம்மந் தாகினி நுந்தும்பந்
    தப்பெருமை
தழிச்சிறை நீரிற் பிறைக்கலஞ் சேர்தரு
    தாரவனே.The Ganga that flows in the crest of Siva,
Shores up white pearls,
Conches and Mandaara flowers.
In its dammed waters,
the crescent floats as a barkentine You,
O Lord,
wear a wreath of Kondrai flowers.
I gained the hoary servitorship of Your blameless and sacred feet;
yet I let it slip away I deride You bewildered.
Will You forsake me?


contd.,

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 [471] 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... 2973