Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 [471] 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... 3198
7051
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 30, 2017, 10:15:20 AM »
Verse  5:


பிறையு மாசில்கதி ரோனறி யாமைப் பெயர்ந்துபோய்
உறையுங் கோயில் பசும்பொன் னணியா ரசும்பார்புனல்
அறையு மோசை பறைபோலு மனேகதங் காவதம்
இறையெம் மீச னெம்மா னிடமாக வுகந்ததே.


The temple where Siva dwells is that temple which is not known to the moon and the sun of spotless rays and they step aside and give way as they cannot cross the tower.
Aṉēka Thaṅgā Vadham where the sound which is produced when oozing water having the rows of superior gold, dashes against the rocks resembles the sound produced by the drum is the place which our Lord of the universe who pervades everywhere and our master rejoiced in having as his place.

Arunachala Siva.

7052
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 30, 2017, 10:11:11 AM »
Verse  4:


தந்தத் திந்தத்தட மென்றரு வித்திரள் பாய்ந்துபோய்ச்
சிந்த வெந்தகதி ரோனொடு மாசறு திங்களார்
அந்த மில்லவள வில்ல வனேகதங் காவதம்
எந்தை வெந்தபொடி நீறணி வார்க்கிட மாவதே.


The collection of streams flow with the sound tantattintattaṭam and scatter water, Aṉēka Thaṅga Vadham, where the sun of hot rays, and moons which are spotless, are endless and countless; [The idea is that the reflections on the streams of the sun and the moon are many.] is the place for our father who adorns himself with the well-burnt powder of the sacred ash.

Arunachala Siva.

7053
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 30, 2017, 10:06:29 AM »
Verse  3:


செம்பி னாருமதின் மூன்றெரி யச்சின வாயதோர்
அம்பி னாலெய்தருள் வில்லி யனேகதங் காவதம்
கொம்பி னேரிடை யாளொடுங் கூடிக்கொல் லேறுடை
நம்ப னாமநவி லாதன நாவென லாகுமே.


In Aṉēka Thaṅga Vādham of the archer who discharged an arrow with fire at its tips to burn all the three forts which have the appearance of having been built with copper by their red color;  United with a lady who has a waist as slender as a twig, are those tongues which do not practice repeating the names of Siva, who has a bull capable of killing, fit to be called tongues?

Arunachala Siva.

7054
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 30, 2017, 10:00:55 AM »
Verse  2:

சூல முண்டுமழு வுண்டவர் தொல்படை சூழ்கடல்
ஆல முண்டபெரு மான்ற னனேகதங் காவதம்
நீல முண்டதடங் கண்ணுமை பாக நிலாயதோர்
கோல முண்டள வில்லை குலாவிய கொள்கையே.

Siva, has as his ancient weapon a trident and a battle-axe. In Aṉēka Thanga Vadham,  the god who consumed the poison that rose in the ocean surrounded the earth.
He has the beauty of the hair of part of Uma who has big eyes like the blue Nelumbo flower, which is permanent the doctrines in which he delighted are innumerable.

Arunachala Siva.

7055
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 30, 2017, 09:56:37 AM »
Aneka Thanga Vadham:

Verse  1:


நீடன் மேவுநிமிர் புன்சடை மேலொர் நிலாமுளை
சூடன் மேவுமறை யின்முறை யாலொர் சுலாவழல்
ஆடன் மேவுமவர் மேயவ னேகதங் காவதம்
பாடன் மேவுமனத் தார்வினை பற்றறுப் பார்களே.

According to the rules of the Vēdas, Siva wears a sprout of a crescent moon
on the murky matted locks, which is long and erect.  Those who have the mind to praise Aneka Thanga Vadham, where Siva, who dances in the whirling fire, dwells with desire, will cut at the root of acts and attachments.

Arunachala Siva.


7056
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 30, 2017, 08:29:33 AM »
Vayilar Nayanar Puranam:

Verse  1:


சொல்வி ளங்குசீர்த் தொண்டைநன் னாட்டிடை
மல்லல் நீடிய வாய்மை வளம்பதி
பல்பெ ருங்குடி நீடு பரம்பரைச்
செல்வம் மல்கு திருமயி லாபுரி.


In glorious Thondai Naadu hailed by works of renown,
This beautiful town, established in truth, is situate;
Many a hoary clan here thrives from the hoary past
In traditional opulence;  it is Tirumayilaappoor.

Arunachala Siva.

7057
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 30, 2017, 08:26:05 AM »
Verse 10:


பொன்மதில்சூழ் புகலிகா
    வலர்அடிக்கீழ்ப் புனிதராம்
தென்மதுரை மாறனார்
    செங்கமலக் கழல்வணங்கிப்
பன்மணிகள் திரையோதம்
    பரப்புநெடுங் கடற்பரப்பைத்
தொன்மயிலை வாயிலார்
    திருத்தொண்டின் நிலைதொழுவாம்.Adoring the red lotus-feet of Netu Maarar
Of Southern Madurai who became pure and holy,
By reason of his taking refuge under the flower-feet
Of the Prince of Pukali which is girt with great walls
Adorned with gold, we now proceed to hail
And indite the servitorship of Vaayilaar of hoary
Mayilai which is situate on the long beach where
The waves of the main shore up many a gem.

Ninra Seer Nedumara Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.

7058
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 30, 2017, 08:22:31 AM »
Verse 9:


திரைசெய்கட லுலகின்கண்
    திருநீற்றின் நெறிவிளங்க
உரைசெய்பெரும் புகழ்விளக்கி
    ஓங்குநெடு மாறனார்
அரசுரிமை நெடுங்காலம்
    அளித்திறைவர் அருளாலே
பரசுபெருஞ் சிவலோகத்
    தின்புற்றுப் பணிந்திருந்தார்.Lofty Netu Maaranaar caused the way of the Holy Ash
To glow in glorious splendor in this world girt
With the billowy sea; he ruled for many years and by the grace
Of the Lord, reached the great Siva-Loka
Hailed by all, thither to abide in aeviternal bliss.   

Arunachala Siva.

7059
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 30, 2017, 08:19:36 AM »
Verse 8:


வளவர்பிரான் திருமகளார்
    மங்கையருக் கரசியார்
களபமணி முலைதிளைக்குந்
    தடமார்பிற் கவுரியனார்
இளஅரவெண் பிறையணிந்தார்க்
    கேற்றதிருத் தொண்டெல்லாம்
அளவில்புகழ் பெறவிளக்கி
    அருள்பெருக அரசளித்தார்.

The Paandya king whose broad chest was caressed by the beauteous
And sandal-pasted breasts of Mangkayarkkarasiyaar--,
The Chozha's divine daughter--, performed endlessly glorious
And fitting acts of service to the Lord who wears
The young serpent and the argent crescent moon; thus he ruled
His realm with the ever-crescent grace of Siva.

Arunachala Siva.

7060
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 30, 2017, 08:16:28 AM »
Verse  7:

இனையகடுஞ் சமர்விளைய
    இகலுழந்த பறந்தலையில்
பனைநெடுங்கை மதயானைப்
    பஞ்சவனார் படைக்குடைந்து
முனையழிந்த வடபுலத்து
    முதன்மன்னர் படைசரியப்
புனையுநறுந் தொடைவாகை
    பூழியர்வேம் புடன்புனைந்து.


In the field where the fierce battle was fought,
The armies of the preeminent northern kings routed
By the Paandya's army endowed with musty elephants
Whose long tusks were tall like
The palmyra trees, scattered away; the king
Thereupon wore the victorious garland of fragrant
Vaakai along with the Paandya's own, of neem.

Arunachala Siva.

7061
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 30, 2017, 08:13:55 AM »
Verse  6:


தீயுமிழும் படைவழங்கும்
    செருக்களத்து முருக்குமுடல்
தோயுநெடுங் குருதிமடுக்
    குளித்துநிணந் துய்த்தாடிப்
போயபரு வம்பணிகொள்
    பூதங்க ளேயன்றிப்
பேயும்அரும் பணிசெய்ய
    உணவளித்த தெனப்பிறங்க.


In the field of battle where fire-spitting weapons
Opposed each other, ghouls bathed in the pools
Of blood where lay immersed slaughtered bodies,
Ate the flesh and danced in glee; it looked as though
In the battle-field, like the Bhootas
Of yore, the ghouls too served and were fed.   

Arunachala Siva.

7062
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 30, 2017, 08:11:41 AM »
Verse  5:


வயப்பரியின் களிப்பொலியும்
    மறவர்படைக் கலஒலியும்
கயப்பொருப்பின் முழக்கொலியும்
    கலந்தெழுபல் லியஒலியும்
வியக்குமுகக் கடைநாளின்
    மேகமுழக் கெனமீளச்
சயத்தொடர்வல் லியுமின்று
    தாம்விடுக்கும் படிதயங்க.


The joyous neighing of the victorious steeds,
The noise of the clanging weapons, the trumpeting
Of the hill-like elephants and the blaring
Of the many martial instruments were like unto the rumbling
Of the clouds that would gather at the end
Of the Yuga; it looked as though that the King too,
Like Ugra Kumaara, should then unleash
The great heroic shackle.   

Arunachala Siva.

7063
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 30, 2017, 08:08:33 AM »
Verse  4:


எடுத்துடன்ற முனைஞாட்பின்
    இருபடையிற் பொருபடைஞர்
படுத்தநெடுங் கரித்துணியும்
    பாய்மாவின் அறுகுறையும்
அடுத்தமர்செய் வயவர்கருந்
    தலைமலையும் அலைசெந்நீர்
மடுத்தகடல் மீளவுந்தாம்
    வடிவேல்வாங் கிடப்பெருக.

In the field of battle, from the limbs of tuskers
And horses slaughtered by warriors on both sides
And also the severed black heads of soldiers
Piled up as a hill, blood gushed forth and formed
A ruddy sea; once Ugra Kumaara Paandya wielded
And ever-fiery spear to dry up the soaring main;
It looked as though that Netu Maarar too
Had to do a similar feat to dry up the ruddy sea.   

Arunachala Siva.


7064
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 30, 2017, 08:05:49 AM »
Verse  3:


ஆயஅர சளிப்பார்பால்
    அமர்வேண்டி வந்தேற்ற
சேயபுலத் தெவ்வரெதிர்
    நெல்வேலிச் செருக்களத்துப்
பாயபடைக் கடல்முடுகும்
    பரிமாவின் பெருவெள்ளம்
காயுமதக் களிற்றினிரை
    பரப்பியமர் கடக்கின்றார்.


When he ruled thus, his enemies came from the north
Waging a war, with his sea-like army, his flood
Of swift steeds, and his rows and rows of wrathful
And destructive elephants, he gave them battle
At Tirunelveli and victoriously forged ahead.

Arunachala Siva.

7065
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 30, 2017, 08:03:06 AM »
Verse  2:


அந்நாளில் ஆளுடைய
    பிள்ளையார் அருளாலே
தென்னாடு சிவம்பெருகச்
    செங்கோலுய்த்து அறம்அளித்துச்
சொல்நாம நெறிபோற்றிச்
    சுரர்நகர்க்கோன் தனைக்கொண்ட
பொன்னார மணிமார்பில்
    புரவலனார் பொலிகின்றார்.


During his time, by the grace of the godly child,
Saivism grew apace in the Paandya country;
The king wielding a righteous scepter, fostered
The Saivite way of the celebrated Panchaakshara;
He wore
(the heirloom of) the garland of gold
Received from Indra, and glowed in splendor.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 [471] 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... 3198