Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 3200
706
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 06, 2019, 10:28:04 AM »
Tiru Ninriyur:

Verse 1:


திருவும் வண்மையுந் திண்டிற லரசுஞ்
    சிலந்தியார் செய்த செய்பணி கண்டு
மருவு கோச்செங்க ணான்றனக் களித்த
    வார்த்தை கேட்டுநுன் மலரடி யடைந்தேன்
பெருகு பொன்னிவந் துந்துபன் மணியைப்
    பிள்ளைப் பல்கணம் பண்ணையுள் நண்ணித்
தெருவுந் தெற்றியும் முற்றமும் பற்றித்
    திரட்டுந் தென்றிரு நின்றியூ ரானே.


Many groups of young children have gathered in their play. God in beautiful Tiruniṉṟiyūr, where they heap the many precious stones that are pushed by the Poṉṉi Kāviri by its fresh waters, in the streets, Pials and courtyards of houses!
Having recognized the services rendered by the spider, in thought, word and deed.
to the King, who was made to be born, as Kōchengan in the next birth.
Hearing the story of your having granted him wealth, munificence and Kingdom of strong power, I took refuge in your lotus feet.   Please admit me into your grace.


Arunachala Siva.

707
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 06, 2019, 10:21:01 AM »
Verse 10:

நீடு பொக்கையிற் பிறவியைப் பழித்து
    நீங்க லாமென்று மனத்தினைத் தெருட்டிச்
சேடு லாம்பொழில் திருத்தினை நகருட்
    சிவக்கொ ழுந்தினைத் திருவடி யிணைதான்
நாட லாம்புகழ் நாவலூ ராளி
    நம்பி வன்றொண்ட னூரன் உரைத்த
பாட லாந்தமிழ் பத்திவை வல்லார்
    முத்தி யாவது பரகதிப் பயனே.


Having convinced the mind that you can be free from births which are limitless and full of blemishes, by ridiculing them, composed by, the native of Nāvalūr of great fame, who is the chief of the residents of that place who has the name of Vanṟoṇṭaṉ,
who is known as Nambi Ārūraṉ, for those who are capable of reciting all the ten verses of Tamiḻ which meditate upon the feet of the Lord who is the uppermost limit of all good things in Tiruttiṉainagar which has high gardens, the highest goal in life is salvation.

Padigam on Tirut Tinai Nagar completed.

Arunachala Siva.


708
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 06, 2019, 10:14:35 AM »
Verse 9:

நமையெ லாம்பலர் இகழ்ந்துரைப் பதன்முன்
    நன்மை யொன்றிலாத் தேரர்புன் சமணாம்
சமய மாகிய தவத்தினார் அவத்தத்
    தன்மை விட்டொழி நன்மையை வேண்டில்
உமையொர் கூறனை ஏறுகந் தானை
    உம்ப ராதியை எம்பெரு மானைச்
சிமய மார்பொழில் திருத்தினை நகருட்
    சிவக்கொ ழுந்தினைச் சென்றடை மனனே.

See 1st verse.
If you desire good for you, completely leave the nonsense of those two people who do not have even a little of good, the Buddhists and the low Jains, who follow Buddhism and Jainism before all people despise us by their talk. Siva who h,as as a half Uma.
who rides on a bull, who is the foremost among the celestial beings, who is our Lord,
and who is the uppermost limit of all good things in Tiruttiṉainagar which has gardens resembling the peaks of mountains.

Arunachala Siva.

709
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 06, 2019, 10:07:32 AM »
Verse 8:

பரிந்த சுற்றமும் மற்றுவன் றுணையும்
    பலருங் கண்டழு தெழஉயிர் உடலைப்
பிரிந்து போம்இது நிச்சயம் அறிந்தாற்
    பேதை வாழ்வெனும் பிணக்கினைத் தவிர்ந்து
கருந்தடங் கண்ணி பங்கனை உயிரைக்
    கால காலனைக் கடவுளை விரும்பிச்
செருந்தி பொன்மலர் திருத்தினை நகருட்
    சிவக்கொ ழுந்தினைச் சென்றடை மனனே.

See 1st verse.
Loving relations, other strong companions., and many others,
it is a definite fact that soul will leave the body, for them to see and weep and then get up. If you know this truth, avoiding the ignorant life which is full of disagreements,
cherishing with love, Siva who has as his half a lady who has big and black eyes,
who is the life, who dealt death to the god of death, who transcends all things
and who is the uppermost limit of all good things in Tiruttiṉaiṅagar where particles of golden blossomed pear trees put forth flowers like superior gold. (vide notes on Tirucchāykkāṭu, Sambandhar 1 9.) 

Arunachala Siva.

710
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 06, 2019, 07:39:08 AM »
Verse  7:


தன்னில் ஆசறு சித்தமும் இன்றித்
    தவம்மு யன்றவ மாயின பேசிப்
பின்ன லார்சடை கட்டிஎன் பணிந்தாற்
    பெரிதும் நீந்துவ தரிதது நிற்க
முன்னெ லாம்முழு முதலென்று வானோர்
    மூர்த்தி யாகிய முதலவன் றன்னைச்
செந்நெ லார்வயல் திருத்தினை நகருட்
    சிவக்கொ ழுந்தினைச் சென்றடை மனனே.

See 1st verse.
Without having a faultless mind in them,
having tried doing penance,
talking useless words having tied matted locks which is intertwined,
it is highly impossible to cross the ocean of birth, if one adorns himself with bones.
let that be as it is.
The first cause of all things and who is superior to the celestial beings,.
praising Siva as the sole cause and the primordial god,
dwelling in Tiruttiṉainagar which has fields in which the red variety of superior paddy is cultivated, and the uppermost limit of all good things.

Arunachala Siva.

711
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 05, 2019, 07:05:19 AM »
Verse  6:

வேந்த ராய்உல காண்டறம் புரிந்து
    வீற்றி ருந்தஇவ் வுடலிது தன்னைத்
தேய்ந்தி றந்துவெந் துயருழந் திடும்இப்
    பொக்க வாழ்வினை விட்டிடு நெஞ்சே
பாந்த ளங்கையில் ஆட்டுகந் தானைப்
    பரம னைக்கடற் சூர்தடிந் திட்ட
சேந்தர் தாதையைத் திருத்தினை நகருட்
    சிவக்கொ ழுந்தினைச் சென்றடை மனனே.


See 1st verse.
Doing the prescribed duties with zeal and ruling over this world as kings,
the body which sat majestically,
leave without wishing this transient life,
experiencing cruel sufferings, the connection with this body becoming decreased and then leaving it altogether.
My mind!
Siva who felt joy in making the cobra in the palm to dance,
who is the supreme god.
the father of Chēntar  (Muruga),  who cut down demon who transformed himself into a mango tree and hid himself in the ocean.
See 1st verse.

Arunachala Siva.


712
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 05, 2019, 07:00:23 AM »
Verse 5:


ஒன்ற லாவுயிர் வாழ்க்கையை நினைந்திட்
    டுடல் தளர்ந்தரு மாநிதி யியற்றி
என்றும் வாழலாம் எமக்கெனப் பேசும்
    இதுவும் பொய்யென வேநினை உளமே
குன்று லாவிய புயமுடை யானைக்
    கூத்த னைக்குலா விக்குவ லயத்தோர்
சென்றெ லாம்பயில் திருத்தினை நகருட்
    சிவக்கொ ழுந்தினைச் சென்றடை மனனே.

See 1st verse.
Thinking of this life which has no substance as a great thing,
the body becoming infirm,
amassing a great amount of rare wealth,
think that this proud talk that we may live eternally is only untrue,
My mind!
Siva who has shoulders as strong as the mountains,
who is the dancer,
the uppermost limit of all good things in Tiruttiṉainagar,
where the people of this world go and crowd being friendly with one another.

Arunachala Siva.

713
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 04, 2019, 07:06:56 AM »
Verse  4:


பாவ மேபுரிந் தகலிடந் தன்னிற்
    பலப கர்ந்தல மந்துயிர் வாழ்க்கைக்
காவ வென்றுழந் தயர்ந்துவீ ழாதே
    அண்ணல் தன்றிறம் அறிவினாற் கருதி
மாவின் ஈருரி உடைபுனைந் தானை
    மணியை மைந்தனை வானவர்க் கமுதைத்
தேவ தேவனைத் திருத்தினை நகருட்
    சிவக்கொ ழுந்தினைச் சென்றடை மனனே.

See 1st verse.
In this wide world, committing only sinful acts with desire, talking many useless things, whirling in mind, do not waste your life becoming weary and experiencing sorrow that these are helpful to lead a life.  Meditating on the nature of god by the wisdom got from preceptors, Siva who adorned himself with the dress which is the elephant's skin wet with blood who is the gem, who is the strong support of all.
who is as sweet as nectar to the celestial beings, who is the superior Lord to those celestial beings.
See 1st verse.

Arunachala Siva.

714
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 04, 2019, 07:02:15 AM »
Verse 3:


வடிகொள் கண்ணிணை மடந்தையர் தம்பால்
    மயல துற்றுவஞ் சனைக்கிட மாகி
முடியு மாகரு தேல்எரு தேறும்
    மூர்த்தி யைமுத லாயபி ரானை
அடிகள் என்றடி யார்தொழு தேத்தும்
    அப்பன் ஒப்பிலா முலைஉமை கோனைச்
செடிகொள் கான்மலி திருத்தினை நகருட்
    சிவக்கொ ழுந்தினைச் சென்றடை மனனே.

See 1st verse.
Infatuated with lust towards women whose eyes are like the green mango cut longitudinally into two, being the source of all deceitful acts do not think of wasting your life. Siva who has a visible form and who rides on a bull, the master who is the first cause of all things, the father who is worshipped with joined hands, and praised by the devotees as our god the master of Uma who has breasts which have no comparison, who is the upper limit of all good things in Tiruttiṉainagar, where the woods are flourishing with shrubs.

Arunachala Siva.


715
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 03, 2019, 11:38:51 AM »
Verse  2:


பிணிகொளாக்கை பிறப்பிறப் பென்னு
    மிதனைநீக்கி ஈசன் திருவடி யிணைக்காள்
துணிய வேண்டிடிற் சொல்லுவன் கேள்நீ
    அஞ்சல் நெஞ்சமே வஞ்சர்வாழ் மதில்மூன்
றணிகொள் வெஞ்சிலை யால்உகச் சீறும்
    ஐயன் வையகம் பரவிநின் றேத்தும்
திணியும் வார்பொழில் திருத்தினை நகருட்
    சிவக்கொ ழுந்தினைச் சென்றடை மனனே.


See 1st verse.
Getting rid of this suffering of being born in bodies which are heir to many diseases, and death, if you want to decide to become the slave to the feet of Siva, I shall tell you a way.  You please listen to that. Do not be afraid. My mind.
The master who was angry to make the three forts in which the demons of deceitful nature lived, pass away, by a beautiful and cruel bow, who is the uppermost limit of all good things in Tiruttiṉainagar, which has long and dense gardens whom the people of this world praise both in the second person and the third person, for a long time.

Arunachala Siva.

716
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 03, 2019, 11:30:02 AM »
Tiruttinainagar:

Verse  1:


நீறு தாங்கிய திருநுத லானை
    நெற்றிக் கண்ணனை நிரைவளை மடந்தை
கூறு தாங்கிய கொள்கையி னானைக்
    குற்ற மில்லியைக் கற்றையஞ் சடைமேல்
ஆறு தாங்கிய அழகனை அமரர்க்
    கரிய சோதியை வரிவரால் உகளும்
சேறு தாங்கிய திருத்தினை நகருட்
    சிவக்கொ ழுந்தினைச் சென்றடை மனனே.

My mind!
Approach going near Siva.
Siva who wears the sacred ash on the forehead in three horizontal lines,
who has a frontal eye, who placed with an idea as a half a lady who wears rows of bangles, who has not even the slightest fault on the bundle of matted locks, the beautiful god who bore a river, the light divine which is not easy to be approached by the immortals, who is the uppermost limit of all good things and who dwells in Tiruttiṉainagar which has mire in which the Murrel fish with lines, frisks.

Note: this shrine is now known as Tīrttaṉakari, which is only a corruption of Tiruttiṉainakar.


Arunachala Siva.

717
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 03, 2019, 11:24:38 AM »
Verse  10:


கரக்கும்நம் பிகசி யாதவர் தம்மைக்
கசிந்தவர்க் கிம்மையோ டம்மையி லின்பம்
பெருக்குநம் பிபெரு கக்கருத்தா * * * *.

Nampi who conceals himself to those who are not tender-hearted, Nampi who causes increase of happiness to those who are tender-hearted, in this birth as well as in the next birth....

(The other lines in this verse are lost.)

General Padigam completed.

Arunachala Siva.

718
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 03, 2019, 07:10:08 AM »
Verse 9:

காண்டுநம் பிகழற் சேவடி என்றுங்
    கலந்துனைக் காதலித் தாட்செய்கிற் பாரை
ஆண்டுநம் பிஅவர் முன்கதி சேர
    அருளும்நம் பிகுரு மாப்பிறை பாம்பைத்
தீண்டுநம் பிசென்னி யிற்கன்னி தங்கத்
    திருத்துநம் பிபொய்ச் சமண்பொரு ளாகி
ஈண்டுநம் பிஇமை யோர்தொழு நம்பி
    எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே.


Nampi having admitted those who wish for you and grow intimate in their minds, with the hope that we shall obtain a vision of the red lotus feet wearing anklets, bestow your grace on them to reach quickly a higher stage of existence. Nampi, Nampi who placed on your head a big bright crescent moon to come into contact with a cobra, and prepared it suitable for the maiden Ganga to stay, being non-existent to Jains,
Nampi who exists to us who believe in you, revealing you. Nampi who is worshipped with joined hands by the celestial beings who do not wink.
See 1st verse.

Arunachala Siva.

719
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 03, 2019, 07:06:20 AM »
Verse  8:

சொல்லைநம் பிபொரு ளாய்நின்ற நம்பி
    தோற்றம் ஈறுமுத லாகிய நம்பி
வல்லைநம் பிஅடி யார்க்கருள் செய்ய
    வருந்திநம் பிஉனக் காட்செய கில்லார்
அல்லல்நம் பிபடு கின்றதென் னாடி
    அணங்கொரு பாகம்வைத் தெண்கணம் போற்ற
இல்லநம் பிஇடு பிச்சைகொள் நம்பி
    எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே.


Nampi who is in the form of words!
Nampi who remains as the meanings of those words!
Nampi who is the cause for the creation of all things and absorbing them into yourself.
Nampi who is able to bestow your grace on your devotees.
Nampi! What is the reason for people who do not do service to you taking pains, to undergo sufferings?
Nampi who having placed a beautiful lady on one half, receives alms given desiring it seeking houses, when the eight classes of celestial beings, hosts praise you!
See 1st verse.

Arunachala Siva.

720
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 02, 2019, 12:43:37 PM »
Verse 7:


பின்னைநம் பும்புயத் தான்நெடு மாலும்
    பிரமனும் என்றிவர் நாடியுங் காணா
உன்னைநம் பிஒரு வர்க்கெய்த லாமே
    உலகுநம் பிஉரை செய்யும தல்லால்
முன்னைநம் பிபின்னும் வார்சடை நம்பி
    முழுதிவை இத்தனை யுந்தொகுத் தாண்ட
தென்னைநம் பிஎம் பிரானாய நம்பி
    எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே.

Nampi who could not be seen though tall Vishnu who has shoulders, intensely desired by Piṉṉai, (Lakshmi), and Brahman, Nampi who is the only master of the world,
except praising you is it possible for one to approach you?  Nampi who existed even before other things came into being, Nampi who has long intertwined matted locks!
All your natures are like this Namp, i what is the reason for admitting me as your slave, though you are so great by contracting all these greatness, not to appear visibly?  Nampi who is our master!
See 1st verse.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 3200