Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 [469] 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... 3147
7021
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 12, 2016, 10:09:26 AM »
Verse  5:


செல்வ நெடுமாடஞ் சென்று சேணோங்கிச்
செல்வ மதிதோயச் செல்வ முயர்கின்ற
செல்வர் வாழ்தில்லைச் சிற்றம் பலமேய
செல்வன் கழலேத்துஞ் செல்வஞ் செல்வமே.


Thillai (Chidambaram) has many rich tall buildings that reach into the sky and touch the beautiful moon. It has various kinds of wealth. Many people with the wealth of wisdom live there. Siva, the bestower of eternal bliss, dwells in the Chitrambalam in Thillai. Worshipping His feet is the true wealth.

Arunachala Siva.

 

7022
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 12, 2016, 10:05:53 AM »
Verse  4:


நிறைவெண் கொடிமாட நெற்றி நேர்தீண்டப்
பிறைவந் திறைதாக்கும் பேரம் பலந்தில்லைச்
சிறைவண் டறையோவாச் சிற்றம் பலமேய
இறைவன் கழலேத்து மின்ப மின்பமே.


In Thillai (Chidambaram), the top of the tall buildings with many white flags extend so high that the crescent moon comes into slight contact with them. Bees never cease humming in the Golden Hall (Kanaka Sabha). Lord Siva dwells in the Chitrambalam (Chit Sabha) that is adjacent to the Golden Hall. Praising His feet is the true joy.

Arunachala Siva.

7023
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 12, 2016, 10:03:22 AM »
Verse  3:


மையா ரொண்கண்ணார் மாட நெடுவீதிக்
கையாற் பந்தோச்சுங் கழிசூழ் தில்லையுட்
பொய்யா மறைபாடல் புரிந்தா னுலகேத்தச்
செய்யா னுறைகோயில் சிற்றம் பலந்தானே.


Thillai (Chidambaram) is surrounded by backwaters. Girls with bright eyes decorated with eyeliner, play ball with their hands on the long streets with tall buildings in that town. Siva, who has a fair (red) complexion, who enjoys the songs of the eternally true Vedas, dwells in the Chitrambalam temple in Thillai.


Arunachala Siva.

7024
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 12, 2016, 10:00:52 AM »
Verse  2:

பறப்பைப் படுத்தெங்கும் பசுவேட் டெரியோம்புஞ்
சிறப்பர் வாழ்தில்லைச் சிற்றம் பலமேய
பிறப்பில் பெருமானைப் பின்றாழ் சடையானை
மறப்பி லார்கண்டீர் மைய றீர்வாரே.

Chidambram is full of Yagasalas (fire ritual areas) in the shape of various birds set up by the eminent Brahmins who perform fire worship with Havir, Soma, etc. Yagnas. Siva, the Lord who has no birth and has matted locks, dwells in Chidambaram. Those who never forget Him will be rid of their ignorance.

Arunachala Siva.
7025
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 12, 2016, 09:57:16 AM »
Koil (Chidambaram):

Verse  1:


கற்றாங் கெரியோம்பிக் கலியை வாராமே
செற்றார் வாழ்தில்லைச் சிற்றம் பலமேய
முற்றா வெண்டிங்கண் முதல்வன் பாதமே
பற்றா நின்றாரைப் பற்றா பாவமே.


The Thillai (Chidambaram) Brahmins follow the dharma as taught by the Vedas and perform various Yagnas maintaining the stipulated fires. They help the world by destroying poverty and other evils by following such dharma. Siva, the primal Lord wearing the young bright crescent moon, dwells in the Chitrambalam temple. All those who hold His feet in their heart will be rid of their sins.

Arunachala Siva.


7026
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 12, 2016, 08:39:29 AM »
Verse  9:


உளத்திலொரு துளக்கம் இலோம்
    உலகுய்ய இருண்ட திருக்
களத்து முது குன்றர்தரு
    கனகம் ஆற்றினிலிட்டு
வளத்தின் மலிந்தேழ் உலகும்
    வணங்குபெருந் திருவாரூர்க்
குளத்தில்எடுத் தார்வினையின்
    குழிவாய்நின்று எனையெடுத்தார்.He cast into the river the gold given by the Lord
Of Muthukunru who blued His throat by eating
The poison for the deliverance of the worlds,   
And took it out from the great and bountiful tank
Of Tiruvaaroor hailed by the seven worlds;
We suffer not from the least of mental perturbance.
As he has lifted us straight from the Karmic pit.

Iydigal Kadavar Kon Puranam completed.

Arunachala Siva.

7027
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 12, 2016, 08:35:18 AM »
Verse  8:பையரவ மணியாரம்
    அணிந்தார்க்குப் பாவணிந்த
ஐயடிகள் காடவனார்
    அடியிணைத்தா மரைவணங்கிக்
கையணிமான் மழுவுடையார்
    கழல்பணிசிந் தனையுடைய
செய்தவத்துக் கணம்புல்லர்
    திருத்தொண்டு விரித்துரைப்பாம்.நச்சுப் பையையுடைய பாம்பை மணி மாலையாய் அணிந்த இறைவற்கு வெண்பாப் பாடிச் சாத்திய ஐயடிகள் காடவர் கோன் நாயனாரின் திருவடிகளை வணங்கி, கையில் மழுவையுடைய இறைவரின் திருவடிகளைப் பணியும் சிந்தனையைச் செய்தவத்தால் பெற்றுவிளங்கும் கணம் புல்ல நாயனாரின் திருத்தொண்டினை இனி விரித்துச் சொல்வாம்.

(English translation not available.)

Arunachala Siva.

7028
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 12, 2016, 08:32:30 AM »
Verse  7:இந்நெறியால் அரனடியார்
    இன்பமுற இசைந்தபணி
பன்னெடுநாள் ஆற்றியபின்
    பரமர்திரு வடிநிழற்கீழ்
மன்னுசிவ லோகத்து
    வழியன்பர் மருங்கணைந்தார்
கன்னிமதில் சூழ்காஞ்சிக்
    காடவர் ஐடிகளார்.

Thus Aiyatikal Kaatavarkon of Kaanchi girt
With an impregnable fortress, performed for many
Many days, in this way, his becoming service
Which pleased the Lord's servitors, and then
Reached the holy company of the ever-during
Devotees who in aeviternal Siva-loka abide
Under the hallowed feet of the Supreme Lord.

Arunachala Siva.


7029
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 12, 2016, 08:30:16 AM »
Verse  6:


அவ்வகையால் அருள்பெற்றங்கு
    அமர்ந்துசில நாள்வைகி
இவ்வுலகில் தம்பெருமான்
    கோயில்களெல் லாம்எய்திச்
செவ்வியஅன் பொடுபணிந்து
    திருப்பணிஏற் றனசெய்தே
எவ்வுலகும் புகழ்ந்தேத்தும்
    இன்தமிழ்வெண் பாமொழிந்தார்.


There he was blessed with the grace of the Lord
And there he sojourned; then he fared forth to all
The temples in this world where the Lord
Abides in joy, adored Him in redeeming love,
Performed fitting service and sang the sweet
And dulcet Venba-s hailed by all the worlds.

Arunachala Siva.


7030
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 12, 2016, 08:27:37 AM »
Verse  5:


பெருத்தெழுகா தலில்வணங்கிப்
    பெரும்பற்றத் தண்புலியூர்த்
திருச்சிற்றம் பலத்தாடல்
    புரிந்தருளுஞ் செய்யசடை
நிருத்தனார் திருக்கூத்து
    நேர்ந்திறைஞ்சி நெடுந்தகையார்
விருப்பினுடன் செந்தமிழின்
    வெண்பாமென் மலர்புனைந்தார்.


Adoring the Lord in great spiraling love, he came
To the presence of the Lord-Dancer of ruddy, matted
Hair, who enacts the Dance divine at Tirucchitrambalam
Of Perumpatrappuliyoor, and worshipped there;
The great one adorned the Lord with a soft flower--
A Venba in splendorous Tamizh.

Arunachala Siva.


7031
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 12, 2016, 08:24:19 AM »
Verse  4:


தொண்டுரிமை புரக்கின்றார்
    சூழ்வேலை யுலகின்கண்
அண்டர்பிரான் அமர்ந்தருளும்
    ஆலயங்க ளானவெலாம்
கண்டிறைஞ்சித் திருத்தொண்டின்
    கடனேற்ற பணிசெய்தே
வண்தமிழின் மொழிவெண்பா
    ஓர்ஒன்றா வழுத்துவார்.

The fosterer of the right of servitorship fared forth
To all the shrines in this sea-girt world, where the Lord
Of gods willingly abides, beheld and adored
The Deity; he performed such acts of service as became
His dutiful servitorship; at each shrine he composed a Venba
In bountiful Tamizh and hailed the Lord.

Arunachala Siva.7032
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 12, 2016, 08:21:09 AM »
Verse  3:


மன்னவரும் பணிசெய்ய
    வடநூல்தென் தமிழ்முதலாம்
பன்னுகலை பணிசெய்யப்
    பார்அளிப்பார் அரசாட்சி
இன்னல்என இகழ்ந்ததனை
    எழிற்குமரன் மேல்இழிச்சி
நன்மைநெறித் திருத்தொண்டு
    நயந்தளிப்பார் ஆயினார்.


Kings obeyed him; northern Sanskrit and southern
Tamizh with all their wealth of scripture, came under
His mastery; even when he so ruled, he resolved thus:
"Kingship indeed is misery." He quit it in utter
Contempt, having had his beauteous son crowned.
He then willingly performed service divine,
Firmly established in the goodly way of Saivism.

Arunachala Siva.

7033
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 12, 2016, 08:18:12 AM »
Verse  2:

திருமலியும் புகழ்விளங்கச்
    சேணிலத்தில் எவ்வுயிரும்
பெருமையுடன் இனிதுஅமரப்
    பிறபுலங்கள் அடிப்படுத்துத்
தருமநெறி தழைத்தோங்கத்
    தாரணிமேற் சைவமுடன்
அருமறையின் துறைவிளங்க
    அரசளிக்கும் அந்நாளில்.

Under his rule, opulent glory flourished;  all lives
In this vast world were sweetly poised in greatness;
The way of dharma thrived; the ways of Saivism
And of the rare Vedas glowed with splendor;
It was thus he ruled subjugating his enemies
And making them abide under his feet.


Arunachala Siva.

7034
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 12, 2016, 08:15:33 AM »
Iyadigal Kadvar Kon Puranam:

Verse  1:


வையம்நிகழ் பல்லவர்தம்
    குலமரபின் வழித்தோன்றி
வெய்யகலி யும்பகையும்
    மிகையொழியும் வகையடக்கிச்
செய்யசடை யார்சைவத்
    திருநெறியால் அரசளிப்பார்
ஐயடிகள் நீதியால்
    அடிப்படுத்துஞ் செங்கோலார்.


He hailed from the dynasty of the world-renowned
Pallavas; quelling cruel Kali and enmity and all troubles
Which sprang from them, he ruled, poised
In the divine way of Saivism of the Lord
Of ruddy matted hair; he was Aiyatikal who brought
His subjects under his feet by the justice
Of his righteous scepter.

Arunachala Siva.

7035
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 12, 2016, 08:10:52 AM »
Verse  7:


நாய னார்தொண் டரைநலங் கூறலார்
சாய நாவரி சத்தியார் தாள்பணிந்து
ஆய மாதவத் தையடி கள்ளெனும்
தூய காடவர் தந்திறஞ் சொல்லுவாம்.


சிவபெருமானின் தொண்டர்களைப் போற்றாதார் வீழ, அவர்களின் நாவை அரியும் சத்தி நாயனாரின் திருவடிகளை வணங்கிச் சிவநெறியான மாதவத்தை யுடைய ஐயடிகள் என்னும் தூய `காடவரின்' அடிமைத் திறத்தைச் சொல்வாம்.

(English translation not available.)

Sakti Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 [469] 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... 3147