Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 [467] 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... 3129
6991
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 03, 2016, 11:39:14 AM »
Verse  4:


பண்ணும்பத மேழும்பல வோசைத்தமி ழவையும்
உண்ணின்றதொர் சுவையும்முறு தாளத்தொலி பலவும்
மண்ணும்புன லுயிரும்வரு காற்றுஞ்சுடர் மூன்றும்
விண்ணும்முழு தானானிடம் வீழிம்மிழ லையே.


Being the art of music and the diatonic seven scales and the Tamizh language of Valliṉam, Melliṉam and Iṭaiyiṉam sounds the sweetness of the music which is enjoyed by the mind when it is properly sung, the sound of the measures of time accompanying music. The place of Siva who is completely the earth, water, living beings,  blowing wind, the three lights [sun, moon and fire] and the space.
is Veezhi Mizhalai.


Arunachala Siva.

6992
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 03, 2016, 11:36:20 AM »
Verse  3:


வம்மின்னடி யீர்நாண்மல ரிட்டுத்தொழு துய்ய
உம்மன்பினொ டெம்மன்புசெய் தீசன்னுறை கோயில்
மும்மென்றிசை முரல்வண்டுகள் கெண்டித்திசை யெங்கும்
விம்மும்பொழில் சூழ்தண்வயல் வீழிம்மிழ லையே.Devotees! Please come to save yourselves by scattering flowers that blossomed at day-break, to worship him. The temple where Siva dwells to bestow on him your love as well as ours is Veezhi Mizhalai which has cool fields and is surrounded by gardens in all places where the bees which hum like the sound mum and work into the flowers.

Arunachala Siva.6993
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 03, 2016, 11:27:20 AM »
Verse  2:


ஈறாய்முத லொன்றாயிரு பெண்ணாண்குண மூன்றாய்
மாறாமறை நான்காய்வரு பூதம்மவை யைந்தாய்
ஆறார்சுவை யேழோசையொ டெட்டுத்திசை தானாய்
வேறாயுட னானானிடம் வீழிம்மிழ லையே.


Being the end of all movable and immovable things that are absorbed into him at the end of the world, and being the sole thing from which all things that have been absorbed come into existence at the time of creation.  And being the TWO as male and female, the being the THREE, as three types of characters,  namely SATTVAM,  RAJAS  and TAMAS, being the FOUR VEDAMS at are not contradictory to each other.
being the FIVE elements that are born out of the sensations, being the SIX kinds of flavors,  being the SEVEN notes of the diatonic scale, and the EIGHT directions,
the place of Sivan who is separate from them and at the same time pervading them.
is Veezhi Mizhalai.

Arunachala Siva.

6994
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 03, 2016, 11:23:36 AM »
Tiru Veezhi Mizhalai:

Verse  1:


சடையார்புன லுடையானொரு சரிகோவண முடையான்
படையார்மழு வுடையான்பல பூதப்படை யுடையான்
மடமான்விழி யுமைமாதிட முடையானெனை யுடையான்
விடையார்கொடி யுடையானிடம் வீழிம்மிழ லையே.


Siva has on his matted locks, water, wears a loin-cloth which slides down. He
has a weapon of a battle-axe, possesses an army of many Bhootas;  has on his left half a lady by name Uma who has eyes like the tender deer. He has me as his slave.
He has a flag on which the form of a bull is drawn.
His place is Veezhi Mizhalai.

Arunachala Siva.


6995
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 03, 2016, 08:47:53 AM »
Verse  7:உலகம் உய்யநஞ் சுண்டவர்
    தொண்டினில் உறுதிமெய் யுணர்வெய்தி
அலகில் தொண்டருக் கறிவளித்
    தவர்திற மவனியின் மிசையாக்கும்
மலர்பெ ரும்புகழ்ப் புகலியில்
    வருங்கண நாதனார் கழல் வாழ்த்திக்
குலவு நீற்றுவண் கூற்றுவ
    னார்திறங் கொள்கையின் மொழிகின்றாம்.


Established in the true and deliverance-conferring
Consciousness of servitorship to the Lord, who ate
The poison for the worlds to flourish, Gananaathar
Of vast and glorious Pukali, conferred such knowledge
On innumerable servitors as befitted their individual skill
And caused their service to thrive
In the world; hailing his feet, we proceed to narrate
The principled greatness of Kootruvanaar
Firmly poised in the piety of the holy ash.

Gana Natha Nayanar Puranam concluded.

Arunachala Siva.

6996
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 03, 2016, 08:44:44 AM »
Verse  6:


ஆன தொண்டினில் அமர்ந்தபேர்
    அன்பரும் அகலிடத் தினில்என்றும்
ஞான முண்டவர் புண்டரீ
    கக்கழல் அருச்சனை நலம்பெற்றுத்
தூந றுங்கொன்றை முடியவர்
    சுடர்நெடுங் கயிலைமால் வரையெய்தி
மான நற்பெருங் கணங்கட்கு
    நாதராம் வழித்தொண்டின் நிலைபெற்றார்.


The great servitor who was thus established
In such servitorship, gaining in this vast world,
The fruit of the daily Pooja rendered to the lotus-feet
Of the Partaker of the nectarean Gnosis, reached
The immense and radiant Kailaash of the Lord
Who wears on His crown Konrai blossoms of pure fragrance
And was blessed to become the chief of the great
And goodly Host of Siva;  thus was he graced
With this inheritance of aeviternal beatitude.   


Arunachala Siva.

6997
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 03, 2016, 08:42:06 AM »
Verse  5:

இப்பெ ருஞ்சிறப் பெய்திய
    தொண்டர்தாம் ஏறுசீர் வளர்காழி
மெய்ப்பெ ருந்திரு ஞானபோ
    னகர்கழல் மேவிய விருப்பாலே
முப்பெ ரும்பொழு தருச்சனை
    வழிபாடு மூளும்அன் பொடுநாளும்
ஒப்பில் காதல்கூர் உளங்களி
    சிறந்திட வொழுகினார் வழுவாமல்.


The servitor blessed with this great glory, by reason
Of his devotion to the feet of the Partaker of Gnosis
Of truthful and great divinity, who hailed from Kaazhi
Of ever-growing glory, performed daily, unswervingly
During the three great divisions of the day, Pooja
In love-impelling devotion, and thus thrived in joy.

Arunachala Siva.6998
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 03, 2016, 08:39:03 AM »
Verse  4:


இனைய பல்திருப் பணிகளில்
    அணைந்தவர்க் கேற்றவத் திருத்தொண்டின்
வினைவி ளங்கிட வேண்டிய
    குறையெலாம் முடித்துமே விடச்செய்தே
அனைய அத்திறம் புரிதலில்
    தொண்டரை யாக்கிஅன் புறுவாய்மை
மனைய றம்புரிந் தடியவர்க்
    கின்புற வழிபடுந் தொழில்மிக்கார்.


In such and such like manifold and holy acts
Of service, he flawlessly trained the devotees
That came to him willingly, as became their skill,
And caused their servitorship to thrive in splendor;
By fostering the growth of such skill in servitorship
The devotees increased in number. Poised in loving and true
Domestic life, he flourished exemplarily, gladdening
The way of adoration of the devotees.

Arunachala Siva.

6999
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 03, 2016, 08:36:43 AM »
Verse  3:நல்ல நந்தன வனப்பணி
    செய்பவர் நறுந்துணர் மலர்கொய்வோர்
பல்ம லர்த்தொடை புனைபவர்
    கொணர்திரு மஞ்சனப் பணிக்குள்ளோர்
அல்லும் நண்பக லும் திரு
    வலகிட்டுத் திருமெழுக் கமைப்போர்கள்
எல்லை யில்விளக் கெரிப்பவர்
    திருமுறை எழுதுவோர் வாசிப்போர்.The rearing and fostering of flower gardens, the gathering
Of fragrant flowers from bunches, the weaving
Of manifold garlands, the securing of holy water
For the ablutions, the coating with cow-dung after
Sweeping the holy premises during day and night,
The lighting of innumerable lamps, the inditing
And reciting of the Tirumurai:   

Arunachala Siva.

7000
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 03, 2016, 08:33:53 AM »
Verse  2:


ஆய அன்பர்தாம் அணிமதில்
    சண்பையி லமர்பெருந் திருத்தோணி
நாய னார்க்குநல் திருப்பணி
    யாயின நாளும்அன் பொடுசெய்து
மேய அத்திருத் தொண்டினில்
    விளங்குவார் விரும்பிவந் தணைவார்க்குத்
தூய கைத்திருத் தொண்டினில்
    அவர்தமைத் துறைதொறும் பயில்விப்பார்.This servitor in all love rendered daily
Goodly service to the Lord of the sacred Ark enshrined
In the beautifully walled city of Sanbai;
Poised in such divine servitorship, he trained
The devotees that came to him willingly and in love,
In each branch of the holy manual service of Charya
Which befitted them.   

Arunachala Siva.

7001
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 03, 2016, 08:31:05 AM »
Gana Natha Nayanar Puranam:

Verse  1:

ஆழி மாநிலத் தகிலம்ஈன்
    றளித்தவள் திருமுலை யமுதுண்ட
வாழி ஞானசம் பந்தர்வந்
    தருளிய வனப்பின தளப்பில்லா
ஊழி மாகடல் வெள்ளத்து
    மிதந்துல கினுக்கொரு முதலாய
காழி மாநகர்த் திருமறை
    யவர் குலக் காவலர் கணநாதர்.

Gananaathar was the chief of the divine clan
Of Vedic Brahmins of the great city of Kazhi,
The aeviternal source of creation that would float
Even during the boundless oceanic deluge at the end
Of the yuga; it is invested with the splendor
Of the avatar of divine Jnaana Sambandhar
Who was blessed to drink of the hallowed and nectarean
Breast-milk of the Mother of the sea-girt world.   

Arunachala Siva.

7002
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 03, 2016, 08:27:36 AM »
Verse  175:

மலைமலிந்த திருநாட்டு
    மன்னவனார் மாகடல்போல்
சிலைமலிந்த கொடித்தானைச்
    சேரலனார் கழல்போற்றி
நிலைமலிந்த மணிமாட
    நீண்மறுகு நான்மறைசூழ்
கலைமலிந்த புகழ்க்காழிக்
    கணநாதர் திறமுரைப்பாம்.


We adore the feet of the king of the divine realm
Full of mountains, the Chera king of the vast, sea-like
Army wielding the banner of the bow, and thus blessed,
We proceed to narrate the glory of Gananaathar
Of renowned Kazhi in whose long and spacious
Streets rich in beauteous mansions, The great Vedas and the allied scriptures are cultivated.   

Kazharir Arivar Puranam concluded.

Arunachala Siva.


7003
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 03, 2016, 08:24:41 AM »
Verse  174:


இந்நிலைமை யுதியர்பிரான்
    எம்பிரான் வன்றொண்டர்
பொன்னிவள நாடகன்று
    மகோதையினின் மேற்புகுந்து
மன்னுதிருக் கயிலையினின்
    மதவரைமேல் எழுந்தருள
முன்னர்வயப் பரியுகைக்குந்
    திருத்தொழில்பின் மொழிகின்றாம்.


The Chera king who reigned thus, later rode on his
Royal steed and reached aeviternal and divine Kailash
Even before Aaroorar could arrive thither borne
By the musty hill-like tusker; this happened when
Out Lord Van-tondar left the Pooni country
Of foison and came to Makothai; this divine act
Of the Chera, we will relate later.   

Arunachala Siva.


7004
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 03, 2016, 08:22:15 AM »
Verse  173:


நாவலர்மன் னவர்அருளால்
    விடைகொண்ட நரபதியார்
ஆவியின்ஒன் றாநண்பின்
    ஆரூரர் தமைநினைந்து
மாவலரு மலர்ச்சோலை
    மகோதையினின் மன்னிமலைப்
பூவலயம் பொதுநீக்கி
    அரசுரிமை புரிந்திருந்தார்.


The Chera king who took leave of the lord of bards
For ever fixing his thought on Aaroorar who was merged
With his life in sheer friendship, and abiding
At Makothai bounded by flowery gardens
Where chafers hummed in joy, wielded
His impartial scepter over the Malai Naadu.

Arunachala Siva.   


7005
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 03, 2016, 08:19:43 AM »
Verse  172:கைக்கொண்டு கொடுபோம்அக்
    கைவினைஞர் தமையேவி
மைக்கொண்ட மிடற்றாரை
    வணங்கிப்போய்க் கொங்ககன்று
மெய்க்கொண்ட காதலினால்
    விரைந்தேகி மென்கரும்பும்
செய்க்கொண்ட சாலியுஞ்சூழ்
    திருவாரூர் சென்றணைந்தார்.


He bade the carriers to proceed ahead; then he
Adored the Lord whose throat holds the poison,
And blessed with His leave moved out;  he crossed
The Kongku realm, and borne by truthful love
He hastened to and arrived at Tiruvaaroor
Girt with fertile fields of paddy and sugarcane.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 [467] 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... 3129