Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 [466] 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... 2971
6976
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 03, 2016, 09:21:34 AM »
Verse  700:


மந்தி ரச்செயல் வாய்த்தில
    மற்றினிச் செய்யும்
புந்தி யாவதிங் கிதுஎனப்
    பொதிதழல் கொடுபுக்
கந்தண் மாதவர் திருமடப்
    புறத்தயல் இருள்போல்
வந்து தந்தொழில் புரிந்தனர்
    வஞ்சனை மனத்தோர்.


"Mantras are of no avail; so the only way for us to pursue
Is this." Thus resolved, they fared forth carrying
With them fire, duly concealed, to the outer side
Of the Matam where abode the merciful Tapaswis;
The evil-minded that came thither like darkness,
Then performed their truculent deed.

Arunachala Siva.

6977
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 03, 2016, 09:18:59 AM »
Verse 699:தளர்ந்து மற்றவர் தாஞ்செய்த
    தீத்தொழில் சரியக்
கிளர்ந்த அச்சம்முன் கெழுமிய
    கீழ்மையோர் கூடி
விளங்கு நீள்முடி வேந்தன்
    ஈதறியின்நம் மேன்மை
உளங்கொ ளான்நமர் விருத்தியும்
    ஒழிக்குமென் றுணர்வார்.


They languished the more at the futility of their deed
Of evil; possessed by dread, they thought thus:
"Should the king of the long and bright crown, come
To know of this, he would cease to think of our greatness;
He would also abolish our source of living."

Arunachala Siva.
6978
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 03, 2016, 09:16:00 AM »
Verse 698:


ஆதி மந்திரம் அஞ்செழுத்
    தோதுவார் நோக்கும்
மாதி ரத்தினும் மற்றைமந்
    திரவிதி வருமே
பூதி சாதனர் மடத்தில்தாம்
    புனைந்தசா தனைகள்
சாதி யாவகை கண்டமண்
    குண்டர்கள் தளர்ந்தார்.


Will ever the effect of other mantras even come
Anywhere near the direction whereat the chanters
And practitioners of the Ancient Mantra,
The Panchaakshara, cast their looks?
Finding that their incantations availed not
At the Matam where abode the wearer (s) of the holy ash,
The base Samanas sorely languished.


Arunachala Siva.

6979
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 03, 2016, 09:13:22 AM »
Verse 697:


இவர்நிலை இதுவே யாக
    இலங்குவேல் தென்ன னான
அவன்நிலை யதுவாம் அந்நாள்
    அருகர்தம் நிலையா தென்னில்
தவமறைந் தல்ல செய்வார்
    தங்கள்மந் திரத்தால் செந்தீ
சிவநெறி வளர்க்க வந்தார்
    திருமடஞ் சேரச் செய்தார்.


This was their state: that indeed was the state
Of the bright, spear-handed Pandya;
What then that day was the state of the Samanas?
They who under the guise of tapas do nought
But evil, with their mantras essayed to gut
With ruddy fire the sacred Matam where
Abode the fosterer of the Saivite way.


Arunachala Siva.

6980
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 03, 2016, 09:10:32 AM »
Verse  696:


மானியார் தாமும் அஞ்சி
    வஞ்சகப் புலையர் தாங்கள்
ஈனமே புரிய வல்லார்
    செய்வதென் நாம்என் றெண்ணி
ஞானசம் பந்தர் தம்பால்
    நன்மையல் லாத செய்ய
ஊனம்வந் தடையில் யாமும்
    உயிர்துறந் தொழிவ தென்றார்.The queen too felt scared, and thought thus:
"Those diabolical Samanas are valiant in doing
Only heinous deeds; what is it we can do?"
Then she spake thus: "If they work what is not good
Unto Jnaana Sambandhar and if evil results
Therefrom, we too will give up our lives."

Arunachala Siva.   

6981
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 03, 2016, 09:07:23 AM »
Verse  695:கொற்றவன் அமைச்ச னாரும்
    கைதலை குவித்து நின்று
பெற்றனம் பிள்ளை யாரிங்
    கணைந்திடப் பெறும்பே றென்பார்
இற்றைநாள் ஈசன் அன்பர்
    தம்மைநாம் இறைஞ்சப் பெற்றோம்
மற்றினிச் சமணர் செய்யும்
    வஞ்சனை அறியோம் என்றார்.


The king's minister folding his hands above his head,
Spake thus standing: "Surely we have been blessed
With the boon-- the arrival of the godly child--;
Also are we blessed to adore this day
The lord's devotees; but we know not aught
Of the deception that may be wrought by the Samanas."   


Arunachala Siva.

6982
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 03, 2016, 09:04:31 AM »
Verse  694:


சிந்தையிற் களிப்பு மிக்குத்
    திருக்கழு மலத்தார் வேந்தன்
வந்தவா றெம்மை யாள
    எனவரு மகிழ்ச்சி யோடும்
கொந்தலர் குழலார் போதக்
    குலச்சிறை யார்அங் கெய்த
இந்தநன் மாற்றம் எல்லாம்
    அவர்க்குரைத் திருந்த பின்னர்.She felt delighted; thus she thought:
"Oh, the greatness of his advent, the Prince
Of Tirukkazhumalam!" Then, in joy,
She of flower-bedecked tresses moved out,
And when met by Kulacchiraiyaar,
She narrated to him all these glad tidings.


Arunachala Siva.

6983
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 03, 2016, 09:01:57 AM »
Verse 693:


மன்னவன் உரைப்பக் கேட்டு
    மங்கையர்க் கரசி யார்தாம்
நின்னிலை யிதுவே யாகில்
    நீடிய தெய்வத் தன்மை
அன்னவர் வாது செய்தால்
    வென்றவர் பக்கஞ் சேர்ந்து
துன்னுவ துறுதி யாகும்
    சுழிவுறேல் மன்ன என்றார்.


Mangaiyarkkarasiyaar who heard the king speak thus,
Said: "So this is what which worries you;
If he who is poised in ever-during divinity comes
For the disputation, it will spell salvation for you
If you join the winner; O king! Cease to grieve."

Arunachala Siva.

6984
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 03, 2016, 08:58:27 AM »
Verse 692:வெண்பொடி பூசுந் தொண்டர்
    விரவினார் அவரை யெல்லாம்
கண்டுமுட் டடிகள் மார்கள்
    கேட்டுமுட் டியானுங் காதல்
வண்டுணத் துதைந்த கோதை
    மானியே இங்கு வந்த
பண்புமற் றிதுவே யாகும்
    பரிசுவே றில்லை என்றான்.   


"The servitors who wear the white (holy) ash
Have come; having seen them, our gurus were
Afflicted with Kandu Muttu and I with Kettu Muttu.
O my beloved decked with a garland
Whence the bees suck honey, this is what has
Happened; nothing else." So spake the sovereign.

Arunachala Siva.


6985
Bhagavan Ramana's kindness was proverbial.  His concern for
the downtrodden and ignorant was phenomenal.  His kindness
was directly proportional to the misery of the visitor.  Also,
his welcoming smile to an infant was warmer than that to a
learned scholar.

There were several occasions when people exceeded their
limits in their talk and 'discourses' with Bhagavan Ramana.
Such behaviour was looked upon as a nuisance by those who
came to Him for meditation or self enquiry which was facilitated
by His presence and some of them did feel the results straightaway.

There was one Sanksrit scholar who came and was talking about
scriptures everyday, day in and day out.  Everyone got annoyed
but Bhagavan simply was listening to him.  After a few days,
the Pandit came to the Old Hall and simply kept silent!  No talks,
no Sanskrit scriptures, no lingual diarrohea!  Bhagavan Ramana
simply looked at the devotees and said:  Pandit has also become
like us! 

On another occasion, a Pandit was speaking in Sanskrit.  Again,
torrents of speeches in the tongue of the gods that even gods
would begin to sulk. Jagadeeswara Sastri had to stand up and
shout:  "O dhushta, (mischievous fellow)  please stop all this nonsense!"
Pandit then kept quiet.

Why did aberrations occur?  By the touch of Bhagavan's Sakti,
the mind of some visitors got churned and their latent tendencies,
vasanas, surfaced.  These were imbued with three gunas and
showed themselves as irreverent acts.

This is how a Guru acts due to abundant grace.

Nokkiye karuthi mei thakkiye pakkuvamm
Akki nee andu aruL arunachala!  (Verse 66 of Sri AAMM)

By seeing, considering or thinking, and then by touching
me, you cooked me with your grace, O Arunachala!

Arunachala Siva.

6986
I was scheduled to leave after lunch and I bid my farewells to Sri V.S.  Ramanan and Smt.
Ramanan and a few other Asramam inmates that I had become familiar with.  I circled Bhagavan's
Samadhi and Mother Alagammal's shrine. Normally I always feel the pang of regret and a sense of
separation whenever it comes time to leave Sri Ramanasramam.  But not this time.  I felt clearly
that for there was no leaving this place ever and that from this moment onwards I would always
be here regardless of my physical state.

Standing before Bhagavan with body steadily becoming consumed by fever and a growing deep
pain invading my bones, I felt that whether this body of mine flourished or perished, I had found
my eternal sanctuary beyond Space and Time. I turned and got into the car that would take me
to Chennai.

By the time reached Chennai, I was burning with fever and there was no strength in my limbs.
I would later learn that I had most probably contracted dengue fever. I collapsed into bed at my
brother in law's place. My mother in law tended to me as best as she could and by 10 pm.  I was
able to struggle to my feet and proceed to the airport.  I was feeling so weak that it was hard for me
to think clearly and I was definitely in no position to respond to all the over solicitous inquiries about
how I was feeling by the profusion of relatives and well wishers who were emotionally attached to me.
I boarded the aircraft and flopped into my seat.  I had no strength, yet a part of me remained
unconcerned.  Yes, the body was failing.  Yes, there was tremendous pain in every limb but  I
continued to feel the benevolent protection of Arunachala.  The vision of Parvati with Her abhaya mudra
(fear not gesture) was vivid in my mind and there was no sense of fear.  I fell asleep and did not wake
even for meals except to drink some Sprite on the flight to Frankfurt.  At Frankfurt I had wheel chair
assistance to my connecting flight and again fell asleep until Washington D.C.

contd.,

Arunachala Siva.         
 
     

 
 
 

6987
Verse  4:அடியார் ஆனீர் எல்லீரும்
    அகல விடுமின் விளையாட்டைக்
கடிசே ரடியே வந்தடைந்து
    கடைக்கொண் டிருமின் திருக்குறிப்பைச்
செடிசே ருடலைச் செலநீக்கிச்
    சிவலோ கத்தே நமைவைப்பான்
பொடிசேர் மேனிப் புயங்கன்தன்
    பூவார் கழற்கே புகவிடுமே.


All ye who are His servitors,
do give up your futile sport;
Reaching His fragrant feet,
keep on holding fast His divine inkling.
Lo,
He will rid us,
once for all,
Of our cruel embodiment and place us in Sivaloka.
He whose jewels are snakes and whose body is bedaubed with the Holy Ash,
will cause us to get Poised in His flower-laden and ankleted feet.

contd.,

Arunachala Siva.

6988
Verse  3:


தாமே தமக்குச் சுற்றமும்
    தாமே தமக்கு விதிவகையும்
யாமார் எமதார் பாசமார்
    என்ன மாயம் இவைபோகக்
கோமான் பண்டைத் தொண்டரொடும்
    அவன்தன் குறிப்பே குறிக்கொண்டு
போமா றமைமின் பொய்நீக்கிப்
    புயங்கன் ஆள்வான் பொன்னடிக்கே. 


They indeed are their kin;
They are indeed the authors of their destiny.
Lo,
who are we?
What is ours?
What is paasam?
What gramarye is all this?
To get rid of these,
be accompanied with the traditional servitors of the Sovereign-Lord.
Holding fast His inkling,
prepare yourselves to fare forth.
Removing Your falsity,
the Lord who is decked With snakes will rule by His auric feet.


contd.,

Arunachala Siva.

6989
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: August 02, 2016, 12:31:03 PM »
Verse  86:


86: மால் அயன் தேட, மறை தேட, வானவர் தேட நின்ற
காலையும், சூடகக் கையையும், கொண்டு--கதித்த கப்பு
வேலை வெங் காலன் என்மேல் விடும்போது, வெளி நில் கண்டாய்
பாலையும் தேனையும் பாகையும் போலும் பணிமொழியே.

ஏ, அபிராமி! பாலையும், தேனையும், பாகையும் ஒத்த இனிய மொழியுடையவளே! இயமன் கோபித்துப் பல கிளைகளைக் கொண்ட சூலத்தை என்மீது செலுத்தும்போது, திருமாலும், பிரம்மனும், வேதங்களும், வானவர்களும் தேடியும் காணாத திருப்பாதங்களையும் சங்கையணிந்த திருக்கரங்களையும் கொண்டு நீ என் முன்னே காட்சி தந்தருள வேண்டும்.

O Abhirami!  You speak in such a sweet voice, which is like milk and honey.  When Yama gets angry
and tries to send the many branched trident, You should come before me, and I see Your two great
feet, which are not seen even by Vishnu, Brahma and Vedas.  You should also come before me showing
Your two great hands that wear chank bangles.   (You should thus come before me and save me.)

contd.,

Arunachala Siva.     

6990
31.  I am of the form of eternal joy.  I am absolutely untainted only.  I am of the form of consciousness.
This is the rare homa.

32.  I am not of the form of anything in the least. I am not.  I am not He.  I am of the form divested of
activity.  This is the rare homa.

33.  I am not a part.  I am not a shadow.  I am not the mind, nor the senses.  I am neither intellect
nor the oscillation. This is the rare homa.

34. I am not of the form of body etc., I am devoid of triad etc., I am not of the form of waking and
dream. This is the rare homa.

35.  I have no listening, reflection and one pointed absorption.  I have not a whit to contemplate within.
This is the rare homa.

36, 37. The existence of mind is unreal. Any form of intellect is unreal.  Know that the ego is unreal.
The triad of time is unreal.  The triad of qualities is ever unreal.  This is the rare homa.

contd.,

Arunachala Siva.
   
     

Pages: 1 ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 [466] 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... 2971