Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 [461] 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... 2976
6901
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 12, 2016, 08:48:10 AM »
Verse  783:அத்தி ருப்பதி கத்தினை
    அமர்ந்துகொண் டருளி
மைத்த வெங்கடு மிடற்றுநள்
    ளாறரை வணங்கி
மெய்த்த நற்றிரு ஏட்டினைக்
    கழற்றிமெய்ம் மகிழ்ந்து
கைத்த லத்திடைக் கொண்டனர்
    கவுணியர் தலைவர்.


The chief of the Kauniyas contemplated the divine decade;
He adored the Lord whose throat holds the dark
And cruel venom, and who presides over Nallaaru;
He removed the leaf from the scroll
And held it joyously in his hand.   

Arunachala Siva.

6902
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 12, 2016, 08:44:46 AM »
Verse  782:


சாற்று மெய்ப்பொருள் தருந்திரு
    முறையினைத் தாமே
நீற்று வண்கையால் மறித்தலும்
    வந்துநேர்ந் துளதால்
நாற்ற டம்புயத் தண்ணலார்
    மருவுநள் ளாறு
போற்றும் அப்பதிகம் போக
    மார்த்தபூண் முலையாள்.With his bounteous hands adorned with the holy ash,
He himself opened the divine scroll that would confer
The sought-after truth, when invoked;
It opened at the leaf containing the decade
That hails the Lord of the four great arms, enshrined
In Tirunallaaru; it began with the words:
"Bhogam aartha poonn Mulaiyaall?"*

*(Padigam 1. Decade 49).

Arunachala Siva.

6903
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: August 12, 2016, 07:24:17 AM »

The need for chanting God's name is that it will always
be with us, become part of our thought, so that at death
he can chant that name and attain liberation.  Unless
one constantly practices the chanting during his healthy
years, it may be difficult.  Nammazhwar is noted for
such splendid songs.  One fellow had three sons.  They
and his wife were standing near the death bed.  The
wife says: Please say Narayana.  The old hag says: Please
wait.  He calls the first son to go and collect the dues from
a neigbour!  The wife says: Narayana.  That chap says:
Wait.  He calls the second son to go and pick up the rice
bags from the godown since it might rain!  The wife pursues
"Please say Narayana."  He calls the third son for some other
job.  Yama said:  "I gave you three chances.  You did not
listen.  Now let me do my job."  The old fellow died!

Arunachala Siva.

6904


A vistor came to the Asramam on 10.2.1946 with a book
called Sri Ramanopakhyanam.  His name was Thangavelu
Nadar.  Bhagavan Ramana told Devaraja Mudaliar that it
was not about anything about His teachings but the one
which contained some stanzas found in some Nadi horscope
of Bhagavan Ramana, with notes and commentaries of another
gentleman who was then editing a Tamil paper.  Bhagavan
added that besides this version, some other Nadi version of
Bhagavan's horoscope have been traced and sent to the
Asramam by different devotees.  Bhagavan Ramana added
that there were various people in the country who claimed
to have various Nadis.  We don't know whether they are
correct or not.  This Thangavelu Nadar was originally from
Kumbakonam.  There also used to be one Swami at Tindivanam. 
When anyone went to him, he used to tell them:  "You must go
and have darshan of Ramana Maharshi, at such and such time, on
such and such date."  This gentleman's name is also indicated in the
Nadi horoscope and they used to come here and tell me about it!

(Source:  Day by Day, Devaraja Mudaliar.)

Arunachala Siva.

6905
Verse  2:துடியேர் இடுகிடைத்
    தூய்மொழியார் தோள்நசையால்
செடியேறு தீமைகள்
    எத்தனையுஞ் செய்திடினும்
முடியேன் பிறவேன்
    எனைத்தனதாள் முயங்குவித்த
அடியேன் குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே. The splendorous God of Thillai had caused me ? His servitor ?,
to get merged with His feet.
So,
even if I,
Out of passion for the arms of damsels of sweet speech Whose waists are slender,
hand drum -like and beautiful,
Commit evil deeds galore which augment my sins I will suffer neither death nor birth.

contd.,

Arunachala Siva.

6906
Kulap Pathu - Heckling due to the continuous anubhava of Siva.

Verse  1:

ஓடுங் கவந்தியுமே
    உறவென்றிட் டுள்கசிந்து
தேடும் பொருளுஞ்
    சிவன்கழலே எனத்தெளிந்து
கூடும் உயிருங்
    குமண்டையிடக் குனித்தடியேன்
ஆடுங் குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே.Thinking that only the begging-bowl and the loin-cloth are my possessions,
inly melting and getting convinced clearly that the ankleted feet of Siva alone
constitute the object of my quest,
I hold fast the resplendently dancing God of Thillai.
I,
the servitor,
So bend and dance even as my life and its nest -,
The body ?,
wobble in ecstasy.

contd.,

Arunachala Siva.6907
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: August 11, 2016, 10:52:02 AM »
Verse  97:


97: ஆதித்தன், அம்புலி, அங்கி குபேரன், அமரர்தம் கோன்,
போதிற் பிரமன் புராரி, முராரி பொதியமுனி,
காதிப் பொருபடைக் கந்தன், கணபதி, காமன் முதல்
சாதித்த புண்ணியர் எண்ணிலர் போற்றுவர், தையலையே.

என்னுடைய அன்னை அபிராமியை, புண்ணியம் பல செய்து, அவற்றின் பயனையும் அடைந்த சூரியன், சந்திரன், அக்கினி, குபேரன், தேவர்களின் தலைவன் இந்திரன், தாமரை மலரில் உதித்த பிரம்மன், முப்புரங்களை எரித்த சிவபெருமான், முரனைத் தண்டித்த திருமால், பொதியமலை முனியாகிய அகத்தியர், கொன்று போர் புரியும் கந்தன், கணபதி, மன்மதன் முதலாகிய எண்ணற்ற தேவர்கள் அனைவரும் போற்றித் துதிப்பர்.

My Mother Abhirami has been worshipped by many as they had done several merits.  They are
Sun god, Moon god, Agni, Kubera, the head of devas viz., Indra, Brahma who was born on a lotus
flower, Siva who burnt the Tripura, Vishnu who punished Muran, the yogi of Podigai mountain, that is,
Agasthya, Skanda who killed several asuras, Ganapati and Manmatha and countless devas.  These all
prayed to Abhirami and praised Her valor.

contd.,

Arunachala Siva.       

6908
37.  I have nothing in  the least to say.  I have not even a faint sound to hear.  I have nothing at all
to brood upon.  Such a one is called a Jivanmukta.

38.  I have not even an iota of the enjoyable.  I have not even a whit to meditate upon.  I have nothing
to be remembered whatsoever. Such a one is called a Jivanmukta.

39.  I have no enjoyment.  I have no disease.  I have no yoga.  I have no merging -- none of all these.
The one who is settled thus is called a Jivanmukta.

40.  I have no existence.  I have no deterioration. I have no superimposition.  The one who is fixed
thus is called a Jivanmukta.

41. There is nothing that is superimposed for me.  Refutation is not for me.  Whatever there is as I,
I have none.  Such a one is called a Jivanmuukta.

42.  I have no sanctification.  I have no purification.  Neither do I have one nor do I have many.
I have no past.  I have no work.  Such a one is called a Jivanmukta.

43. 'Who am I?' I have none of it.  I have no 'this' either. 'Not another' is not for me.  I have no
'oneself'.  I have nothing whatsoever.  I have no settlement.  Such a one is called a Jivanmukta.

contd.,

Arunachala Siva       

6909
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 11, 2016, 09:11:05 AM »
Verse  781:


செங்கண் ஏற்றவ ரேபொருள்
    என்றுதாம் தெரித்த
பொங்கி சைத்திருப் பதிகநன்
    முறையினைப் போற்றி
எங்கள் நாதனே பரம்பொருள்
    எனத்தொழு தெடுத்தே
அங்கை யால்முடி மிசைக்கொண்டு
    காப்புநாண் அவிழ்த்தார்.He hailed the scroll of divine decades
Of swelling music through which he had preached thus:
"The Lord-Rider of the red-eyed Bull is the True Ens."
He bowed before it, and affirmed thus:
"Our Lord is the Supreme Ens." Then he lifted it
Onto his crown, and untied it.


Arunachala Siva.

6910
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 11, 2016, 09:08:22 AM »
Verse  780:


ஏய மாந்தரும் இந்தனங்
    குறைத்துடன் அடுக்கித்
தீய மைத்தலும் சிகைவிடு
    புகைஒழிந்து எழுந்து
காயும் வெவ்வழற் கடவுளும்
    படரொளி காட்ட
ஆயும் முத்தமிழ் விரகரும்
    அணையவந் தருளி.The servants thus commanded, chopped off firewood,
Piled it up and set fire to it; smoke rose
Like a tuft
(of hair) and after a time ceased;
The god of puissant fire blazed in splendor;
The Adept of threefold Tamizh came near unto it.

Arunachala Siva.

6911
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 11, 2016, 09:05:47 AM »
Verse  779:


அப்ப டிக்கெதிர் அமணரும்
    அணைந்துறும் அளவில்
ஒப்பில் வண்புகழ்ச் சண்பையர்
    காவலர் உரையால்
செப்ப ருந்திறல் மன்னனும்
    திருந்தவை முன்னர்
வெப்பு றுந்தழல் அமைக்கென
    வினைஞரை விடுத்தான்.


When the Samanas accepted it and fore-gathered,
Graced by the Prince of Sanbai of peerless
And bounteous glory, the ineffably puissant king said:
"Let fire rage here in this perfect assembly."
Thus he bade the servants.

Arunachala Siva.   

6912
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 11, 2016, 09:03:05 AM »
Verse  778:என்றபோது மன்னன்ஒன்
    றியம்புமுன்பு பிள்ளையார்
நன்றுநீ ருரைத்தவாறு
    நாடுதீயி லேடுதான்
வென்றிடிற் பொருட்கருத்து
    மெய்ம்மையாவ தென்றிரேல்
வன்றனிக்கை யானைமன்னன்
    முன்புவம்மின் என்றனர்.


When they spoke thus, even before the king would
Speak anything, the godly child said:
"Nobly spoken! If you affirm that the palm-leaf
Remains unburnt, thus asserting its victory,
And that what is inscribed therein is the truth
Of the faith, well, come to the presence of the king--
Verily a tusker with a trunk unique--,
(Prepared for the ordeal)."

Arunachala Siva.


6913
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 11, 2016, 09:00:24 AM »
Verse  777:என்னவாது செய்வதென்
    றுரைத்ததே வினாவெனாச்
சொன்னவா சகந்தொடங்கி
    ஏடுகொண்டு சூழ்ச்சியால்
மன்னுதம் பொருட்கருத்தின்
    வாய்மைதீட்டி மாட்டினால்
வெந்நெருப்பின் வேவுறாமை
    வெற்றியாவ தென்றனர்.When the king said: "In what way can you
Now challenge?" the Samanas taking
The rhetorical question literally, and pursuing
Their former words, said: "If the truth
Of the faith is inscribed on a palm-leaf,
And if it burns not when thrown into the raging fire,
That then proclaims the triumph."

Arunachala Siva.

6914
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 11, 2016, 08:57:44 AM »
Verse  776:


என்றுவாது கூறலும்
    இருந்ததென்னர் மன்னனும்
கன்றிஎன் உடம்பொடுங்க
    வெப்புநோய் கவர்ந்தபோ
தொன்றும்அங் கொழித்திலீர்கள்
    என்னவா துமக்குஎனச்
சென்றுபின்னும் முன்னும்நின்று
    சில்லிவாயர் சொல்லுவார்.
When they spoke thus, the king of the southern realm
Said: "When the raging fever singed and shrank
My body you could not cure it at all; in what way
Can you now challenge?" Thus questioned, the Samanas
Whose mouths were but orifices, came before
And behind the king and spoke out their thought.

Arunachala Siva.

6915
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 11, 2016, 08:54:37 AM »
Verse  775:


பிள்ளையாரும் உங்கள்வாய்மை
    பேசுமின்கள் என்றலும்
தள்ளுநீர்மை யார்கள்வேறு
    தர்க்கவாதி னுத்தரம்
கொள்ளும் வென்றிஅன்றியே
    குறித்தகொள்கை உண்மைதான்
உள்ளவாறு கட்புலத்தில்
    உய்ப்பதென்ன ஒட்டினார்.

Then the godly child spoke to them thus:
"Speak out the truths of your faith."
Thus told the Samanas forsaken by truth, said:
"We challenge you not to a disputation
Of questions and answers; it is but meet
That the truth of the respective faiths be
Demonstrated by ocular proof."

Arunachala Siva.

   


Pages: 1 ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 [461] 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... 2976