Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 3200
691
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 09, 2019, 07:14:00 AM »
Verse  4:

நாத்தான் தன்திற மேதிறம் பாது
    நண்ணிஅண் ணித்தமு தம்பொதிந் தூறும்
ஆத்தா னைஅடி யேன்றனக் கென்றும்
    அளவிறந் தபஃ றேவர்கள் போற்றும்
சோத்தா னைச்சுடர் மூன்றிலும் ஒன்றித்
    துருவி மால்பிர மன்னறி யாத
மாத்தா னைமாத் தெனக்குவைத் தானை
    வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே.

My superior god who tastes sweet springing like the nectar that is concealed, approaching him with my tongue now swerving from the path to praise him, at all times, who accept expression of a salutation from inferiors viz., numerous Devas, being united in all the three lights; the sun, the moon and the fire who has the greatness of being unknown to, Vishnu and Brahma, though they searched for him,
who conferred on me the honor of being his friend PP: (Sundarar is known by the title of Tampiraṉ Thozhar  vide Periyapurāṇam, Taṭuttu Aṭkoṇṭa Purāṇam, verses, 127-129.)
See 1st verse.

Arunachala Siva.


692
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 08, 2019, 11:18:31 AM »
Verse  3:

ஆழிய னாய்அகன் றேஉயர்ந் தானை
    ஆதிஅந் தம்பணி வார்க்கணி யானைக்
கூழைய ராகிப்பொய் யேகுடி யோம்பிக்
    குழைந்து மெய்யடி யார்குழுப் பெய்யும்
வாழியர்க் கேவழு வாநெறி காட்டி
    மறுபிறப் பென்னை மாசறுத் தானை
மாழையொண் கண்உமை யைமகிழ்ந் தானை
    வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே.

Siva being deep being wide, and being big,  who is near at hand to those who bow to him from the time of birth till death, realizing one's duties, running the family as if they are attached to it, without really being attached, only to those who lead a life mixing with the group of sincere devotees who are tender at heart, showing them the path to perform service without fault, who completely destroyed the blemish which is the cause for re-birth, who rejoiced to be united with Uma who has bright eyes like the tender mango cut into two.
See 1st verse.

Arunachala Siva.693
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 08, 2019, 11:12:31 AM »
Verse  2:

பல்லடி யார்பணிக் குப்பரி வானைப்
    பாடிஆ டும்பத்தர்க் கன்புடை யானைச்
செல்லடி யேநெருங் கித்திறம் பாது
    சேர்ந்தவர்க் கேசித்தி முத்திசெய் வானை
நல்லடி யார்மனத் தெய்ப்பினில் வைப்பை
    நான்உறு குறைஅறிந் தருள்புரி வானை
வல்லடி யார்மனத் திச்சையு ளானை
    வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே.

Siva who is affectionate towards the services of many devotees, who loves the pious people who sing and dance out of ecstasy, who grants salvation and eight kinds of miraculous power only to those who have approached him without going astray from the path prescribed to reach him, who is like the wealth that is laid to be of use in times of adversity in the minds of good devotees, who fulfills my wants knowing them well, who desires to stay in the minds of learned devotees.
See 1st verse.

Arunachala Siva.

694
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 08, 2019, 07:19:12 AM »
Tiru Valivalam:

Verse 1:


ஊனங் கத்துயிர்ப் பாய்உல கெல்லாம்
    ஓங்கா ரத்துரு வாகிநின் றானை
வானங் கைத்தவர்க் கும்அளப் பரிய
    வள்ள லைஅடி யார்கள்தம் உள்ளத்
தேனங் கைத்தமு தாகியுள் ளூறுந்
    தேச னைத்திளைத் தற்கினி யானை
மானங் கைத்தலத் தேந்தவல் லானை
    வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே.

Siva being the breath in the body made of flesh, who is the form of Omkāram for all the worlds, the god of unbounded liberality who is difficult to be measured by the logical modes of proof even for people who have disliked heaven who is the divine light, who springs like the nectar, in the mind making even the sweet honey to taste bitter, in the hearts of devotees who is sweet to enjoy unceasingly, who is capable of holding a deer in the hand.  I saw after coming to Valivalam.

Arunachala Siva.

695
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 08, 2019, 07:12:42 AM »
Verse  5:


ஒக்க முப்புரம் ஓங்கெரி தூவ
    உன்னை உன்னிய மூவர்நின் சரணம்
புக்கு மற்றவர் பொன்னுல காளப்
    புகழி னால்அருள் ஈந்தமை யறிந்து
மிக்க நின்கழ லேதொழு தரற்றி
    வேதி யாஆதி மூர்த்திநின் அரையில்
அக்க ணிந்தஎம் மானுனை யடைந்தேன்
    ஆவ டுதுறை ஆதிஎம் மானே.

See 1st verse.
When the blazing fire was raging over the three cities at the same time,
the three demons who fixed their thoughts on you, when they took refuge in your feet, knowing that you granted them rule over the heaven in a manner worthy of praise, crying aloud worshipping your superior feet themselves and nothing else, Siva who chants the Vedas. The god who assumed a form and the origin of the world!
Our master who adorned your waist with chank-beads!
I approached you as my refuge please admit me to your grace.

Padigam (only 5 verses) of Tiru Avaduturai completed.

Arunachala Siva.

696
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 08, 2019, 07:08:41 AM »
Verse  4:


வீரத் தால்ஒரு வேடுவ னாகி
    விசைத்தொர் கேழலைத் துரந்துசென் [ றணைந்து
போரைத் தான்விச யன்றனக் கன்பாய்ப்
    புரிந்து வான்படை கொடுத்தல்கண் டடியேன்
வாரத் தால்உன நாமங்கள் பரவி
    வழிபட் டுன்திற மேநினைந் துருகி
ஆர்வத் தோடும்வந் தடியிணை அடைந்தேன்
    ஆவ டுதுறை ஆதிஎம் மானே.


See 1st verse.
Assuming the form of a hunter, approaching Arjuna, by chasing a pig, strongly and bravely, having fought with Arjuna with love towards him, having learnt that you gave him a superior weapon, I, your slave, worshipping you by uttering your many names with devotion and my heart melting thinking of the many acts of your grace.
I approached your feet with affection, please admit me to your grace.

Arunachala Siva.

697
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 08, 2019, 07:02:53 AM »
Verse 3:


திகழும் மாலவன் ஆயிர மலரால்
    ஏத்து வான்ஒரு நீள்மலர் குறையப்
புகழி னால்அவன் கண்ணிடந் திடலும்
    புரிந்து சக்கரங் கொடுத்தல்கண் டடியேன்
திகழு நின்திருப் பாதங்கள் பரவித்
    தேவ தேவநின் திறம்பல பிதற்றி
அகழும் வல்வினைக் கஞ்சிவந் தடைந்தேன்
    ஆவ டுதுறை ஆதிஎம் மானே.

See 1st verse.
Siva superior to other deities!
Beautiful Vishnu, who was worshipping you daily with one thousand lotus flowers,
when one long flower was wanting, with a resolute mind fit to be praised,
as soon as he laid his eye on your feet scooping it out.
On learning that you gave him a discus, pleased with it.
I, your slave, praising your shining feet, prattling your different acts of grace,
being afraid of the irresistible Karmas which make me removed from my position and make me wander, without a permanent footing.  I approached you coming to you as my refuge.  Please admit me to your grace.

NOTE_The story of Siva granting a discus to Vishnu has been fully dealt with parallel quotations from Tēvāram itself and Tiruvāchakam, previously.

Arunachala Siva.

698
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 07, 2019, 11:51:32 AM »
Verse  2:

தெருண்ட வாயிடை நூல்கொண்டு சிலந்தி
    சித்திரப் பந்தர் சிக்கென இயற்றச்
சுருண்ட செஞ்சடை யாய்அது தன்னைச்
    சோழ னாக்கிய தொடர்ச்சிகண் டடியேன்
புரண்டு வீழ்ந்துநின் பொன்மலர்ப் பாதம்
    போற்றி போற்றியென் றன்பொடு புலம்பி
அரண்டென் மேல்வினைக் கஞ்சிவந் தடைந்தேன்
    ஆவ டுதுறை ஆதிஎம் மானே.

The spider with clear knowledge, with the help of the web from its mouth,
spun firmly a beautiful Panda,l the Lord with curly red matted locks!
Having learnt the connection of your grace in causing it to be born as Kōccheṅkaṭ Chōzhaṉ, I, your slave, falling and rolling at your beautiful lotus feet
and crying out with love, praying,"Let your beautiful lotus feet protect me always!"
being terrified, I approached you being afraid of the Karmas yet to be done by me please admit me to your grace.

Arunachala Siva.

699
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 07, 2019, 11:45:04 AM »
Tiru Avatuthurai:

Verse  1:


மறைய வன்ஒரு மாணிவந் தடைய
    வார மாய்அவன் ஆருயிர் நிறுத்தக்
கறைகொள் வேலுடைக் காலனைக் காலாற்
    கடந்த காரணங் கண்டுகண் டடியேன்
இறைவன் எம்பெரு மான்என் றெப்போதும்
    ஏத்தி ஏத்திநின் றஞ்சலி செய்துன்
அறைகொள் சேவடிக் கன்பொடும் அடைந்தேன்
    ஆவ டுதுறை ஆதிஎம் மானே.


Our master who is the origin of all things and who is in Āvaṭutuṟai!
When a Brahmin bachelor approached you with love, for protection,
in order to save his precious life, having understood many times your grace in destroying the god of death who has blood-stained trident, your slave.
standing by joining both hands and raising them in worship and praising always saying, my father who pervades everything! Our master!
I approached your lotus-feet in which anklets are sounding, please admit me to your grace.
See 1st verse.


Arunachala Siva.


700
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 07, 2019, 11:37:57 AM »
Verse 7:


கோடு நான்குடைக் குஞ்சரங் குலுங்க
    நலங்கொள் பாதம்நின் றேத்திய பொழுதே
பீடு விண்மிசைப் பெருமையும் பெற்ற
    பெற்றி கேட்டுநின் பொற்கழ லடைந்தேன்
பேடை மஞ்ஞையும் பிணைகளின் கன்றும்
    பிள்ளைக் கிள்ளையும் எனப்பிறை நுதலார்
நீடு மாடங்கள் மாளிகை தோறு
    நிலவு தென்றிரு நின்றியூ ரானே.

In every mansion of high storeys, God in beautiful Tiruniṉṟiyūr, where the ladies whose forehead can be compared to the crescent moon, stay like the female peacock, young ones of deer and young parrots!  As soon as the elephant with four tusks worshipped your feet standing before you when its body trembled with devotion,
on hearing that it got its former body and the greatness of living in heaven. I approached you feet as precious as gold, please accept me. 

Padigam (only 7 verses) of Tiruninriyur completed.

Arunachala Siva.

701
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 07, 2019, 11:30:22 AM »
Verse  6:


காது பொத்தரைக் கின்னரர் உழுவை
    கடிக்கும் பன்னகம் பிடிப்பருஞ் சீயம்
கோதில் மாதவர் குழுவுடன் கேட்பக்
    கோல ஆல்நிழற் கீழறம் பகர
வேதஞ் செய்தவர் எய்திய இன்பம்
    யானுங் கேட்டுநின் இணையடி யடைந்தேன்
நீதி வேதியர் நிறைபுக ழுலகில்
    நிலவு தென்றிரு நின்றியூ ரானே.

God in Tiruniṉṟyūr, where the fame due to the Brahmins of right conduct being full, is eminent in this world! Kiṉṉarar, (a division of the eighteen celestial beings), tiger.
the cobra that bites with its fangs, lion which is very difficult to catch, to listen along with the group of big and blemish-less sages.  To the sages whose ears were bored through by hearing words of wisdom, when you expounded Dharma under the shade of the beautiful banyan tree, I too heard of the happiness they derived by writing Vedas  according to their own light. I reached your two feet. Please accept me.
When the four sages heard the four-fold objects of life from Siva, they expounded them to the world, by means of Vēdas for which they are authors.

Arunachala Siva.

702
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 07, 2019, 11:23:01 AM »
Verse  5:

வந்தொர் இந்திரன் வழிபட மகிழ்ந்து
    வான நாடுநீ யாள்கென அருளிச்
சந்தி மூன்றிலுந் தாபர நிறுத்திச்
    சகளி செய்திறைஞ் சகத்தியன் றனக்குச்
சிந்து மாமணி யணிதிருப் பொதியிற்
    சேர்வு நல்கிய செல்வங்கண் டடைந்தேன்
செந்தண் மாமலர்த் திருமகள் மருவுஞ்
    செல்வத் தென்றிரு நின்றியூ ரானே.

God in beautiful Tiruniṉṟiyūr of wealth where Lakshmi, the goddess of wealth, dwells in the cool and big red-lotus! You granted the heaven saying, "you rule over that", when a certain Indra came to the earth and worshipped you, being pleased with that,
installing the Sivaliṅgam in the morning, noon and evening.  When Agasthyar, who worshipped you with the thirty-two features, knowing that you granted the flourishing state, the abode of beautiful Podhigai, which is adorned by the big precious stones scattered by the mountain, streams I came to you please accept me.

Arunachala Siva.


703
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 07, 2019, 07:09:46 AM »
Verse  4:


இரவி நீள்சுடர் எழுவதன் முன்னம்
    எழுந்து தன்முலைக் கலசங்க ளேந்திச்
சுரபி பால்சொரிந் தாட்டிநின் பாதந்
    தொடர்ந்த வார்த்தை திடம்படக் கேட்டுப்
பரவி யுள்கிவன் பாசத்தை யறுத்துப்
    பரம வந்துநுன் பாதத்தை யடைந்தேன்
நிரவி நித்திலம் அத்தகு செம்பொன்
    அளிக்குந் தென்றிரு நின்றியூ ரானே.

God in beautiful Tiruniṉṟiyūr, which gives pearls and gold which has equal value as pearls!  Supreme Being! Before the long rays of the sun begin to rise high in the sky,
a cow, (some are of the opinion that it is Kāmadhēṉu, the celestial cow.)
having woken up from sleep, holding high the pots which are its udder,
poured its milk and bathed you, having heard with certainty the story of its having reached your feet, thinking of your feet, praising them and cutting as under the strong attachments, came all the way and approached your feet.  Please accept me.

Arunachala Siva.

704
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 07, 2019, 07:05:05 AM »
Verse 3:


மொய்த்த சீர்முந்நூற் றறுபது வேலி
    மூன்று நூறுவே தியரொடு நுனக்கு
ஒத்த பொன்மணிக் கலசங்க ளேந்தி
    ஓங்கு நின்றியூ ரென்றுனக் களிப்பப்
பத்தி செய்தவப் பரசுரா மற்குப்
    பாதங் காட்டிய நீதிகண் டடைந்தேன்
சித்தர் வானவர் தானவர் வணங்குஞ்
    செல்வத் தென்றிரு நின்றியூ ரானே.

God who dwells in the beautiful and wealthy Tiruniṉṟiyūr where, mystics, celestial beings and demons worship you!  When Parasurāmaṉ offered three hundred and sixty Vēlis of land, pouring water from the golden vessels fitting your greatness, by naming it as prospering Niṉṟiyur, to you and three hundred Brahmins of great fame, I reached your feet seeing your nature when you showed your feet to that Parasurāmaṉ who was devoted to you. Please admit me into your grace

Arunachala Siva.

705
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 06, 2019, 10:34:35 AM »
Verse 2:


அணிகொ ளாடையம் பூணணி மாலை
    யமுது செய்தமு தம்பெறு சண்டி
இணைகொள் ஏழெழு நூறிரும் பனுவல்
    ஈன்ற வன்திரு நாவினுக் கரையன்
கணைகொள் கண்ணப்பன் என்றிவர் பெற்ற
    காதல் இன்னருள் ஆதரித் தடைந்தேன்
திணைகொள் செந்தமிழ் பைங்கிளி தெரியுஞ்
    செல்வத் தென்றிரு நின்றியூ ரானே.

God in beautiful Tiru Niṉṟiyūr which has wealth and where the green parrots speak chaste Tamiḻ which has the unique classification of Tiṇai, having learnt them by hearing!  Chandikeswara, who received the beautiful cloth worn by Siva, beautiful ornaments, garlands, worn by him, and food that was offered to god ad partaken by him,  Tirunāvukkaraiyaṉ who gave to the Saiva world four thousand and nine hundred verses which are equal in eminence to themselves, I reached your feet desiring the sweet grace which these people including Kaṇṇappaṉ who had an arrow in his hand, received as a result of their devotion. Please admit me also into your grace.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 3200