Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 3091
691
Padigam on Koil - Chidambaram:

Verse  1:

மங்குல் மதிதவழும் மாட வீதி
    மயிலாப்பி லுள்ளார் மருக லுள்ளார்
கொங்கிற் கொடுமுடியார் குற்றா லத்தார்
    குடமூக்கி லுள்ளார்போய்க் கொள்ளம் பூதூர்த்
தங்குமிட மறியார் சால நாளார்
    தருமபுரத் துள்ளார் தக்க ளூரார்
பொங்குவெண் ணீறணிந்து பூதஞ் சூழப்
    புலியூர்ச்சிற் றம்பலமே புக்கார் தாமே.

He abides at Mayilaappu in the crest of whose lofty streets the moon sails amidst clouds.  He dwells at Marukal.  He is of Kodumudi in Kongu, of Kutralam and Kudamookku.  Arriving at Kollampoodur he searched for a fit residence.  He abode at Dharmapuram for many days. He is of Takkaloor.  Adorning Himself with the bright and white holy ash and circled by the Bhootha-Hosts, he made his entry into Puliyur Chitrambalam only.

Arunachala Siva.

692
Verse 10:


காரொளிய திருமேனிச் செங்கண் மாலுங்
    கடிக்கமலத் திருந்தவனுங் காணா வண்ணம்
சீரொளிய தழற்பிழம்பாய் நின்ற தொல்லைத்
    திகழொளியைச் சிந்தைதனை மயக்கந் தீர்க்கும்
ஏரொளியை இருநிலனும் விசும்பும் விண்ணும்
    ஏழுலகுங் கடந்தண்டத் தப்பால் நின்ற
பேரொளியைப் பெரும்பற்றப் புலியூ ரானைப்
    பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளே.

He is the hoary and abiding Light that stood a column of glorious flame beyond the ken of the darkly-bright and red-eyed Vishnu and the one ensconced on the fragrant lotus. He is the Light beautiful that sets at nought bewilderment. He is the Light infinite that abides beyond the extensive earth,  the seven worlds, the ether and the heavens.  He is of Perumpatra-p-Puliyur.  Waste indeed are the days unspent in His praise.

Padigam on Chidambaram completed.

Arunachala Siva.

693
Verse 9:

முற்றாத பால்மதியஞ் சூடி னானை
    மூவுலகுந் தானாய முதல்வன் தன்னைச்
செற்றார்கள் புரமூன்றுஞ் செற்றான் தன்னைத்
    திகழொளியை மரகதத்தைத் தேனைப் பாலைக்
குற்றாலத் தமர்ந்துறையுங் குழகன் தன்னைக்
    கூத்தாட வல்லானைக் கோனை ஞானம்
பெற்றானைப் பெரும்பற்றப் புலியூ ரானைப்
    பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளே.


He is the One that wears the young, milk-white crescent moon. He is the primal One who is all the three worlds.  He is the destroyer of the triple,  hostile citadels.
He is the abiding Light, the Emerald, the honey and the milk.  He is the beauteous One that presides over Kutralam.  He is the Dancer, the King,  the God of Gnosis.
He is of Perumpatra-p-Puliyur. Waste indeed are the days unspent in His praise.

Arunachala Siva.

694
Verse  8:

காரானை யீருரிவைப் போர்வை யானைக்
    காமருபூங் கச்சியே கம்பன் தன்னை
ஆரேனும் அடியவர்கட் கணியான் தன்னை
    அமரர்களுக் கறிவரிய அளவி லானைப்
பாரோரும் விண்ணோரும் பணிய நட்டம்
    பயில்கின்ற பரஞ்சுடரைப் பரனை எண்ணில்
பேரானைப் பெரும்பற்றப் புலியூ ரானைப்
    பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளே.


He is mantled in the elephant of the dark tusker.  He is Ekamban of lovely Kanchi damasked with flowers.  He is easy of access to his servitors--whoever they be;
He is the infinite one unknown to the celestial beings. He is the Light of the Empyrean who enacts the dance. Whilst the earth-born and the heaven-dwellers adore him,
his names are legion. He is of Perumpatra-p-Puliyur.  Waste indeed are the days unspent in His praise.

Arunachala Siva.

695
Verse 7:

வரும்பயனை எழுநரம்பி னோசை யானை
    வரைசிலையா வானவர்கள் முயன்ற வாளி
அரும்பயஞ்செ யவுணர்புர மெரியக் கோத்த
    அம்மானை அலைகடல்நஞ் சயின்றான் தன்னைச்
சுரும்பமருங் குழல்மடவார் கடைக்கண் நோக்கில்
    துளங்காத சிந்தையராய்த் துறந்தோ ருள்ளப்
பெரும்பயனைப் பெரும்பற்றப் புலியூ ரானைப்
    பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளே.


He is the fruit and the melody of the strummed strings.  He is the great God that fixed the dart wrought of the celestial beings to his mow of Mountain and set ablaze the citadels of the gruesome and fearsome demons.  He is the One that ate the venom of the billowy sea. He is the great fruit of the renunciates  who are unaffected by the look of damsels whose locks are buzzed by bees.  He is of Perumpatra-p-Puliyur.
Waste is the indeed are the days unspent in his praise.

Arunachala Siva.


696
Verse  6:

கரும்பமரும் மொழிமடவாள் பங்கன் தன்னைக்
    கனவயிரக் குன்றனைய காட்சி யானை
அரும்பமரும் பூங்கொன்றைத் தாரான் தன்னை
    அருமறையோ டாறங்க மாயி னானைச்
சுரும்பமருங் கடிபொழில்கள் சூழ்தென் னாரூர்ச்
    சுடர்க்கொழுந்தைத் துளக்கில்லா விளக்கை மிக்க
பெரும்பொருளைப் பெரும்பற்றப் புலியூ ரானைப்
    பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளே.


He is concorporate with Her whose words are nectarean like the sugarcane;
He is a hill of dazzling diamond.  He wears a wreath of Konrai flowers.  It is he who is the rare Vedas and their six Angas.  He is the bright-rayed flame of southern Aarur. Girt with fragrant groves where bees buzz.  He is the unwavering lamp of Light,
The Ens Entium.  He is of Perumpatra-p-Puliyur.Waste indeed are the days unspent in his praise.

Arunachala Siva.

697
Verse 5:

அருந்துணையை அடியார்தம் அல்லல் தீர்க்கும்
    அருமருந்தை அகன்ஞாலத் தகத்துள் தோன்றி
வருந்துணையுஞ் சுற்றமும் பற்றும் விட்டு
    வான்புலன்கள் அகத்தடக்கி மடவா ரோடும்
பொருந்தணைமேல் வரும்பயனைப் போக மாற்றிப்
    பொதுநீக்கித் தனைநினைய வல்லோர்க் கென்றும்
பெருந்துணையைப் பெரும்பற்றப் புலியூ ரானைப்
    பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளே.

He is the peerless support,  the god that solves the troubles of all his servitors, who have inside controlled and quelled the great senses. Those who have done away with the help of friends and kins that had taken birth in this wide world, who have given up attachment also and who have forsaken the pleasure, yielded by buxom belles in wondrous beds.  To such that are endowed with the valiance to think wholly, solely and exclusively on him, he indeed is the supreme help. He is of Perumpatra-p-Puliyur.
Waste indeed are the days unspent in his praise.

Arunachala Siva.

698
Verse  4:


அருந்தவர்கள் தொழுதேத்தும் அப்பன் தன்னை
    அமரர்கள்தம் பெருமானை அரனை மூவா
மருந்தமரர்க் கருள்புரிந்த மைந்தன் தன்னை
    மறிகடலுங் குலவரையும் மண்ணும் விண்ணும்
திருந்தொளிய தாரகையுந் திசைக ளெட்டுந்
    திரிசுடர்கள் ஓரிரண்டும் பிறவு மாய
பெருந்தகையைப் பெரும்பற்றப் புலியூ ரானைப்
    பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளே.

He is the Father adored and hailed, by rare tapaswis.  He is the Lord of the supernal lords. He is Hara the sustainer. He graced The celestial beings with nectar--the cure for ageing.  He,  the great one is the billowy sea,  the earth-supporting mountain,
the earth,  the sky,  the stars of luminous rays, the eight directions, the moving lights twain and all else also. He is of Perumpatra-p-Puliyur.  Waste indeed are the days unspent in his praise.

Arunachala Siva.

699
Verse  3:


கருமானின் உரியதளே உடையா வீக்கிக்
    கனைகழல்கள் கலந்தொலிப்ப அனல்கை ஏந்தி
வருமானத் திரள்தோள்கள் மட்டித் தாட
    வளர்மதியஞ் சடைக்கணிந்து மானேர் நோக்கி
அருமான வாண்முகத்தா ளமர்ந்து காண
    அமரர்கணம் முடிவணங்க ஆடு கின்ற
பெருமானைப் பெரும்பற்றப் புலியூ ரானைப்
    பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளே.

He is clothed in the flayed hide of the dark tusker.  Flexing his shapely and splendorous shoulders, he,  holding fire, dances, whilst his sounding anklets chime in concord.  He is the Lord that dances adorned with a crescent moon in his matted crest.  She of the glorious and resplendent visage, beholds his dance, seated whilst the celestial beings throng bow with their heads. He is of Perumpatra-p-Puliyur.
Waste indeed are the days unspent in his praise.

Arunachala Siva.


700
Verse  2:

கற்றானைக் கங்கைவார் சடையான் றன்னைக்
    காவிரிசூழ் வலஞ்சுழியுங் கருதி னானை
அற்றார்க்கும் அலந்தார்க்கும் அருள்செய் வானை
    ஆரூரும் புகுவானை அறிந்தோ மன்றே
மற்றாருந் தன்னொப்பா ரில்லா தானை
    வானவர்க ளெப்பொழுதும் வணங்கி ஏத்தப்
பெற்றானைப் பெரும்பற்றப் புலியூ ரானைப்
    பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளே.


He is the Omniscient in whose matted crest the Ganga doth rest. He favors Valanjuzhi girt by the Kaveri.  He deigns to grace the poor and the destitute. He is beyond compare. He is the One hailed and adored by the celestial beings.  Him we have known who abides at Aarur also.  He is of Perumpatra-p-Puliyur.  Waste indeed are the days unspent in His praise.

Arunachala Siva.


701
Sixth Canto of Tevaram, the third canto of Saint Tiru Navukkarasar: 

Koil - Chidambaram:


Verse  1:


அரியானை அந்தணர்தம் சிந்தை யானை
    அருமறையின் அகத்தானை அணுவை யார்க்கும்
தெரியாத தத்துவனைத் தேனைப் பாலைத்
    திகழொளியைத் தேவர்கள்தங் கோனை மற்றைக்
கரியானை நான்முகனைக் கனலைக் காற்றைக்
    கனைகடலைக் குலவரையைக் கலந்து நின்ற
பெரியானைப் பெரும்பற்றப் புலியூ ரானைப்
    பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளே.

He is the rare One.  He abides in the minds of Tillai-Brahmins. He is the core of the rare Vedas.  He is the Atom.  He is the Tattva unknown to any one. He is the Honey,
the Milk,  the self-luminous Light.  He is the King of the celestial lords.  He is the Dark one, the Four-Faced,  the Fire, the Air, the roaring Ocean and the world-supporting Mountain. He, the greatest, is of Perumpatra-p-Puliyur*. Waste indeed are the days unspent in His praise. 

(*Chidambaram - where the Sage Vyagrapadar, the one who came as the four legged
tiger to worship Nataraja.)


Arunachala Siva.

702
Verse  10:


அரக்கன் வல்லரட் டாங்கொழித் தாரருள்
பெருக்கச் செய்த பிரான் பெருந் தன்மையை
அருத்தி செய்தறி யப்பெறு கின்றிலர்
கருத்தி லாக்கய வக்கணத் தோர்களே.


The hosts of low people who do not have the thought of saving themselves, do not know the magnanimity of the master, who granted his rare grace in an abundant measure to the demon, Ravanan, after destroying his mischief of lifting Kailash, when he cherished Siva with love.

General Padigam 100 completed.

The fifth canon of Saint Tiru Navukkarasar completed.

Arunachala Siva.

703
Verse 9:

தாயி னும்நல்ல சங்கர னுக்கன்பர்
ஆய வுள்ளத் தமுதருந் தப்பெறார்
பேயர் பேய்முலை யுண்டுயிர் போக்கிய
மாயன் மாயத்துப் பட்ட மனத்தரே.

People who behave like ghost and whose minds are caught in the dark-complexioned Vishnu who drank the milk from the breasts of Bhūtaṉa, who came in the form of a ghost and made her life lost,  do not have the fortune of enjoying the grace which secretes in the hearts of the devotees who cherish with love Sankaran who is more affectionate than the mother.   

Arunachala Siva.

704
Verse 8:

அருக்கன் பாதம் வணங்குவ ரந்தியில்
அருக்க னாவா னரனுரு வல்லனோ
இருக்கு நான்மறை யீசனை யேதொழும்
கருத்தி னைநினை யார்கன் மனவரே.


People worship the feet of the sun both in the morning and the evening. Is not the sun one of the eight forms of Haran? Stone-hearted people will not understand the idea that the four Vedas, beginning from Rig worship only Siva.

Arunachala Siva.


705
Verse  7:

எரிபெ ருக்குவ ரவ்வெரி யீசன
துருவ ருக்கம தாவ துணர்கிலார்
அரிய யற்கரி யானை யயர்த்துபோய்
நரிவி ருத்தம தாகுவர் நாடரே.


People will maintain and cause to increase fire which is in three different shapes,
they do not realise that fire is one of the eight forms of Siva. People in the country will be equal to the story of the fox, as they completely forget to have a vision of Siva, who is difficult to be seen by Hari and Brahma.  (The story of a fox in Pa?chatāntram is famous.  Tiruttakkadēvar has done a work by name Nariviruttam based upon the story found in the Pa?chatantram.)

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 3091