Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 [460] 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... 3129
6886
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 07, 2016, 10:32:25 AM »
Verse  8:


அறையார்கட லிலங்கைக்கிறை யணிசேர்கயி லாயம்
இறையாரமு னெடுத்தானிரு பதுதோளிற வூன்றி
நிறையார்புனல் நெய்த்தானன்நல் நிகழ்சேவடி பரவக்
கறையார்கதிர் வாளீந்தவர் கழலேத்துதல் கதியே.


The King of Lanka,  surrounded by the roaring sea, pressing down to crush the twenty shoulders of Ravaṇaṉ who lifted the beautiful Kailash with his hands, when he raised the good and red feet of the god in Neyttāṉam which has abundant water, praising the feet of the God who gave a sword having the name of moon is the way to deliverance from future births. (That sword is called Chandirakasam.)

Arunachala Siva.
6887
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 07, 2016, 10:29:06 AM »
Verse 7:


நிழலார்வயல் கமழ்சோலைகள் நிறைகின்றநெய்த் தானத்
தழலானவ னனலங்கையில் ஏந்தியழ காய
கழலானடி நாளுங்கழ லாதேவிட லின்றித்
தொழலாரவர் நாளுந்துய ரின்றித்தொழு வாரே.


Siva, who has the form of fire in Neyttāṉam which is full of fragrant gardens and cool fields, and who holds in the palm fire.  Those who worship unintermittently without running away from the feet of the god who wears beautiful anklets, will worship him always without suffering.

Arunachala Siva.


6888
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 07, 2016, 10:25:26 AM »
Verse  6:

விடையார் கொடி யுடையவ்வணல் வீந்தார்வெளை யெலும்பும்
உடையார்நறு மாலைசடை யுடையாரவர் மேய
புடையேபுனல் பாயும்வயல் பொழில்சூழ்ந்தநெய்த் தானம்
அடையாதவ ரென்றும்அம ருலகம்அடை யாரே.


The god who has a flag on which the form of a bull is drawn, who has the white skeletons of those who died. Those who have not reached Neyttāṉam surrounded by gardens and fields into which water flows everywhere and which is desired by the god who has on his matted locks, fragment garlands, will not reach the heaven of the celestial beings.

Arunachala Siva.

6889
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 07, 2016, 10:21:52 AM »
Verse  5:

நுகராரமொ டேலம்மணி செம்பொன்னுரை யுந்திப்
பகராவரு புனல்காவிரி பரவிப்பணிந் தேத்தும்
நிகரான்மண லிடுதண்கரை நிகழ்வாயநெய்த் தான
நகரானடி யேத்தந்நமை நடலையடை யாவே.

Pushing foam, pure gold, precious stones, cardamon and sandal-wood which is one of the things for enjoyment, Siva with splendor who is praised and bowed by the Kaviri of floods which is supplies to fields. The sufferings will not reach us if we praise the feet of Siva in the city of Neyttāṉam which is on the cool bank where sand is deposited.

Arunachala Siva.6890
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 07, 2016, 10:18:07 AM »
Verse  4:


சுடுநீறணி யண்ணல்சுடர் சூலம்மன லேந்தி
நடுநள்ளிருள் நடமாடிய நம்பன்னுறை யிடமாம்
கடுவாளிள வரவாடுமிழ் கடனஞ்சம துண்டான்
நெடுவாளைகள் குதிகொள்ளுயர் நெய்த்தானமெ னீரே.


The chief who besmears himself with well-burnt holy ash, holding a trident that burns brightly, and fire, the place of the god who danced in the dense darkness of midnight.
Siva who drank the poison which was spat out by the cruel and shining young dancing cobra, Vāsuki) in the ocean. People of this world!  simply utter the name of Neyttāṉam where the long scabbard fish leap.

Arunachala Siva.
 

6891
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 07, 2016, 10:14:14 AM »
Verse 3:


பேயாயின பாடப்பெரு நடமாடிய பெருமான்
வேயாயின தோளிக்கொரு பாகம்மிக வுடையான்
தாயாகிய வுலகங்களை நிலைபேறுசெய் தலைவன்
நேயாடிய பெருமானிடம் நெய்த்தானமெ னீரே.


The god who performed the big dance when numbers of ghosts were singing,
the one who gave one half to a lady whose shoulders are like bamboos.
The chief who placed the worlds on a firm basis in order to become their mother. People of the world! Utter simply the word Neyttāṉam which is the place of the god who bathed in ghee.

Arunachala Siva.6892
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 07, 2016, 10:10:40 AM »
Verse  2:


பறையும்பழி பாவம்படு துயரம் பலதீரும்
பிறையும்புன லரவும்படு சடையெம்பெரு மானூர்
அறையும்புனல் வருகாவிரி யலைசேர்வட கரைமேல்
நிறையும்புனை மடவார்பயில் நெய்த்தானமெ னீரே.


All slander, sins, and suffering will go away. People of the world,  utter simply Neyttāṉam, which is the place of our god who places on his matted hairs, a crescent
moon,  water and a cobra, where ladies, who adorn themselves by the firm adherence to a life of chastity, and which is on the northern bank of the Kaviri
of waves and water that dashes on the banks.


Arunachala Siva.6893
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 07, 2016, 10:07:15 AM »
Tiru Ney Thanam: (nowadays called Thillai Sthanam).

Verse  1:

மையாடிய கண்டன்மலை மகள்பாகம துடையான்
கையாடிய கேடில்கரி யுரிமூடிய வொருவன்
செய்யாடிய குவளைம்மலர் நயனத்தவ ளோடும்
நெய்யாடிய பெருமானிடம் நெய்த்தானமெ னீரே.
Siva,  who has a neck in which there is poison, has on one half the daughter of the mountain. The unequalled one who covered himself with the skin of an elephant of undying fame and whose trunk is swinging.  People of the world!
you simply utter the name, Neyttāṉam which is the abode of the god who bathed in ghee and who is in company with a lady having eyes resembling blue Nelumbo flowers that dance in the fields.

Arunachala Siva.

6894
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 08:36:04 AM »
Verse 34:

கண்டபொழு தேநடுங்கி
    மனங்கலங்கிக் கைதொழுது
கொண்டபெரும் பயத்துடன்
    குறித்தெதிர்சென் றதுகொணர்ந்த
திண்டிறலோன் கைத்தலையிற்
    சடைதெரியப் பார்த்தருளிப்
புண்டரிகத் திருக்கண்ணீர்
    பொழிந்திழியப் புரவலனார்.


Even as he beheld it, he quaked; his mind grew
Bewildered; he folded his hands in adoration;
Borne by the great fear which possessed him, he moved
Toward the head held by the valiant and hardy warrior
And clearly beheld the matted hair;
Tears cascaded from the beauteous lotus-eyes of the king.   

Arunachala Siva.

6895
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 08:33:33 AM »
Verse  33:


மண்ணுக் குயிராம் எனுமன் னவனார்
எண்ணிற் பெருகுந் தலையா வையினும்
நண்ணிக் கொணருந் தலையொன் றில்நடுக்
கண்ணுற் றதொர்புன் சடைகண் டனரே.

The monarch who was the life of the earth,
Among the innumerable severed heads
Brought to his view, beheld on the top of a head
A little braid of matted hair.

Arunachala Siva.

 

6896
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 08:30:52 AM »
Verse  32:


மன்னுங் கருவூர் நகர்வா யிலின்வாய்
முன்வந் தகருந் தலைமொய்க் குவைதான்
மின்னுஞ் சுடர்மா முடிவேல் வளவன்
தன்முன் புகொணர்ந் தனர்தா னையுளோர்.

Before the presence of the spear-wielding Chozha
Of the great and bright-rayed crown,
The warriors brought the heaps of black
And severed heads already kept gathered
At the entrance of the ever-during city of Karur.

Arunachala Siva.

6897
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 08:28:31 AM »
Verse  31:


அரண்முற் றியெறிந் தஅமைச் சர்கள் தாம்
இரணத் தொழில்விட் டெயில்சூழ் கருவூர்
முரணுற் றசிறப் பொடுமுன் னினர்நீள்
தரணித் தலைவன் கழல்சார் வுறவே.


The ministers who besieged and destroyed
The fortresses ceased all their martial activities;
Desiring to come under the shade of the ankleted feet
Of the earth?s king, with all the glory of victory,
They arrived at the city of Karur girt with great walls.

Arunachala Siva.

6898
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 08:25:32 AM »
Verse  30:

அதிகன் படைபோர் பொருதற் றதலைப்
பொதியின் குவையெண் ணிலபோ யினபின்
நிதியின் குவைமங் கையர்நீள் பரிமா
எதிருங் கரிபற் றினர்எண் ணிலரே.

After dispatching the innumerable severed heads
Of Atikan's warriors, the numberless Chozha warriors
Took hold of heaps and heaps of riches, women,
Sturdy steeds and tuskers which would dash forth
In wrath in the field of battle.

Arunachala Siva.6899
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 08:21:42 AM »
Verse  29:


மாறுற் றவிறற் படைவாள் அதிகன்
ஊறுற் றபெரும் படைநூ ழில்படப்
பாறுற் றஎயிற் பதிபற் றறவிட்டு
ஏறுற் றனன்ஓ டியிருஞ் சுரமே.


With the destruction of his great armies--now merely
Heaps of flesh--, the sword-wielding Atikan
Of the (once) strong and hostile army, fled away
From his citadel of utterly breached walls,
And hid himself in a huge jungle.

Arunachala Siva.

6900
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 08:19:02 AM »
Verse  28:


முற்றும் பொருசே னைமுனைத் தலையில்
கல்திண் புரிசைப் பதிகட் டழியப்
பற்றுந் துறைநொச் சிபரிந் துடையச்
சுற்றும் படைவீ ரர்துணித் தனரே.

By the besieging army of the Chozha, the vigil over the city
Girt with a hardy and hilly fortress was destroyed.
Thereupon the besieging warriors forged ahead
And pulled down--ha, pathetic to behold--,
The city's fort and all.

Arunachala Siva.   

Pages: 1 ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 [460] 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... 3129