Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 [459] 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... 2904
6871
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 15, 2016, 11:39:07 AM »
Verse  53:


53: சின்னஞ் சிறிய மருங்கினில் சாத்திய செய்ய பட்டும்
பென்னம் பெரிய முலையும், முத்தாரமும், பிச்சி மொய்த்த
கன்னங்கரிய குழலும், கண் மூன்றும், கருத்தில் வைத்துத்
தன்னந்தனி இருப்பார்க்கு, இது போலும் தவம் இல்லையே.

ஏ, அபிராமி! மென்மையான இடையில், செம்மையான பட்டணிந்தவளே! அழகிய பெரிய முலைகளில் முத்தாரம் அணிந்தவளே! வண்டுகள் மொய்க்கும் பிச்சிப்பூவைக் கன்னங்கரிய குழலில் சூடியவளே! ஆகிய மூன்று திருக்கண்களை உடையவளே! உன்னுடைய இந்த அழகையெல்லாம் கருத்திலே கொண்டு தியானித்திருக்கும் அடியார்களுக்கு இதைவிடச் சிறந்த தவம் ஏதுமில்லை.

O Abhirami!  In Your slender waist You are wearing red silk sari!  You are wearing pearl garland over
the big beautiful breasts!  You are wearing the pichi flower,(a type of jasmine) where the honey bees are swarming, on Your dark long hairs!  You are having three beautiful eyes!  The devotees who pray to You, contemplating on the beauty have the best tapas in the world!       

contd.,

Arunachala Siva.

6872
56:  I am with joy.  I am of the nature of the joyous. I am neither a boy nor a youth nor an old man.
I am beyond the beyond.


57:  I am not of the myriad forms.  I am Brahman alone.  The experience of my Self thus expressed
is the Supreme Essence of all the Upanishads.

58:  The rare one who hears this becomes Brahman oneself.

59:  He is neither gross nor atomic, nor is He of the nature of light, air, space, water or earth.
Enveloped by sheaths within all beings, He shines as the indweller, occupying the transcendental
space of the Heart.  Those with limited intellects, who are deluded by Maya into imagining themselves
to be phrases of wisdom and Sutras cannot realize Sankara even by hundreds of such scriptures.

(Chapter 4 concluded.)

contd.,


Arunachala Siva.
         

6873
328:  Thinking about the totality and the distinct units (individuals) are vain for the seekers of
Deliverance;  Only the inquiry as to source of him (the ego) who is interested in the toality and
the units will lead to Deliverance.

329: Vainly questions are posed by the deluded ones.  'By whom, and how, was the world created
in the beginning? ''What is Maya?"  "What is Ignorance?" "How did the individual soull come into being?"
due to forgetting the main thing needing to be inquired into.

330:  There is no creation apart from seeing;  seeing and creation are one and the same;  and because
that seeing is due to the Ignorance, to cease seeing is the truth of dissolution of the world.

331:  It is the Might of the Supreme Being, called Maya , which takes the form of sense perception
and thereby creates this varied world, and the deluded ones are persuaded that it is real.

332:  Inquiring into unrealities, taking them as real, leads to forgetting of the Real (Self).  And
there is no death other than this forgetting, because thereby the Self is almost lost to the seeker.

333:  If the aspirant knows the Self in this very life, then and only then, for him the Real is real.
If in this life he fails to know the Self, for him the Real (Self) remains concealed by the unreal.

334:  Therefore, the aspirant, being firmly convinced that space and time are unreal, should give
up the whole world and seek to know the Substratum, the Self, through the Quest of his own
True Nature.

contd.,

Arunachala Siva.                         

6874
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 15, 2016, 09:23:45 AM »
Verse  187:


ஆதி யார்தம் அரத்துறை நோக் கியே
காத லால்அணை வார்கடி தேகிடத்
தாதை யாரும் பரிவுறச் சம்பந்தர்
பாத தாமரை நொந்தன பைப்பய.

As he, in love, hastened towards
The Primordial One's Tiruvaratthurai
The lotus-feet of Sambandhar began
To pain gradually; his father too was pained.

Arunachala Siva.

6875
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 15, 2016, 09:21:20 AM »
Verse  186:


முந்தை நாள்கள் ஒரோவொரு கால்முது
தந்தை யார்பியல் மேலிருப் பார்தவிர்ந்
தந்த ணாளர் அவரரு கேசெலச்
சிந்தை செய்விருப் போடுமுன் சென்றனர்.The divine child who at times, in the past,
Used to travel seated on the shoulders
Of his father, now avoided it;
In great love he walked ahead, closely
Followed by the Brahmins and his father.


Arunachala Siva.

6876
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 15, 2016, 09:18:25 AM »
Verse  185:கருவ ரைப்பிற் புகாதவர் கைதொழும்
ஒருவ ரைத்தொழு துள்ள முவந்துபோய்ப்
பெருவ ரத்தினிற் பெற்றவர் தம்முடன்
திருவ ரத்துறை சேர்தும்என் றேகுவார்.Having adored the Lord ever adored by devotees
Who have transcended transmigration,
He gladly took leave of Him,
And with him whose great tapas caused his birth,
He hied towards Tiruvaratthurai saying thus:
"Tiruvaratthurai serthum."

Arunachala Siva.

6877
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 15, 2016, 09:15:26 AM »
Verse  184:


ஆங்கு நாதரைப் பணிந்துபெண்
    ணாகடம் அணைந்தரு மறையோசை
ஓங்கு தூங்கானை மாடத்துள்
    அமர்கின்ற வொருதனிப் பரஞ்சோதிப்
பாங்க ணைந்துமுன் வலங்கொண்டு
    பணிவுற்றுப் பரவுசொல் தமிழ்மாலை
தீங்கு நீங்குவீர் தொழுமின்கள்
    எனும்இசைப் பதிகமும் தெரிவித்தார்.He adored the Lord and took leave of Him;
He came to Pennaakatam and went round
The sacred shrine of Tirutthoongkaanai Maadam
Where for ever resound the soaring Vedas
And where the Lord, the Unique Ethereal Flame
Willingly abides; he prostrated before Him
And sang the celebrated musical garland
Of Tamizh hymns which commanded men thus:
"From evil be freed; adore Him."

Arunachala Siva.

6878
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 15, 2016, 09:12:38 AM »
Verse  183:


தாழ்ந்தெ ழுந்துமுன் முரசதிர்ந்
    தெழும்எனுந் தண்டமிழ்த் தொடைசாத்தி
வாழ்ந்து போந்தங்கண் வளம்பதி
    அதனிடை வைகுவார் மணிவெற்புச்
சூழ்ந்த தண்புனல் சுலவுமுத்
    தாற்றொடு தொடுத்தசொல் தொடைமாலை
வீழ்ந்த காதலாற் பலமுறை
    விளம்பியே மேவினார் சிலநாள்கள்.


He rose up and sang before the divine presence
The refreshingly cool decad of Tamizh, beginning
With the words: "Murasu atirntu ezhum"
He came out of the shrine; in that town
Of abundance, he sojourned; during these days
He composed divine garlands of hymns in which
The Mutthaaru of cool and clear water
That circled the shrine was also celebrated.

Arunachala Siva.

6879
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 15, 2016, 09:10:25 AM »
Verse  182:


வான நாயகர் திருமுது
    குன்றினை வழிபட வலங்கொள்வார்
தூந றுந்தமிழ்ச் சொல்லிருக்
    குக்குறட் டுணைமலர் மொழிந்தேத்தி
ஞான போனகர் நம்பர்தங்
    கோயிலை நண்ணியங் குள்புக்குத்
தேன லம்புதண் கொன்றையார்
    சேவடி திளைத்தஅன் பொடுதாழ்ந்தார்.To worship the Lord of Tirumuthukunru,
The Lord of Devas, as he made the sacred round,
He hymned in pure and holy words of Tamizh
A decade of Tiruvirukku-k-Kural,
Entered the shrine and in soaring love prostrated
At the feet of the Lord, the Wearer
Of cool and honey-laden Konrai garlands.   

Arunachala Siva.

6880
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 15, 2016, 09:07:31 AM »
Verse  181:

மொய்கொள் மாமணி கொழித்துமுத்
    தாறுசூழ் முதுகுன்றை அடைவோம்என்று
எய்து சொன்மலர் மாலைவண்
    பதிகத்தை இசையொடும் புனைந்தேத்திச்
செய்த வத்திரு முனிவருந்
    தேவருந் திசையெலாம் நெருங்கப்புக்
கையர் சேவடி பணியுமப்
    பொருப்பினில் ஆதர வுடன்சென்றார்.He sang as he neared the shrine thus:
"We will reach Muthukunru circled by Mutthaaru
That flows rolling down heaps of great gems."
He fittingly composed a musical decade
In adoration of the Lord; in ardent love
He moved into that 'Hoary Mountain' where
From all directions great saints of tapas
And Devas throng to adore the Lord's roseate feet.

Arunachala Siva.

6881
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 15, 2016, 09:05:28 AM »
Verse  180:


அங்கு நின்றெழுந் தருளிமற்
    றவருடன் அம்பொன்மா மலைவல்லி
பங்கர் தாமினி துறையுநற்
    பதிபல பரிவொடும் பணிந்தேத்தித்
துங்க வண்டமிழ்த் தொடைமலர்
    பாடிப்போய்த் தொல்லைவெங் குருவேந்தர்
செங்க ணேற்றவர் திருமுது
    குன்றினைத் தொழுதுசென் றணைகின்றார்.


Taking leave of the Lord he fared forth to many
Other holy shrines where the Lord is concorporate
With the liana-like daughter of Himavant,
Adored Him and hymned Him in gloriously
Great garlands of Tamizh; the Prince of Vengkuru
Then reached Tirumuthukunru adoring it,
Where the Lord of the red-eyed Bull abides.

Arunachala Siva.

6882
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 15, 2016, 09:03:03 AM »
Verse 179:

ஐயர் நீரவ தரித்திட
    இப்பதி அளவில்மா தவமுன்பு
செய்த வாறெனச் சிறப்புரைத்
    தருளிஅச் செழும்பதி இடங்கொண்ட
மைகொள் கண்டர்தங் கோயிலி
    னுட்புக்கு வலங்கொண்டு வணங்கிப்பார்
உய்ய வந்தவர் செழுந்தமிழ்ப்
    பதிகம்அங் கிசையுடன் உரைசெய்தார்.


"O great one! Great should have been the tapas
Wrought by this place to have caused your avatar here."
Thus the divine child praised him.
He entered into the shrine of that fecund place,
Completed his sacred round and adored the Lord
Called Tirunilakantar; then the divine child
Born for the deliverance of the world, hymned
Divine decades in nectarean Tamizh.   


Arunachala Siva.

6883
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 15, 2016, 09:00:02 AM »
Verse  178:


இருந்த டங்களும் பழனமும்
    கடந்துபோய் எருக்கத்தம் புலியூரின்
மருங்கு சென்றுற நீலகண்
    டப்பெரும் பாணனார் வணங்கிக்கார்
நெருங்கு சோலைசூழ் இப்பதி
    அடியனேன் பதியென நெடிதின்புற்
றருங்க லைச்சிறு மழஇளங்
    களிறனார் அங்கணைந் தருள்செய்வார்.   

As he crossed the vast tanks and fields
And neared Yerukkattham Puliyur,
The great Nilakanta Paanar adored him and said:
"This place girt with cloud-capped gardens
Is your servant's native place."
The divine child, the abode of rare Vedas
And Scriptures, and verily an elephant-cub,
Reached the place in great delight.   

Arunachala Siva.6884


From Sadhu Arunachala (Major Chadwick) writes, in Arunachala's
Ramana, Boundless Ocean of Grace, Volume 6, Sri Ramanasramam,
Tiruvannamalai:-

"Those who expect Bhagavan Ramana to hand them Self Realization,
as if it were some tangible thing, are surely sadly deluded.  How
can anybody give one what one has already got?  All He can do
is to help one to remove the ignorance that hides it.  It is like
going to lake with a cup and sitting by its side praying to it to
fill the cup with water.  You may sit there for a thousand years
but it is certain that unless you lean forward and dip the cup
into the water yourself, nothing will happen.  Even then you
have to make certain that the cup is not already full of a lot
of rubbish.  Most cups are!

"How then to obtain the perfect state?"  -- you may ask.  You
may as well ask, "How to empty the cup of rubbish?"

Bhagavan Ramana tells one other thing.  He says "BE".  Just
be your real Self, that is all. 

"Certainly it sounds all right," you say "but when one tries to
do it, it does not seem easy.  Has He no method?"

Method!  Well what exactly do you mean by method?  Sitting
on the floor and concentrating on the navel?  Or blowing the
wind out of alternative nostrils?  Or repeating some incantation
one 10 million and 8 times?  No, He has not got any method.

All these are no doubt good in their way and help to prepare
one.  But Bhagavan does not happen to teach them.  That is all!

"Then what am I to do?"

"You must just BE," He says.  And to BE, you must know the
" I that is."  To know the "I that is", just go on enquiring,
"Who am I?"  Don't take any notice of anything except the "I",
throw everything else like the rubbish out of the cup.  And when you have at last found the "I" BE.

All talk.  All empty words.  "There is nothing to find.  Nothing
at all is except the "I".  Why worry about anything else?  Just BE, now and always, as you were, as you are, and as you ever will be. 

It sounds so easy, doesn't it?  Bhagavan Ramana says that it is the easiest thing in the world.
Ayye adi sulabham, anma viddhai....I really don't know.

The fact is that all our hidden vices and evil tendencies  start to pop up their heads, which one never suspected were there at all.  But it is all for the good.   Bhagavan Ramana says that they all have to come out.  But let them come out, not take charge.  Don't give way to them. This practice is not really easy, as we all know.

(And that is where we all seek Bhagavan Ramana's abundant Grace, Karunaiyal ennai anda nee enakku un kakshi tharalilyai enral..... Sri Arunachala Padigam, Verse 1.  The Guru who has told us the Goal shall also show us the way out.)

Arunachala Siva.   

6885


Over the ground level thoughts can be overcome by self
inquiry.  No doubt.  But there are numerous hidden thoughts/
tendencies, which are called Vasanas, they have to be brought
out and stamped out.  These are the worse enemies, attacking
us, without warning.  For this only, Guru's Grace is essential.
Mother Azhagamma was in death bed.  Bhagavan was holding
His hands on her head and chest.  Bhagavan Ramana says later:
"....So many thoughts came as mental  pictures to her swiftly for
some minutes.  Then they all got dissolved and the breath got
merged in the Heart...."

Arunachala Siva.   

Pages: 1 ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 [459] 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... 2904