Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 [459] 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... 3146
6871
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 22, 2016, 09:39:35 AM »
Verse  4:


அனனிகர் சடையழ லவியுற வெனவரு
புனனிகழ் வதுமதி நனைபொறி யரவமும்
எனநினை வொடுவரு மிதுமெல முடிமிசை
மனமுடை யவர்வலி வலமுறை யிறையே.


The supreme god who dwells in Valivalam, is always thinking in his mind about the water of the Ganga, which flows down to put out the fire of the matted locks which resembles fire and about the cobra which is wet in that water has lines on its body and is moving slowly to swallow the crescent moon.

Arunachala Siva.

6872
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 22, 2016, 09:36:52 AM »
Verse  3:


உருமலி கடல்கடை வுழியுல கமருயிர்
வெருவுறு வகையெழு விடம்வெளி மலையணி
கருமணி நிகர்கள முடையவன் மிடைதரு
மருவலி பொழில்வலி வலமுறை யிறையே.


The supreme god who dwells in Valivalam which has gardens with abundant fragrance and dense by the trees in it.  The poison that rose when the fearful ocean was churned, to frighten the living beings in this world. He has a neck which is like the sapphire which adorns a mountain of silver.

Arunachala Siva.


6873
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 22, 2016, 08:31:47 AM »
Kazharirtu Arivar Puranam:

Verse  1:

மாவீற் றிருந்த பெருஞ்சிறப்பின்
    மன்னுந் தொன்மை மலைநாட்டுப்
பாவீற் றிருந்த பல்புகழில்
    பயிலு மியல்பிற் பழம்பதிதான்
சேவீற் றிருந்தார் திருவஞ்சைக்
    களமும் நிலவிச் சேரர்குலக்
கோவீற் றிருந்து முறைபுரியுங்
    குலக்கோ மூதூர் கொடுங்கோளூர்.
 

In the hoary and aeviternal Malai-Naadu, glowing
With the greatness of the Goddess of Wealth,
Is a city of the Chera dynasty of manifold glory,
Flourishing with citizens poised in ancient
And traditional culture, and extolled by majestic
Tamizh numbers; it is the great and ancient
Capital city called Kodungkoloor of the sceptred Chera kings,
Endowed with Tiruvanjaikkalam
Presided over by the Lord-Rider of the Bull.

Arunachala Siva.

6874
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 22, 2016, 08:27:33 AM »
Verse  7:

செங்கண் விடையார் திருமுன்றில்
    விழுந்த திருப்பள் ளித்தாமம்
அங்கண் எடுத்து மோந்ததற்கு
    அரசன் உரிமைப் பெருந்தேவி
துங்க மணிமூக் கரிந்தசெருத்
    துணையார் தூய கழல்இறைஞ்சி
எங்கும் நிகழ்ந்த புகழ்த்துணையார்
    உரிமை அடிமை யெடுத்துரைப்பாம்.Adoring the holy feet of Serutthunaiyaar
Who sliced away the lovely and beautiful nose
Of the great queen-consort that inhaled the fragrance
Of the flower that had fallen in the divine court
Of the Lord whose mount is the red-eyed Bull,
We proceed to narrate the privileged servitorship
Of Pukazhtthunaiyaar of ubiquitous fame.


Seruthunai Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.

6875
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 22, 2016, 08:25:16 AM »
Verse  6:


அடுத்த திருத்தொண் டுலகறியச்
    செய்த அடலே றனையவர்தாம்
தொடுத்த தாம மலரிதழி
    முடியார் அடிமைத் தொண்டுகடல்
உடுத்த உலகின் நிகழச்செய்
    துய்யச் செய்ய பொன்மன்றுள்
எடுத்த பாத நிழலடைந்தே
    இறவா வின்பம் எய்தினார்.


He, the puissant lion among servitors, who made known
The glory of servitorship the world over, caused
Servirtorship to Siva-- the Wearer of a Konrai chaplet
In his crown--, to flourish in this sea-girt earth; thus
He caused the lives on earth gain deliverance;
Then he reached the umbrage cast by the feet
Of the Lord-Dancer of Ambalam, there to revel in deathless bliss.   

Arunachala Siva.

6876
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 22, 2016, 08:21:37 AM »
Verse  5:கடிது முட்டி மற்றவள்தன்
    கருமென் கூந்தல் பிடித்தீர்த்துப்
படியில் வீழ்த்தி மணிமூக்கைப்
    பற்றிப் பரமர் செய்யசடை
முடியில் ஏறுந் திருப்பூமண்
    டபத்து மலர்மோந் திடும்மூக்கைத்
தடிவ னென்று கருவியினால்
    அரிந்தார் தலைமைத் தனித்தொண்டர்.


Fast he came towards her, dragged her by her dark
And soft locks of hair, cast her on the ground
And caught hold of her beauteous nose; saying,
"I will punish the nose that smelt the flower
Removed from the divine flower-Mantapam, the flower
That is to have decked the Lord?s ruddy matted hair,"
The peerless servitor-chief cut it off.

Arunachala Siva.


6877
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 22, 2016, 08:18:46 AM »
Verse  4:


உலகு நிகழ்ந்த பல்லவர்கோச்
    சிங்கர் உரிமைப் பெருந்தேவி
நிலவு திருப்பூ மண்டபத்து
    மருங்கு நீங்கிக் கிடந்ததொரு
மலரை யெடுத்து மோந்ததற்கு
    வந்து பொறாமை வழித்தொண்டர்
இலகு சுடர்வாய்க் கருவியெடுத்
    தெழுந்த வேகத் தாலெய்தி.


The great queen-consort of the ruler of the world,
The Pallava King Kazhal Singkar, was seen inhaling the fragrance
Of a fresh flower that lay beside the bright
Flower-Mantapam; he, a devotee, that came
In the traditional line of servitors to Lord Hara, unable
To endure her act, took out a sharp and shiny instrument.
Rushed amain and came near her.

Arunachala Siva.

6878
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 22, 2016, 08:15:56 AM »
Verse  3:


ஆன அன்பர் திருவாரூர்
    ஆழித் தேர்வித் தகர்கோயில்
ஞான முனிவர் இமையவர்கள்
    நெருங்கு நலஞ்சேர் முன்றிலினுள்
மான நிலவு திருப்பணிகள்
    செய்து காலங் களின்வணங்கிக்
கூனல் இளவெண் பிறைமுடியார்
    தொண்டு பொலியக் குலவுநாள்.


This loving devotee rendered his service in the divine
And goodly court of the shrine at Tiruvaaroor of the Lord
Of the Great Car with immense wheels, where wise Munis
And Devas thronged for ever, and adored the Lord
At the ordained hours; poised in the servitorship of the Lord
That wears the young and curved crescent moon
On His crown, he flourished well.

Arunachala Siva.

6879
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 22, 2016, 08:13:02 AM »
Verse  2:


சீரின் விளங்கும் அப்பதியில்
    திருந்து வேளாண் குடிமுதல்வர்
நீரின் மலிந்த செய்யசடை
    நீற்றர் கூற்றின் நெஞ்சிடித்த
வேரி மலர்ந்த பூங்கழல்சூழ்
    மெய்யன் புடைய சைவரெனப்
பாரில் நிகழ்ந்த செருத்துணையார்
    பரவுந் தொண்டின் நெறிநின்றார்.

He was the chief of the Velaala clan which for ever
Would correct the erring men and which flourished
Gloriously in that famous town; he was a Saivite
Who was truly devoted to the Lord's feet
Bedecked with meliferous flowers; he was called
Serutthunaiyaar who fostered the way of servitorship
To the river-crested Lord of ruddy matted hair
And the Holy Ash, the Lord who kicked Death in his chest.   


Arunachala Siva.
 

6880
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 21, 2016, 12:38:13 PM »
Verse  2:


இட்டம தமர்பொடி யிசைதலி னசைபெறு
பட்டவிர் பவளநன் மணியென வணிபெறு
விட்டொளிர் திருவுரு வுடையவன் விரைமலர்
மட்டமர் பொழில்வலி வலமுறை யிறையே.


The supreme god who dwells in Valivalam which has gardens of fragrant flowers having honey. He as the body is agreeably smeared with the sacred ash to which Siva is partial. He has a holy form which is beautiful like the gem of coral which shines in the silk which everyone desires, and glitters.

Arunachala Siva.6881
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 21, 2016, 12:34:40 PM »
Tiru Valivalam:

Verse  1:


பூவியல் புரிகுழல் வரிசிலை நிகர்நுதல்
ஏவியல் கணைபிணை யெதிர்விழி உமையவள்
மேவிய திருவுரு வுடையவன் விரைமலர்
மாவியல் பொழில்வலி வலமுறை யிறையே.

The supreme god who dwells in Valivalam which has groves of mango trees and fragrant flowers. He has a holy body in which Uma who has curly tresses of hair adorned with flowers a forehead like the bow which has many bands and eyes comparable to the deer and arrow which is to be discharged, stays with desire.

Arunachala Siva.

6882
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: December 21, 2016, 12:25:52 PM »
Today is Iyarpakai Nayanar's Guru Puja.

He got liberated on the Uthiram star day, in the month of Margazhi.

The detailed life story of Iyarpakai Nayanar has been given by me in
the 63 Saiva Saints, in the serial posts on these saints of Siva.  Members
interested may go through the same to know the life story of the saint.

Arunachala Siva.   

6883
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2016, 08:44:15 AM »
Seruthunai Nayanar Puranam:


Verse  1:

உள்ளும் புறம்பும் குலமரபின்
    ஒழுக்கம் வழுவா ஒருமைநெறி
கொள்ளும் இயல்பிற் குடிமுதலோர்
    மலிந்த செல்வக் குலப்பதியாம்
தெள்ளுந் திரைகள் மதகுதொறும்
    சேலும் கயலும் செழுமணியும்
தள்ளும் பொன்னி நீர்நாட்டு
    மருகல் நாட்டுத் தஞ்சாவூர்.Thanjavoor of Marukal Naadu is of the Kaveri realm
Where the lucid waves push into every sluice
Sale and Kayal fishes and bright gems;
It is an opulent and lofty town rich in hoary clans
Which were established in the traditional
And righteous way of their clans, never swerving
Inwardly or outwardly, from their integrated life.

Arunachala Siva.


6884
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2016, 08:40:11 AM »
Verse  11:


மைதழையும் மணிமிடற்றார்
    வழித்தொண்டின் வழிபாட்டில்
எய்துபெருஞ் சிறப்புடைய
    இடங்கழியார் கழல்வணங்கி
மெய்தருவார் நெறியன்றி
    வேறொன்றும் மேலறியாச்
செய்தவராம் செருத்துணையார்
    திருத்தொண்டின் செயல் மொழிவாம்.Adoring the ankleted feet of Idangkazhiyaar,
Great and glorious in his adoration of the traditional
Servitorship unto the beauteously blue-throated Lord,
We proceed to narrate the divine servitorship
Of Serutthunaiyaar, the tapaswi who valued not
Aught as superior to the way of the Lord,
The Granter of salvation true.

Idangazhi Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.


6885
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2016, 08:37:02 AM »
Verse  10:

எண்ணில்பெரும் பண்டாரம்
    ஈசனடி யார்கொள்ள
உண்ணிறைந்த அன்பினால்
    உறுகொள்ளை மிகவூட்டித்
தண்ணளியால் நெடுங்காலந்
    திருநீற்றின் நெறிதழைப்ப
மண்ணில்அருள் புரிந்திறைவர்
    மலரடியின் நிழல்சேர்ந்தார்.With all his consciousness and in love, he allowed
His immense and limitless treasury to be looted,
As it were, by the Lord's servitors, and felt
Delighted; he caused the flourishing of the way
Of the Holy Ash by his rule of grace --cool and serene--,
Over the earth for many years and then he reached
The umbrage of the Lord's flower-feet.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 [459] 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... 3146