Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 [459] 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... 3061
6871
Verse 3:


அரைசனே அன்பர்க் கடியனே னுடைய
    அப்பனே ஆவியோ டாக்கை
புரைபுரை கனியப் புகுந்துநின் றுருக்கிப்
    பொய்யிருள் கடிந்தமெய்ச் சுடரே
திரைபொரா மன்னும் அமுதத்தெண் கடலே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
உரையுணர் விறந்துநின் றுணர்வதோர் உணர்வே
    யானுன்னை உரைக்குமா றுணர்த்தே.


O King unto devotees !
O my Sire !
O True Light that entered my soul,
made my soul and body and every pore thereof soften and melt,
and chased away the murk of falsity from me!
O lucid and wave-less ocean of nectarean and perennial bliss !
O Siva Abiding at sacred Perunturai !
O Gnosis Knowable only by Godly knowledge that transcends speech and human consciousness !
Deign to teach me how I should becomingly praise You.

Arunachala Siva.

6872
Verse  2:


அன்பினால் அடியேன் ஆவியோ டாக்கை
    ஆனந்த மாய்க்கசிந் துருக
என்பரம் அல்லா இன்னருள் தந்தாய்
    யான்இதற் கிலன்ஓர் கைம்மாறு
முன்புமாய்ப் பின்பும் முழுதுமாய்ப் பரந்த
    முத்தனே முடிவிலா முதலே
தென்பெருந் துறையாய் சிவபெரு மானே
    சீருடைச் சிவபுரத் தரைசே.


You were before all;
You will survive all And You pervade all.
You are the Ever-free,
The endless Ens.
O God Siva who is entempled In southern Perunturai !
You are the Sovereign of Siva-loka.
You granted sweet grace to me who merits it not by making mine ? Your servitor's body and soul melt in bliss And ooze.
I cannot requite You at all.

Arunachala Siva.

6873
Koil Tirup Padigam:

The nature of anubhogam:

Verse  1:


மாறிநின் றென்னை மயக்கிடும் வஞ்சப்
    புலனைந்தின் வழியடைத் தமுதே
ஊறிநின் றென்னுள் எழுபரஞ் சோதி
    உள்ளவா காணவந் தருளாய்
தேறலின் தெளிவே சிவபெரு மானே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
ஈறிலாப் பதங்கள் யாவையுங் கடந்த
    இன்பமே என்னுடைய அன்பே.O pure Essence of Honey!
God Siva !
O Siva who abides In the sacred Perunturai !
O Bliss that transcends all the endless beatitudes !
O my Love !
Having barred the ways of the five deceptive senses which,
in hostility,
delude me,
You ? O Supernal Splendor,
arise from within me like unto Nectar that wells up.
May You be pleased,
in all grace,
To reveal Yourself unto me as You truly are.


Arunachala Siva. 

6874
49.  One-pointedness of meditation too is unreal. Classification into a group of like traits is unreal.
Classes of different traits is said to be unreal.  This is the truth, the truth.  There is no doubt of this.
All is Brahman, ever Brahman, the one Brahman, the undiminishing consciousness.

50.  This universe is verily the product of the sport of consciousness. It blossoms in fullness by the grace
of the Overlord of the universe, not by another means.  Liberation results by following the sacred words
of the crest of the Vedas -- the Upanishads and by acting according to the mandates outlined in the
scriptures.

The chapter 19 concludes, a dialogue between Ribhu and Nidagha, entitled 'The topic of Brahman bliss'
in the sixth amsa of Sri Siva Rahastyam.

Arunachala Siva.                     

6875
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 09:03:20 AM »
Verse  320:பேத நிலைமை நீதியினாற்
    பின்னும் பலவுஞ் சொன்னவர்முன்
மாத ரவரும் மறுத்துமனங்
    கொண்ட செற்றம் மாற்றாராய்
ஏதம் மருவு மவர்திறத்தில்
    இந்த மாற்றம் இயம்பில்உயிர்
போத லொழியா தெனவுரைத்தார்
    அவரும் அஞ்சிப் புறம்போந்தார்.


Having failed to convince her by methods of saama,
They resorted to Bheda, poised in Niti; she would have
None of these; her resentment remained intact,
And she addressed them and said: "If you persist
In your argument on his behalf who is linked
With evil, I will assuredly give up my life," When they
Heard her speak thus, they grew scared, and moved away.

Arunachala Siva.

6876
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 09:00:29 AM »
Verse  319:


நம்பி யருளால் சென்றவரும்
    நங்கை பரவை யார்தமது
பைம்பொன் மணிமா ளிகையணைந்து
    பண்பு புரியும் பாங்கினால்
வெம்பு புலவிக் கடலழுந்தும்
    மின்னே ரிடையார் முன்னெய்தி
எம்பி ராட்டிக் கிதுதகுமோ
    என்று பலவும் எடுத்துரைப்பார்.They that fared forth with Nampi Aaroorar's grace
Arrived at the beautiful and golden mansion
Of Nangkai Paravaiyaar; they came before her
Of fulgurant waist who lay sunk in the fiery sea
Of bouderie, and with a view to pacify her,
Spake thus: "Does this become our lady?"
They also appealed to her in many ways.

Arunachala Siva.


6877
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 08:58:25 AM »
Verse  318:


மற்ற மாற்றங் கேட்டழிந்த
    மனத்த ராகி வன்தொண்டர்
உற்ற இதனுக் கினியென்னோ
    செயலேன் றுயர்வார் உலகியல்பு
கற்ற மாந்தர் சிலர் தம்மைக்
    காதற் பரவை யார்கொண்ட
செற்ற நிலைமை யறிந்தவர்க்குத்
    தீர்வு சொல்லச் செலவிட்டார்.Van-tondar who languished in his mind, when he
Heard such words, thought over the matter;
Gaining clarity, he deployed a few men well-versed
In the way of the phenomenal world to his beloved
Paravaiyaar, to study her irate state
And devise ways and means to pacify her.

Arunachala Siva.

6878
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 08:55:54 AM »
Verse 317:


நின்ற நிலைமை அவர்கள் சிலர்
    நிலவு திருவா ரூரர்எதிர்
சென்று மொழிவார் திருவொற்றி
    யூரில் நிகழ்ந்த செய்கையெலாம்
ஒன்று மொழியா வகையறிந்தங்
    குள்ளார் தள்ள மாளிகையில்
இன்று புறமுஞ் சென்றெய்தப்
    பெற்றி லோம்என் றிறைஞ்சினார்.


A few of them that so stood there, came
To Nampi Aaroorar of ever-during renown, and said:
"They happen to know every happening at Tiruvotriyur
And no one detail had escaped them; so this day,
They in the mansion pushed us away; we could not
Even tarry outside the mansion."

Arunachala Siva.
6879
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 08:53:38 AM »
Verse  316:


ஆன கவலைக் கையறவால்
    அழியும் நாளில் ஆரூரர்
கூனல் இளவெண் பிறைக்கண்ணி
    முடியார் கோயில் முன்குறுகப்
பானல் விழியார் மாளிகையில்
    பண்டு செல்லும் பரிசினால்
போன பெருமைப் பரிசனங்கள்
    புகுதப் பெறாது புறநின்றார்.While thus she languished in helpless misery, Aaroorar
Came before the temple of the Lord who wears in His crest
A while curved crescent; his glorious retinue
Proceeded to the mansion of lily-eyed Paravaiyaar;
When as usual they tried to enter it, they were not
Admitted; so they stood outside.

Arunachala Siva.

6880
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 08:51:09 AM »
Verse  315:

மென்பூஞ் சயனத் திடைத்துயிலும்
    மேவார் விழித்தும் இனிதமரார்
பொன்பூந் தவிசின் மிசையினிரார்
    நில்லார் செல்லார் புறம்பொழியார்
மன்பூ வாளி மழைகழியார்
    மறவார் நினையார் என்செய்வார்
என்பூ டுருக்கும் புலவியோ
    பிரிவோ இரண்டின் இடைப்பட்டார்.


She would not slumber on her soft bed damasked
With flowers; neither would she desire to keep awake in joy;
Nor would she be seated on her beauteous seat, decked
With gold and flowers; she would neither stand
Nor walk; she would not move out of the house;
She would not forfend the shower of flowery darts
Caused by Manmata; she would not think on Aaroorar;
Neither would she forget him; alas, what could she do?
She was tossed between bouderie and separation
Both of which were bone-melting.

Arunachala Siva.

6881
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 08:48:42 AM »
Verse 314:


செம்மை நெறிசேர் திருநாவ
    லூரர் ஒற்றி யூர்சேர்ந்து
கொம்மை முலையார் சங்கிலியார்
    தம்மைக் குலவு மணம்புணர்ந்த
மெய்ம்மை வார்த்தை தாம்அவர்பால்
    விட்டார் வந்து கட்டுரைப்பத்
தம்மை யறியா வெகுளியினால்
    தரியா நெஞ்சி னொடுந்தளர்வார்.

'Tirunaavaloorar poised in the holy way, having reached
Otriyoor, married there in great splendor
The rotund-breasted Sangkiliyaar,' when the truth
Of this dictum was verified and reported
To her by her messengers who were sent by her to him,
She grew wroth unconsciously and sorely languished,
Besieged by an uncontrollable ire.

Arunachala Siva.

6882
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 08:46:44 AM »
Verse 313:


நங்கை பரவை யார்தம்மை
    நம்பி பிரிந்து போனதற்பின்
தங்கு மணிமா ளிகையின்கண்
    தனிமை கூரத் தளர்வார்க்குக்
கங்குல் பகலாய்ப் பகல்கங்கு
    லாகிக் கழியா நாளெல்லாம்
பொங்கு காதல் மீதூரப்
    புலர்வார் சிலநாள் போனதற்பின்.


When Nampi Aaroorar parted from Nangkai Paravaiyaar,
Assailed by loneliness in her beauteous mansion, she
Languished; her days become nights and nights, days;
Thus passed her time; swelling love in her upsurged.
And she grieved much; thus rolled a few days.

Arunachala Siva.

6883
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 08:44:44 AM »
Verse  312:காலம் நிரம்பத் தொழுதேத்திக்
    கனக மணிமா ளிகைக்கோயில்
ஞால முய்ய வரும்நம்பி
    நலங்கொள் விருப்பால் வலங்கொண்டு
மாலும் அயனு முறையிருக்கும்
    வாயில் கழியப் புறம்போந்து
சீல முடைய அன்பருடன்
    தேவா சிரியன் மருங்கணைந்தார்.


He hailed and adored the Lord during the time
The service lasted; then, Aaroorar who came to be born
For the deliverance of the world, in loving devotion
Circumambulated the inner shrine of the golden
And beautiful Poongkoyil, moved out of the entrance
Where abode Vishnu and Brahma, awaiting
The hour propitious, to prefer their petitions
To the Lord, and came towards Tevassiriyan
In the company of glorious devotees.   

Arunachala Siva.

6884
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 08:43:01 AM »
Verse  311:


விழுந்தும் எழுந்தும் பலமுறையால்
    மேவிப் பணிந்து மிகப்பரவி
எழுந்த களிப்பி னாலாடிப்
    பாடி இன்ப வெள்ளத்தில்
அழுந்தி யிரண்டு கண்ணாலும்
    அம்பொற் புற்றி னிடையெழுந்த
செழுந்தண் பவளச் சிவக்கொழுந்தின்
    அருளைப் பருகித் திளைக்கின்றார்.


He prostrated on the ground, rose up and adored
The Lord in manifold ways; he hailed Him exceedingly;
He sang and danced in joy that welled up in him;
He was indeed immersed in a flood of delight;
With his two eyes he drank in the grace of Lord Siva
That rose up like a cool, splendid and coral-hued shoot
From the beautiful and golden Ant-Hill, and reveled in joy.

Arunachala Siva.   


6885
I began memorizing the verses even during my walk back home.  When my father asked me
what had happened I reported everything to him and then recited those verses from memory.
I could in this way learn a hundred verses by heart within a fortnight of attending class. 
My pointed out that memorizing the verses not enough and advised me to learn their meaning too
from my Master. Thus I learnt the entire text of Kaivalyam along with its meaning.

A visitor came to see my Swami during that time.  He was Rangaswami Gounder, known to all as
SamiarGounder, from the village of Pudupalayama in the Pollachi taluk.  Seeing me with my guru
and coming to know from my father of my spiritual leanings, he took me, along with my Guru, to his
home in Pudupalayam, where we remained for a period as his guests. One day there, I asked my Guru
when he was alone, 'I am unable to experience yet the samadhi state that is described in Yoga
Vasishtam.  Should I just go on with my reading of texts of Vedanta, or is there something more that
I should do?'   The Swami replied that reading and understanding those texts was not enough, and
that I would have to start practicing certain disciplinary mental exercises.  He instructed me how to
practice those drills. Accordingly, I started practice of meditation exercises, simultaneous with listening
to Vedanta lessons. Some time went by in this manner but I could still not get any spiritual experience.
Again, I asked the Swami what I had to do.  He advised me to continue with more intensity and by
maintaining silence of speech. He assured me that i would be certainly be rewarded with exalted states.

contd.,

Arunachala Siva.                   

Pages: 1 ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 [459] 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... 3061