Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 [456] 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... 2973
6826
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 09:34:26 AM »
Verse  809:


இன்னன இரண்டு பாலும்
    ஈண்டினர் எடுத்துச் சொல்ல
மின்னொளி மணிப்பொற் காம்பின்
    வெண்குடை மீது போதப்
பன்மணிச் சிவிகை தன்மேற்
    பஞ்சவ னாட்டு ளோர்க்கு
நன்னெறி காட்ட வந்தார்
    நான்மறை வாழ வந்தார்.


As thus spake the people who gathered on both sides
Of the street, he that came to be born
For the flourishing of the four Vedas-- the godly child
Who came to reveal the goodly way to those
Of the Pandya realm--, rode his palanquin inlaid with gems galore,
Over which was held aloft the white parasol
Of golden handle flashing like lightning.

Arunachala Siva.


6827
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 09:31:32 AM »
Verse  808:


தோற்றவர் கழுவி லேறத்
    துணிவதே அருகர் என்பார்
ஆற்றிய அருளின் மேன்மைப்
    பிள்ளையார்க்கு அழகி தென்பார்
நீற்றினால் தென்னன் தீங்கு
    நீங்கிய வண்ணங் கண்டார்
போற்றுவா ரெல்லாஞ் சைவ
    நெறியினைப் போற்று மென்பார்."Should the Samanas affirm that the losers should
Be impaled?" said a few; "This but becomes the godly child
Poised in lofty grace" said a few others;
"They that have witnessed the removal of the evil
Of the Pandya by the holy ash, will sure hail it;
So let all men hail the Saivite way? said some.

Arunachala Siva.

6828
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 09:28:59 AM »
Verse  807:ஏடுகள் வைகை தன்னில்
    இடுவதற் கணைந்தார் என்பார்
ஓடுநீ ருடன்செ லாது
    நிற்குமோ ஓலை என்பார்
நீடிய ஞானம் பெற்றார்
    நிறுத்தவும் வல்லர் என்பார்
நாடெலாங் காண இங்கு
    நண்ணுவர் காணீர் என்பார்."They are come to drop the leaves on the Vaikai"
Said a few; "Will the leaf stand still, without
Drifting along the current?" said a few others;
?The one of everlasting Gnosis can cause it
To stand still? said a few; "He will come back
Riding in triumph, witnessed by the whole country"
Said a few others.   

Arunachala Siva.


6829
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 09:26:00 AM »
Verse 806:


நெருப்பினில் தோற்றார் தாங்கள்
    நீரில்வெல் வர்களோ என்பார்
இருப்புநெஞ் சுடைய ரேனும்
    பிள்ளையார்க் கெதிரோ என்பார்
பருப்பொரு ளுணர்ந்தார் தாங்கள்
    படுவன பாரீர் என்பார்
மருப்புடைக் கழுக்கோல் செய்தார்
    மந்திரி யார்தா மென்பார்."Will ever the losers in the ordeal by fire succeed
In the ordeal by water?" said a few;
"Though their hearts are wrought of steel, can they
Face the godly child?" said a few others;
"Behold the end of those who know but the gross
And not the subtle" said a few;
"The minister has already wrought the stakes honed
Sharp" said a few others.   


Arunachala Siva.

6830
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 09:23:14 AM »
Verse  805:


அடிகள்மார் முகங்கள் எல்லாம்
    அழிந்தன பாரீர் என்பார்
கொடியவஞ் சனைகள் எல்லாம்
    குலைந்தன போலும் என்பார்
வடிகொள்வேல் மாறன் காதல்
    மாறின வண்ணம் என்பார்
விடிவதாய் முடிந்த திந்த
    வெஞ்சமண் இருளும் என்பார்.

"The Samana munis have lost their face"
Said a few; "All cruel deceptions have been
Shattered" said a few others;
"Behold the conversion of the spear-holding
Pandya" said a few; "The night of Jainism
Is ended; truth has dawned" said a few others.

Arunachala Siva.


6831
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 09:20:19 AM »
Verse 804:


ஏதமே விளைந்த திந்த
    அடிகள்மார் இயல்பா லென்பார்
நாதனும் ஆல வாயில்
    நம்பனே காணு மென்பார்
போதமா வதுவும் முக்கட்
    புராணனை அறிவ தென்பார்
வேதமும் நீறு மாகி
    விரவிடும் எங்கும் என்பார்.


"These Samana preceptors are evil-embodied"
Said a few; "The Lord is surely the God of Aalavaai"
Said a few others; "True enlightenment
Is the knowledge of the hoary triple eyed Lord"
Said a few; "It is the Vedas and the holy ash
That will pervade everywhere" said a few others.   

Arunachala Siva.

6832
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 09:16:32 AM »
Verse  803:
எரியிடை வாதில் தோற்ற
திவர்க்குநம் அருகர் என்பார்
புரிசடை அண்ணல் நீறே
பொருளெனக் கண்டோம் என்பார்
பெருகொளி முத்தின் பைம்பொற்   
சிவிகைமேற் பிள்ளை யார்தாம்
வருமழ கென்னே என்பார் வாழ்ந்தன கண்கள் என்பார் .

A few said: "Our Samanas were vanquished
By him in the ordeal by fire."
A few others said: "We are now convinced
The holy ash of the Lord of matted hair is the truth."
A few exclaimed thus: "Behold the beauty
Of the advent of the godly child in his comely palanquin
Of gold and pearls of ever-increasing splendor."
A few others said: "Our eyes are truly blessed."

Arunachala Siva.

6833
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 15, 2016, 09:13:40 AM »
Verse  802:


மீனவன் கொண்ட வெப்பை
    நீக்கிநம் விழுமந் தீர்த்த
ஞானசம் பந்தர் இந்த
    நாயனார் காணும் என்பார்
பானறுங் குதலைச் செய்ய
    பவளவாய்ப் பிள்ளை யார்தாம்
மானசீர்த் தென்னன் நாடு
    வாழவந் தணைந்தார் என்பார்.


"Behold Jnaana Sambandha Naayanaar
Who cured the Pandya of his fever, and us
Of our sorrow" said a few;
"This godly child whose coral-hued and lisping lips
Are fragrant with milk, has come to the great
And glorious southern country that it may
Thrive well" said a few others.

Arunachala Siva.

6834
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: August 14, 2016, 06:39:59 PM »
Today is Kaliya Nayanar and Kotpuli Nayanar - guru puja.


that is 13th August. 


Ashada Kettai (Jyeshta) star day.

I have given the detailed history of these two Nayanmars already in my serial post.

Arunachala Siva.   

6835
Verse  6:


கொம்பில் அரும்பாய்க்
    குவிமலராய்க் காயாகி
வம்பு பழுத்துடலம்
    மாண்டிங்ஙன் போகாமே
நம்புமென் சிந்தை
    நணுகும்வண்ணம் நானணுகும்
அம்பொன் குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே.Like bud on the bough,
then a rotund flower yet to blossom,
Then a raw fruit and eventually a ripe fruit:
It is thus the body grows and wastes and dies.
I trusted my mind to prevent me from such an end.
Lo,
it led me to Him and I hold fast the splendorous God of the shrine Of Thillai ?
at once auric and beautiful.


contd.,

Arunachala Siva.

6836
Verse  5:


பேருங் குணமும்
    பிணிப்புறும்இப் பிறவிதனைத்
தூரும் பரிசு துரிசறுத்துத்
    தொண்ட ரெல்லாஞ்
சேரும் வகையாற்
    சிவன்கருணைத் தேன்பருகி
ஆருங் குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே.He filled up for good the pit of embodiment In which thrive name, Gunas,
fettering Malas and the residual impressions.
Siva causes all the servitors to join Him and quaff  the honey of His mercy.
Lo,
I hold fast The wondrously splendorous God of Thillai


contd.,

Arunachala Siva.

6837
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: August 14, 2016, 04:34:31 PM »
Verse  99:99: குயிலாய் இருக்கும் கடம்பாடவியிடை, கோல வியன்
மயிலாய் இருக்கும் இமயாசலத்திடை, வந்து உதித்த
வெயிலாய் இருக்கும் விசும்பில், கமலத்தின்மீது அன்னமாம்,
கயிலாயருக்கு அன்று இமவான் அளித்த கனங்குழையே

ஏ, அபிராமி! அன்று கைலயங்கிரித் தலைவனாகிய சிவபிரானுக்கு மணம் முடித்த மலையரசன் மகளே! கடம்பவனத்தில் உறைந்த குயிலே! இமயமலையில் தோன்றிய் அழகிய மயிலே! ஆகாயத்தில் நிறைந்திருப்பவளே! தாமரை மீது அன்னமாக அமர்ந்திருக்கும் திருக்கோலத்தையுடையவளே! (மதுரையில் குயிலாகவும், இமயத்தில் மயிலாகவும், சிதம்பரத்தில் ஞானசூரிய ஒளியாகவும், திருவாரூரில் அன்னமாகவும் அம்பிகை விளங்குகின்றாள் என்பது வழக்கு).

O Abhirami!  On the other day, You, the daughter of Himavan, married Siva, the head of Kailash.
You are the koel in the Kadmaba Forest.  You are the beautiful peacock which appeared in Himalayas.
You have the beautiful form and rests on the lotus like a swan.  You are the koel in Madurai, peacock in
Himalayas.  You are the sun of Jnana in Chidambram.  You are the swan in Tiruvarur, the goddess!

contd.,

Arunachala Siva.     

6838
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 14, 2016, 04:26:45 PM »
Verse 801:


தென்னவன் வெப்புத் தீர்ந்து
    செழுமணிக் கோயில் நீங்கிப்
பின்னுற அணைந்த போது
    பிள்ளையார் பெருகுஞ் செல்வம்
மன்னிய மதுரை மூதூர்
    மறுகில்வந் தருளக் கண்டு
துன்னிய மாதர் மைந்தர்
    தொழுதுவே றினைய சொன்னார்.


Beauteous drums and many other instruments
Were resounded; the king and his consort came together
Behind the godly child; the Samanas of evil way came
By a different direction; thus it was the Prince of Pukali
Arrived at the bank of the ever-during Vaikai.

Arunachala Siva.

6839
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 14, 2016, 04:24:13 PM »
Verse 800:


பிள்ளையார் முன்னம் பைம்பொற்
    பீடத்தின் இழிந்து போந்து
தெள்ளுநீர்த் தரளப் பத்திச்
    சிவிகைமே லேறிச் சென்றார்
வள்ளலார் அவர்தம் பின்பு
    மன்னன்மா ஏறிச் சென்றான்
உள்ளவாறு உணர்கி லாதார்
    உணர்வுமால் ஏறிச் சென்றார்.


The godly child rose up from his seat of gold
And moved out; he rode his palanquin inlaid
With pearls of purest ray serene;
After the godly patron, the king rode on his horse;
The Samanas who were utterly incompetent
To comprehend the truth, went their way
Borne by befuddlement.   

Arunachala Siva.

6840
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 14, 2016, 04:21:15 PM »
Verse 799:


மற்றவர் சொன்ன வார்த்தை
    கேட்டலும் மலய மன்னன்
செற்றத்தால் உரைத்தீர் உங்கள்
    செய்கையும் மறந்தீ ரென்று
பற்றிய பொருளின் ஏடு
    படர்புனல் வைகை யாற்றில்
பொற்புற விடுவ தற்குப்
    போதுக என்று கூற.


The King of the Potiyil hill hearing them, said:
"You speak thus, impelled by excessive wrath;
You are oblivious of your own deeds."
Then he said: "Now fare forth to the flooding Vaikai
To consign fittingly therein your leaves
Inscribed with your truthful tenets."


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 [456] 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... 2973