Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 [456] 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... 3061
6826
6.

மாழைமைப் பாவிய கண்ணியர் வன்மத்
    திடவுடைந்து
தாழியைப் பாவு தயிர்போல் தளர்ந்தேன்
    தடமலர்த்தாள்
வாழியெப் போதுவந் தெந்நாள் வணங்குவன்
    வல்வினையேன்
ஆழியப் பாஉடை யாய்அடி யேன்உன்
    அடைக்கலமே.O Sire like unto a main of mercy !
The curd gets smashed and spreads on all sides of the pot,
when women whose eyes are like the longitudinally and symmetrically-slit
slices of tender mango,
churn with a mighty churning stick.
I too similarly languish.
On which day and hour will I - the one of cruel Karma ?,
hail Your puissant flower-feet?
O my Lord-Owner,
You are my - Your servitor's Refuge.

Arunachala Siva.

6827
5.


சுருள்புரி கூழையர் சூழலிற் பட்டுன்
    திறம்மறந்திங்
கிருள்புரி யாக்கையி லேகிடந் தெய்த்தனன்
    மைத்தடங்கண்
வெருள்புரி மான்அன்ன நோக்கிதன் பங்கவிண்
    ணோர்பெருமான்
அருள்புரி யாய்உடை யாய்அடி யேன்உன்
    அடைக்கலமே.


O One concorporate with Her whose eytex-touched eyes are like the startled antelope's !
O God of the celestial beings !
Accompanied with the libidinous lasses of curly locks,
forgetting clean Your greatness,
I abide in this - my murk-ridden body -,
wilting and wasting.
Pray,
grace me.
O my Lord-Owner,
You are my - Your servitor's Refuge.


Arunachala Siva.

6828
4.

பொழிகின்ற துன்பப் புயல்வெள்ளத் தில்நின்
    கழற்புணைகொண்
டிழிகின்ற அன்பர்கள் ஏறினர் வான்யான்
    இடர்க்கடல்வாய்ச்
சுழிசென்று மாதர்த் திரைபொரக் காமச்
    சுறவெறிய
அழிகின் றனன்உடை யாய்அடி யேன்உன்
    அடைக்கலமே. In the flood caused by the pouring nimbi of misery,
Your devotees that were sinking,
caught hold of the float ? Your ankleted feet ?,
and gained ascension.
Caught in the main's maelstrom,
buffeted by the billows - the damsels -,
and attacked by the shark which is Lust,
I sink.
O my Lord-Owner,
You are my - Your servitor's Refuge.

Arunachala Siva.6829
3.


பெரும்பெரு மான்என் பிறவியை வேரறுத்
    துப்பெரும்பிச்சுத்
தரும்பெரு மான்சது ரப்பெரு மான்என்
    மனத்தினுள்ளே
வரும்பெரு மான்மல ரோன்நெடு மாலறி
    யாமல்நின்ற
அரும்பெரு மான்உடை யாய்அடி யேன்உன்
    அடைக்கலமே.


O Great God !
O God who uproots my embodiment and confers on me divine dementia !
O thaumaturgical God !
O God who enters and abides in my soul !
O rare God who remains unknown to him on the Lotus and tall Vishnu !
O my Lord-Owner !
You are my - Your servitor's Refuge.

Arunachala Siva.

6830
2.


வெறுப்பனவே செய்யும்என் சிறுமையைநின்
    பெருமையினாற்
பொறுப்பவ னேஅராப் பூண்பவ னேபொங்கு
    கங்கைசடைச்
செறுப்பவ னேநின் திருவரு ளால்என்
    பிறவியைவேர்
அறுப்பவ னேஉடை யாய்அடி யேன்உன்
    அடைக்கலமே.I ever act odiously;
by Your magnanimity You put up with my littleness,
O One that wears as jewels the snakes !
O One that incarcerated in Your matted Hair,
the swelling Ganga !
By Your grace divine,
You will cut away the root-cause of my embodiment,
O Lord-Owner!
You are my - Your servitor's refuge.


Arunachala Siva.

6831
Adaikala Pathu:

Decade on surrender.


Pakva Nirnayam:


1.

செழுக்கமலத் திரளனநின் சேவடிசேர்ந்
    தமைந்த
பழுத்தமனத் தடியர்உடன் போயினர்யான்
    பாவியேன்
புழுக்கணுடைப் புன்குரம்பைப் பொல்லாக்கல்வி
    ஞானமிலா
அழுக்குமனத் தடியேன் உடையாய்உன்
    அடைக்கலமே.

Your salvific feet are like the dense and beautiful lotus flowers;
having gained them Your servitors of fit and ripe mind had gone with You.
I am a sinner;
my body is infested with worms;
I am evil;
I am bereft of learning;
My mind is full of filth.
Such is me,
Your servitor.
O Lord-Owner,
You are my - Your servitor's refuge.

Arunachala Siva.
6832
8.  Brahman alone are these great ones.  This adorable is ever Brahman.  This boundless
universe is Brahman alone.  Brahman alone am I.  There is no fear.

9.  Brahman alone am I and ever the mind.  Brahman alone am I, not 'this'.  Brahman
alone am I and verily the illusory.  Brahman alone am I and this delusion.

10.  Brahman alone is all settled theories. Brahman alone is the seat of mind.
Brahman alone is all the homes.  Brahman alone is the assemblage of Sages.

11.  Brahman alone am I, not another.  Brahman alone is worship of the Guru.
Brahman is not even a trifle of something other.  Brahman is all ever.

12. Brahman alone is of the form of the triad of qualities.  Brahman alone is of the form of Hari.  Other than Brahman there is no state.  There is not a moment other than Brahman for me.

13.  Brahman alone am I, not another word.  Brahman alone am I, nothing else that is heard. Brahman alone am I without par.  All is indeed Brahman alone

14.  Brahman alone am I.  I have no enjoyments.  Brahman alone am I.  I have no separateness.  Brahman alone am I;  there are no great ones.  Brahman alone is of the form of Brahman.

contd.,

Arunachala Siva.       

6833
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 09:08:49 AM »
Verse  350:


பரவையார் தம்பால் நம்பி
    தூதராம் பாங்கிற் போன
அரவணி சடையார் மீண்டே
    அறியுமாறு அணையும் போதில்
இரவுதான் பகலாய்த் தோன்ற
    எதிரெழுந் தணையை விட்ட
உரவுநீர் வெள்ளம் போல
    ஓங்கிய களிப்பிற் சென்றார்.


When the Lord who sports a serpent in His matted hair
Returned in His own form Paravaiyaar's house
After His visit as a messenger, the night blazing bright
Looked as though it were but day; up rose Nambi
And rushed to greet Him in great joy;
It was like the violent flowing
Of flood, breaking the dam.


Arunachala Siva.

6834
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 09:06:06 AM »
Verse  349:


வழியெதிர் கொள்ளச் செல்வர்
வரவுகா ணாது மீள்வர்
அழிவுற மயங்கி நிற்பர்
அசைவுடன் இருப்பர் நெற்றி
விழியவர் தாழ்த்தா ரென்று
மீளவு மெழுவர் மாரன் பொழிமலர் மாரி வீழ
ஒதுங்குவார் புன்க ணுற்றார்.He rose up and proceeded to meet Him on His way;
Not beholding Him, he would return; he would
Stand bewildered; he would feel wilted;
He would rise up, saying, "He will not,
The Lord of three eyed vision, delay."
Then he would move aside when Manmatha
Showered his flowery darts on him; thus he grieved.

Arunachala Siva.

6835
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 09:03:31 AM »
Verse  348:


போயவள் மனையில் நண்ணும்
    புண்ணியர் என்செய் தாரோ
நாயனார் தம்மைக் கண்டால்
    நன்னுதல் மறுக்கு மோதான்
ஆயஎன் அயர்வு தன்னை
    அறிந்தெழுந் தருளி னார்தாம்
சேயிழை துனிதீர்த் தன்றி
    மீள்வதும் செய்யார் என்று.


He mused thus: "What would have the Holy One
Done, when He arrived at her house?"
Would she refuse (to accept me) when the Lord
Comes in person espousing my cause?
Surely He who went there alive to my distress,
Will not return without pacifying the jeweled beauty.

Arunachala Siva.


6836
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 09:01:03 AM »
Verse  347:

தூதரைப் போக விட்டு
    வரவுபார்த் திருந்த தொண்டர்
நாதரைஅறிவி லாதேன்
    நன்னுதல் புலவி நீக்கப்
போதரத் தொழுதேன் என்று
    புலம்புவார் பரவை யாரைக்
காதலில் இசைவு கொண்டு
    வருவதே கருத்துட் கொள்வார்.


Having sent his messenger, the sevitor eagerly
A waited His return; meanwhile he lamented thus:
"I, an ignoramus, beseeched the Lord-God to pacify
The bouderie of her of fair forehead."
He thought that He would convince Paravaiyaar
And return securing her loving consent.

Arunachala Siva.

6837
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 08:56:59 AM »
Verse  346:


நம்பர்தாம் அதனைக் கேட்டு
    நகையும்உட் கொண்டு மெய்ம்மைத்
தம்பரி சறியக் காட்டார்
    தனிப்பெருந் தோழ னார்தம்
வெம்புறு வேட்கை காணும்
    திருவிளை யாட்டின் மேவி
வம்பலர் குழலி னார்தாம்
    மறுத்ததே கொண்டு மீண்டார்.

The Lord that heard her, inwardly laughed; He would not
Reveal to her His true state: He was pleased
To witness the suffering passion of His unique
And great friend; He was poised for this divine sport:
With the word of refusal of her of fragrant hair, He returned.


Arunachala Siva.


6838
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 08:54:23 AM »
Verse  345:


அருமறை முனிவ ரான
    ஐயரைத் தைய லார்தாம்
கருமம்ஈ தாக நீர்
    கடைத்தலை வருதல் நுந்தம்
பெருமைக்குத் தகுவ தன்றால்
    ஒற்றியூர் உறுதி பெற்றார்
வருவதற் கிசையேன் நீரும்
    போம்என மறுத்துச் சொன்னார்.

The great woman addressing the Brahmin-Muni,
The great one well-versed in the rare Vedas, said:
"If this be your mission, your coming to this house
Ill-befits your glory; I will not suffer his coming here;
He has his salvation at Otriyoor; please go back."
Thus she couched her refusal.

Arunachala Siva.


6839
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 08:51:17 AM »
Verse  344:

நாதரும் அதனைக் கேட்டு
    நங்கைநீ நம்பி செய்த
ஏதங்கள் மனத்துக் கொள்ளா
    தெய்திய வெகுளி நீங்கி
நோதகவு ஒழித்தற் கன்றோ
    நுன்னையான் வேண்டிக் கொண்ட
தாதலின் மறுத்தல் செய்ய
    அடாதென அருளிச் செய்தார்.


The Lord that listened to her graciously, spake thus:
"O Nangai*! I have come hither to beseech you
Not to bear in mind Nambi's offences; it is
To rid you of your resentment and to abolish
Your state of suffering I have come;
So it ill-becomes you to decline my request."

(*Young beautiful girl)

Arunachala Siva.6840
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2016, 08:48:51 AM »
Verse 343:


பங்குனித் திருநா ளுக்குப்
    பண்டுபோல் வருவா ராகி
இங்கெனைப் பிரிந்து போகி
    ஒற்றியூர் எய்தி யங்கே
சங்கிலித் தொடக்குண் டாருக்
    கிங்கொரு சார்வுண் டோநீர்
கங்குலின் வந்து சொன்ன
    காரியம் அழகி தென்றார்.


She subjoined and said: "He who would as usual
Return for the Pangkuni festival, parted from me,
Went to Otriyoor and got enchained by Sangkili;
What indeed attracts him here? O, beautiful
Is the message you have come with, during this night."

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 [456] 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... 3061