Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 [455] 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... 3200
6811
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 10:18:00 AM »
Verse  16:

திருவார்ந்த செம்பொன்னின்
    அம்பலத்தே நடஞ்செய்யும்
பெருமானை அடிவணங்கிப்
    பேரன்பு தலைசிறப்ப
உருகாநின் றுளங்களிப்பத்
    தொழுதேத்தி உறையும் நாள்
வருவாய்மை மறையவர்க்கு
    மாளிகைகள் பலசமைத்தார்.

He hailed the feet of the Lord who dances in the Ambalam
Wrought of ruddy gold and abounding in excelling grace,
Melted in love and devotion, adored and extolled
The Lord feeling delighted in his mind, and abode there.
It was then he built many a mansion
For the Thillai-Brahmins who were poised in truth.

Arunachala Siva.

6812
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 08:52:38 AM »
Verse  15:


அக்கோயில் தொறுஞ்சிவனுக்
    கமுதுபடி முதலான
மிக்கபெருஞ் செல்வங்கள்
    விருப்பினால் மிகஅமைத்துத்
திக்கனைத்துந் தனிச்செங்கோல்
    முறைநிறுத்தித் தேர்வேந்தர்
முக்கண்முதல் நடமாடும்
    முதல்தில்லை முன்னினார்.

In each temple, for providing nectarean food and other
Services to Lord Siva, he made, in all love,
Exceedingly great and rich endowments;  his unique scepter
Held sway in all the directions; then the king
Of vast chariots, thinking of Thillai par excellence
Where dances the Lord of triple eyes, came thither.

Arunachala Siva.

6813
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 08:49:48 AM »
Verse  14:


மந்திரிகள் தமைஏவி
    வள்ளல்கொடை அநபாயன்
முந்தைவருங் குலமுதலோ
    ராயமுதற் செங்கணார்
அந்தமில்சீர்ச் சோணாட்டில்
    அகல்நாடு தொறுமணியார்
சந்திரசே கரன்அமருந்
    தானங்கள் பலசமைத்தார்.

As he was aware of the grace with which he was endowed
At Aanaikkaa in the past, he began to build there
A temple for the Lord whose divine hand sports
An antelope, and who would abide there in joy;
So with the Vennaaval tree ever-associated with Gnosis
He built a temple of ever-during goodliness,
For the Lord, the hue of whose neck is like
Unto a blue lily to get enshrined there.

Arunachala Siva.

6814
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 08:46:59 AM »
Verse  13:


ஆனைக் காவில் தாம்முன்னம்
    அருள்பெற் றதனை யறிந்தங்கு
மானைத் தரித்த திருக்கரத்தார்
    மகிழுங் கோயில் செய்கின்றார்
ஞானச் சார்வாம் வெண்ணாவ
    லுடனே கூட நலஞ்சிறக்கப்
பானற் களத்துத் தம்பெருமான்
    அமருங் கோயிற் பணிசமைத்தார்.

As he was aware of the grace with which he was endowed
At Aanaikkaa in the past, he began to build there
A temple for the Lord whose divine hand sports
An antelope, and who would abide there in joy;
So with the Vennaaval tree ever-associated with Gnosis
He built a temple of ever-during goodliness,
For the Lord, the hue of whose neck is like
Unto a blue lily to get enshrined there.

Arunachala Siva.

6815
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 08:42:52 AM »
Verse  12:


கோதை வேலார் கோச்செங்கட்
    சோழர் தாம்இக் குவலயத்தில்
ஆதி மூர்த்தி அருளால்முன்
    அறிந்து பிறந்து மண்ணாள்வார்
பூத நாதன் தான்மகிழ்ந்து
    பொருந்தும் பெருந்தண் சிவாலயங்கள்
காத லோடும் பலவெடுக்குந்
    தொண்டு புரியுங் கடன்பூண்டார்.


Ko-ch-Chengkat-Chozha, the wearer of a garland
And the wielder of a spear, was, by the grace
Of the Primordial Lord, endowed with a consciousness
Of his former birth; he ruled over the earth
Poised in that awareness; he took upon himself
With all love, the duty of raising many spacious temples
Where the Lord of the Hosts would willingly abide.   

Arunachala Siva.

6816
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 08:38:30 AM »
Verse  10:


தேவி புதல்வன் பெற்றிறக்கச்
    செங்கோல் சோழன் சுபதேவன்
ஆவி அனைய அரும்புதல்வன்
    தன்னை வளர்த்தங் கணிமகுடம்
மேவும் உரிமை முடிகவித்துத்
    தானும் விரும்பு பெருந்தவத்தின்
தாவில் நெறியைச் சென்றடைந்து
    தலைவர் சிவலோ கஞ்சார்ந்தான்.   

Soon after the delivery, the queen passed away;
Subhadeva, the righteous Chozha ruler brought up his son,
Dear to him as his very life;  (in due time) he crowned him
As the king, and invested him with the rights of a monarch;
Then in all love he pursued the flawless path of great tapas
And ultimately reached Siva-loka.

Arunachala Siva.

6817
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 08:33:25 AM »
Verse 9:


கழையார் தோளி கமலவதி
    தன்பால் கருப்ப நாள்நிரம்பி
விழையார் மகவு பெறஅடுத்த
    வேலை யதனில் காலம்உணர்
பழையார் ஒருநா ழிகைகழித்துப்
    பிறக்கு மேல்இப் பசுங்குழவி
உழையார் புவனம் ஒருமூன்றும்
    அளிக்கும் என்ன ஒள்ளிழையார்.


The days of pregnancy for Kamalavati whose shoulders
Were like unto bamboo, ran their course and the hour
Of delivering a desirable babe drew near; then spake
The astrologers, the knowers of threefold Time, thus:
"If the tender babe gets born a naazhikai hence, he would
In time, grow to rule and foster all the three wide worlds."

Arunachala Siva.

6818
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 08:27:34 AM »
Verse  8:


மக்கட்பே றின்மையினால்
    மாதேவி வரம்வேண்டச்
செக்கர்நெடுஞ் சடைக்கூத்தர்
    திருவுள்ளஞ் செய்தலினால்
மிக்கதிருப் பணிசெய்த
    சிலம்பிகுல வேந்துமகிழ்
அக்கமல வதிவயிற்றின்
    அணிமகவாய் வந்தடைய.


The childless queen fervently prayed to the Lord
And He whose long matted hair is like unto the hue
Of the crepuscular sky, heard her prayer and graced her;
So the spider that had wrought great service to the Lord
Came to be conceived as a beauteous child
By the queen Kamalavati, dear to the Chozha king.

Arunachala Siva.

6819
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 10, 2017, 11:31:36 AM »
Verse 11:


கண்ணாருங் காழியர் கோன்கருத் தார்வித்த
தண்ணார்சீர் ஞானசம் பந்தன் றமிழ்மாலை
மண்ணாரு மாவயல் சூழ்ந்த மணஞ்சேரி
பண்ணாரப் பாடவல்லார்க் கில்லை பாவமே.

The garland of Tamizh verses composed by Jnana Sambandhaṉ of good fame who filled the noble mind of the King of the people of Sirkazhi and who is the spiritual vision. To those who are able to sing with melody about Maṇam Cheri surrounded by great fields of fertile soil, there will be no sins.

Padigam on Tirumanam Cheri completed.

Arunachala Siva.

6820
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 10, 2017, 11:28:25 AM »
Verse  10:

சற்றேயுந் தாமறி வில்சமண் சாக்கியர்
சொற்றேயும் வண்ணமொர் செம்மை யுடையானை
வற்றாத வாவிகள் சூழ்ந்த மணஞ்சேரி
பற்றாக வாழ்பவர் மேல்வினை பற்றாவே.

To destroy the words of the Jains and Buddhists, who do not have even a little bit of knowledge, Siva who has an everlasting bliss to those people who live, having Maṇam Cheri, as their refuge which is surrounded by never drying tanks, karmas will not stick.

Arunachala Siva.


6821
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 10, 2017, 11:25:12 AM »
Verse  9:

சொல்லானைத் தோற்றங்கண் டானு நெடுமாலும்
கல்லானைக் கற்றன சொல்லித் தொழுதோங்க
வல்லார்நன் மாதவ ரேத்து மணஞ்சேரி
எல்லாமா மெம்பெரு மான்கழ லேத்துமே.

Siva who is in the form of words, who was not known by Brahma, the creator and the tall Vishnu, uttering the praises of Siva they have learnt and worshipping him.
(people of this world! ) praise the feet of our Lord who is all things and who is in Maṇam Cheri, praised by good people of penance and are able to raise themselves due to grace of god.

Arunachala Siva.6822
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 10, 2017, 11:21:46 AM »
Verse  8:

எடுத்தானை யெழின்முடி யெட்டு மிரண்டுந்தோள்
கெடுத்தானைக் கேடிலாச் செம்மை யுடையானை
மடுத்தார வண்டிசை பாடு மணஞ்சேரி
பிடித்தாரப் பேணவல் லார்பெரி யோர்களே.

Siva who destroyed the strength of the twenty shoulders and beautiful ten crowns of Ravaṇaṉ who lifted (the mount Kailāsh) who has the supreme bliss which has no end.
Those who are able to cherish with excessive devotion holding as their support Maṇam Cheri, where the bees hum like music, having drunk honey excessively, are really great people.

Arunachala Siva.

 

6823
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 10, 2017, 11:17:49 AM »
Verse  7:


எண்ணானை யெண்ணமர் சீரிமை யோர்கட்குக்
கண்ணானைக் கண்ணொரு மூன்று முடையானை
மண்ணானை மாவயல் சூழ்ந்த மணஞ்சேரிப்
பெண்ணானைப் பேசநின் றார்பெரி யோர்களே.


Siva who is in the thoughts of all (it may also mean: this one who cannot be comprehended by all, thinking about him. He transcends the thoughts of all] who is the eye to the celestial beings who do not wink and whose fame is limited.
He who has three eyes who is the earth. Those who praise the god who has a lady as his half and who is in Maṇam Cheri surrounded by big fields, are really great people.

Arunachala Siva.

6824
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 10, 2017, 11:11:22 AM »
Verse  6:


மொழியானை முன்னொரு நான்மறை யாறங்கம்
பழியாமைப் பண்ணிசை யான பகர்வானை
வழியானை வானவ ரேத்து மணஞ்சேரி
இழியாமை யேத்தவல் லார்க்கெய்து மின்பமே.


Siva who has the form of words who gave out music united with melody types long ago so that the peerless four Vēdams and six Aṅkams may not be despised who is the right spiritual path to those who are able to praise Maṇam Cheri which is praised by the celestial beings, without being negligent, happiness will come of its own accord.

Arunachala Siva.

6825
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 10, 2017, 11:08:06 AM »
Verse  5:


எறியார்பூங் கொன்றையி னோடு மிளமத்தம்
வெறியாருஞ் செஞ்சடை யார மிலைத்தானை
மறியாருங் கையுடை யானை மணஞ்சேரிச்
செறிவானைச் செப்பவல் லார்க்கிடர் சேராவே.

Along with the beautiful Koṉṟai flowers that are shining brightly, Siva who were on the red matted locks of divine fragrance Dhatura flowers just blossomed.  He who has on his hand a young deer sufferings will not join. Those who are able to utter the names of the god in the temple of Maṇam Cheri.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 [455] 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... 3200