Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 [454] 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... 2974
6796
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:38:00 AM »
Verse  843:ஆனஅற் றன்றி என்ற அத்திருப் பாட்டில் கூடல்
மாநக ரத்துச் சங்கம் வைத்தவன் தேறத் தேறா
ஈனர்க ளெல்லைக் கிட்ட ஏடுநீர் எதிர்ந்து செல்லில்
ஞானம்ஈ சன்பால் அன்பே என்றனர் ஞானம் உண்டார்.


Maalaayavanum Maraivalla Naanmukanum:
In the hymn beginning with the words: 'Maalaayavanum,'
The prince of Venkuru declared the lofty loving kindness
Of the Lord who ate the fiery venom that singed Vishnu,
Brahma of never-failing Vedas and their train
Of immortals, and thus saved them from death.


Arunachala Siva.


6797
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:35:24 AM »
Verse  842:மாலா யவன்என்ன வருந்திருப் பாட்டில் மாலுந்
தோலா மறைநான் முகனுந் தொடர்வாம் அமரர்
ஏலா வகைசுட்ட நஞ்சுண் டிறவாமை காத்த
மேலாங் கருணைத்திறம் வெங்குரு வேந்தர் வைத்தார்.Paaraazhi Vattam:
The import of the hymn beginning with the words: "Paaraazhi
Vattam," is this: Vishnu became the protector of the world
As he was blessed with that glory by the supreme Lord
Who gifted to him the Disc. Thus spake he whose lips
Articulate the Vedas.   


Arunachala Siva.

6798
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:29:15 AM »
Verse  841:


பாவுற்ற பாராழி வட்டத் திருப்பாட்டி னுண்மை
காவல் தொழிலான் எனும் கண்ணனும் காவல்பெற்ற
தியாவர்க்கு மேலாய ஈசன் அருள்ஆழி பெற்று
மேவுற்ற சீருற் றதுவென்றனர் வேத வாயர்.Veda Mutalvan mutalaaka:
The direct meaning of the hymn which begins with the words:
'Veda Mutalvan' is that the Supreme Ens is the Lord who
Dances away the misery of the beings on earth; He is to be hailed
As such, even as the Vedas affirm; the eighteen Puranas
Bear testimony to this. Thus spake he, in grace, who knew
Everything without learning, by sheer intuitive wisdom.


Arunachala Siva.

6799
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:25:51 AM »
Verse  840:


வேத முதல்வன் எனும் மெய்த் திருப்பாட்டினில்நேர்
ஆதி உலகோர் இடர்நீங்கிட ஏத்த ஆடும்
பாத முதலாம் பதினெண் புராணங்கள் என்றே
ஓதென் றுரைசெய் தனர்யாவும் ஓதா துணர்ந்தார்.


Kati serntha pothu:
In the well-considered hymn that begins with the words:
'Kati serntha,' he affirms that killing him that spoiled the Siva-Puja
Confers deliverance; the godly son said that he had heard
The great ones speak much in praise of the deed of Chandeesa.   

Arunachala Siva.

6800
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:23:03 AM »
Verse  839:


கருதுங் கடிசேர்ந்த எனுந்திருப் பாட்டில் ஈசர்
மருவும் பெரும்பூசை மறுத்தவர்க் கோறல் முத்தி
தருதன் மையதாதல் சண்டீசர் தஞ்செய்கை தக்கோர்
பெரிதுஞ் சொலக்கேட் டனம்என்றனர் பிள்ளை யார்தாம்.Aadum yenavum:
"Are the three acts sung in the poem beginning with the word:
'Aadum,' for His eternal self-glorification or for the annulment
Of the misery of others?" Thus you ask seeking an answer.
"These testify to His mercy for mankind."
Thus sang the lofty one.   


Arunachala Siva.


6801
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:20:43 AM »
Verse  838:


ஆடும் எனவருந் திருப்பாட்டில் அமைத்த மூன்றும்
நீடும் புகழோ பிறர்துன்ப நீத்தற்கோ என்று
தேடும் உணர்வீர் உலகுக்கிவை செய்த தீசர்
கூடுங் கருணைத் திறமென்றனர் கொள்கை மேலோர்.


Saathukkal mikkeer iraiye vantu saarminkale:
He hymned: "Ye that abound in saintliness, hasten to join Him?
For, what indeed, are your desires and aspirations,
Save those that are linked to the pure and purifying One?
So join Him." Thus spake the Prince of Sanbai-- our Ruler.

Arunachala Siva.


6802
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:17:55 AM »
Verse  837:


ஈண்டுச் சாதுக்கள் என்றெடுத் தோதிற்று
வேண்டும் வேட்கைய வெல்லாம் விமலர்தாள்
பூண்ட அன்பினிற் போற்றுவீர் சார்மின்என்
றாண்ட சண்பை அரச ரருளினார்.


Maa thukkam neengkal uruveer:
He hymned: "Ye that desire to get rid of great misery
Cling to Him with all your mind"
For, if in love, you enshrine the Primal Light in your heart
And envision Him as taught by the Paraclete, uninterruptedly,
And live thus poised, the fetter that fosters separateness,
Will end; so too the cycle of birth and death.   


Arunachala Siva.

6803
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:15:25 AM »
Verse  836:மாதுக்க நீங்க லுறுவீர் மனம்பற்றும் என்ப
தாதிச் சுடர்ச்சோ தியைஅன்பி னகத்துள் ளாக்கிப்
போதித்த நோக்குற் றொழியாமற் பொருந்தி வாழ்ந்து
பேதித்த பந்தப் பிறப்பின் நெறி பேர்மின் என்றாம்.


Sudar vittulan engkal sothi:
He hymned: "In His manifestation He is radiance!"
For, He is beheld as fire in outer form, and to them
That are poised in Love, He is the Flame that rises from within;
This indeed is the truth gained by them
Who behold Him aided by His light.

Arunachala Siva.6804
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:13:11 AM »
Verse  835:


தோன்று காட்சி சுடர்விட் டுளன்என்ப
தான்ற அங்கிப் புறத்தொளி யாய்அன்பில்
ஊன்ற உள்ளெழும் சோதியாய் நின்றனன்
ஏன்று காண்பார்க் கிதுபொரு ளென்றதாம்.


Yethukkalaalum etuttha mozhiyaalum:
He hymned: "Even ever-during examples avail not??
For, He is unexampled; neither illustrations
Nor elucidating exemple, nor the like of these
Can measure the nature of Sankara.   

Arunachala Siva.

6805
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:11:00 AM »
Verse  834:


மன்னும் ஏதுக்க ளாலெனும் வாய்மைதான்
தன்ன தொப்புவே றின்மையில் சங்கரன்
இன்ன தன்மையை ஏது எடுத்துக்காட்
டன்ன வாற்றால் அளப்பில னென்றதாம்.


Kotpaalanavum vinaiyum Kurukaamai:
As such is the state and stature of His nature,
Attaining His feet, if men listen to the voice of His grace,
Their Aanava-mala and Moola-karma will end, for sure;
Thus spake the Prince of Sanbai.   


Arunachala Siva.

6806
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:08:20 AM »
Verse  833:


அன்ன ஆதலில் ஆதியார் தாளடைந்
தின்ன கேட்கவே ஏற்றகோட் பாலவும்   
முன்னை வல்வினை யும்முடி வெய்துமத்
தன்மை யார்க்கென் றனர்சண்பை காவலர்.Aatpaalavarkku arulum vannamum:
He hymned: "If you seek to know of the majesty of His grace
That He manifold metes out of His devotees,
Then cease questioning; it is indeed infinite.
For, words contain not His glory, and here is
No room whatever for investigatory analysis."

Arunachala Siva.

6807
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:06:03 AM »
Verse 832:


ஆதி ஆட்பா லவர்க்கரு ளுந்திறம்
நாதன் மாட்சிமை கேட்க நவிலுங்கால்
ஓது மெல்லை உலப்பில வாதலின்
யாதும் ஆராய்ச்சி இல்லையாம் என்றதாம்.


Enthaiyaar Avar evvakaiyaar Kolo?
He hymned: "What may the nature of our Father be?"
For, the truth is what though the dicta be, attributing
Primacy to others, Siva alone is the hoary Primal Lord
(Who resolves them). It is He who is the core and content of all dicta.
Thus spake he, in grace, the Prince of cool Poontharaai.

Arunachala Siva.

6808
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: August 16, 2016, 11:35:31 AM »
Today is Pattinathar guru puja,

The exact liberation day including the moon digit is not known.

Arunachala Siva

6809
Verse 10:


கொம்மை வரிமுலைக்
    கொம்பனையாள் கூறனுக்குச்
செம்மை மனத்தால்
    திருப்பணிகள் செய்வேனுக்
கிம்மை தரும்பயன்
    இத்தனையும் ஈங்கொழிக்கும்
அம்மை குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே. 


To Him who is concorporate with Her who is like a liana and whose rotund breasts are bedaubed with stripes Of sandal,
I render holy services,
with my sincere Mind
So,
He does away with the fettering,
resultants of all the deeds wrought by me in this birth.
He is my Mother.
Lo,
I hold fast the splendorous God of Thillai.

concluded.

Arunachala Siva.

6810
Verse 9:


பாழ்ச்செய் விளாவிப்
    பயனிலியாய்க் கிடப்பேற்குக்
கீழ்ச்செய் தவத்தாற்
    கிழியீடு நேர்பட்டுத்
தாட்செய்ய தாமரைச்
    சைவனுக்கென் புன்தலையால்
ஆட்செய் குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே.


I,
who had been tilling the unyielding and barren land,
By reason of the tapas in my previous births,
Came by the grains garnered by parakeets.
With my base head I ? His servitor ?,
render service to the Ancient  Saivite whose feet are incarnadine like the red lotus.
Lo,
I hold fast The resplendent God of Thillai.

contd.,

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 [454] 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... 2974