Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 [452] 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... 3110
6766
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 01, 2016, 08:31:34 AM »
Verse  156:


செண்டாடும் தொழின்மகிழ்வும்
    சிறுசோற்றுப் பெருஞ்சிறப்பும்
வண்டாடும் மலர்வாவி
    மருவியநீர் விளையாட்டும்
தண்டாமும் மதகும்பத்
    தடமலைப்போர் சலமற்போர்
கண்டாரா விருப்பெய்தக்
    காவலனார் காதல்செய்நாள்.


The Chera king caused Nampi Aaroorar to witness
The joyous game of Chendu; he provided him with glorious
And manifold dished; he made him behold water-sports
Performed in flowery tanks where chafers hummed, the fight
Between hill-like and strong-necked tuskers
Of triple ichor and wrathful wrestling too.
Thus, even thus, he gladly entertained Aaroorar.   

Arunachala Siva.


6767
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 01, 2016, 08:28:51 AM »
Verse 155:

பாடல் ஆட ல் இன்னியங்கள்
    பயிறன் முதலாம் பண்ணையினில்
நீடும் இனிய விநோதங்கள்
    நெருங்கு காலந் தொறும்நிகழ
மாடு விரைப்பூந் தருமணஞ்செய்
    ஆரா மங்கள் வைகுவித்ததுக்
கூட முனைப்பா டியர்கோவைக்
    கொண்டு மகிழ்ந்தார் கோதையார்.


The Chera Perumaakkothaiyaar arranged for goodly
Musical concerts and dance-performances;
He had pleasing entertainments performed by the lasses
During all the hours; he took Aaroorar to the nearby
Flower-gardens thither to spend their time; thus the Chera
Gladdened the heart of the Prince of Munaippaadi.

Arunachala Siva.


6768
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 01, 2016, 08:25:57 AM »
Verse  153:


சேர ருடனே திருவமுது
    செய்த பின்பு கைகோட்டி
ஆரம் நறுமென் கலவைமான்
    மதச்சாந் தாடை யணிமணிப்பூண்
ஈர விரைமென் மலர்ப்பணிகள்
    இனைய முதலா யினவருக்கம்
சார வெடுத்து வன்தொண்டர்ச்
    சாத்தி மிக்க தமக்காக்கி.


After the feast, the Chera king flexing his hand,
Decked Aaroorar with pleasingly fragrant sandal-paste
Mixed with musk, vestments, adornments set with precious gems,
Cool and fragrant and soft flower-garlands and the like;
The leavings were treasured by the king
As holy Prasad for his use.

Arunachala Siva.

6769
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 01, 2016, 08:21:31 AM »
Verse  152:பெருமாள் வேண்ட எதிர்மறுக்க
    மாட்டார் அன்பின் பெருந்தகையார்
திருமா நெடுந்தோள் உதியர்பிரான்
    செய்த வெல்லாங் கண்டிருந்தார்
அருமா னங்கொள் பூசனைகள்
    அடைவே எல்லாம் அளித்ததற்பின்
ஒருமா மதிவெண் குடைவேந்த
    ருடனே அமுது செய்துவந்தார்.

Thus entreated by the Chera King, he would not press
His refusal; Nampi Aaroorar who was great by reason
Of his abiding love merely witnessed all the acts of the lord
Of the Cheras, who was endowed with broad and victorious
Shoulders; after he duly performed all the great
And rare rituals of the Pooja, Aaroorar partook
Of nectarean food with the Chera who ruled
Under a white parasol like unto the peerless full moon.


Arunachala Siva.

6770
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 01, 2016, 08:18:01 AM »
Verse  151:


செம்பொற் கரக வாசநீர்
    தேவி மார்கள் எடுத்தேந்த
அம்பொற் பாதந் தாம்விளக்கி
    யருளப் புகலும் ஆரூரர்
தம்பொன் தாளை வாங்கியிது
    தகாதென் றருளத் தரணியில்வீழ்ந்
தெம்பெற் றிமையாற் செய்தனஈங்
    கெல்லாம் இசைய வேண்டுமென.When the king's wives were about to pout out fragrant
And holy water from pots wrought of ruddy gold and the Chera
Was preparing to wash the beauteous and auric
Feet of Aaroorar, he withdrew his feet and said:
"Oh, this is not proper." Then the king fell down prostrate
On the floor and beseeched him thus; "Be pleased
To accept all our adoration befitting our love."

Arunachala Siva.   

6771
Chapter 24:


1.  Ribhu:  I tell you again and again  the most supreme;  anything apart from the Self
is unreal by itself.  There is nothing to talk about unreal.  The real being ever present,
there is nothing to say about it.

2.  I shall speak of the determination of the Self unto the aspirant eagerly practicing
the knowledge of Brahman; even that at the immediate outset and with an auspicious
inauguration shall I preach.

3.  All is Brahman.  I alone am consciousness and nothing else in the least.  I alone
am the Consciousness Self.

4. I and mine are verily non existent.  There cannot be anything as 'I am illumined'.
I am pure. I am of the Brahman.  I am bliss, unborn and ungenerated.

5.  I am divine.  I am divine resplendence. I am the fourth state.  I am the present
and the future.  I am the ego born.  i am without remainder.  I am the innermost of the interior.

6.  I am immortal.  I am eternal.  I am totally the greatest.  I am of the highest and lowest forms. I am the essence of the eternal and the ephemeral.

7. I am without qualities and absence of qualities.  I am the essence of the fourth state and the absence of fourth state.  I am bereft of peace and the absence of peace.
I am the essence of knowledge and ignorance.

contd.,

Arunachala Siva.       

6772
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 30, 2016, 10:51:05 AM »
Verse  11:


எண்டிசை யாரும்வ ணங்கியேத்தும் எம்பெரு மானையெ ழில்கொளாவூர்ப்
பண்டுரி யார்சிலர் தொண்டர்போற்றும் பசுபதி யீச்சரத் தாதிதன் மேல்
கண்டல்கண் மிண்டிய கானற்காழிக் கவுணியன் ஞானசம் பந்தன்சொன்ன
கொண்டினி தாவிசை பாடியாடிக் கூடும வருடை யார்கள்வானே.

On our god, Siva,  before whom all the people in the eight directions bow and praise.
and on the one who is the beginning of all things in Pasupati Iswaram in beautiful Akoor where he is worshipped by some devotees who have the honor of being such people from generation to generation. With the help of the verses composed by Jnana Sambaṉdhan born in Kaundinya Gothram in Srikashi which has sea-shore groves in which mangroves grow densely. Those who sing with pleasure and dance crowding there, have heaven as their residence after death.

concluded.

Arunachala Siva.

6773
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 30, 2016, 10:42:44 AM »
Verse  10:

பின்னிய தாழ்சடை யார்பிதற்றும் பேதைய ராஞ்சமண் சாக்கியர்கள்
தன்னிய லும்முரை கொள்ளகில்லாச் சைவ ரிடந்தள வேறுசோலைத்
துன்னிய மாதரும் மைந்தர்தாமுஞ் சுனையிடை மூழ்கித் தொடர்ந்த சிந்தைப்
பன்னிய பாடல் பயிலுமாவூர்ப் பசுபதி யீச்சரம் பாடுநாவே.


Siva has a interwoven matted locks, which hangs low.
The place of the Siva who is not the subject matter of the words which ignorant Jains and Sākiyar prate about him. The young girls and the youth who crowd in the gardens which has plenty of red-colored Arabian Jasmine, bathe in the tanks.
My tongue sing the greatness of Pasupati Iswaram, in Akoor where (they) practice songs in praise of Siva,  with concentration and without distraction from outside things.

Arunachala Siva.
6774
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 30, 2016, 10:38:18 AM »
Verse 9:


மாலு மயனும் வணங்கிநேட மற்றவ ருக்கெரி யாகிநீண்ட
சீல மறிவரி தாகிநின்ற செம்மையி னாரவர் சேருமூராம்
கோல விழாவி னரங்கதேறிக் கொடியிடை மாதர்கள் மைந்தரோடும்
பாலென வேமொழிந் தேத்துமாவூர்ப் பசுபதி யீச்சரம் பாடுநாவே.


The place of the eminent Siva whose easy accessibility in rising tall as a column of fire before those two, Vishnu and Brahma, who bowed to him and searched for him everywhere, which act could not be understood by little minds.
Ascending upon the stage with decorations, during festivals, my tongue
sing the greatness of Pasupati Iswaram  in Akoor, where ladies with slender waist like creepers in company with youths praise god, speaking words as sweet as milk.

Arunachala Siva.


6775
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 30, 2016, 10:34:02 AM »
Verse 8:வெண்டலை மாலை விரவிப்பூண்ட மெய்யுடை யார்விற லாரரக்கன்
வண்டமர் பூமுடி செற்றுகந்த மைந்தரி டம்வள மோங்கியெங்கும்
கண்டவர் சிந்தைக் கருத்தின்மிக்கார் கதியரு ளென்றுகை யாரக்கூப்பிப்
பண்டலர் கொண்டு பயிலுமாவூர்ப் பசுபதி யீச்சரம் பாடுநாவே.


Siva has a body in which he wears garlands of white skulls mixed with flower-garlands. The place of the strong god who became prominent by crushing the crowns on which bees settle, of the demon who had previously victories to his credit.
Riches being abundant everywhere, is uppermost in the idea of the minds of those who had seen him in their vision. Joining their hands to their satisfaction say, give us liberation. My tongue sing the greatness of Pasupati Iswaram in Ākur where such people crowd holding fruits and flowers;

Arunachala Siva.


6776
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 30, 2016, 10:29:33 AM »
Verse  7:


நீறுடை யார்நெடு மால்வணங்கு நிமிர்சடை யார்நினை வார்தமுள்ளம்
கூறுடை யாருடை கோவணத்தார் குவலய மேத்தவி ருந்தவூராம்
தாறுடை வாழையிற் கூழைமந்தி தகுகனி யுண்டுமிண் டிட்டினத்தைப்
பாறிடப் பாய்ந்துப யிலுமாவூர்ப் பசுபதி யீச்சரம் பாடுநாவே.


Siva has smeared the holy ash on his body. He has matted locks which stands upright and who is worshipped by the tall Vishnu.  He has the hearts of those who meditate on him, as his share. He has a loin-cloth only as his dress.
The place where he stays to be praised by the people of this world.  The female monkeys of short tails having eaten the ripe fruits in the cluster of the fruits of the Plaintain tree, push.  My tongue sing the fame of Pasupati Iswaram in Akoor where the monkeys pounce upon their kind to flee and roam about in the gardens.

Arunachala Siva.
 

6777
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 30, 2016, 10:23:08 AM »
Verse 6:


குற்ற மறுத்தார் குணத்தினுள்ளார் கும்பிடு வார்தமக் கன்புசெய்வார்
ஒற்றை விடையினர் நெற்றிக்கண்ணார் உறைபதி யாகுஞ் செறிகொண்மாடம்
சுற்றிய வாசலின் மாதர்விழாச் சொற்கவி பாடநி தானநல்கப்
பற்றிய கையினர் வாழுமாவூர்ப் பசுபதி யீச்சரம் பாடுநாவே.

Siva removed all the faults committed by his devotees.
He is wherever good qualities are found.
He will love those who worship him with joined hands.
He has a single bull.
He has an eye on the forehead.
The dwelling place of such a god, when the ladies sing songs composed with good words in the portals surrounding the houses, during the festivals.
My tongue sing the greatness of Pasupati Iswaram in Akoor where liberal persons are having gold in their hands to offer as prizes to the singers, live.

Arunachala Siva.

6778
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 30, 2016, 10:17:48 AM »
Verse 5:

இந்தணை யுஞ்சடை யார்விடையார் இப்பிறப் பென்னை யறுக்கவல்லார்
வந்தணைந் தின்னிசை பாடுவார்பால் மன்னினர் மன்னி யிருந்தவூராம்
கொந்தணை யுங்குழ லார்விழவிற் கூட்ட மிடையிடை சேரும்வீதிப்
பந்தணையும் விர லார்தமாவூர்ப் பசுபதி யீச்சரம் பாடுநாவே.


Siva has matted locks with in the crescent moon comes into contact, has a bull.
He is able to grant me liberation as he can completely destroy this birth.
the place where Siva who is always with those who come near him and sing sweet music, without leaving them, stays permanently. My tongue sing the praises of Pasupati Iswaram in Avoor where ladies who play with balls in the streets and where the crowds of ladies who adorn their tresses with bunches of flowers gather at frequent intervals during festivals.

Arunachala Siva.
6779
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 30, 2016, 10:13:11 AM »
Verse 4:

தேவியொர் கூறின ரேறதேறுஞ் செலவினர் நல்குர வென்னைநீக்கும்
ஆவிய ரந்தண ரல்லல்தீர்க்கும் அப்பனா ரங்கே யமர்ந்தவூராம்
பூவிய லும்பொழில் வாசம்வீசப் புரிகுழ லார்சுவ டொற்றிமுற்றப்
பாவியல் பாடல றாதவாவூர்ப் பசுபதி யீச்சரம் பாடுநாவே.


Siva has Uma on one half, is rich enough to ride on a bull.
He is like the life within me who removes my poverty.
the father who removes the sufferings of the brahmins,
the place where he dwells with desire.
where the gardens which have flowers spreading their fragrance.
and where the ladies with curly tresses of hair measure time by the impressions of their toes. My tongue sing the praises of Pasupati Iswaram in Avoor where the songs which have a sound that travels a great distance, never cease.

Arunachala Siva.6780
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 30, 2016, 10:08:01 AM »
Verse 3:


பொங்கி வரும்புனல் சென்னிவைத்தார் போம்வழி வந்திழி வேற்றமானார்
இங்குயர் ஞானத்தர் வானோரேத்தும் இறையவ ரென்றுமி ருந்தவூராம்
தெங்குயர் சோலைசே ராலைசாலி திளைக்கும் விளைவயல் சேரும்பொய்கைப்
பங்கய மங்கை விரும்புமாவூர்ப் பசுபதி யீச்சரம் பாடுநாவே.


Sivaṉ placed on his head the water which came foaming and raging,being born as human beings who can save themselves from being born again. The place where god who is praised by those who become low by doing evil acts and elevate themselves by doing good acts, dwells always. My tongue sing the praises of Pasupati Iswararam in Avoor, which is desired by the goddess of wealth seated in a lotus, and has crowded natural tanks, fields where superior paddy is produced always, and sugar-cane crushing mills, and groves of coconut trees growing tall.

Arunachala Siva.
Pages: 1 ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 [452] 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... 3110