Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 [451] 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... 3062
6751
Verse  3:


நீண்ட மாலும் அயனும் வெருவ
    நீண்ட நெருப்பை விருப்பி லேனை
ஆண்டு கொண்ட என்ஆ ரமுதை
    அள்ளூ றுள்ளத் தடியார்முன்
வேண்டுந் தனையும் வாய்விட் டலறி
    விரையார் மலர்தூவிப்
பூண்டு கிடப்ப தென்றுகொல் லோஎன்
    பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே. He soared up as the cosmic fire at which tall Vishnu and Brahma stood transfixed in dread.
Even He redeemed and ruled me ? the loveless one.
He is my ever-abounding Nectar.
Oh,
for the day when I must hail Him - my un-pierced Ruby -,
aloud with my mouth,
as much as I desire,
In the presence of servitors of melting love strew sweet-smelling flowers on His person and lie locked up in connubial embrace !

Arunachala Siva.

6752
Verse  2:


ஆற்ற கில்லேன் அடியேன் அரசே
    அவனி தலத்தைம் புலனாய
சேற்றி லழுந்தாச் சிந்தை செய்து
    சிவனெம் பெருமான் என்றேத்தி
ஊற்று மணல்போல் நெக்குநெக்
    குள்ளே உருகி ஓலமிட்டுப்
போற்றி நிற்ப தென்றுகொல் லோஎன்
    பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே.Sunk in the quagmire of the five senses,
I,
Your Servitor,
cannot endure this life on earth,
O Sovereign !
I must reach You ? my un-pierced Ruby,
Ever think on You thus:
"O Siva !
O Our God!"
all the while growing soft and yielding like the sands in a spring.
Oh,
for the day when I will inly melt,
hail You aloud and be yoked to You in connubial felicity !

Arunachala Siva.

6753
Punarchi Pathu:

Decade of union with Siva.

The grammar of Advaita:

Verse  1:


சுடர்பொற் குன்றைத் தோளா முத்தை
    வாளா தொழும்புகந்து
கடைபட் டேனை ஆண்டு கொண்ட
    கருணா லயனைக் கருமால் பிரமன்
தடைபட் டின்னுஞ் சார மாட்டாத்
    தன்னைத் தந்த என்னா ரமுதைப்
புடைபட் டிருப்ப தென்றுகொல் லோஎன்
    பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே.

He is the radiant Hill of Gold !
He is like the un-pierced Pearl !
He is the Abode of Mercy !
The dark-hued Vishnu and Brahma met with obstruction and are yet to reach Him.
Accepting,
in joy,
my mere service,
He redeemed and ruled me ? the one that stood debased.
Indeed He gave a gift of Himself to me.
He is to me the ever-abounding Nectar.
Oh for the day,
when I will reach Him - my un-pierced Ruby -,
and be yoked to Him in connubial felicity.

Arunachala Siva.
 


6754
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2016, 08:25:40 AM »
Verse  400:

செம்மைசேர் சிந்தை மாந்தர்
    சென்றெதிர் கொண்டு போற்ற
நம்மையா ளுடைய நம்பி
    நகைமுகம் அவர்க்கு நல்கி
மெய்ம்மையாம் விருப்பி னோடும்
    மேவியுட் புகுந்து மிக்க
மொய்ம்மலர்த் தவிசின் மீது
    முகம்மலர்ந் திருந்த போது.   


When the men of righteous heart came before him, greeted
Him and paid obeisance to him, our ruler Nampi Aaroorar
Smiled in joy; in true love he moved into the house
And sat on a seat strewn thick with flowers;
His face beamed in joy.

Arunachala Siva.


6755
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2016, 08:22:52 AM »
Verse  399:


கணவர்தஞ் செய்கை தன்னைக்
    கரந்துகா வலரை நம்பி
அணைவுறும் பொழுது சால
    அலங்கரித் தெதிர்போம் என்னப்
புணர்நிலை வாயில் தீபம்
    பூரண கும்பம் வைத்துத்
துணர்மலர் மாலை தூக்கித்
    தொழுதெதிர் கொள்ளச் சென்றார்.   
She addressed the servants thus: "Conceal
The act of my husband; when Nampi Aaroorar
Here arrives, go forth to greet him, having
Decked this house in great splendor."
Thereupon the servants adorned the fore-yard
With lamps and pots filled with fragrant water:
They decorated the house with garlands wrought
Of flower-bunches, and moved out to receive him.

Arunachala Siva.

6756
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2016, 08:19:59 AM »
Verse 398:


கருதரும் பெருமை நீர்மைக்
    கலிக்காமர் தேவி யாரும்
பொருவருங் கணவ ரோடு
    போவது புரியுங் காலை
மருவிஇங் கணைந்தார் நம்பி
    என்றுமுன் வந்தார் கூற
ஒருவரும் அழுதல் செய்யா
    தொழிகவென் றுரைத்துப் பின்னும்.


The ineffably glorious wife of Kalikkaamar made all
Arrangements for suttee to accompany her peerless
Husband: then a messenger from the retinue
Of Aaroorar came there and said: "Nampi is come;
He is close by." Thereupon she spake thus:
"Let none lament here."

Arunachala Siva.


6757
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2016, 08:16:15 AM »
Verse  397:


மற்றவன் இங்கு வந்து
    தீர்ப்பதன் முன்நான் மாயப்
பற்றிநின் றென்னை நீங்காப்
    பாதகச் சூலை தன்னை
உற்றஇவ் வயிற்றி னோடும்
    கிழிப்பன்என் றுடைவாள் தன்னால்
செற்றிட வுயிரி னோடும்
    சூலையுந் தீர்ந்த தன்றே   .

"Before he comes to cure me of my cruel malady,
To deal with this sinful devotee which shall not
Part from me till my death, I will tear it not
From my stomach where it abides, and thus end it."
Then unsheathing the sword from its scabbard
He tore his stomach; that very moment, his life
And colic came to an end.   

Arunachala Siva.

6758
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2016, 08:13:50 AM »
Verse  396:


நாதர்தம் அருளால் நண்ணும்
    சூலையும் அவர்பாற் கேட்ட
கேதமும் வருத்த மீண்டும்
    வன்தொண்டர் வரவு கேட்டுத்
தூதனாய் எம்பி ரானை
    ஏவினான் சூலை தீர்க்கும்
ஏதமிங் கெய்த வெய்தில்
    யான்செய்வது என்னாம் என்பார்.   


He that languished from colic with which the Lord
In His grace afflicted him, was all the more
Pained when he heard the cruel words
Of the Lord; now when he heard of the impending arrival
Of Van-tondar, he mused thus: "If I be beset with the great
Evil of the advent of him who employed our Lord
As his messenger, I know not what I will do."


Arunachala Siva.


6759
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2016, 08:11:48 AM »
Verse  395:


அண்ணலார் அருளிச் செய்து
    நீங்கஆரூரர் தாமும்
விண்ணவர் தம்பி ரானார்
    ஏவலால் விரைந்து செல்வார்
கண்ணிய மனத்தின் மேவுங்
    காதலாற் கலிக்கா மர்க்குத்
திண்ணிய சூலை தீர்க்க
    வருந்திறஞ் செப்பி விட்டார்.   


When the Lord graced him thus and left him, Aaroorar
As commanded by the Lord of gods, hastened
On his errand, borne by love which his mind
Fostered for the friendship of Kalikkaamar;
He sent a messenger to inform him of his arrival
To cure him of his cruel gripes.

Arunachala Siva.


6760
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2016, 08:09:18 AM »
Verse  394:


வன்தொண்டர் தம்பால் சென்று
    வள்ளலா ரருளிச் செய்வார்
இன்றுநம் ஏவ லாலே
    ஏயர்கோ னுற்ற சூலை
சென்றுநீ தீர்ப்பா யாகென்
    றருள்செயச் சிந்தை யோடு
நன்றுமெய்ம் மகிழ்ந்து போற்றி
    வணங்கினார் நாவ லூரர்.   


The Lord Patron then manifested before Van-Tondar
And graciously spake thus: "May you this day go
To Yeyarkone and by Our command cure him of his dire
Ache of stomach." Thereupon, glad in mind and thrilled
In body, Naavaloorar adored the Lord.

Arunachala Siva.


6761
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2016, 08:06:51 AM »
Verse 393:


மற்றவன் தீர்க்கில் தீரா
    தொழிந்தெனை வருத்தல் நன்றால்
பெற்றம்மே லுயர்த்தீர் செய்யும்
    பெருமையை அறிந்தார் யாரே
உற்றவன் தொண்டற் கேயாம்   
    உறுதியே செய்தீர் என்னக்
கற்றைவார் சடையார் தாமும்
    அவர்முன்பு கரந்தா ரன்றே.   "It is better that the ache should sorely grieve me
Uncured by that Van-tondan; O Lord whose banner
Sports the Bull! Who can ever comprehend the glories
Of Your gracious acts? You choose to glorify
Your new servitor. Well, be that as it may!"
When Yeyarkone spake thus, the Lord of matted hair
Disappeared from him.

Arunachala Siva.

6762
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2016, 08:04:02 AM »
Verse  392:

எம்பிரான் எந்தை தந்தை
    தந்தைஎங் கூட்ட மெல்லாம்
தம்பிரான் நீரே யென்று
    வழிவழி சார்ந்து வாழும்
இம்பரின் மிக்க வாழ்க்கை
    யென்னைநின் றீருஞ் சூலை
வம்பென ஆண்டு கொண்டான்
    ஒருவனோ தீர்ப்பான் வந்து.


He said: "O our Lord! You indeed are the Protector
Of my father, his father and his father and our whole
Race; generation after generation, in unbroken
Tradition Your hallowed feet alone are our
Sole refuge; in this world I thrive even thus;
Is my stomach-ache that grows apace to be cured
By one who was newly and forcibly claimed by You?"

Arunachala Siva.

   6763
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2016, 08:01:29 AM »
Verse  391:


சிந்தையால் வாக்கால் அன்பர்
    திருந்தடி போற்றி செய்ய
எந்தமை யாளும் ஏயர்
    காவலர் தம்பால் ஈசர்
வந்துனை வருத்துஞ் சூலை
    வன்தொண்டன் தீர்க்கி லன்றி
முந்துற வொழியா தென்று
    மொழிந்தருள் செய்யக் கேட்டு.   

When with all his mind and word of mouth, our lord Yeyarkone,
The devotee, hailed the divine and salvific feet
Of the Lord, he was thus graced by Him: "The grieving
Stomach-ache that afflicts you, can be cured only
By Van-tondan; it is otherwise remedy-less."
When he heard the Lord speak thus,

Arunachala Siva.


6764
I justified to myself that uttering a harmless lie did not matter hen it came to
attaining a lofty goal.  With my conscience thus put at ease, I rested for the night,
but the night went by wakeful expectation.  At three am. I left home informing no
one.  It was the month of January 1920.  Obsessed with an intense desire to have
darshan of my Bhagavan, I just packed one extra set of dhoti and a towel for change
of dress.  I felt certain that I would never step back into that erstwhile home of mine.
So I felt prostrate - by way of salutation to my home and my parents -- rose and departed.

To avoid being spotted by any known persons at the Palakkad railway station,
I headed for a nearby small station of Kanjikode. There I was informed that the train
towards Tiruvannamalai would arrive only in the evening. I waited with anxiety lest
I be spotted by someone known.  So keen was I to see Bhagavan I felt no thirst
or hunger.  I bought nothing to eat, in case all of the five rupees was needed for
train fare.

When I demanded a ticket to Tiruvannamalai, I was issued instead a ticket only
up to Katpadi Junction (some fifty miles short of Tiruvannamalai).  I was told that
tickets to Tiruvannamalai station were not being issued. I took my seat in the train
when all thoughts forsook me and I was not aware of even the passing of the night,
as my mind was transfixed on the single thought of Bhagavan's darshan.  The train
reached Katpadi Junction at 4 am.

On alighting I was informed that the train to Tiruvannamalai was at 6.30 am.  I waited, watching trains come and go.  At 6.00 am. I went to the ticket counter for
buying my ticket. It was a jolt to me when they said that my train had already departed, half an hour ago.  The next train was only at six in the evening!  It was
a moment of depression.  After a while my mind calmed down and I came to terms with the situation.  I had eaten nothing since the previous day's morning.  I now bought some elandhai fruit (jujube or zizyphus) for half an anna, getting more than
a quarter of a large measure for the price.  The whole day went by, alternating
between consuming a few fruits and drinking water from the tap. That took care of
the problem of my meal!

contd.,

Arunachala Siva.                           
               

6765
Verse  10:


இருள்தி ணிந்தெழுந் திட்டதோர் வல்வினைச்
    சிறுகுடி லிதுஇத்தைப்
பொருளெ னக்களித் தருநர கத்திடை
    விழப்புகு கின்றேனைத்
தெருளும் மும்மதில் நொடிவரை இடிதரச்
    சினப்பதத் தொடுசெந்தீ
அருளும் மெய்ந்நெறி பொய்ந்நெறி நீக்கிய
    அதிசயங் கண்டாமே.He wrathfully involved,
in a trice,
the three splendorous walled citadels,
in raging fire and utter ruination.
I deemed this little hut of a body wrought of cruel Karma and packed with murk,
As a worthy thing,
reveled in joy and was About to fall into the inferno irretrievably.
Lo,
He blessed me with the true way,
removing me from the false one.
Ha,
this marvel,
we did witness !

concluded.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 [451] 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... 3062