Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 3140
676
Verse  8:


pukடைந்த வேதியற்காக் காலற் காய்ந்த
    புண்ணியன்காண் வெண்ணகைவெள் வளையாளஞ்ச
மிக்கெதிர்ந்த கரிவெருவ உரித்த கோன்காண்
    வெண்மதியைத் தலைசேர்த்த தண்மை யோன்காண்
அக்கரும்பு பெரும்புன்னை நெருங்கு சோலை
    ஆரூருக் கதிபதிகாண் அந்தண் தென்றல்
திக்கணைந்து வருமருங்கின் திருப்புத் தூரில்
    திருத்தளியான் காண்அவனென் சிந்தை யானே.


He is the holy One who smote Yama for the sake of the Brahmin who took refuge in Him.
The tusker that came rushing to attack Him,
quaked as He flayed it,
and this was witnessed by Her of white teeth and white bangles.
He is the merciful one who wore on His crest the white crescent moon.
He is the Lord of Aaroor rich in dense gardens of glorious sweet-canes and huge Punnais.
He is enshrined in the Tirutthali of Tirupputthoor towards which the cool southerly wind wafts.
Even He is poised in my mind.


Arunachala Siva.

677
Verse  7:


வெறிவிரவு மலர்க் கொன்றை விளங்கு திங்கள்
    வன்னியொடு விரிசடைமேல் மிலைச்சி னான்காண்
பொறிவிரவு கதநாகம் அக்கி னோடு
    பூண்டவன்காண் பொருபுலித்தோ லாடை யான்காண்
அறிவரிய நுண்பொருள்க ளாயி னான்காண்
    ஆயிரம்பே ருடையவன்காண் அந்தண் கானல்
செறிபொழில்சூழ் மணிமாடத் திருப்புத் தூரில்
    திருத்தளியான் காண் அவனென் சிந்தை யானே.


He wears on His spreading matted hair fragrant Konrai flowers,
bright crescent moon and Vanni.
He is adorned with an angry and speckled serpent and bones.
He is clad in the skin of a fighting tiger.
He became the subtle things hard to comprehend.
He has a thousand names.
He is enshrined in the Tirutthali at Tirupputthoor rich in beauteous and turreted mansions girt with dense gardens.
Even He is poised in my mind.

Arunachala Siva.

678
Verse  6:


காம்பாடு தோளுமையாள் காண நட்டங்
    கலந்தாடல் புரிந்தவன்காண் கையில் வெய்ய
பாம்பாடப் படுதலையிற் பலிகொள் வோன்காண்
    பவளத்தின் பருவரைபோல் படிவத் தான்காண்
தாம்பாடு சினவிடையே பகடாக் கொண்ட
    சங்கரன் காண் பொங்கரவக் கச்சை யோன்காண்
சேம்பாடு வயல்புடைசூழ் திருப்புத் தூரில்
    திருத்தளியான் காண்அவனென் சிந்தை யானே.


He dances in varying postures and it is witnessed by Uma Whose shoulders are bamboo-like.
In His hand,
A cruel snake dances.
He receives alms in a skull.
His form is that of a huge hill.
He is Sankara whose mount is an angry Bull held in leash.
His waist is girdled with a serpent.
He is enshrined in the Tirutthali of Tirupputthoor rich in fields where Samepoo-s thrive.
Even He is poised in my mind.

Arunachala Siva.

679
Verse 5:


கருமருவு வல்வினைநோய் காற்றி னான்காண்
    காமருபூங் கச்சியே கம்பத் தான்காண்
பெருமருவு பேருலகில் பிணிகள் தீர்க்கும்
    பெரும்பற்றத் தண்புலியூர் மன்றா டிகாண்
தருமருவு கொடைத்தடக்கை யளகைக் கோன்றன்
    சங்காதி ஆரூரில் தனியா னைகாண்
திருமருவு பொழில்புடை சூழ்திருப்புத் தூரில்
    திருத்தளியான் காண்அவனென் சிந்தை யானே.He will cure the birth-breeding karma.
He is of Ekampam in Kacchi of flowery and fragrant gardens.
He is the Dancer of cool Perumpatrappuliyoor which remedies all maladies and is renowned the world over.
He is the great friend of Kubera king whose long hand showers riches like the Karpaka.
He is the peerless tusker of Aaroor.
He is enshrined in the Tirutthali of Tirupputthoor girt with beautiful gardens.
even He is poised in my mind.


Arunachala Siva.


680
Verse  4:


ஏடேறு மலர்க்கமலத் தயனும் மாலும்
    இந்திரனும் பணிந்தேத்த இருக்கின் றான்காண்
தோடேறு மலர்க்கடுக்கை வன்னி மத்தந்
    துன்னியசெஞ் சடையான்காண் துகள்தீர் சங்கம்
மாடேறி முத்தீனுங் கானல் வேலி
    மறைக்காட்டு மாமணிகாண் வளங்கொள் மேதி
சேடேறி மடுப்படியுந் திருப்புத் தூரில்
    திருத்தளியான் காண்அவனென் சிந்தை யானே.


He abides,
humbly hailed by him who is seated on the petaled Flower,
Vishnu and Indra.
His ruddy matted hair is adorned with the petaled flower of Konrai,
Vanni and Bella Donna.
He is the great Ruby of Maraikkaadu skirting the beach onto which the flawless shells crawl and give birth to pearls.
He is enshrined at the Tirutthali at Tirupputthoor where healthy buffaloes move up the bank and get immersed In the tank.
even He is poised in my mind!

Arunachala Siva.

681
Verse  3:


மின்காட்டுங் கொடிமருங்குல் உமையாட் கென்றும்
    விருப்பவன்காண் பொருப்புவலிச்சிலைக்கை யோன்காண்
நன்பாட்டுப் புலவனாய்ச் சங்க மேறி
    நற்கனகக் கிழிதருமிக் கருளி னோன்காண்
பொன்காட்டக் கடிக்கொன்றை மருங்கே நின்ற
    புனக்காந்தள் கைகாட்டக் கண்டு வண்டு
தென்காட்டுஞ் செழும்புறவின் திருப்புத் தூரில்
    திருத்தளியான் காண்அவனென் சிந்தை யானே.He is ever dear to Uma,
the fulgurant and liana-waisted.
He wields the mighty mountain as His bow.
As the bard of excellent verse,
He entered the Sangam and secured for Dharumi the purse of fine gold.
He is enshrined at the Tirutthali of Tirupputthoor rich in uberous gardens,
Where the woodland Kaantal receives into its hands the gold of fragrant Konrai beside which it stands,
seeing which the chafer melodizes.
even He is poised in my mind.

Arunachala Siva.

682
Verse  2:


வாராரும் முலைமங்கை பாகத் தான்காண்
    மாமறைக ளாயவன்காண் மண்ணும் விண்ணுங்
கூரார்வெந் தழலவனுங் காற்றும் நீருங்
    குலவரையும் ஆயவன்காண் கொடுநஞ் சுண்ட
காராருங் கண்டன்காண் எண்டோ ளன்காண்
    கயிலைமலைப் பொருப்பன்காண் விருப்போ டென்றுந்
தேராரும் நெடுவீதித் திருப்புத் தூரில்
    திருத்தளியான் காண்அவனென் சிந்தை யானே.

He is concorporate with Her whose breasts are covered with a band.
He became the great Vedas.
He became earth,
sky,
Great and fierce fire,
wind,
water and the mountains that support the earth.
His throat is dark with the cruel Venom that He ate.
He is eight-shouldered.
He is willingly enshrined at the Tirutthali at Tirupputthoor in whose long streets chariots ply.
Even He is poised in my mind.

Arunachala Siva.

683
Tirup Putthoor:

Verse  1:

புரிந்தமரர் தொழுதேத்தும் புகழ்தக் கோன்காண்
    போர்விடையின் பாகன்காண் புவன மேழும்
விரிந்துபல வுயிராகி விளங்கி னான்காண்
    விரைக்கொன்றைக் கண்ணியன்காண் வேதம் நான்கும்
தெரிந்துமுதற் படைத்தோனைச் சிரங்கொண் டோன்காண்
    தீர்த்தன்காண் திருமாலோர் பாகத் தான்காண்
திருந்துவயல் புடைதழுவு திருப்புத் தூரில்
    திருத்தளியான் காண்அவனென் சிந்தை யானே.Only He who merits praise is hailed and adored,
in love,
By the gods.
His mount is the martial Bull.
He is all the lives of the seven worlds--His own manifestation.
He wears a fragrant wreath of Konrai.
He clipped the head of him,
the first creator well-versed in the four Vedas.
He is the holy One.
Mahavishnu is part of His body.
He is enshrined in the Tirutthali at Tirupputthoor girt with fecund fields.
even He is poised in my mind.

Arunachala Siva.

684
Verse  11:

செறிகொண்ட சிந்தைதனுள் தெளிந்து தேறித்
    தித்திக்குஞ் சிவபுவனத் தமுதம் போலும்
நெறிகொண்ட குழலியுமை பாக மாக
    நிறைந்தமரர் கணம்வணங்க நின்றார் போலும்
மறிகொண்ட கரதலத்தெம் மைந்தர் போலும்
    மதிலிலங்கைக் கோன்மலங்க வரைக்கீழிட்டுக்
குறிகொண்ட இன்னிசைகேட் டுகந்தார் போலும்
    குடந்தைக்கீழ்க் கோட்டத்தெங் கூத்த னாரே.He is the sweet nectar of Sivaloka in the clarified minds of those who meditate on Him in single-pointed concentration.
He stands as the perfect One concorporate with Uma of lovely locks,
adored by the celestial throngs.
He is the noble One whose hand holds a fawn.
He crushed the bewildered King of walled Lanka under the mountain,
Who later grew delighted to hear his perfect and sweet music.
He is our Dancer of Kutantaikkeezhkkottam.

Padigam on Tiruk Ktantalkkeezhkottam completed.

Arunachala Siva.


685
Verse  10:


ஏவியிடர்க் கடலிடைப்பட் டிளைக்கின் றேனை
    யிப்பிறவி யறுத்தேற வாங்கி யாங்கே
கூவிஅம ருலகனைத்து முருவிப் போகக்
    குறியிலறு குணத்தாண்டு கொண்டார் போலும்
தாவிமுதற் காவிரிநல் யமுனை கங்கை
    சரசுவதிபொற் றாமரைபுட் கரணி தெண்ணீர்க்
கோவியொடு குமரிவரு தீர்த்தஞ் சூழ்ந்த
    குடந்தைக்கீழ்க் கோட்டத்தெங் கூத்த னாரே.

Fated to be caught up in the sea of troubles I languished.
He called me ashore,
assured me of the annulment of my embodied life and my passing into Sivaloka by penetrating through all the heavenly worlds,
thither to get absorbed by the six Gunas,
ever free from Maya.
He is our Dancer of Kutantaikkeezhkkottam flanked by the Mahamakam Tirta which receives into it the swift Kaveri,
the goodly Jamuna,
Ganga,
Saraswati,
Potraamarai (of Madurai),
Lotus-tanks (of all places),
Krishna of pellucid water and Kumari.


Arunachala Siva.

686
Verse 9:

பொங்கரவர் புலித்தோலர் புராணர் மார்பிற்
    பொறிகிளர்வெண் பூணூல் புனிதர் போலும்
சங்கரவக் கடன்முகடு தட்ட விட்டுச்
    சதுரநடம் ஆட்டுகந்த சைவர் போலும்
அங்கரவத் திருவடிக்காட் பிழைப்பத் தந்தை
    அந்தணனை அறஎறிந்தார்க் கருளப் போதே
கொங்கரவச் சடைக்கொன்றை கொடுத்தார் போலும்
    குடந்தைக்கீழ்க் கேட்டத்தெங் கூத்த னாரே.He wears a snake that rears its hood aloft.
He is clad in tiger-skin;
He is the hoary and perfect One.
He is the holy One who wears a bright and white sacred thread.
He,
the Saivite,
is delighted to dance so deftly that the roaring and shell-abounding sea rises up and hits the vault of heaven.
He blessed him with grace,
then and there,
And with the Konrai wreath of His matted crest,
who slew His Brahmin-father that sinned against His ankleted feet;
He is our Dancer of Kutantaikkeezhkkottam.

Arunachala Siva.

687
Verse 8:

பூச்சூழ்ந்த பொழில்தழுவு புகலூ ருள்ளார்
    புறம்பயத்தார் அறம்புரிபூந் துருத்தி புக்கு
மாச்சூழ்ந்த பழனத்தார் நெய்த்தா னத்தார்
    மாதவத்து வளர்சோற்றுத் துறையார் நல்ல
தீச்சூழ்ந்த திகிரிதிரு மாலுக் கீந்து
    திருவானைக் காவிலோர் சிலந்திக் கந்நாள்
கோச்சோழர் குலத்தரசு கொடுத்தார் போலும்
    குடந்தைக்கீழ்க் கோட்டத்தெங் கூத்த னாரே.He is at Pukalloor girt with flowery groves.
He is of Purampayam.
Poonthurutthi poised in dharma is also His.
He is of Pazhanam where bees whir and hum.
He is of Neitthaanam and Chortrutthurai where great dharma thrives.
He gifted a blazing Disc to Vishnu.
Of yore,
at Tiruvaanaikkaa,
He conferred the Chozha-sovereignty on a spider.
He is our Dancer of Kutantaikkeezhkkottam!

Arunachala Siva.


688
Verse  7:


காரிலங்கு திருவுருவத் தவற்கும் மற்றைக்
    கமலத்திற் காரணற்குங் காட்சி யொண்ணாச்
சீரிலங்கு தழற்பிழம்பிற் சிவந்தார் போலுஞ்
    சிலைவளைவித் தவுணர்புரஞ் சிதைத்தார் போலும்
பாரிலங்கு புனல்அனல்கால் பரமா காசம்
    பரிதிமதி சுருதியுமாய்ப் பரந்தார் போலும்
கூரிலங்கு வேற்குமரன் தாதை போலுங்
    குடந்தைக்கீழ்க் கோட்டத்தெங் கூத்த னாரே.

With the crescent moon on His matted crest,
the three flower-eyes that are like unto the rising sun-- three in number,
The sound of the anklet on His foot,
the shapely look of ruddy lips lit with the lovely smile of grace-abounding glow,
The majestic sharing of Her of tudi-like waist and the manifested form of an auric and ruddy hill coruscating with exquisite effulgence,
He this day,
Moved into my heart,
thither to abide for ever.
He is our Dancer of Kutantaikkeezhkkottam!

Arunachala Siva.

689
Verse 6:

முடிகொண்ட வளர்மதியும் மூன்றாய்த் தோன்றும்
    முளைஞாயி றன்னமலர்க் கண்கள் மூன்றும்
அடிகொண்ட சிலம்பொலியும் அருளார் சோதி
    அணிமுறுவற் செவ்வாயும் அழகாய்த் தோன்றத்
துடிகொண்ட இடைமடவாள் பாகங் கொண்டு
    சுடர்ச்சோதிக்கடிச்செம்பொன்மலைபோலிந்நாள்
குடிகொண்டென் மனத்தகத்தே புகுந்தார் போலுங்
    குடந்தைக்கீழ்க் கோட்டத்தெங் கூத்த னாரே.With the crescent moon on His matted crest,
the three flower-eyes that are like unto the rising sun-- three in number,
The sound of the anklet on His foot,
the shapely look of ruddy lips lit with the lovely smile of grace-abounding glow,
The majestic sharing of Her of tudi-like waist and the manifested form of an auric and ruddy hill coruscating with exquisite effulgence,
He this day,
Moved into my heart,
thither to abide for ever.
He is our Dancer of Kutantaikkeezhkkottam!

Arunachala Siva.

690
Verse  5:


காலன்வலி தொலைத்தகழற் காலர் போலுங்
    காமனெழில் அழல்விழுங்கக் கண்டார் போலும்
ஆலதனில் அறம்நால்வர்க் களித்தார் போலும்
    ஆணொடுபெண் ணலியல்ல ரானார் போலும்
நீலவுரு வயிரநிரை பச்சை செம்பொன்
    நெடும்பளிங்கென் றறிவரிய நிறத்தார் போலுங்
கோலமணி கொழித்திழியும் பொன்னி நன்னீர்க்
    குடந்தைக்கீழ்க் கோட்டத்தெங் கூத்த னாரே.


He is the ankleted One who did away with the might of Yama.
The fire of His eye that He cast on Manmatha devoured him.
Under the Banyan tree He taught Dharma to the Four.
He is not Man;
neither is He Woman nor the sexless.
What may His hue be?
Is it that of sapphire,
serried diamonds,
Jasper,
ruddy gold or great crystal?
Who can tell?
He is Our Lord of Kutantaikkeezhkkottam-upon-Ponni whose goodly waters roll with lustrous gems galore!

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 3140