Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 3172
676
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 19, 2018, 07:27:46 AM »
Tiruk Karkuti:

Verse  1:

விடையா ருங்கொடியாய் வெறி
    யார்மலர்க் கொன்றையினாய்
படையார் வெண்மழுவா பர
    மாய பரம்பரனே
கடியார் பூம்பொழில்சூழ் திருக்
    கற்குடி மன்னிநின்ற
அடிகே ளெம்பெருமான் அடி
    யேனையும் அஞ்சலென்னே.


Siva who has a banner on which a bull is drawn!  He who has adorned yourself with Koṉṟai flowers full of fragrance.  He who has a white battle-axe as a weapon!
He who is the preeminent supreme god!  My Lord, my god who is permanently dwelling in Tirukkaṟkuti which is surrounded by gardens of abundant fragrance!
comfort me who is very low, by saying "Do not fear."

Arunachala Siva.


677
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 19, 2018, 07:23:46 AM »
Verse 10:

காரூ ரும்பொழில்சூழ் கண
    நாதனெங் காளத்தியுள்
ஆரா இன்னமுதை அணி
    நாவலா ரூரன்சொன்ன
சீருர் செந்தமிழ்கள் செப்பு
    வார்வினை யாயினபோய்ப்
பேரா விண்ணுலகம் பெறு
    வார்பிழைப் பொன்றிலரே.

About the sweet ambrosia in Kāḷatti that does not satiate, surrounded by gardens on which clouds crawl, and the master of the hosts of Bhutas. Those who recite the verses of refined Tamiḻ and have eminence being composed by Ārūraṉ of beautiful Nāvalūr, will attain the world which knows no destruction, after their acts leave them;
they are people without even a single defect.

Padigam on Tiruk Kalatti completed.

Arunachala Siva.

678
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 19, 2018, 07:20:36 AM »
Verse  9:


தளிர்போல் மெல்லடியாள் தனை
    யாகத் தமர்ந்தருளி
எளிவாய் வந்தெனுள்ளம் புகு
    தவல்ல எம்பெருமான்
களியார் வண்டறையுந் திருக்
    காளத்தி யுள்ளிருந்த
ஒளியே யுன்னையல்லால் இனி
    யொன்று முணரேனே.

My Lord who is capable of entering into my mind easily coming to me, placing in your body a lady who has soft feet like the tender leaves.  The light divine who dwells in Tirukkāḷatti where the bees delighted with drinking honey hum in the flowers.
I would not definitely be conscious of any other thing except you, now.

Arunachala Siva.

679
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 18, 2018, 07:50:08 AM »
Verse  8:


நீறார் மேனியனே நிம
    லாநினை யன்றிமற்றுக்
கூறேன் நாவதனாற் கொழுந்
    தேயென் குணக்கடலே
பாறார் வெண்டலையிற் பலி
    கொண்டுழல் காளத்தியாய்
ஏறே யுன்னையல்லால் இனி
    ஏத்த மாட்டேனே.

The God who is sumptuously smeared with sacred ash!  The spotless supreme being!
I would not praise any one else except your after I have realized you tender shoot!
ocean of good qualities! The Lord in Kālatti who wanders receiving alms in a white skull which is surrounded by kites!  You who are like a lion!  I would not definitely praise any one else except you, now.

Arunachala Siva.

680
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 18, 2018, 07:45:57 AM »
Verse  7:

கடியேன் காதன்மையாற் கழற்
    போதறி யாதவென்னுள்
குடியாக் கோயில்கொண்ட குளிர்
    வார்சடை யெங்குழகா
முடியால் வானவர்கள் முயங்
    குந்திருக் காளத்தியாய்
அடியே னுன்னையல்லால் அறி
    யேன்மற் றொருவரையே.


In the mind of mine who is hardhearted and does not know the greatness of your feet which are like flowers, by warm attachment.  Our youth who has a cool and long matted locks and occupied it as your temple!  The Lord in Tirukkāḷatti before whom the celestial beings prostrate touching your feet with their heads!  I, your slave.
do not know any other god except you.

Arunachala Siva.

681
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 17, 2018, 07:58:21 AM »
Verse  6:


பொய்யவ னாயடியேன் புக
    வேநெறியொன் றறியேன்
செய்யவ னாகிவந்திங் கிட
    ரானவை தீர்த்தவனே
மெய்யவ னேதிருவே விளங்
    குந்திருக் காளத்திஎன்
ஐயநுன் றன்னையல் லால் அறிந்
    தேத்த மாட்டேனே.


Coming as an impartial person, myself who is a liar, and a devotee like the dog do not know the way to enter into everlasting bliss. God who removed the sufferings of mine and admitted me as your protege! Who is the embodiment of truth!  My wealth!
The master in renowned Kāḷatti!  I would not definitely praise others esteeming them as gods, except you.

Arunachala Siva.

682
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 17, 2018, 07:54:26 AM »
Verse  5:


செஞ்சே லன்னகண்ணார் திறத்
    தேகிடந் துற்றலறி
நஞ்சேன் நானடியேன் நல
    மொன்றறி யாமையினால்
துஞ்சேன் நானொருகாற் றொழு
    தேன்றிருக் காளத்தியாய்
அஞ்சா துன்னையல்லால் அறிந்
    தேத்த மாட்டேனே.


The Lord in Tirukkāḷatti!  I, your devotee did not know without knowing what is good for me. I became feeble weeping aloud being in the company of women whose eyes are like the red variety of Carnatic carp.  I worshiped you at times without being lazy,  without fear. See 1st verse.

Arunachala Siva.

683
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 17, 2018, 07:50:26 AM »
Verse  4:

மறிசேர் கையினனே மத
    மாவுரி போர்த்தவனே
குறியே என்னுடைய குரு
    வேஉன்குற் றேவல்செய்வேன்
நெறியே நின்றடியார் நினைக்
    குந்திருக் காளத்தியுள்
அறிவே யுன்னையல்லால் அறிந்
    தேத்த மாட்டேனே.


Siva who holds in his hand a young deer, who covered himself with the skin of a frenzied elephant!  The object of worship for all people my preceptor!
I would do menial service to you. The pure knowledge in Tirukkāḷatti, on whom your devotees meditate being steady in the proper manner.  See 1st verse.

Arunachala Siva.


684
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 16, 2018, 07:54:20 AM »
Verse  3:


படையார் வெண்மழுவா பக
    லோன்பல் லுகுத்தவனே
விடையார் வேதியனே விளங்
    குங்குழைக் காதுடையாய்
கடையார் மாளிகைசூழ் கண
    நாதனெங் காளத்தியாய்
உடையாய் உன்னையல்லால் உகந்
    தேத்த மாட்டேனே.

Siva who has a white battle-axe as weapon!
Who caused to shed the teeth of the sun-god!
Who is the Brahmin, who is seated on a bull!
Who has in one ear the shining men`s  ear-ring.
Our Lord who is the master of Bhutas in Kāḷatti surrounded by mansions which have beautiful entrances!
Who has all things including myself as his possession!
I would not definitely praise any other god esteeming him as great, except yourself.


Arunachala Siva.

685
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 16, 2018, 07:50:08 AM »
Verse  2:


இமையோர் நாயகனே இறை
    வாஎன் இடர்த்துணையே
கமையார் கருணையினாய் கரு
    மாமுகில் போன்மிடற்றாய்
உமையோர் கூறுடையாய் உரு
    வேதிருக் காளத்தியுள்
அமைவே யுன்னையல்லால் அறிந்
    தேத்த மாட்டேனே.


The master of the celestial beings who do not wink!
Siva who pervades everything!
One who helps being my companion when I am undergoing sufferings to relieve me from them.
The who has grace with forbearance.
The one who has a neck like the big sable cloud.
The one who has Uma on one half!
The one who has visible forms!
The fullness in Kāḷatti!
see 1st verse

Arunachala Siva.

686
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 15, 2018, 10:30:03 AM »
Tiiruk Kalatti:

Verse 1:


செண்டா டும்விடையாய் சிவ
    னேயென் செழுஞ்சுடரே
வண்டா ருங்குழலா ளுமை
    பாக மகிழ்ந்தவனே
கண்டார் காதலிக்குங் கண
    நாதனெங் காளத்தியாய்
அண்டா வுன்னையல்லால் அறிந்
    தேத்த மாட்டேனே.

Siva who has a bull that ruins all things.  Siva!  My dazzling light divine!
Who rejoiced in having Uma who has tresses on which bees swarm, on one half!
The chief of the hosts of Bhutas who has devotees who have obtained a vision and are warmly attached to you.  Our Lord in Kāḷatti! The one who dwells in the great cosmic space. I would not praise any other god, esteeming them as god, except yourself.

Arunachala Siva.

687
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 15, 2018, 10:24:44 AM »
Verse  11:

முத்திமுத் தாறு வலஞ்செ யும்முது குன்றரைப்
பித்தனொப் பான்அடித் தொண்ட னூரன் பிதற்றிவை
தத்துவ ஞானிக ளாயி னார்தடு மாற்றிலார்
எத்தவத் தோர்களும் ஏத்து வார்க்கிட ரில்லையே.

On the Lord in Mutukuṉṟam round which the river Muttāṟu which grants salvation goes from left to right!  With these songs which are the prattle of Nampi Arūraṉ, who is a slave to the feet of the Lord and who is like a maniac.  To those who are able to praise the Lord, whether they possess knowledge of the ultimate realities, whether they are steadfast in their love towards god, without wavering, whether they be doing any kind of penance to obtain knowledge of the ultimate realities, there will be definitely no sufferings.

Padigam on Tiru Mutukunram completed.

Arunachala Siva.

688
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 15, 2018, 10:21:05 AM »
Verse  10:

எத்திசை யுந்திரிந் தேற்றக் காற்பிறர் என்சொலார்
பத்தியி னால்இடு வாரி டைப்பலி கொள்மினோ
எத்திசை யுந்திரை யேற மோதிக் கரைகள்மேல்
முத்திமுத் தாறு வலஞ்செய் யும்முது குன்றரே.

The Lord in Mutukuṉṟam where the river, Muttāṟu which grants salvation, goes from left to right, and dashes against the banks when the waves are rolling on all sides!
What is the thing that others than devotees will not pay, if you receive alms wandering everywhere without excluding any place.  Kindly receive the alms from those who give it with love.

Arunachala Siva.

689
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 15, 2018, 10:16:11 AM »
Verse 9:

செட்டிநின் காதலி ஊர்கள் தோறும் அறஞ்செய
அட்டுமின் சில்பலிக் கென்ற கங்கடை நிற்பதே
பட்டிவெள் ளேறுகந் தேறு வீர்பரி சென்கொலோ
முட்டி அடிதொழ நின்ற சீர்முது குன்றரே.The Lord in Mutukuṉṟam who has a undying fame of his feet being worshiped meeting you in your presence!  When your loving wife who is thrifty performs charity in every place,  is it proper for you to stand before the entrance of every house for a small quantity of alms, begging, give me alms what is the nature of yours who rides with joy on a white staying bull which cannot be controlled.

Arunachala Siva.

690
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 15, 2018, 10:12:31 AM »
Verse  8:


அந்தி திரிந்தடி யாரும்நீரும் அகந்தொறும்
சந்திகள் தோறும் பலிக்குச் செல்வது தக்கதே
மந்தி கடுவனுக் குண்பழம் நாடி மலைப்புறம்
முந்தி அடிதொழ நின்ற சீர்முது குன்றரே.

The famous Lord in Mutukuṉṟam where the female and female monkeys went in search of edible fruits for themselves on the mountain side and, being prior in time, they worship his feet.  Is it proper for you and your devotees to go wandering to every house in the three times -- morning, noon and evening to receive alms?

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 3172