Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 3200
676
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 11, 2019, 07:08:49 AM »
Verse  8:


மாதி னுக்குடம் பிடங்கொடுத் தானை
    மணியி னைப்பணி வார்வினை கெடுக்கும்
வேதனை வேத வேள்வியர் வணங்கும்
    விமல னைஅடி யேற்கெளி வந்த
தூதனைத் தன்னைத் தோழமை யருளித்
    தொண்ட னேன்செய்த துரிசுகள் பொறுக்கும்
நாத னைநள் ளாறனை அமுதை
    நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே.

See 1st verse.
Siva who gave the left half of his body to a lady,
who is the ruby,
who is the origin of the Vedas and destroyed the Karmas of those who bow to him,
the spotless god whom the Brahmins who perform sacrifices ordained in the Vedas worship, who became easily my messenger, (this decade should have been composed after Siva removed the sulkiness of Paravai towards Sundarar for having married another lady, Saṇkili.) granting to me his friendship the nectar, the god in Naḷḷāṟu, and the master who forgives the faults committed by me, his devotee.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

677
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 11, 2019, 07:03:55 AM »
Verse 7:


மறவ னைஅன்று பன்றிப்பின் சென்ற
    மாயனை நால்வர்க் காலின்கீழ் உரைத்த
அறவ னைஅம ரர்க்கரி யானை
    அமரர் சேனைக்கு நாயக னான
குறவர் மங்கைதன் கேள்வனைப் பெற்ற
    கோனை நான்செய்த குற்றங்கள் பொறுக்கும்
நறைவி ரியும்நள் ளாறனை அமுதை
    நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே.

See 1st verse.
The hunter who went chasing a pig on that day, following it,
who is capable of such an astonishing act,
who gave moral instruction to four sages sitting under the banyan tree,
who is difficult to be realized by the immortals,
the master who begot Murugaṉ, the husband of Vaḷḷi who belonged to the hunter tribe, and who is the commander of the army of the immortals,
the nectar and the god in Naḷḷāṟu where the fragrance of flowers spread, and who forgives the faults committed by me.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

678
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 10, 2019, 10:32:46 AM »
Verse  6:


கற்ப கத்தினைக் கனகமால் வரையைக்
    காம கோபனைக் கண்ணுத லானைச்
சொற்ப தப்பொருள் இருள்அறுத் தருளுந்
    தூய சோதியை வெண்ணெய்நல் லூரில்
அற்பு தப்பழ ஆவணங் காட்டி
    அடிய னாஎன்னை ஆளது கொண்ட
நற்ப தத்தைநள் ளாறனை அமுதை
    நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே.


See 1st verse.
Siva who is like the Kaṟpakam tree,
(NOTE_ Kaṟpakam: a tree in heaven supposed to yield whatever one wishes to have.)
who is like a big mountain of gold who destroyed Manmatha, who has a frontal eye,
who is the pure light which dispels the ignorance, of the knowledge of things in their state of words and makes clear the things to become plain directly, who is the good bliss which admitted me into his grace as his serf by showing an old and marvelous bond of slavery in Veṇṇainallūr.  The god in Naḷḷāṟu is the nectar.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

679
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 10, 2019, 10:26:40 AM »
Verse  5:


மங்கை பங்கனை மாசிலா மணியை
    வான நாடனை ஏனமோ டன்னம்
எங்கும் நாடியுங் காண்பரி யானை
    ஏழை யேற்கெளி வந்தபி ரானை
அங்கம் நான்மறை யான்நிறை கின்ற
    அந்த ணாளர் அடியது போற்றும்
நங்கள் கோனைநள் ளாறனை அமுதை
    நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே.


See 1st verse.
The flawless ruby, who has the Sivalōkam as his abode,
who could not be been by Vishnu who took the form of a pig and Brahma who took the farm of a swan, searching him in all places, the master who, at the same time, was easily accessible to me, who is pear in intelligence, our master whose feet the Brahmins who have complete knowledge of the six Aṅgams and four Vedas, worship,
the god in Naḷḷāṟu, and the nectar.

Arunachala Siva.

680
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 10, 2019, 10:19:24 AM »
Verse  4:

தஞ்ச மென்றுதன் தாளது வடைந்த
    பாலன்மேல் வந்த காலனை உருள
நெஞ்சில் ஓர்உதை கொண்டபி ரானை
    நினைப்ப வர்மனம் நீங்ககில் லானை
விஞ்சை வானவர் தானவர் கூடிக்
    கடைந்த வேலையுள் மிக்கெழுந் தெரியும்
நஞ்சம் உண்டநள் ளாறனை அமுதை
    நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே.


See 1st verse.
The master who kicked once on the chest of Yama, god of death who came to snatch the life of the boy who approached Siva saying you are my refuge, to roll on the earth,
who is incapable of leaving the minds of these who fix his thoughts on him, the god in Naḷḷāṟu who consumed the burning poison rising high, having born in the ocean, which was churned by the Devas of great knowledge and demons, joining together,
and the master.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

681
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 10, 2019, 07:02:45 AM »
Verse  3:


பூவில்வா சத்தைப் பொன்னினை மணியைப்
    புவியைக் காற்றினைப் புனல்அனல் வெளியைச்
சேவின் மேல்வருஞ் செல்வனைச் சிவனைத்
    தேவ தேவனைத் தித்திக்குந் தேனைக்
காவியங் கண்ணி பங்கனைக் கங்கைச்
    சடைய னைக்கா மரத்திசை பாட
நாவில் ஊறுநள் ளாறனை அமுதை
    நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே.


See 1st verse.
Siva who is the fragrance in flowers,
who is the gold and precious stones,
who is the earth, the air, the water, the fire and the space. ( the five elements are not enumerated in their proper order as this is poetry),  who is the god who comes riding on a bull, Siva,  the Deva who is superior to all other minor Devas, the honey which is sweet who has a lady whose eyes are like blue Nelumbo flowers, as a half.
who has Ganga on his matted locks, when one sings the melody Aīkāmaram,
the god in Naḷḷaṟu who makes the south water and the nectar.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

682
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 09, 2019, 11:18:07 AM »
Verse  2:

விரைசெய் மாமலர்க் கொன்றையி னானை
    வேத கீதனை மிகச்சிறந் துருகிப்
பரசு வார்வினைப் பற்றறுப் பானைப்
    பாலொ டானஞ்சும் ஆடவல் லானைக்
குரைக டல்வரை ஏழுல குடைய
    கோனை ஞானக் கொழுந்தினைக் கொல்லை
நரைவிடை யுடைநள் ளாறனை அமுதை
    நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே.

See 1st verse.

Siva who wears fragrant big Koṉṟai flowers, who is praised in the Vedas,
who cuts the connections of the Karmas of these who cut of devoted love praise, their hearts being melted, who is able to baths in the five products of the cow inclusive of milk, the master who has the roaring seven oceans, seven mountains and seven worlds, who is the flame of spiritual wisdom, and who is in Naḷḷāṟu and has a white bull of the sylven tract, and the nectar what else shall I think of I shall think of nothing else.

Arunachala Siva.


683
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 09, 2019, 11:11:20 AM »
Tiru Nallaru:

Verse  1:


 செம்பொன் மேனிவெண் ணீறணி வானைக்
    கரிய கண்டனை மாலயன் காணாச்
சம்பு வைத்தழல் அங்கையி னானைச்
    சாம வேதனைத் தன்னொப்பி லானைக்
கும்ப மாகரி யின்னுரி யானைக்
    கோவின் மேல்வருங் கோவினை எங்கள்
நம்ப னைநள் ளாறனை அமுதை
    நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே.

I, who am as low as a dog, forgetting Siva who adorns his body which is gold in color, with white sacred ash, who has a black neck, who has the name of Sambhu, and who could not be seen by Vishnu and Brahma, who has in his palm fire, who sang the Sāma Vēdam, who desires the Samavedam, who has nothing else to be compared to him, who has the skin of a big elephant which has a head like the pot, our master who comes riding on a bull. our Siva who is in Naḷḷāṟu, and who is as sweet as the nectar,
what else shall I think of?  I shall not think of anything else.

Arunachala Siva.

684
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 09, 2019, 11:04:27 AM »
Verse  11:

கலிவ லங்கெட ஆரழல் ஓம்புங்
    கற்ற நான்மறை முற்றனல் ஓம்பும்
வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டடியேன்
    மன்னு நாவல்ஆ ரூரன்வன் றொண்டன்
ஒலிகொள் இன்னிசைச் செந்தமிழ் பத்தும்
    உள்ளத் தால்உகந் தேத்தவல் லார்போய்
மெலிவில் வானுல கத்தவர் ஏத்த
    விரும்பி விண்ணுல கெய்துவர் தாமே.

Obtaining vision of Siva, by coming of Valivalam, where oblations are offered in the three fire by Brahmins, who have learnt all the four Vēdas and who maintain the fire to destroy the strength of Kali Yugam.  All the ten verses, composed in refined Tamiḻ which has music and sweet sound, those who are able to praise feeling happy in mind.
to be praised with love by the celestial beings enter into heaven which has no sufferings, after life in this world comes to an end.

Padigam on Tiru Valivalam completed.


Arunachala Siva.


685
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 09, 2019, 10:59:25 AM »
Verse  10:


ஏன்ற அந்தணன் தலையினை அறுத்து
    நிறைக்க மால்உதி ரத்தினை ஏற்றுத்
தோன்று தோள்மிசைக் களேபரந் தன்னைச்
    சுமந்த மாவிர தத்தகங் காளன்
சான்று காட்டுதற் கரியவன் எளியவன்
    றன்னைத் தன்னி லாமனத் தார்க்கு
மான்று சென்றணை யாதவன் றன்னை
    வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே.

Cutting off the head of the Brahmin Brahma, who opposed Siva, receiving the blood of Vishnu to fill it, the god who observes Māviratam, and who bore the skeleton on the shoulder which is to be seen conspicuously, about whom it is difficult to show evidence about his existence, who is easy of approach to those who always think of him,
who could not be reached by treading the path of ignorance.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

686
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 09, 2019, 10:54:58 AM »
Verse  9:

திரியும் முப்புரஞ் செற்றதுங் குற்றத்
    திறல்அ ரக்கனைச் செறுத்ததும் மற்றைப்
பெரிய நஞ்சமு துண்டதும் முற்றும்
    பின்னையாய் முன்ன மேமுளைத் தானை
அரிய நான்மறை அந்தணர் ஓவா
    தடிப ணிந்தறி தற்கரி யானை
வரையின் பாவைம ணாளன்எம் மானை
    வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே.

Siva who survived finishing the following acts and was the cause for destroying the wandering three cities, punishing the demon (Ravana)  for his reproachful strength and consuming the great poison as nectar, who was in existence even before anything came into existence, who could not be known even by the Brahmins who have learnt the four abstruse Vedas, even though they prostrated at his feet ceaselessly, who is our Lord and the husband of the beautiful daughter of the mountain.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

687
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 09, 2019, 10:48:57 AM »
Verse 8:

எவ்வெவர் தேவர்இ ருடிகள் மன்னர்
    எண்ணிறந் தார்கள்மற் றெங்கும்நின் றேத்த
அவ்வவர் வேண்டிய தேயருள் செய்து
    அடைந்தவர்க் கேஇட மாகிநின் றானை
இவ்விவ கருணைஎங் கற்பகக் கடலை
    எம்பெரு மான்அரு ளாய்என்ற பின்னை
வவ்விஎன் ஆவிம னங்கலந் தானை
    வவிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே.

When whatsoever persons whether they are celestial beings, sages, kings, countless people praise him from all places where they live, granting what such people desire,
who stood in this way as the refuge to those who approached him, who is like the divine tree, Kaṟpakam and ocean to us, granting by his grace these things.
After I requested him my Lord!  Grant me your grace who mixed in my soul and mind, taking hold of them.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

688
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 09, 2019, 10:44:02 AM »
Verse  7:

பந்தித்தவ் வல்வினைப் பற்றறப் பிறவிப்
    படுக டற்பரப் புத்தவிர்ப் பானைச்
சந்தித் ததிற லாற்பணி பூட்டித்
    தவத்தை ஈட்டிய தன்னடி யார்க்குச்
சிந்தித் தற்கெளி தாய்த்திருப் பாதஞ்
    சிவலோ கந்திறந் தேற்றவல் லானை
வந்திப் பார்தம் மனத்தினுள் ளானை
    வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே.

Siva who removed the births which are like extensive ocean as the grip of the irresistible acts which bound me are out asunder. Performing services to him by strength of worshipping always, making his holy feet easy to meditate upon, for his devotees who have amassed penanc, who is capable of opening the Sivalōkam and lifting them up into it.  He who dwells in the minds of those who pay homage to him.

See 1st verse.

Arunachala Siva.


689
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 09, 2019, 10:39:01 AM »
Verse  6:


பாடுமா பாடிப்ப ணியுமா றறியேன்
    பனுவுமாப னுவிப்ப ரவுமா றறியேன்
தேடுமா தேடித்தி ருத்துமா றறியேன்
    செல்லுமா செல்லச்செ லுத்துமா றறியேன்
கூடுமா றெங்ஙன மோஎன்று கூறக்
    குறித்துக் காட்டிக் கொணர்ந்தெனை ஆண்டு
வாடிநீ வாளா வருந்தல்என் பானை
    வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே.

I do not know how to bow to Siva in the manner, in which I would sing his praises with the help of old songs.  I do not know to praise him in the manner in which I should compose verses. I do not know to rectify the faults in the manner I should search them within me. I do not know how to direct my mind in the proper manner,
when good people take pity on me and say, "How could this person get a good status?" bringing me before the public, who comforts me saying you do not feel sorrow by becoming weak.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

690
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 09, 2019, 10:33:30 AM »
Verse 5:


நல்லிசை ஞானசம் பந்தனும் நாவினுக்
    கரையனும் பாடிய நற்றமிழ் மாலை
சொல்லிய வேசொல்லி ஏத்துகப் பானைத்
    தொண்ட னேன்அறி யாமை யறிந்து
கல்லி யல்மனத் தைக்கசி வித்துக்
    கழலடி காட்டிஎன் களைகளை அறுக்கும்
வல்லியல் வானவர் வணங்கநின் றானை
    வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே.


Siva who desires being praised by Tamiḻ verses which contain true knowledge, by repeating them which were composed by Jāṉanasambandhaṉ having knowledge of music and by Nāvukkarasaṉ, causing my mind which is as hard as stone to melt, knowing well the ignorance of myself, his slave, showing his feet wearing anklets,
who is bowed by the celestial beings and who has the strength to weed out all my obstacles.

See 1st verse.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 3200