Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 3195
676
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 26, 2018, 07:15:09 AM »
Verse  3:


புன்னு னைப்பனி வெங்கதிர் கண்டாற்
    போலும் வாழ்க்கை பொருளிலை நாளும்
என்னெ னக்கினி இற்றைக்கு நாளை
    என்றி ருந்திட ருற்றனன் எந்தாய்
முன்ன மேஉன சேவடி சேரா
    மூர்க்க னாகிக் கழிந்தன காலம்
இன்னம் என்றனக் குய்வகை யருளாய்
    இடைம ருதுறை யெந்தைபி ரானே.


See 1st verse.
Human life is as transient as the drop of dew on the tip of the grass which vanishes when the sun shines.
There is no substance in that.
I was disappointed thinking everyday, I shall be happier tomorrow, than I am today.
What is there to happen to me?
All the years elapsed, myself being arrogant and obstinate, without approaching your feet early in my life.
Please grant me a device to redeem myself, at least now.

Arunachala Siva.

677
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 26, 2018, 07:11:28 AM »
Verse  2:


நரைப்பு மூப்பொடு பிணிவரும் இன்னே
    நன்றி யில்வினை யேதுணிந் தெய்த்தேன்
அரைத்த மஞ்சள தாவதை யறிந்தேன்
    அஞ்சி னேன்நம னாரவர் தம்மை
உரைப்பன் நானுன சேவடி சேர
    உணரும் வாழ்க்கையை ஒன்றறி யாத
இரைப்ப னேனுக்கொர் உய்வகை யருளாய்
    இடைம ருதுறை யெந்தைபி ரானே.


See 1st verse.
Getting grey hairs, old age, and diseases will come now itself.
I become weary having decided to commit only acts which do not bear any good.
I came to know that this body will lose its beauty like the turmeric pulverized into a fine paste.
I was afraid of the god of death.
I now pray to you to reach your feet.
Please grant me a device to redeem myself who has delusion of mind which prevents me from discerning the truth, and not knowing even a little to lead a life of useful activities.

Arunachala Siva.

678
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 25, 2018, 11:33:12 AM »
Tiru Idai Marutur:

Verse  1:


கழுதை குங்குமந் தான்சுமந் தெய்த்தாற்
    கைப்பர் பாழ்புக மற்றது போலப்
பழுது நானுழன் றுள்தடு மாறிப்
    படுசு ழித்தலைப் பட்டனன் எந்தாய்
அழுது நீயிருந் தென்செய்தி மனனே
    அங்க ணாஅர னேயென மாட்டா
இழுதை யேனுக்கொர் உய்வகை யருளாய்
    இடைம ருதுறை எந்தைபி ரானே.

My father and master who dwells in Iṭaimarutu! If the donkey becomes weary after carrying loads of saffron, people will drive it to graze in a barren land.  I was caught in the big vortex of worldly life, being unsteady in my mind, wandering in doing fruitless acts, like that donkey. My father!  My mind! What can you do by weeping!
Grant me a device to redeem myself who is so much ignorant and not capable of uttering the names, one who has beautiful eyes, Haran.

Arunachala Siva.

679
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 25, 2018, 11:27:08 AM »
Verse  11:


ஓரூர் என்றுல கங்களுக் கெல்லாம்
    உரைக்க லாம்பொரு ளாய்உடன் கூடிக்
காரூ ருங்கமழ் கொன்றைநன் மாலை
    முடியன் காரிகை காரண மாக
ஆரூ ரைம்மறத் தற்கரி யானை
    அம்மான் றன்திருப் பேர்கொண்ட தொண்டன்
ஆரூ ரன்னடி நாயுரை வல்லார்
    அமர லோகத் திருப்பவர் தாமே.

On account of the lady Paravai, being the place that can be praised as the preeminent place in all the worlds, and having lived with her in that place, Siva who adorns his head with the fragrant garlands of Koṉṟai which blossoms in the winter, who dwells in Arūr which one cannot forget, the humble servant who had the holy name of the god,
those who are able to recite the verses composed by Arūraṉ who lies at the feet of Siva like a dog, will dwell in the world of the immortals.

Padigam on Tiru Arur completed.

Arunachala Siva.
 

680
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 25, 2018, 11:22:01 AM »
Verse  10:


ஒட்டி ஆட்கொண்டு போயொளித் திட்ட
    உச்சிப் போதனை நச்சர வார்த்த
பட்டி யைப்பக லையிருள் தன்னைப்
    பாவிப் பார்மனத் தூறும்அத் தேனைக்
கட்டி யைக்கரும் பின்தெளி தன்னைக்
    காத லாற்கடற் சூர்தடிந் திட்ட
செட்டி அப்பனைப் பட்டனைச் செல்வ
    ஆரூ ரானை மறக்கலு மாமே.

Having picked up a dispute with me and admitting me as his protege, Siva who is as bright as the midday, appeared before me and afterwards disappeared in the temple at Tiruveṇṇainallūr.  An unbridled person, who tied a poisonous cobra in the waist,
the honey which springs in the minds of those who meditate on him, the clear juice of the sugar-cane and the mass of jaggery, the father of Murugaṉ who killed Sura on account of the love he placed on the Devas and the spiritual master, is it possible to forget the Lord in Arūr of wealth.

Arunachala Siva.

681
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 25, 2018, 11:16:37 AM »
Verse  9:


விடக்கை யேபெருக் கிப்பல நாளும்
    வேட்கை யாற்பட்ட வேதனை தன்னைக்
கடக்கிலேன்நெறி காணவு மாட்டேன்
    கண்கு ழிந்திரப் பார்கையில் ஒன்றும்
இடக்கி லேன்பர வைத்திரைக் கங்கைச்
    டையா னைஉமை யாளையோர் பாகத்
தடக்கி னானைஅந் தாமரைப் பொய்கை
    ஆரூ ரானை மறக்கலு மாமே.


Increasing the flesh in the body always, I do not have the strength to remove the troubles born out of desire, I am unable to see the right path after removing them,
I do not have the pity to place anything in the hands of the supplicants, who have sunken eyes on accounts of hunger, Siva who has on his matted locks, Ganga with spreading waves, who absorbed Uma in a half, is it possible to forget the Lord in Arūr which has natural ponds where beautiful lotus grows?

Arunachala Siva.

682
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 25, 2018, 07:25:23 AM »
Verse  8:


வாளா நின்று தொழும்அடி யார்கள்
    வானா ளப்பெறும் வார்த்தையைக் கேட்டும்
நாணா ளும்மல ரிட்டுவ ணங்கார்
    நம்மையாள் கின்ற தன்மையை ஓரார்
கேளா நான்கிடந் தேஉழைக் கின்றேன்
    கிளைக்கெ லாந்துணை யாமெனக் கருதி
ஆளா வான்பலர் முன்பழைக் கின்றேன்
    ஆரூ ரானை மறக்கலு மாமே.


See 1st verse.
Even after hearing the news that devotees who simply worship Siva with joined hands without doing any other service, rule ever heaven, people do not pay obeisance to him by placing flowers at his feet, daily, they do not know that he protects in this birth itself, us who worship him, which acts they see before their eye, claiming relationship with him.  I do service to him prostrating before him so that he might become companion not only to me but also to my relations. I invite many people to become his humble servants in their presence.


Arunachala Siva.

683
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 25, 2018, 07:14:38 AM »
Verse  7:


கரியா னைஉரி கொண்டகை யானைக்
    கண்ணின் மேல்ஒரு கண்ணுடை யானை
வரியா னைவருத் தம்களை வானை
    மறையா னைக்குறை மாமதி சூடற்
குரியா னைஉல கத்துயிர்க் கெல்லாம்
    ஒளியா னைஉகந் துள்கிநண் ணாதார்க்
கரியா னைஅடி யேற்கெளி யானை
    ஆரூ ரானை மறக்கலு மாமே.


See 1st verse.
Siva who flayed the skin of an elephant which has a trunk, with his hand, who has a frontal eye above the eyes on the face, who is beautiful,
who removes the sufferings of those who approach him,
who has Vedas as his word,
who has the right to wear the big crescent moon,
who is the real light to all the living beings in this world,
who is difficult for those who do not approach him thinking of him and desiring him,
who is at the same time easily accessible to me, his simple servant.

Arunachala Siva.

684
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 24, 2018, 11:47:50 AM »
Verse 4:


செத்த போதினில் முன்னின்று நம்மைச்
    சிலர்கள் கூடிச் சிரிப்பதன் முன்னம்
வைத்த சிந்தையுண் டேமன முண்டே
    மதியுண் டேவிதி யின்பய னுண்டே
முத்தன் எங்கள்பி ரானென்று வானோர்
    தொழநின் றதிமில் ஏறுடை யானை
அத்தன் எந்தைபி ரான்எம்பி ரானை
    ஆரூ ரானை மறக்கலு மாமே.


See 1st verse.
Before some people gather together before us when we are dead and laugh contemptuously, do we not possess the idea granted by god?
Do we not possess the mind?
Do we not possess intellect?
Do we not possess the fruits of our virtuous acts?
Siva who has a bull with a hump on its withers, and who is worshipped by the celestial beings, uttering the names Siva who is naturally free from all bondage!
Our master!
And who is the father of all, the master of my father and my chief. 

Arunachala Siva.

685
General topics / Bhagavan's Jayanti (Birthday) - 24.12.2018.
« on: December 24, 2018, 08:34:52 AM »
Today is the Punarvasu star day of the month of Margazhi (Dhanur) in 2018.
Sri Bagavan as born in the small town of Tiruchuzhi, near Madurai on this day.
Today the Asramam celebrates Bhagavan's Jayanti, with special abhishekam,
alankaram and arti for Sri Ramaneswara Mahalingsm.  This will be followed by
singing of songs like Tiruchuzhial Padigam etc., followed by lunch with sweets.

Arunachala Siva.

686
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 24, 2018, 07:10:11 AM »
Verse  3:


கார்க்குன் றமழை யாய்ப்பொழி வானைக்
    கலைக்கெ லாம்பொரு ளாய்உடன் கூடிப்
பார்க்கின் றஉயிர்க் குப்பரிந் தானைப்
    பகலுங் கங்குலு மாகிநின் றானை
ஓர்க்கின் றசெவி யைச்சுவை தன்னை
    யுணரும் நாவினைக் காண்கின்ற கண்ணை
ஆர்க்கின் றகட லைமலை தன்னை
    ஆரூ ரானை மறக்கலு மாமே.


See 1st verse.
Siva who pours rain on the hills on which clouds settle,
being the meaning of all the arts and being immanent in them,
who takes compassion on the visible living beings,
who is day and night,
being the ear that listens attentively to sound,
being the six kinds of tastes,
being the tongue that experiences them,
being the eyes that see objects,
being the roaring ocean,
and who is the mountain.

Arunachala Siva.

687
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 24, 2018, 07:05:55 AM »
Verse  2:


கட்ட மும்பிணி யுங்களை வானைக்
    காலற் சீறிய காலுடை யானை
விட்ட வேட்கைவெந் நோய்களை வானை
    விரவி னால்விடு தற்கரி யானைப்
பட்ட வார்த்தை படநின்ற வார்த்தை
    வாரா மேதவி ரப்பணிப் பானை
அட்ட மூர்த்தியை மட்டவிழ் சோலை
    ஆரூ ரானை மறக்கலு மாமே.

See 1st verse.
Siva who weeds out mental sufferings and physical diseases,
who killed the Yama, god of death with his leg,
who weeds out the cruel sufferings which appear again even after renouncing the attachments, who is very difficult to part if we join him,
who orders by his grace the reproaches that have already appeared and those yet to appear, who has eight forms the five elements, the sun, moon and performer of sacrifices and who is in Arūr which has gardens where flowers blossom with honey.

Arunachala Siva.

688
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 23, 2018, 07:07:30 AM »
Tiru Arur:

Verse  1:


பொன்னும் மெய்ப்பொரு ளும்தரு வானைப்
    போக மும்திரு வும்புணர்ப் பானைப்
பின்னை என்பிழை யைப்பொறுப் பானைப்
    பிழையெ லாந்தவி ரப்பணிப் பானை
இன்ன தன்மையன் என்றறி வொண்ணா
    எம்மா னைஎளி வந்தபி ரானை
அன்னம்வை கும்வ யற்பழ னத்தணி
    ஆரூ ரானை மறக்கலு மாமே.


Is it possible to forget?
Siva who grants riches and knowledge of reality, who united in me through them the pleasures of the world and eternal bliss, who forgives all my faults after that,
who grants his grace so that I cannot commit any faults.  Our master whose nature cannot be ascertained, this is his nature, who was easily accessible to me, and who is in  Arūr which has fields in which swans stay, and tanks.

Arunachala Siva.

689
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 23, 2018, 07:02:51 AM »
Verse  10:


செழுமலர்க் கொன்றையுங் கூவிள மலரும்
    விரவிய சடைமுடி யடிகளை நினைந்திட்
டழுமலர்க் கண்ணிணை அடியவர்க் கல்லால்
    அறிவரி தவன்றிரு வடியிணை யிரண்டுங்
கழுமல வளநகர்க் கண்டுகொண் டூரன்
    சடையன்றன் காதலன் பாடிய பத்துந்
தொழுமல ரெடுத்தகை அடியவர் தம்மைத்
    துன்பமும் இடும்பையுஞ் சூழகி லாவே.

Thinking of the Lord who wears on his matted hairs coiled like a crown, fertile Koṉṟai flowers and leaves of Bael, except for those devotees who shed tears out of joy from their eyes, it is difficult to know his two holy feet.  Having a vision of those two feet in the fertile city of Kazhumalam, with all the ten verses which were sung by the son of Sataiyaṉ, Arūraṉ, physical sufferings and mental afflictions will not come near the devotees who hold in their hands flowers for worship.

Padigam on Tiruk Kazhumalam completed.

Arunachala Siva.

690
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 23, 2018, 06:56:35 AM »
Verse  9:


மறையிடைத் துணிந்தவர் மனையிடை யிருப்ப
    வஞ்சனை செய்தவர் பொய்கையுள் மாயத்
துறையுறக் குளித்துள தாகவைத் துய்த்த
    துன்மை யெனுந்தக வின்மையை யோரேன்
பிறையுடைச் சடையனை எங்கள்பி ரானைப்
    பேரரு ளாளனைக் காரிருள் போன்ற
கறையணி மிடறுடை யடிகளை அடியேன்
    கழுமல வளநகர்க் கண்டுகொண் டேனே.


Fully knowing that those who have determined that the performance of Karmas prescribed in Vedas, do not leave attachments and remain as house-holders,
and the falsehood of the deceitful people like Jains and Buddhists, perish quickly. It is evident to actual vision that being the case, without paying serious attention to the unworthiness of the so-called truth which they showed to the world, being themselves sunk in mire but pretending to have bathed in a ghat of clear water. Our Lord, one who has a crescent moon on his matted hairs, one who has boundless grace,
and the deity who has a neck which is adorned with black poison and is like the thick darkness I who am his devotee, saw in the fertile city of Kazhumalam as I would see him seated majestically in Kailash.
(The meaning of the first two lines is obscure.
Perhaps the words hint about the miracle Sundarar performed in Aviṉāsi, where he brought back to life a brahmin boy devoured by a crocodile.)

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 3195