Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 3072
676
Verse  3:

மருந்து வானவர் தானவர்க் கின்சுவை
புரிந்த புன்சடைப் புண்ணியன் கண்ணுதல்
பொருந்து பூண்முலை மங்கைநல் லாளொடும்
எறும்பி யூர்மலை யானெங்க ளீசனே.

Siva is the ambrosia to the celestial beings, is the sweet taste to the demons, the embodiment of all virtuous acts, who has  fastened red matted locks, has a frontal eye, our God, Siva, is in the hillock of Eṟumpiyūr, with a good lady of distinction who wears on her breasts ornaments.

Arunachala Siva.


677
Verse  2:


பிறங்கு செஞ்சடைப் பிஞ்ஞகன் பேணுசீர்க்
கறங்கு பூத கணமுடைக் கண்ணுதல்
நறுங்கு ழல்மட வாளொடு நாடொறும்
எறும்பி யூர்மலை யானெங்க ளீசனே.

The destroyer who has shining red matted locks,  the god with a frontal eye, who has a group of Bhutas which dance revolving round him and which have a fame desired by all, our Lord dwells always in the hillock of Eṟumpiyūr, along with a young lady of fragrant tresses of hair.  (Naṟunkuzhal Nāyaki is the name of the goddess in this shrine).

Arunachala Siva.678
Tiru Erumpiyur:  (in modern times, the place is called, Tiruerumbur, near Tiruchy.)

Verse  1:

விரும்பி யூறு விடேல்மட நெஞ்சமே
கரும்பி னூறல்கண் டாய்கலந் தார்க்கவன்
இரும்பி னூறல றாததோர் வெண்தலை
எறும்பி யூர்மலை யானெங்க ளீசனே.


My ignorant mind! Do not waste your life desiring ruin.  He is as sweet as the juice of sugar-cane to those who are united with him. Our Lord who is in the hillock in Eṟumpiyūr, and has a white skull, which is as strong as iron and from which fat is oozing.

Arunachala Siva.

679
Verse  10:

மங்க லக்குடி யான்கயி லைம்மலை
அங்க லைத்தெடுக் குற்ற அரக்கர்கோன்
தன்க ரத்தொடு தாள்தலை தோள்தகர்ந்
தங்க லைத்தழு துய்ந்தனன் தானன்றே.


As the shoulders, head, feet and hands of the King of demons, who shook and lifted the mountain, Kailash, belonging to the god in Maṅgalakkuṭi, were broken to pieces,
saved himself greatly by beating himself for his folly and by weeping.

Padigam on Tiru Mangalakkuti completed.

Arunachala Siva.680
Verse  9:

கூசு வாரலர் குண்டர் குணமிலர்
நேச மேது மிலாதவர் நீசர்கள்
மாசர் பால்மங் கலக்குடி மேவிய
ஈசன் வேறு படுக்கவுய்ந் தேனன்றே.

From the association of Jains, who had faults and bodily dirty, low people, who did not have the slightest love, who had no good qualities, mean men and who were not ashamed of performing evil acts, I saved myself when Siva, who is in Maṅgalakkuṭi separated me from them.  (This is an autobiographical incident.)

Arunachala Siva.681
Verse  8:


வண்டு சேர்பொழில் சூழ்மங் கலக்குடி
விண்ட தாதையைத் தாளற வீசிய
சண்ட நாயக னுக்கருள் செய்தவன்
துண்ட மாமதி சூடிய சோதியே.

God who bestowed his grace on Caṇṭanāyakaṉ, who cut the feet of his father who was opposed to his acts, is the light that wore on its head a big crescent moon in Maṅgalakkuṭi, which has gardens where bees swarm.  (Maṅgalakkuṭi is very near to Cheinjalur, the birth place of Chandikesar, he is mentioned in this verse.)

Arunachala Siva.

682
Verse  7:

மாத ரார்மரு வும்மங் கலக்குடி
ஆதி நாயகன் அண்டர்கள் நாயகன்
வேத நாயகன் வேதியர் நாயகன்
பூத நாயகன் புண்ணிய மூர்த்தியே.


Siva the origin of everything, who is in Maṅkalakkuṭi,  in which beautiful ladies live,
the chief of the Devas, the chief who is spoken often in Vedas, the chief of the Brahmins, and the master of all living beings has a form which is the embodiment of all virtues.

Arunachala Siva.


683
Verse  6:

மன்னு சீர்மங் கலக்குடி மன்னிய
பின்னு வார்சடைப் பிஞ்ஞகன் தன்பெயர்
உன்னு வாரு முரைக்கவல் லார்களும்
துன்னு வார்நன் னெறிதொடர் வெய்தவே.

Those who are able to fix their thoughts on, and repeat the names of, Siva, who has the function of destruction, who has long and intertwining matted locks, and who is dwelling permanently in Maṅgalakkuṭi, possessing everlasting fame will reach the righteous path as they become familiar with knowledge of Siva.

Arunachala Siva.


684
Verse  5:


செல்வம் மல்கு திருமங் கலக்குடி
செல்வம் மல்கு சிவநிய மத்தராய்ச்
செல்வம் மல்கு செழுமறை யோர்தொழச்
செல்வன் தேவியொ டுந்திகழ் கோயிலே.

Tiru Maṅgalakkuṭi, of increasing wealth, possessing the wealth of grace and the conduct laid down in Saivaite works, to be worshiped by prosperous Brahmins of increasing wealth, is the temple where Siva is prominent with his consort.

Arunachala Siva.


685
Verse  4:

மஞ்சன் வார்கடல் சூழ்மங் கலக்குடி
நஞ்ச மாரமு தாக நயந்துகொண்
டஞ்சு மாட லமர்ந்தடி யேனுடை
நெஞ்ச மாலய மாக்கொண்டு நின்றதே.

The god of great strength in Maṅgalakkuṭi, surrounded by extensive tanks, drinking the poison with pleasure as the rare nectar, pleased with being bathed in the five products of the cow, what a wonder that he had as temple, his slaves, mind and stayed there permanently.

Arunachala Siva.

686
Verse  3:


மங்க லக்குடி யீசனை மாகாளி
வெங்க திர்ச்செல்வன் விண்ணொடு மண்ணும்நேர்
சங்கு சக்கர தாரி சதுர்முகன்
அங்க கத்திய னும்மர்ச்சித் தாரன்றே.

The great Kāḷi, sun of hot rays, the inhabitants of heaven and this earth, without any difference taking a vow, Vishnu bearer of conch and discus Brahma, of four faces and Agastiyaṉ, the Sage, worshiped, scattering flowers and uttering the names of Siva, Siva in Maṅgalakkuṭi.

Arunachala Siva.

687
Verse  2:

காவி ரியின் வடகரைத் காண்தகு
மாவிரி யும்பொ ழில்மங் கலக்குடித்
தேவ ரியும்பி ரமனுந் தேடொணொத்
தூவெ ரிச்சுடர்ச் சோதியுட் சோதியே.


In Maṅgalakkuṭi, which has large mango-groves which are pleasing to look at, and situated on the north bank of the Kāveri, Siva, who is the inner light in the soul, with a flame that emits pure light which could not be known by Vishnu of divinity and Brahma , though they searched for him, is seated majestically. (From this we learn that Maṅgalakkuṭi is a shrine on the north bank of the Kāviri.)


Arunachala Siva.

688
Tiru Mankalakkuti:

Verse  1:


தங்க லப்பிய தக்கன் பெருவேள்வி
அங்க லக்கழித் தாரருள் செய்தவன்
கொங்க லர்க்குழல் கொம்பனை யாளொடு
மங்க லக்குடி மேய மணாளனே.

Siva who bestowed his rare grace on Dakshan, who was connected in relationship as father-in-law, after laying waste the big sacrifice performed by him, is the bridegroom who is dwelling with pleasure in Maṅkalakkuṭi with a lady as tender as a branch and who has tresses of hair on which are tucked fragrant flowers.  (In verses 1, 3, and 10 the name of the shrine, Maṅkalakkuṭi has been placed in yetukai.)

Arunachala Siva.

689
Verse  10:

தருக்கி வெற்பது தாங்கிய வீங்குதோள்
அரக்க னாருட லாங்கொர் விரலினால்
நெரித்து நீலக் குடியரன் பின்னையும்
இரக்க மாயருள் செய்தன னென்பரே.


Having crushed with a single toe the body of the demon, who carried the mountain on his big shoulders, being proud of his strength, great men say that Haraṉ in Nīlakkuṭi granted his grace even after this, taking pity on him.

Padigam on Tiru Nilakkuti completed.

Arunachala Siva.

690
Verse  9:

கற்றைச் செஞ்சடைக் காய்கதிர் வெண்திங்கள்
பற்றிப் பாம்புடன் வைத்த பராபரன்
நெற்றிக் கண்ணுடை நீலக் குடியரன்
சுற்றித் தேவர் தொழுங்கழற் சோதியே.

The most exalted god who placed on his collection of red matted locks, a white crescent moon emitting rays, along with a cobra having caught it, Haraṉ in Nīlakkuṭi who has a frontal eye, is the light whose feet the celestial beings worship surrounding him on all sides.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 3072