Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 [450] 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... 3116
6736
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 05, 2016, 10:46:32 AM »
Verse  11:விளங்கும்பிறை சடைமேலுடை விகிர்தன்விய லூரைத்
தளங்கொண்டதொர் புகலித்தகு தமிழ்ஞானசம் பந்தன்
துளங்கில்தமிழ் பரவித்தொழு மடியாரவ ரென்றும்
விளங்கும்புக ழதனோடுயர் விண்ணும்முடை யாரே.


On Viyalur of the god who is different from the world and who has a shining crescent moon on his matted locks.  Devotees who worship god reciting the Tamizh verses which do not know being shaken from their greatness, and composed by Jnana Sambandhan, of excellent Tamizh, who is a native of Pukali which has the pride of place among the shrines, have thriving fame in addition to occupying superior heaven.


Tiruviyalur Padigam completed.

Arunachala Siva.

6737
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 05, 2016, 10:41:42 AM »
Verse  10:


தடுக்காலுடன் மறைப்பாரவர் தவர்சீவர மூடிப்
பிடக்கேயுரை செய்வாரொடு பேணார்நமர் பெரியோர்
கடல்சேர்தரு விடமுண்டமு தமரர்க்கருள் செய்த
விடைசேர்தரு கொடியானிடம் விரிநீர்விய லூரே.

Great people who are our religionists will have nothing to do with the Jains who cover their bodies with mats made from palm-leaves and ascetics (Buddhists) who cover their bodies with a golden colored robe called Sivaram, and expound the Piṭakam [Piṭakam has been corrupted into Piṭakku. They are of three kinds: Sutra Piṭakam, Vinaya Piṭakam, Apidamma Piṭakam.].  Viyalur of expansive is the place of the god who has the form of a bull on his flag and who gave the nectar to the immortals, himself drinking the poison that rose in the ocean.

Arunachala Siva.


6738
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 05, 2016, 10:38:46 AM »
Verse  9:

வளம்பட்டலர் மலர்மேலயன் மாலும்மொரு வகையால்
அளம்பட்டறி வொண்ணாவகை யழலாகிய வண்ணல்
உளம்பட்டெழு தழற்றூணதன் நடுவேயொரு வுருவம்
விளம்பட்டருள் செய்தானிடம் விரிநீர்விய லூரே.


The god assumed the form of fire which could not be known by Brahma who is seated on a flower which is very fertile and by Vishnu, in spite of their strenuous efforts.
Viyalūr of expansive where is the place of the god who appeared before them in a form in the midst of a pillar of fire, as they two felt broken-hearted.

Arunachala Siva.

6739
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 05, 2016, 10:34:52 AM »
Verse  8:

பொருவாரெனக் கெதிராரெனப் பொருப்பையெடுத் தான்றன்
கருமால்வரை கரந்தோளுரங் கதிர்நீண்முடி நெரிந்து
சிரமாயின கதறச்செறி கழல்சேர்திரு வடியின்
விரலாலடர் வித்தானிடம் விரிநீர்விய லூரே.

Ravana's heads made a roaring noise, and also his high and shining crowns. His chest, shoulders and hands big and strong like the black hills were all crushed when he lifted up the mountain, thinking proudly 'who can oppose me in battle?'. Siva had him pressed down by the toe of his holy feet which wore tight fitting anklets.

Arunachala Siva.


6740
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 05, 2016, 10:30:36 AM »
Verse  7:மானார்அர வுடையானிர வுடையான்பகல் நட்டம்
ஊனார்தரு முயிரானுயர் விசையான்விளை பொருள்கள்
தானாகிய தலைவன்னென நினைவாரவ ரிடமாம்
மேனாடிய விண்ணோர்தொழும் விரிநீர்விய லூரே.


Siva has a deer and fully adorns himself with cobras. He has the act of begging alms,
dances in the day. He is the life pervading the bodies of all beings. He is the Lord who is all things in all living beings which think highly about themselves due to egoism born out of the limited knowledge of the soul.  The place of Siva who is meditated upon as the chief who is the produce got from the earth. It is Viyalūr of extensive water where the inhabitants of heaven who always enjoy the fruits of their virtuous acts, worship him.

Arunachala Siva.

6741
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 05, 2016, 10:27:15 AM »
Verse 6:


வசைவிற்கொடு வருவேடுவ னவனாய்நிலை யறிவான்
திசையுற்றவர் காணச்செரு மலைவானிலை யவனை
அசையப்பொரு தசையாவண மவனுக்குயர் படைகள்
விசையற்கருள் செய்தானிடம் விரிநீர்விய லூரே.

In order to know the real position having assumed the form of a hunter with a bow bent for discharging arrows, and in order to fight to be witnessed by the people in the four quarters, one who was doing penance standing on one leg, Viyalūr of expansive water is the place for Siva, who gave to Vijayaṉ, superior weapons so that he may stand firm in the war, having fought with him to make him exhausted.

Arunachala Siva.


6742
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 05, 2016, 10:24:09 AM »
Verse 5:


எண்ணார்தரு பயனாயய னவனாய்மிகு கலையாய்ப்
பண்ணார்தரு மறையாயுயர் பொருளாயிறை யவனாய்க்
கண்ணார்தரு முருவாகிய கடவுள்ளிட மெனலாம்
விண்ணோரொடு மண்ணோர்தொழும் விரிநீர்விய லூரே.


He is the fruit of meditation. He assumes the form of Brahma while creating the world. He manifests Himself as many forms of arts. He is the embodiment of Vedas with its sweet music. He is the most excellent object in the world. He is the leader of all. He is quite handsome and so pleases everyone's eyes. Him the Devas and the people worship at Viyalur.

Arunachala Siva.

6743
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 05, 2016, 10:20:32 AM »
Verse  4:

அடைவாகிய வடியார்தொழ வலரோன்றலை யதனில்
மடவாரிடு பலிவந்துண லுடையானவ னிடமாம்
கடையார்தர வகிலார்கழை முத்தம்நிரை சிந்தி
மிடையார்பொழில் புடைசூழ்தரு விரிநீர்விய லூரே.


To be worshipped by devotees who have become such in the proper manner,
the place of the god who has the habit of eating the alms which were given by the wives of the sages of Tarukavanam, in the skull of Brahma, who is seated in a  lotus.
It is Viyalūr of expansive water, which is surrounded on all sides by gardens which are dense and scatter eagle-wood, pearls found profusely in bamboos in a row so that the women of the last caste can gather them.

Arunachala Siva.

6744
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 05, 2016, 10:17:12 AM »
Verse  3:


செம்மென்சடை யவைதாழ்வுற மடவார்மனை தோறும்
பெய்ம்மின்பலி யெனநின்றிசை பகர்வாரவ ரிடமாம்
உம்மென்றெழு மருவித்திரள் வரைபற்றிட வுரைமேல்
விம்மும்பொழில் கெழுவும்வயல் விரிநீர்விய லூரே.


The place of the god who sings songs standing in every entrance of the ladies saying give me alms when red and soft matted locks are loose and hanging low.
Viyalūr of expansive water which has fields and gardens whose fame is ever increasing as the collection of streams which produce a sound 'um', the hills being the catchment area.

Arunachala Siva.

6745
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 05, 2016, 10:12:09 AM »
Verse  2:


ஏறார்தரு மொருவன்பல வுருவன்னிலை யானான்
ஆறார்தரு சடையன்அனல் உருவன்புரி வுடையான்
மாறார்புர மெரியச்சிலை வளைவித்தவன் மடவாள்
வீறார்தர நின்றானிடம் விரிநீர்விய லூரே.


To unequaled one who rides on a bull, has many forms (He assumes the forms which his devotees desire).  He is the cause for all other things to exist till their alloted
span of life, without himself having no destruction. He has on his matted locks, a river.  His form is fire.  He has affection towards his devotees. He bent the bow to set fire to the cities of enemies. Viyalūr of expensive water is the place of god who is enjoying the distinctive excellence of the lady.

Arunachala Siva.

6746
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 05, 2016, 10:08:54 AM »
Tiru Viyalur:

Verse  1:

குரவங்கமழ் நறுமென்குழல் அரிவையவள் வெருவப்
பொருவெங்கரி படவென்றதன் உரிவையுட லணிவோன்
அரவும்மலை புனலும்மிள மதியும்நகு தலையும்
விரவுஞ்சடை யடிகட்கிடம் விரிநீர்விய லூரே.

One who covers his body with the skin of a cruel elephant that can fight, having defeated won it to make it die, to make the lady with excellent soft tresses of hair on which bottle flowers spread their fragrance, Viyalūr of expansive water is the place for the god on whose matted locks, cobra, moving water, young crescent moon and laughing skull are mingling.

Arunachala Siva.6747
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 05, 2016, 08:43:29 AM »
Verse  14:


திறைகொணர்ந்த அரசர்க்குச்
    செயலுரிமைத் தொழிலருளி
முறைபுரியுந் தனித்திகிரி
    முறைநில்லா முரண்அரசர்
உறையரணம் உளவாகில்
    தெரிந்துரைப்பீர் எனவுணர்வு
நிறைமதிநீ டமைச்சர்க்கு
    மொழிந்தயுளி நிகழுநாள்.He reinvested the princes that came with tributes
With the right to rule, and queried his ministers endowed
With the wisdom of government, thus: "Are there princes
Who obey not our sovereign and unique rule, and abide
Sheltered? Tell me after investigation."

Arunachala Siva.

6748
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 05, 2016, 08:41:04 AM »
Verse  13:


மாளிகைமுன் அத்தாணி
    மண்டபத்தில் மணிபுனைபொன்
கோளரிஆ சனத்திருந்து
    குடபுலமன் னவர்கொணர்ந்த
ஓளிநெடுங் களிற்றின்அணி
    உலப்பில்பரி துலைக்கனகம்
நீளிடைவில் விலகுமணி
    முதனிறையுந் திறைகண்டார்.


He sat in the gem-inlaid throne wrought of gold
In the durbar-hall of the palace where he surveyed
The tributes thither brought by the princes
Of the west in the forms of throngs of tuskers
Unending rows of steeds, heaps of weighty gold,
Gems flashing their brilliance of great distance
And other limitless goods.   

Arunachala Siva.

6749
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 05, 2016, 08:36:54 AM »
Verse 12:


வந்துமணி மதிற்கருவூர்
    மருங்கணைவார் வானவர்சூழ்
இந்திரன்வந் தமரர்புரி
    எய்துவான் எனஎய்திச்
சிந்தைகளி கூர்ந்தரனார்
    மகிழ்திருவா னிலைக்கோயில்
முந்துறவந் தணைந்திறைஞ்சி
    மொய்யொளிமா ளிகைபுகுந்தார்.


Like Indra's coming to his Amaraavati with the celestial beings
He came near Karur girt with a beautiful fortress
And proceeded to the temple of Lord Hara who is happily
Enshrined in Aanilaikkoyil, and adored it; thence
He came to his palace of lovely radiance.

Arunachala Siva.

6750
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 05, 2016, 08:34:39 AM »
Verse 11:


அங்கண்இனி துறையுநாள்
    அரசிறைஞ்ச வீற்றிருந்து
கொங்கரொடு குடபுலத்துக்
    கோமன்னர் திறைகொணரத்
தங்கள் குல மரபின்முதல்
    தனிநகராங் கருவூரின்
மங்கலநா ளரசுரிமைச்
    சுற்றமுடன் வந்தணைந்தார்.   

As he thus flourished, his feet hailed by the princes,
On an auspicious day he proceeded to Karur, the great
And peerless city of his race, with his ministers
And retinue, to receive the tributes from Kongkars
And other princes of the western realms.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 [450] 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... 3116