Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 [450] 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... 3200
6736
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 14, 2017, 08:34:02 AM »
Verse  20:


சிந்தை மகிழும் சேரலனார்
    திருவா ரூரர் எனும்இவர்கள்
தந்தம் அணிமே னிகள்வேறாம்
    எனினும் ஒன்றாந் தன்மையராய்
முந்த எழுங்கா தலின்தொழுது
    முயங்கி உதியர் முதல்வேந்தர்
எந்தை பெருமான் திருவாரூர்ச்
    செல்வம் வினவி யின்புற்றார்.   


Though the beauteous person of the Chera King whose mind
Reveled in joy and Tiru Aaroorar were different,
They but appeared to be one and the same person;
Such indeed was the nature of their loving embrace
Born of great and swelling desire, after their
Mutual obeisance; then the Chera King par excellence
Listened with rapture to the narration by our father and lord
Touching the opulent greatness of Tiruvaaroor.


Arunachala Siva.

6737
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 14, 2017, 08:31:28 AM »
Verse  19:


மலைநாட் டெல்லை யுட்புகுத
    வந்த வன்தொண் டரைவரையில்
சிலைநாட் டியவெல் கொடித்தானைச்
    சேரர் பெருமான் எதிர்சென்று
தலைநாட் கமலப் போதனைய
    சரணம் பணியத் தாவில்பல
கலைநாட் டமுத ஆரூரர்
    தாமுந் தொழுது கலந்தனரால்.   

When Van-tondar was about to enter the bourne of Malai Naddu,
The lord of great armies-- Cheramaan Perumaan
Of victorious flag, the signum of which was, of yore,
Inscribed on the Himavant--,
Went forth to receive him, and bowed at his feet--
Very like fresh-flown lotus flower;
At this Aaroorar- the abode of nectarean scriptures
That do away with all flaws and blemishes--,
Reciprocated the obeisance.   

Arunachala Siva.

6738
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 14, 2017, 08:27:49 AM »
Verse  18:


பெருகும் மதிநூல் அமைச்சர்களை
    அழைத்துப் பெரியோ ரெழுந்தருளப்
பொருவில் நகரம் அலங்கரித்துப்
    பண்ணிப் பயணம் புறப்படுவித்
தருவி மதமால் யானையினை
    அணைந்து மிசைகொண் டரசர்பெருந்
தெருவு கழிய எதிர்வந்தார்
    சேரர் குலம்உய்ந் திடவந்தார்.   


பெருகிய மதிநுட்பம் நூலொடு அமைந்த அமைச்சர் களை வரவழைத்து, பெரியவரான நம்பியாரூரர் எழுந்தருளுவ தற்காக அந் நகரத்தை அழகுபெறச் செய்து, செலவு மேற்கொளச் செய்து, அருவிபோல் பாயும் மதத்தையுடைய யானையைச் சேர்ந்து, அதன் மீது சேரர் குலம் உயர்ந்திடத் தோன்றிய சேரலனார் அமர்ந்து, மன்னர்களின் பெருந்தெருவு கழிந்திட, எதிர்கொள்ளும் பொருட்டு வந்தார்.

Arunachala Siva.6739
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 14, 2017, 08:25:08 AM »
Verse  17:


செய்வ தொன்றும் அறியாது
    சிந்தை மகிழ்ந்து களிகூர்ந்துஎன்
ஐயன் அணைந்தான் எனையாளும்
    அண்ணல் அணைந்தான் ஆரூரில்
சைவன் அணைந்தான் என் துணையாம்
    தலைவன் அணைந்தான் தரணியெலாம்
உய்ய அணைந்தான் அணைந்தான் என்று
    ஓகை முரசம் சாற்றுவித்தார்.

In his exceeding ecstasy, he was happily confused;
Then by beat of joyous drums he had it proclaimed thus:
"Behold, my lord is come! The glorious one that rules me
Is come! The Saivite seer of Aaroor is come!
My friend and my lord is come! Behold him
Coming for the deliverance of the whole world!"

Arunachala Siva.

6740
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 14, 2017, 08:21:58 AM »
Verse  16:

முன்னாள் முதலை வாய்ப்புக்க
    மைந்தன் முன்போல் வரமீட்டுத்
தென்னா ரூரர் எழுந்தருளா
    நின்றார் என்று சேரர்பிராற்கு
அந்நாட் டரனார் அடியார்கள்
    முன்னே ஓடி அறிவிப்பப்
பொன்னார் கிழியும் மணிப்பூணும்
    காசுந் தூசும் பொழிந்தளித்தார்.

"Nampi of southern Aaroor who retrieved the boy
Devoured by the crocodile in the past, is come!"
When the servitors of that country ran to the presence
Of the Chera King and announced thus, on them
He showered bags of gold, jewels set with gems,
Coins of gold and garments.

Arunachala Siva.   

6741
Chapter 29:

1. Ribhu:  That which is exceedingly full of 'That' I shall tell you. Even for Yogis it is hard to attain.  It is a secret hard to find in the Vedas and the Sastras and among the gods.

2.  That which is the supreme Brahman, the Self of everything, the embodiment of Being Consciousness Bliss, the Self of all, verily the supreme - be ever full of That.

3.  Of the form of the Self is all this, without beginning or end, the invincible, which is neither action nor inaction - be ever full of That.

4.  That in which there is no fear of the second, wherein awakens non duality, wherein, the pair of peace and peace-less-ness are absent - be ever full of That.

5. That in which there is nothing that ills, wherein delusion is unknown, wherein again the mind is naught - be ever full of That.

6.  That in which there is nothing as 'in Brahman', wherein there is neither the false notion of 'in becoming'm wherein the entire world is naught - be ever full of That.

7.  That which is thought and thoughtlessness or the wavering due to mental delusion,
wherein the talk of delusion are naught - be ever full of That.

8. That in which there is no pleasure, nothing to formulate  that 'I am the body' idea,
which is absolutely divested of all will - be ever full of That.

9.  That in which any thought devoid of Brahman and defects are unknown, wherein the apprehension of pairs of opposites are non existent - be ever full of That.

10.  That in which actions of speech and body and great periods of time have undergone dissolution, wherein the world does not manifest - be ever full of That.

contd.,

Arunachala Siva.                     

6742
General topics / Re: A Verse from Mountain Path Jayanti 2007:
« on: February 13, 2017, 01:09:04 PM »
Poem from Mountain Path, Jan - Mar. 2017:

Darshan:

By Upahar.

She kept a steady watch by night and day,
packing the ancient walls in constant hope;
searching the lost horizons of His advent
through the sweet and dolorous seasons of the heart.
the memory of His countenance her prayer
and secret fire, spiraling within.
She listened deep into the breathing void.

All came undone; time out of mind, she saw
her foot steps flowing back with sudden joy
into the inmost chamber of the presence,
already hers; and all creation laughed.
A great lover bowed her down, and looking up,
she lost all bearings in His endless eyes.

***   

Arunachala Siva.

6743
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 13, 2017, 11:42:17 AM »
Verse  11:


புகரே துமிலா தபுத்தே ளுலகில்
நிகரா நெல்லிக்கா வுள்நிலா யவனை
நகரா நலஞா னசம்பந் தன்சொன்ன
பகர்வா ரவர்பா வமிலா தவரே.

Our Siva, who is permanent on Nellikkā which is equal to the heaven of the celestial beings which is without the slightest blemish, those who are able to recite the verses composed by Jnana Sambandhaṉ of undying good qualities are definitely without sins.

Padigam on Tiru Nellikkaa completed.

Arunachala Siva.

6744
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 13, 2017, 11:39:14 AM »
Verse  10:


கனத்தார் திரைமாண் டழற்கான் றநஞ்சை
எனத்தா வெனவாங் கியதுண் டகண்டன்
மனத்தாற் சமண்சாக் கியர்மாண் பழிய
நினைத்தான் நெல்லிக்கா வுள்நிலா யவனே.


He has a neck in which the poison stays as the celestial beings prayed, my father, consume the poison which rose increasing in severity like fire which was spat by the ocean from which the clouds draw water. He took it into his mind to destroy the greatness of the Jains and Buddhists.

Arunachala Siva.

6745
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 13, 2017, 11:35:57 AM »
Verse  9:


தழல்தா மரையான் வையந்தா யவனும்
கழல்தான் முடிகா ணியநா ணொளிரும்
அழல்தான் அடியார்க் கருளாய்ப் பயக்கும்
நிழல்தான் நெல்லிக்கா வுள்நிலா யவனே.


To Brahma, who is in the lotus which is red like fire and Vishnu who measured the earth, he was a fire emitting rays, to them who were ashamed (as they could not find out the feet and head). He is the refuge to the devotees to whom he grants everything, being the embodiment of grace itself.

Arunachala Siva.

6746
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 13, 2017, 11:32:07 AM »
Verse  8:

மறைத்தான் பிணிமா தொருபா கந்தன்னை
மிறைத்தான் வரையா லரக்கன் மிகையைக்
குறைத்தான் சடைமேற் குளிர்கோல் வளையை
நிறைத்தான் நெல்லிக்கா வுள்நிலா யவனே.

He concealed on one half a lady having united her with him made the pride of the demon suffer by the mountain. He contained on his matted locks the cool lady of Ganga who wears bangles of fine workmanship, [As Ganga is feminine gender in Sanskrit, the attributes of a lady are given to her.] He filled his devotees with good and auspicious things.

Arunachala Siva.


 

6747
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 13, 2017, 11:28:19 AM »
Verse  7:

பிறைதான் சடைச்சேர்த் தியஎந் தைபெம்மான்
இறைதான் இறவாக் கயிலைம் மலையான்
மறைதான் புனலொண் மதிமல் குசென்னி
நிறைதான் நெல்லிக்கா வுள்நிலா யவனே.

Our father and god who placed a crescent moon on his matted locks.
He is the chief. He is in the mountain Kailash which has no destruction.
He is himself the Vedas. He has filled his head with water and brilliant crescent moon which are flourishing.

Arunachala Siva.


6748
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 13, 2017, 11:25:44 AM »
Verse  6:


வெறியார் மலர்க்கொன் றையந்தார் விரும்பி
மறியார் மலைமங் கைமகிழ்ந் தவன்றான்
குறியாற் குறிகொண் டவர்போய்க் குறுகும்
நெறியான் நெல்லிக்கா வுள்நிலா யவனே.He desirous of wearing a garland made of fragrant Koṉṟai flowers, holds a young deer (in the hand) felt happy in being united with the daughter of the mountain. He is the path by which those who meditate upon him by the initiation of the preceptor, reach him fixing him as their goal.

Arunachala Siva.

6749
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 13, 2017, 11:21:51 AM »
Verse  5:

தவந்தான் கதிதான் மதிவார் சடைமேல்
உவந்தான் சுறவேந் தனுரு வழியச்
சிவந்தான் செயச்செய் துசெறுத் துலகில்
நிவந்தான் நெல்லிக்கா வுள்நிலா யவனே.


He is the penance. He is the higher state of existence as a fruit of that penance.
He felt joy in wearing a crescent moon on the long matted locks. He was angry to destroy the body of Maṉmatha (Cupid) who had on his flag the form of a fish.
He became supreme in this world.

Arunachala Siva.

6750
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 13, 2017, 11:18:44 AM »
Verse  4:

தலைதா னதுஏந் தியதம் மடிகள்
கலைதான் திரிகா டிடம்நா டிடமா
மலைதா னெடுத்தான் மதின்மூன் றுடைய
நிலைதான் நெல்லிக்கா வுள்நிலா யவனே.

The God who held in his hand a skull of Brahma, his country is the forest where the deer wanders. He took a bow to make the three forts to sustain defeat.  He is the permanent thing in this world where all other things are transient.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 [450] 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... 3200