Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 [449] 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... 2951
6721
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 01, 2016, 08:53:05 AM »
Verse  674:


இன்ன வாறருள் செய்திடத்
    தொழுதடி வீழ்ந்தார்
மன்னு மந்திரி யார்வரு
    திறமெலாம் மொழிய
அன்ன மென்னடை யார்தமக்
    கருள்செய்து போக்கித்
துன்னு மெய்த்தொண்டர் சூழவந்
    தருளும்அப் பொழுது.When he graced her thus, she again fell at his feet;
The minister then apprised him of the current plight;
The godly child heard him and after duly
Blessing her whose gait was gentle and swan-like,
And giving her leave to depart, he started to move out
Circled by the thronging devotees of truth.

Arunachala Siva.

6722
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 01, 2016, 08:50:31 AM »
Verse  673:


யாழின் மென்மொழி யார்மொழிந்
    தெதிர்கழல் வணங்கக்
காழி வாழவந் தருளிய
    கவுணியர் பிரானும்
சூழு மாகிய பரசம
    யத்திடைத் தொண்டு
வாழு நீர்மையீர் உமைக்காண
    வந்தனம் என்றார்.When the queen whose words were sweet as Yaazh
Spake thus and adored again his feet, the lord
Of Kauniyas whose birth was for the flourishing
Of Srikaazhi, said: "You are truly and firmly
Poised in divine servitorship even in the midst
Of the total domination of alien faith;
Therefore did we come to see you."

Arunachala Siva.   

6723
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 01, 2016, 08:47:48 AM »
Verse  672:


ஞான போனகர் எதிர்தொழு
    தெழுந்தநற் றவத்து
மானி யார்மனக் கருத்துமுற்
    றியதென மதித்தே
பான லங்கண்கள் நீர்மல்கப்
    பவளவாய் குழறி
யானும் என்பதி யுஞ்செய்த
    தவமென்கொல் என்றார்.The queen of great tapas adored the partaker
Of ambrosial Gnosis and stood up; she felt convinced
That her cherished wish was as good as fulfilled;
Her eyes of blue-lily were tear-be-dewed;
Her coral lips, atremble, articulated thus:
"Oh, the tapas of my husband and myself!"

Arunachala Siva.   

6724
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: July 31, 2016, 12:52:03 PM »
Today is the liberation day of Kootruva Nayanar. 


Ashada - Tiruvadhirai star day.

I have given his full history in  my serial posts on 63 Saiva Saints.  Please look into that for your
reference.

6725
After dinner, I learned that C.S. Bedi and some other people were planning another giri valam via the
Outer Path.  So at 9 pm.  I joined them and set off once again for the 3rd time that day.  Since it was
Full Moon, the outer path was solid stream of humanity walking around the Hill.  This was a unique
counterpoint to the experience of the inner path.  An experience of remaining centered on Arunachala
and internally silent despite the tumultuous throng of humanity and the multitudes of vendors hawking
refreshments and wares to the ambulatory population.  The Full Moon was huge and luminous and the
silvery moon light bathed the Hill with an ethereal glow.

It was 12.05 am when I reached the Asramam and the Lunar eclipse was just beginning to cast its
shadow across the Moon.  I lay down in m bed and performed japam for 30 minutes and then fell asleep.

contd.,

Arunachala Siva.       

6726
Verse  50:


ஏசினும் யான்உன்னை ஏத்தினும் என்பிழைக்
    கேகுழைந்து
வேசறு வேனை விடுதிகண் டாய்செம்
    பவளவெற்பின்
தேசுடை யாய்என்னை ஆளுடை யாய்சிற்
    றுயிர்க்கிரங்கிக்
காய்சின ஆலமுண் டாய்அமு துண்ணக்
    கடையவனே.O One whose divine frame sports the sheen of a ruddy coral hill !
O One who has me as Your slave !
As of right,
You are entitled to feast on Nectar.
Yet,
pitying the petty beings,
You quaffed The Halahala venom that rose up with murderous speed.
Whether I,
the basest,
praise You or dispraise You,
I will rue my offense and will grieve distressed.
Will You alas,
forsake me,
poor me?


(Neethal Vinnappm -the fifty verses poem of Manikkavchagar completed.)

Arunachala Siva.

6727
Verse 49:சிரிப்பிப்பன் சீறும் பிழைப்பைத் தொழும்பையும்
    ஈசற்கென்று
விரிப்பிப்பன் என்னை விடுதிகண் டாய்விடின்
    வெங்கரியின்
உரிப்பிச்சன் தோலுடைப் பிச்சன்நஞ் சூண்பிச்சன்
    ஊர்ச்சுடுகாட்
டெரிப்பிச்சன் என்னையும் ஆளுடைப்பிச் சன்என்
    றேசுவனே.Will You forsake me?
If You do so,
for the fault of ditching me I will cause others to deride You.
I will eke make all men say that I am solely dedicated to the service of the Lord-God.
Lo,
I will rail You thus:
"He indeed is the mad One Who is clad in the skin of a fierce tusker;
He is the frenzied One who is robed in the skin of a tiger;
He is the demented One who ate the venom;
He is the crazy One who dance in the fire of the rural crematorium;
He is the lunatic That has me as His servitor.

contd.,

Arunachala Siva.

6728
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 31, 2016, 12:28:11 PM »
Verse  84:84: உடையாளை, ஒல்கு செம்பட்டுடையாளை, ஒளிர்மதிச் செஞ்
சடையாளை, வஞ்சகர் நெஞ்சு அடையாளை, தயங்கு நுண்ணூல்
இடையாளை, எங்கள் பெம்மான் இடையாளை, இங்கு என்னை இனிப்
படையாளை, உங்களையும் படையாவண்ணம் பார்த்திருமே.

ஏ, அடியார்களே! என் அபிராமி, இடையில் ஒளிவீசும் செம்பட்டு அணிந்தவள். ஒளி வீசும் பிறைச் சந்திரனை அணிந்த சடையை உடையவள். வஞ்சகர்களின் நெஞ்சிலே குடி கொள்ளாதவள். ஒளி விளங்கும் நுண்மையான நூலிடையாள். சிவபெருமானின் இடப்பாகத்தில் குடி கொண்டவள். என் அன்னையாகிய இவள் அந்நாள் என்னை அடிமையாகக் கொண்டாள். என்னை இனி இவ்வுலகில் பிறக்க வைக்க மாட்டாள். அத்தகைய தேவியை நீங்களும் தொழுது போற்றுங்கள். நீங்களும் பிறவி எடுக்காப் பேறெய்த அவளையே தியானம் செய்யுங்கள்.

O devotees!  My Abhirami is wearing shining red silk saree. She has got bright shining crescent moon
on her hairs. She will not be in the heart of the treacherous wicked people.  She has got slender waist
as slim as a thread of cotton. She occupies the left portion of Siva.  She has taken me as Her refuge
even from the olden days. She will not cause any further birth for me in this world.  Please all of
you take refuge in Her and pray to Her always. Please always praise her with sacred hymns.
You will also not take any further birth in this world.

contd.,

Arunachala Siva. 

6729
16. I am without any outstanding qualities.  I alone am the one with name. I am myself non delusion.
This alone is tarpana to Brahman.

17.  I am of the form without the senses.  I am of the form that is stripped of everything.  I am without
bondage and liberation.  This alone is tarpana to Brahman.

18.  I am of the form that is all blissful.  I am one solid mass of all round Bliss.  I am only the ever present
consciousness.  This alone is tarpana to Brahman.

19. I am beyond the scope of speech.  Speech and mind are not at all existent.  I am full of joy of
consciousness.   This alone is tarpana to Brahman.

20.  I am the perfect form everywhere.  I am happiness everywhere.  I am of the inconceivable
form everywhere.  This alone is tarpana to Brahman.

21.  I am of the form of contentment everywhere.  I am full of all encompassing Bliss.  I am of the nature
of complete void.  This alone is tarpana to Brahman.     

22. I am ever of the form that is by Me.  I am the supremely Blissful.  I am the one and the only.
This alone is tarpana to Brahman.

contd.,

Arunachala Siva.
 

6730
659.  The Kevala Samadhi mentioned here is one that comes to a Yogi by the mind going into latency.
For him, it is well known that there are two distinct states,  Samadhi (introvertedness) and coming back
to the common  state of samsara.

660. The Yogi's mind, in his Samadhi, remains latent with all its vasanas; after so remaining  for
a very long time, it is brought out to samsara by a vasana.

661. When he is thrown out from Samadhi, he resumes the Samsara just where he left it off,
just as an anaesthetized  person on recovering consciousness, resumes the work left unfinished
before.

662   The Yogi, thus returning to Samsara, again enters Samadhi with effort.  But the Sage, being
established in the Natural State (Sahaja Nirvikalpa Samadhi) neither loses it nor gets it back, but
remains in It uninterruptedly.

663.   The Sage never comes back to Samsara.  Samadhi is His Natural State.  There is no moment
when he is without Samadhi and hence it is called Sahaja (Natural).

664.  The Sage, remaining uninterruptedly in His Natural State of Samadhi, never swerving from It,
as a Jivan Mukta, is able to be active in the world, just as the sage of old, Sri Sankaracharya
and others did.

contd.,

Arunachala Siva.,           
 

6731
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 31, 2016, 10:17:57 AM »
Verse 671:


தென்ன வன்பெருந் தேவியார்
    சிவக்கன்றின் செய்ய
பொன்ன டிக்கம லங்களிற்
    பொருந்தமுன் வீழ்ந்தார்
மன்னு சண்பையர் வள்ளலார்
    மகிழ்சிறந் தளிக்கும்
இன்ன ருட்பெருஞ் சிறப்பொடுந்
    திருக்கையால் எடுத்தார்.


The great consort of the Pandya, then duly fell
At the roseate and golden and lotus-like feet
Of Siva? child; the munificent lord of ever-during
Sanbai, lifted her up with his divine hands
That confer sweet grace of great splendor.

Arunachala Siva.   

6732
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 31, 2016, 10:15:07 AM »
Verse  670:


மருங்கின் மந்திரி யார்பிள்ளை
    யார்கழல் வணங்கிக்
கருங்கு ழற்கற்றை மேற்குவி
    கைத்தளிர் உடையார்
பருங்கை யானைவாழ் வளவர்கோன்
    பாவையார் என்னப்
பெருங்க ளிப்புடன் விரைந்தெதிர்
    பிள்ளையார் அணைந்தார்.The minister that came beside the godly child
Adored his feet and said: "She whose hands,
Soft as shoots, are kept folded above her dark tresses,
Is the daughter of the Chozha King in whose realm
Elephants of immense trunks, flourish." Thus told
In delight great, the godly child hastened to her presence.

Arunachala Siva.

6733
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 31, 2016, 10:12:41 AM »
Verse 669:பிள்ளையார் எழுந் தருளிமுன்
    புகுதும்அப் பொழுது
வெள்ள நீர்பொதி வேணியார்
    தமைத்தொழும் விருப்பால்
உள்ள ணைந்திட எதிர்செலா
    தொருமருங் கொதுங்கும்
தெள்ளு நீர்விழித் தெரிவையார்
    சென்றுமுன் பெய்த.


The queen of tear-bedewed eyes came before him;
She had already come to the temple, but she stood away
And would not present herself to the godly child
That moved into the temple, borne by love to adore the Lord
In whose matted hair the Ganga flows.


Arunachala Siva.

6734
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 31, 2016, 10:10:03 AM »
Verse 668:


சேர்த்தும் இன்னிசைப் பதிகமுந்
    திருக்கடைக் காப்புச்
சார்த்தி நல்லிசைத் தண்தமிழ்ச்
    சொல்மலர் மாலை
பேர்த்தும் இன்புறப் பாடிவெண்
    பிறையணி சென்னி
மூர்த்தி யார்கழல் பரவியே
    திருமுன்றில் அணைய.


He concluded the sweetly musical decade
With his benediction; again in joy he sang
A garland of cool and melodious Tamizh verse;
Adoring the feet of the Lord who wears
The white crescent in His crown, he moved
Towards the entrance of the shrine.   

Arunachala Siva.

6735
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 31, 2016, 10:06:27 AM »
Verse 667:


நீல மாமிடற் றாலவா
    யான்என நிலவும்
மூல மாகிய திருவிருக்
    குக்குறள் மொழிந்து
சீல மாதவத் திருத்தொண்டர்
    தம்மொடும் திளைத்தார்
சாலு மேன்மையில் தலைச்சங்கப்
    புலவனார் தம்முன்.Then he hymned the decade of "Tiru-virukku-k-Kural,"
The ever-abiding source
(of beatitude), beginning
With the words: "Neelamaa midatru Aalavaayaan";
With the divine servitors of righteous and great tapas
Immersed in loving devotion, the godly child
Reveled in joy in the presence of the Lord--
The lofty Chief of the poets of the First Sankam


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 [449] 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... 2951