Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 [448] 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... 3158
6706
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 11, 2017, 08:08:48 AM »
Verse  12:


வந்துமணி மதிற்கருவூர்
    மருங்கணைவார் வானவர்சூழ்
இந்திரன்வந் தமரர்புரி
    எய்துவான் எனஎய்திச்
சிந்தைகளி கூர்ந்தரனார்
    மகிழ்திருவா னிலைக்கோயில்
முந்துறவந் தணைந்திறைஞ்சி
    மொய்யொளிமா ளிகைபுகுந்தார்.

Like Indra's coming to his Amaraavati with the celestial beings
He came near Karur girt with a beautiful fortress
And proceeded to the temple of Lord Hara who is happily
Enshrined in Aanilaikkoyil, and adored it; thence
He came to his palace of lovely radiance.

Arunachala Siva.

6707
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 11, 2017, 08:06:15 AM »
Verse 11:


அங்கண்இனி துறையுநாள்
    அரசிறைஞ்ச வீற்றிருந்து
கொங்கரொடு குடபுலத்துக்
    கோமன்னர் திறைகொணரத்
தங்கள் குல மரபின்முதல்
    தனிநகராங் கருவூரின்
மங்கலநா ளரசுரிமைச்
    சுற்றமுடன் வந்தணைந்தார்.   


As he thus flourished, his feet hailed by the princes,
On an auspicious day he proceeded to Karur, the great
And peerless city of his race, with his ministers
And retinue, to receive the tributes from Kongkars
And other princes of the western realms.   


Arunachala Siva.

6708
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 10, 2017, 12:56:13 PM »
Verse 10:

பிறைவளரும் செஞ்சடையார்
    பேணுசிவா லயமெல்லாம்
நிறைபெரும்பூ சனைவிளங்க
    நீடுதிருத் தொண்டர்தமைக்
குறையிரந்து வேண்டுவன
    குறிப்பின்வழி கொடுத்தருளி
முறைபுரிந்து திருநீற்று
    முதல்நெறியே பாலிப்பார்.


During his reign, he caused the splendorous and great.
Performance of Pooja in all Siva temples where is
Enshrined, in joy, the Lord whose ruddy matted hair sports
The crescent moon; he met all the needs of the servitors
Of ever-abiding renown by ascertaining them from them
And by divining them; thus poised in piety, he fostered
The supreme way of the Holy Ash.   


Arunachala Siva.


6709
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 10, 2017, 12:52:30 PM »
Verse  9:


ஒருகுடைக்கீழ் மண்மகளை
    உரிமையினில் மணம்புணர்ந்து
பருவரைத்தோள் வென்றியினால்
    பார்மன்னர் பணிகேட்ப
திருமலர்த்தும் பேருலகும்
    செங்கோலின் முறைநிற்ப
அருமறைச்சை வந்தழைப்ப
    அரசளிக்கும் அந்நாளில்.


Of his victorious and hill-like shoulders, the whole world
Richly thriving, was under the righteous sway of his scepter;
He so ruled that Saivism of the rare Vedas flourished.

Arunachala Siva.

6710
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 10, 2017, 12:49:47 PM »
Verse  8:


அந்நகரில் பாரளிக்கும்
    அடலரச ராகின்றார்
மன்னுதிருத் தில்லைநகர்
    மணிவீதி யணிவிளக்கும்
சென்னிநீ டநபாயன்
    திருக்குலத்து வழிமுதலோர்
பொன்னிநதிப் புரவலனார்
    புகழ்ச்சோழர் எனப்பொலிவார்.The puissant king that ruled the world from this city
For his capital, hailed from the ancestral line of Anapaayan--
The performer of divine service to the beauteous streets
Of aeviternal Thillai-city; this fosterer of the Ponni's realm
Was known by the renowned name Pukazhcchozhar.

Arunachala Siva.

6711
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 10, 2017, 12:46:31 PM »
Verse  7:


காரேறுங் கோபுரங்கள்
    கதிரேறும் மலர்ச்சோலை
தேரேறும் மணிவீதி
    திசையேறும் வசையிலணி
வாரேறு முலைமடவார்
    மருங்கேறு மலர்க்கணைஒண்
பாரேறும் புகழ்உறந்தைப்
    பதியின்வளம் பகர்வரிதால்.


It is well-nigh impossible to describe the foison
Of Uranthai* whose radiant glory pervades
The whole world; the city abounded in cloud-capped
Towers, gardens reaching the sun and the moon,
Beautiful streets where cars plied, flawless beauty
Scaling the very directions and women of lovely breasts
Cinctured with breast-bands, whose hips
Were the target of Manmata's flowery darts.   

Arunachala Siva.

6712
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 10, 2017, 12:42:51 PM »
Verse  6:


துளைக்கைஅயிரா வதக்களிறும்
    துரங்கஅர சுந்திருவும்
விளைத்தஅமு துந்தருவும்
    விழுமணியுங் கொடுபோத
உளைத்தகடல் இவற்றொன்று
    பெறவேண்டி உம்பரூர்
வளைத்ததுபோன் றுஉளதங்கண்
    மதில்சூழ்ந்த மலர்க்கிடங்கு.


It looked as though that the flowery moat that girt
The fortress there, was like the sorrowing sea of milk
Which was bent upon repossessing at least one of its
Treasures--the tusker Airaavatam with a hollow proboscis,
Ucchaisravas the king of steeds, Lakshmi-
The Goddess of Wealth churned out of nectar, the tree Karpaka
And the Chintaamani--, wrenched from it by the celestial beings.

Arunachala Siva.


6713
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 10, 2017, 12:39:39 PM »
Verse  5:


படுமணியும் பரிச்செருக்கும்
    ஒலிகிளரப் பயில்புரவி
நெடுநிரைமுன் புல்லுண்வாய்
    நீர்த்தரங்க நுரைநிவப்ப
விடுசுடர்மெய் யுறையடுக்கல்
    முகில்படிய விளங்குதலால்
தொடுகடல்கள் அனையபல
    துரங்கசா லைகளெல்லாம்.


Their bells tinkled and they neighed aloud pridefully;
The foam at the mouths of the rows of grass-eating
And radiant steeds was like unto the foam
At the tip of the (serried) waves; their bright saddles
Were like clouds resting on hills; their stables
Were vast as the (excavated) sea.

Arunachala Siva.

6714
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 10, 2017, 12:36:46 PM »
Verse  4:


பார்நனைய மதம்பொழிந்து
    பனிவிசும்பு கொளமுழங்கும்
போர்முகவெங் கறையடியும்
    புடையினம்என் றடையவரும்
சோர்மழையின் விடுமதத்துச்
    சுடரும்நெடு மின்னோடைக்
கார்முகிலும் பலதெரியா
    களிற்றுநிரைக் களமெல்லாம்.From the fierce and martial elephants poured down
The musty ichor which drenched the earth;
Their trumpeting rumbled through the cool sky;
Indistinguishable were the clouds that came near
Unto them where they were tethered in rows,
Looking like similar herds and endowed with the ichor
Of dripping rain and the flashy
Forehead-vestment of lightning.

Arunachala Siva.

6715
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 10, 2017, 12:33:56 PM »
Verse 3:


நாகதலத் தும்பிலத்தும்
    நானிலத்தும் நலஞ்சிறந்த
போகமனைத் தினுக்குறுப்பாம்
    பொருவிறந்த வளத்தினவாய்
மாகம்நிறைந் திடமலிந்த
    வரம்பில்பல பொருள்பிறங்கும்
ஆகரமொத் துளஅளவில்
    ஆவணவீ திகளெல்லாம்.   


The peerless and bountiful realm was the abode
Of all pleasures of well-being of not only this world
But also the worlds above and beneath it;
It was also rich in many goods piled up sky-high
In its endless sea-like commercial streets.   

Arunachala Siva.

6716
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 10, 2017, 12:31:08 PM »
Verse  2:


அளவில்பெரும் புகழ்நகரம்
    அதனில்அணி மணிவிளக்கும்
இளவெயிலின் சுடர்ப்படலை
    இரவொழிய எறிப்பனவாய்க்
கிளரொளிசேர் நெடுவானப்
    பேர்யாற்றுக் கொடிகெழுவும்
வளரொளிமா ளிகைநிரைகள்
    மருங்குடைய மறுகெல்லாம்.


In that beautiful city of great and endless glory
The pencil of rays like unto those of the young sun's,
Issuing from beatiful gems chased away the murk
Of night; at the sides of the streets stood rows
Of effulgent mansions from whose tops flags wafted,
Touching the celestial river.

Arunachala Siva.

6717
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 10, 2017, 12:27:40 PM »
Pugazh Chozha Nayanar Puranam:

Verse  1:


குலகிரியின் கொடுமுடிமேல்
    கொடிவேங்கைக் குறியெழுதி
நிலவுதரு மதிக்குடைக்கீழ்
    நெடுநிலங்காத் தினிதளிக்கும்
மலர்புகழ்வண் தமிழ்ச்சோழர்
    வளநாட்டு மாமூதூர்
உலகில்வளர் அணிக்கெல்லாம்
    உள்ளுறையூ ராம்உறையூர்.

The glorious and generous Chozha Tamizh monarchs
Imprinted on the crest of the Himavant their signum
Of the tiger-banner; abiding under the white-rayed
And moon-like parasol, they sweetly fostered the vast earth;
Uraiyoor, the great hoary city--verily the abode of all
The multitudinous wealth of the world--,
Was of the Chozha realm.

Arunachala Siva.

6718
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 10, 2017, 10:37:03 AM »
Verse  11:


வசையறு மலர்மக ணிலவிய மறைவன மமர்பர மனைநினை
பசையொடு மிகுகலை பலபயில் புலவர்கள் புகழ்வழி வளர்தரு
இசையமர் கழுமல நகரிறை தமிழ்விர கனதுரை யியல்வல
இசைமலி தமிழொரு பதும்வல வவருல கினிலெழில் பெறுவரே.With love born out of thinking of the supreme god who dwells with desire in Maṟaivaṉam where the blemishless goddess of wealth seated in a flower dwells conspicuously, the chief of the city of Kazhumalam whose fame which is sung by poets who practice many superior arts is increasing day by day. Those who are able to recite all the ten Tamizh verses which are full of sweet sound and composed by the expert in Tamizh who is also well versed in Tamizh Prose, will attain imposing appearance.

Padigam on Maraivanam, (Vedaranyam) completed.

Arunachala Siva.


6719
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 10, 2017, 10:32:05 AM »
Verse  10:


இயல்வழி தரவிது செலவுற வினமயி லிறகுறு தழையொடு
செயன்மரு வியசிறு கடமுடி யடைகையர் தலைபறி செய்துதவம்
முயல்பவர் துவர்பட முடல்பொதி பவரறி வருபர னவனணி
வயலினில் வளைவள மருவிய மறைவன மமர்தரு பரமனே.


Causing the customs of the world to be destroyed, to make the breeze blow gently.
holding along with the bundle of feathers of flocks of peacock's tail and holding in the hand a network of ropes for placing the small pitcher of the ascetics, which has fine workmanship, Jains who try to perform penance having plucked the hairs of the head.
The supreme god who could not be known also by the Buddhists who cover their bodies with a robe soaked in red ochre. He the supreme god who dwells with desire in Maṟaivaṉam where in the beautiful fields the pearls which the conches have left are found in plenty.


Arunachala Siva.

6720
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 10, 2017, 10:28:15 AM »
Verse  9:


அணிமலர் மகள்தலை மகன்அயன் அறிவரி யதொர்பரி சினிலெரி
திணிதரு திரளுரு வளர்தர வவர்வெரு வுறலொடு துதிசெய்து
பணியுற வெளியுரு வியபர னவனுரை மலிகட றிரளெழும்
மணிவள ரொளிவெயின் மிகுதரு மறைவன மமர்தரு பரமனே.


In such a manner that the husband of the goddess of wealth who is seated in a beautiful flower, and Brahma could not know him. As Siva grew taking the form of a round and solid mass of fire, when they paid homage praising him out of fear.
The supreme god who appeared before them going beyond the sky piercing it.
He is the supreme god who dwells with desire in Maṟaivaṉam where the light emitted by the coral is like the sun rays, which is produced in clusters in the sea which is full of foam.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 [448] 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... 3158