Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 [446] 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... 3130
6676
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 19, 2016, 10:13:26 AM »
Verse 4:


வாடா விரிகொன் றைவலத் தொருகாதில்
தோடார் குழையா னலபா லனநோக்கி
கூடா தனசெய் தகுரங் கணின்முட்டம்
ஆடா வருவா ரவரன் புடையாரே.


Siva wears blossomed Koṉṟai flowers which never fade, and a woman's ear-ring on the left ear and on the right a men's ear-ring, having in his mind protecting me well.
the god who comes dancing in Kuraṅkail Muṭṭam who does acts which others are incapable of doing, has love towards me.

Arunachala Siva.

6677
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 19, 2016, 10:10:10 AM »
Verse  3:

சூலப் படையான் விடையான் சுடுநீற்றான்
காலன் றனையா ருயிர்வவ் வியகாலன்
கோலப் பொழில்சூழ்ந் தகுரங் கணின்முட்டத்
தேலங் கமழ்புன் சடையெந் தைபிரானே.

Siva has a trident, a bull and smears well-burnt sacred ash, took away the precious life of the Yama (god of death) by kicking him with his leg. He is our father and master who has matted locks from which the urgent for perfuming the hair spreads and who dwells in Kuraṅkuṇil Muṭṭam, surrounded by beautiful gardens.


Arunachala Siva.

6678
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 19, 2016, 10:06:11 AM »
Verse  2:


விடைசேர் கொடியண் ணல்விளங் குயர்மாடக்
கடைசேர் கருமென் குளத்தோங் கியகாட்டில்
குடையார் புனன்மல் குகுரங் கணின்முட்டம்
உடையா னெனையா ளுடையெந் தைபிரானே.

The god who has a flag on which is drawn the form of a bull, in the forest which is eminent by a tank of black and soft water which is adjoining the back entrance of the shining mansions. Siva who has Kuraṅkaṇil Muṭṭam which has increasing water in which people dive and plunge, as his shrine, is our father and master who admitted me as his slave.

Arunachala Siva.

 

6679
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 19, 2016, 10:03:01 AM »
Tiruk Kuranganil Muttam:


Verse  1:

விழுநீர் மழுவாட் படையண் ணல்விளங்கும்
கழுநீர் குவளைம் மலரக் கயல்பாயும்
கொழுநீர் வயல்சூழ்ந் தகுரங் கணின்முட்டம்
தொழுநீர் மையர்தீ துறுதுன் பமிலரே.


The god who has an excellent water of the Ganga and the weapon of a battle-axe,
those who have the nature of worshipping with hands joined Kuraṅkaṇil Muṭṭam surrounded by fields having fertile water in which the carp leaps to make the blue Nelumbo and shining blue Indian water lily, to blossom will not have sufferings which are the result of single deeds.

Arunachala Siva.
6680
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 19, 2016, 09:57:53 AM »
Verse  5:


கோயிலை வலங்கொண்டு அங்கண்
    குலவிய பெருமை யெல்லாம்
சாயல்மா மயிலே போல்வாள்
    தனித்தனி கண்டு வந்து
தூயமென் பள்ளித் தாமம்
    தொடுக்குமண் டபத்தின் பாங்கர்
மேயதோர் புதுப்பூ அங்கு
    விழுந்ததொன் றெடுத்து மோந்தாள்.


The queen who in her mien was very like a peafowl,
Came round the temple, beheld each one of its glories,
Moved on and came near the mantapam where soft flowers
Were woven into wreaths; there she picked up a fresh flower
That had just then fallen, and inhaled its fragrance.

Arunachala Siva.

6681
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 19, 2016, 09:54:25 AM »
Verse  4:


அரசியல் ஆயத் தோடும்
    அங்கணர் கோயி லுள்ளால்
முரசுடைத் தானை மன்னர்
    முதல்வரை வணங்கும் போதில்
விரைசெறி மலர்மென் கூந்தல்
    உரிமைமெல் லியலார் தம்முள்
உரைசிறந் துயர்ந்த பட்டத்
    தொருதனித் தேவி மேவி.When the king of the great army that marches on
To the beat of drums, with his five-fold officials,
Was adoring the Lord of the Ant-Hill in the shrine
Of the Merciful One, his peerless wife of soft hair
Decked with fragrant flowers, his queen-consort,
The lofty one among his wives, came to the temple.

Arunachala Siva.

6682
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 19, 2016, 09:47:40 AM »
Verse  3:


குவலயத் தரனார் மேவும்
    கோயில்கள் பலவும் சென்று
தவலரும் அன்பில் தாழ்ந்து
    தக்கமெய்த் தொண்டு செய்வார்
சிவபுரி என்ன மன்னும்
    தென்திரு வாருர் எய்திப்
பவமறுத் தாட்கொள் வார்தங்
    கோயிலுள் பணியப் புக்கார்.He made a holy pilgrimage to all the shrines of Lord Hara
On this earth, did his worship poised unswervingly
In love and devotion and performed true and fitting
Service; he came to Tiruvaaroor in the south, verily a city
Of Siva, and moved into the temple to adore the Lord, the Snapper
And Redeemer of the cycle of transmigration.

Arunachala Siva.


6683
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 19, 2016, 09:43:45 AM »
Verse  2:


காடவர் குரிசி லாராம்
    கழற்பெருஞ் சிங்க னார்தாம்
ஆடக மேரு வில்லார்
    அருளினால் அமரில் சென்று
கூடலர் முனைகள் சாய
    வடபுலங் கவர்ந்து கொண்டு
நாடற நெறியில் வைக
    நன்னெறி வளர்க்கும் நாளில்.


Kazhal Singkar, the scion of the Kaatava dynasty,
By the grace of the Lord who wields the auric mountain
As His bow, waged a war, destroyed his foes,
Captured the northern realms and fostered
His country establishing it in the way of dharma;
Thus he flourished fostering piety.

Arunachala Siva.

6684
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 19, 2016, 09:40:36 AM »
Kazhar Singa Nayanar Puranam:

Verse  1:

படிமிசை நிகழ்ந்த தொல்லைப்
    பல்லவர் குலத்து வந்தார்
கடிமதில் மூன்றும் செற்ற
    கங்கைவார் சடையார் செய்ய
அடிமலர் அன்றி வேறொன்
    றறிவினில் குறியா நீர்மைக்
கொடிநெடுந் தானை மன்னர்
    கோக்கழற் சிங்கர் என்பார்.


He hailed from the hoary Pallava dynasty famed
In this world; he reckoned not aught save the roseate
And redemptive and flower-feet of Lord in whose
Matted hair the Ganga flows, and who, of yore,
Smote the triple hostile cities; the king was endowed
With an immense army that flaunted a victorious flag;
He was called Kokkazhal Singkar --  the emperor.

Arunachala Siva.
6685
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 19, 2016, 09:34:33 AM »
Verse  7:


செறிவுண்டென்று திருத்தொண்டில் சிந்தை செல்லும் பயனுக்குக் குறியுண்டு ஒன்றாகிலும் குறையொன் றில்லோம் நிரையும் கருணையினால் வெறியுண் சோலைத் திருமுருகன் பூண்டி வேடர் வழி பறிக்கப் பறியுண்டவர்எம் பழவினை வேர் பறிப்பார் என்னும் பற்றாலே.


In mercy, full and perfect, he stood robbed
By the bowmen on the way to Tirumurukanpoondi
Girt with meliferous gardens; we are sure,
He will pluck out, root and all, our hoary karma;
We are blessed with a divine aim that will establish us
Firmly in servitorship; so we thrive, lacking nothing.

Munai Aduvar Puranam concluded.


Arunachala Siva.


6686
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 19, 2016, 09:31:33 AM »
Verse  6:


யாவர் எனினும் இகலெறிந்தே
    ஈசனடியார் தமக்கின்பம்
மேவ அளிக்கும் முனையடுவார்
    விரைப்பூங் கமலக் கழல்வணங்கித்
தேவர் பெருமான் சைவநெறி
    விளங்கச் செங்கோல் முறைபுரியும்
காவல் பூண்ட கழற்சிங்கர்
    தொண்டின் நிலைமை கட்டுரைப்பாம்.   


Whoever they be, he could vanquish them in battle;
Adoring the fragrant lotus-feet of such Manaiyatuvaar
Who gave away in joy his wealth to the Lord?s devotees,
We proceed to narrate the servitorship of Kazhal Singkar
Who wielded a righteous scepter and fostered the world
In such a way that the Saivite way of the Lord of gods
Shone in splendor.

Arunachala Siva.   


6687
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 19, 2016, 08:24:14 AM »
Verse  5:

மற்றிந் நிலைமை பன்னெடுநாள்
    வையம் நிகழச் செய்துவழி
உற்ற அன்பின் செந்நெறியால்
    உமையாள் கணவன் திருவருளால்
பெற்ற சிவலோ கத்தமர்ந்து
    பிரியா வுரிமை மருவினார்
முற்ற வுழந்த முனையடுவார்
    என்னு நாமம் முன்னுடையார்.

He continued in this servitorship for many many days
Making the way of the traditional servitorship to glow
In splendor; by his righteous way of living, he who
Was known as Munaiyatuvaar, by reason of his vocation
As a warrior-hero, came to abide at Siva loka of Uma's
Consort, for ever linked with the beatitude of bliss.

Arunachala Siva.   

6688
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 19, 2016, 08:22:01 AM »
Verse  4:


இன்ன வகையால் பெற்றநிதி
    எல்லாம் ஈச னடியார்கள்
சொன்ன சொன்ன படிநிரம்பக்
    கொடுத்துத் தூய போனகமும்
கன்னல் நறுநெய் கறிதயிர்பால்
    கனியுள் ளுறுத்த கலந்தளித்து
மன்னும் அன்பின் நெறிபிறழா
    வழித்தொண் டாற்றி வைகினார்.


All the wealth that he thus came by, he gave away
Lavishly to the servitors of the Lord in unison
With their articulated needs; he treated them
To flawless feasts of nectarean food, dishes
Of curry with fragrant ghee, sugar, milk, fruits
And the like; thus he flourished, poised
Unswervingly in the loving way of servitorship.   

Arunachala Siva.

6689
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 19, 2016, 08:16:33 AM »
Verse  3:


மாற்றார்க்கு அமரில் அழிந்துள்ளோர்
    வந்து தம்பால் மாநிதியம்
ஆற்றும் பரிசு பேசினால்
    அதனை நடுவு நிலைவைத்துக்
கூற்றும் ஒதுங்கும் ஆள்வினையால்
    கூலி யேற்றுச் சென்றெறிந்து
போற்றும் வென்றி கொண்டிசைந்த
    பொன்னுங் கொண்டு மன்னுவார்.   


When princes and chiefs vanquished by foes
Sought his help and promised to pay him lavishly,
He would weigh their offer impartially
And accept it, if proper; then he would accept
The payment, and so fight the battle
That even Death, fear-stricken, would sulk away;
Thus he would win the battle; with the gold
Received by him as payment for his glorious victory
He flourished well.   

Arunachala Siva.

6690
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 19, 2016, 08:14:17 AM »
Verse  2:


விளங்கும் வண்மைத் திருநீடூர்
    வேளாண் தலைமைக் குடிமுதல்வர்
களங்கொள் மிடற்றுக் கண்ணுதலார்
    கழலிற் செறிந்த காதல்மிகும்
உளங்கொள் திருத்தொண் டுரிமையினில்
    உள்ளார் நள்ளார் முனையெறிந்த
வளங்கொ டிறைவர் அடியார்க்கு
    மாறா தளிக்கும் வாய்மையார்.   


He was the head of the Velaala clan of resplendent
Munificence; with intense love for the ankleted feet
Of the blue-throated and triple-eyed Lord,
He established himself with all his heart
In the Lord?s servitorship; he vanquished
The unfriendly ones in war and the wealth
He derived thus, he, the servitor true, gave
Freely and dutifully to the Lord?s devotees.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 [446] 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... 3130