Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 [446] 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... 3200
6676
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 16, 2017, 11:30:19 AM »
Tiruk Kutavaayil:

Verse  1:


திகழுந் திருமா லொடுநான் முகனும்
புகழும் பெருமான் அடியார் புகல
மகிழும் பெருமான் குடவாயின் மன்னி
நிகழும் பெருங்கோ யில்நிலா யவனே.

The god whom eminent Vishnu and Brahma praise. The god who rejoiced when his devotees praise him with desire. He is being permanent in the big temple which is famous being fixed in Kuṭavāyil.

Arunachala Siva.

6677
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 16, 2017, 10:06:07 AM »
Verse  53:

என்றும் இன்பம் பெருகும் இயல்பினால்
ஒன்று காதலித்து உள்ளமும் ஓங்கிட
மன்று ளார்அடி யாரவர் வான்புகழ்
நின்றது எங்கும் நிலவி உலகெலாம்.

Even-crescent is the bliss of Siva; so the servitors
Love the One who alone should be loved;
Their souls soar up to the feet of that One;
The immense glory of the servitors of the Lord-Dancer
Of Ambalam pervades and abides aeviternally.
Through all the worlds.

Vellanai Charukkam concluded.

Periya Puranam completed.

Arunachala Siva.6678
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 16, 2017, 10:03:11 AM »
Verse  52:

சேரர் காவலர் விண்ணப்பம்
    செய்யஅத் திருவுலாப் புறம்அன்று
சாரல் வெள்ளியங் கயிலையில்
    கேட்டமா சாத்தனார் தரித்துஇந்தப்
பாரில் வேதியர் திருப்பிட
    வூர்தனில் வெளிப்படப் பகர்ந்தெங்கும்
நார வேலைசூழ உலகினில்
    விளங்கிட நாட்டினர் நலத்தாலே.   

The Puram verse of Tiru Ulaa sung by the Chera king
Was heard that day in the slope of the argent Kailaash
By the great Saasthaa; he bore it with him,
And at Tiruppitavoor-- the habitat of Brahmins--,
He openly published it and thus caused it
To flourish radiantly in all goodly splendor
In this sea-girt world.   

Arunachala Siva.


6679
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 16, 2017, 09:59:39 AM »
Verse  51:


வாழி மாதவர் ஆலால
    சுந்தரர் வழியிடை அருள்செய்த
ஏழிசைத் திருப் பதிகம்இவ்
    வுலகினில் ஏற்றிட எறிமுந்நீர்
ஆழி வேந்தனாம் வருணனுக்கு
    அளித்திட அவனும்அவ் வருள்சூடி
ஊழி யில்தனி யொருவர்தம்
    திருவஞ்கைக் களத்தில்உய்த் துணர்வித்தான்.

The divine decade of seven-fold music sung on his way
By Aalaala Sundarar-- the great tapaswi
And conferrer of deliverance--, for getting propagated
In the world for its redemption, was handed over
To Varunan, the god of the billowy oceans; wearing
The gracious decade on his crown, as it were,
He submitted it to the Supreme Lord of Anjaikkalam
Who alone survives the Great Deluge.

Arunachala Siva.

6680
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 16, 2017, 09:55:54 AM »
Verse 50:


தலத்து வந்துமுன் னுதயஞ்செய்
    பரவையார் சங்கிலி யாரென்னும்
நலத்தின் மிக்கவர் வல்வினைத்
    தொடக்கற நாயகி யருளாலே
அலத்த மெல்லடிக் கமலினி
    யாருடன் அனிந்திதை யாராகி
மலைத்த னிப்பெரு மான்மகள்
    கோயிலில் தந்தொழில் வழிநின்றார்.

Paravaiyaar and Sangkiliyaar of exceeding excellence
Who came to be born on earth, with the snapping
Of their mighty Pasam, by the grace of the Goddess Uma,
Became Kamalini the soles of whose feet dyed red
With red silk-cotton, and Anintitai, and were again
Established in the service of the shrine
Of the peerless Himavant's Daughter.

Arunachala Siva.

6681
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 16, 2017, 09:53:16 AM »
Verse  49:


அன்ன தன்மையில் இருவரும்
    பணிந்தெழுந் தருள்தலை மேற்கொண்டு
மன்னும் வன்தொண்டர் ஆலால
    சுந்தர ராகித்தாம் வழுவாத
முன்னை நல்வினைத் தொழில்தலை
    நின்றனர் முதற்சேரர் பெருமானும்
நன்மை சேர்கண நாதராய்
    அவர்செயும் நயப்புறு தொழில்பூண்டார்.   


Thus blessed, the two bowed before the Lord,
Rose up and wore His grace, as it were, on their crowns;
Immortal Van-tondar became Aalaala Sundara and stood
Undeviatingly poised in his former servitorship
Of divine goodliness; the Chera king par excellence   
Became Siva Gana Naathar and plied himself
In that dear-loved office.   

Arunachala Siva.

6682
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 16, 2017, 09:49:56 AM »
Verse 48:


சேரர் காவலர் பரிவுடன்
    கேட்பித்த திருவுலாப் புறங்கொண்டு
நாரி பாகரும் நலம்மிகு
    திருவருள் நயப்புடன் அருள்செய்வார்
ஊர னாகிய ஆலால
    சுந்தரன் உடனமர்ந் திருவீரும்
சார நங்கண நாதராம்
    தலைமையில் தங்கும் என் றருள்செய்தார்.   

The Partner of Uma was pleased to approve
The Puram verse of Tiru Ulaa which, by love,
The Chera king caused to be heard by the Lord;
In grace divine abounding in well-being,
The Lord blessed him thus: "Be accompanied
With Ooran who is Aalaala Sundaran. and may you both
Abide here as the Chiefs of Our Ganaas."   

Arunachala Siva.

6683
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 16, 2017, 08:52:49 AM »
Verse  47:


பெருகு வேதமும் முனிவரும்
    துதிப்பரும் பெருமையாய் உனைஅன்பால்
திருவு லாப்புறம் பாடினேன்
    திருச்செவி சாத்திடப் பெறவேண்டும்
மருவு பாசத்தை அகன்றிட
    வன்றொண்டர் கூட்டம்வைத் தாய்என்ன
அருளும் ஈசருஞ் சொல்லுக
    என்றனர் அன்பருங் கேட்பித்தார்.


O Lord whose glory is ineffable even by the swelling
Vedas and Munis! Out of love, I have composed
On You a Puram verse, a Ulaa;
I should be blessed with Your audience, O Lord
Who had me accompanied with Van-tondar to rid me
Of the fettering Paasa!" When thus he submitted,
Thus, even thus, was the servitor blessed
With the Lord's audience.   

Arunachala Siva.

6684
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 16, 2017, 08:49:15 AM »
Verse 46:


அரசர் அஞ்சலி கூப்பிநின்று
    அடியனேன் ஆரூரர் கழல்போற்றிப்
புரசை யானைமுன் சேவித்து
    வந்தனன் பொழியுநின் கருணைத்தெண்
திரைசெய் வெள்ளமுன் கொடுவந்து
    புகுதலின் திருமுன்பு வரப்பெற்றேன்
விரைசெய் கொன்றைசேர் வேணியாய்
    இனியொரு விண்ணப்பம் உளதென்று.   


Folding his hands above his head, the King said:
"Hailing the feet of Aaroorar, your servitor came
Ahead of him, all the way adoring him who rode
The tusker with a rope adorning its neck;
I was tossed to Your divine presence by the lucid waves
Of the flood of mercy poured by You;
Oh Lord of matted hair who wears a fragrant garland
Of Konrai flowers! I have a submission to make.   

Arunachala Siva.

6685
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 16, 2017, 08:45:48 AM »
Verse  45:


மங்கை பாகர்தந் திருமுன்பு
    சேய்த்தாக வந்தித்து மகிழ்வெய்திப்
பொங்கும் அன்பினில் சேரலர்
    போற்றிடப் புதுமதி அலைகின்ற
கங்கை வார்கடைக் கயிலைநா
    யகர்திரு முறுவலின் கதிர்காட்டி
இங்கு நாம்அழை யாமைநீ
    எய்திய தென்னென அருள்செய்தார்.   


Even at a great distance from the divine presence
Of the Lord who is concorporate with His Consort
He adored Him, felt ecstatic and in soaring love
Hailed Him; the Lord in whose Ganga-bedecked matted hair
The crescent sails, casting a bright-rayed smile,
Graciously questioned him thus: "How is it
You have come here, unbidden by Us?"

Arunachala Siva.

6686
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 16, 2017, 08:39:58 AM »
Verse 44:


நின்ற வன்தொண்டர் நீரணி
    வேணியர் நிறைமலர்க் கழல்சாரச்
சென்று சேரலன் திருமணி
    வாயிலின் புறத்தினன் எனச்செப்பக்
குன்ற வில்லியார் பெரியதே
    வரைச்சென்று கொணர்கென அவரெய்தி
வென்றி வானவர்க் கருளிப்பாடு
    எனஅவர் கழல்தொழ விரைந்தெய்தி.   

Van-tondar that stood there, moved near the flower-feet
Of the Lord whose matted hair is adorned with the Ganga,
And spake thus: "The Chera king is without the beauteous
And gemmy threshold." Thereupon the Lord whose bow is
The mountain, bade the Great Deva thus: "Fetch him here."
Thus bidden, he came there and said: "The Lord
In His grace, O victorious Chera, bids you come!"
Thus told, he rushed to adore the Lord's feet.

Arunachala Siva.


6687
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 16, 2017, 08:36:47 AM »
Verse 43:


அடிய னேன்பிழை பொறுத்தெனை
    யாண்டுகொண் டத்தொடக் கினைநீக்கி
முடிவி லாநெறி தருபெருங்
    கருணைஎன் தரத்ததோ எனமுன்னர்ப்
படியும் நெஞ்சொடு பன்முறை
    பணிந்தெழும் பரம்பரை யானந்த
வடிவு நின்றது போன்றுஇன்ப
    வெள்ளத்து மலர்ந்தனர் வன்தொண்டர்.   


"You have forgiven my sin; You have claimed me
As Your servitor; removing my flaw You have conferred
On me the aeviternal grace of bliss; can my smallness ever
Merit Your great mercy?" Thus he hailed the Lord,
And with an ever-obedient heart, Van-tondar fell down
Again and again in adoration and rose up reveling
In a sea of bliss whose from was like that of unending
And ever-flowing Aananda.   

Arunachala Siva.

6688
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 16, 2017, 08:33:42 AM »
Verse  42:


சென்று கண்ணுதல் திருமுன்பு
    தாழ்ந்துவீழ்ந் தெழுந்துசே ணிடைவிட்ட
கன்று கோவினைக் கண்டணைந்
    ததுவெனக் காதலின் விரைந்தெய்தி
நின்று போற்றிய தனிப்பெருந்
    தொண்டரை நேரிழை வலப்பாகத்
தொன்றும் மேனியர் ஊரனே
    வந்தனை என்றனர் உலகுய்ய.   


He moved in, adored the triple-eyed Lord, fell down
Prostrate before His divine presence and rose up;
Like the young calf that had for a long time suffered
Separation, rushing toward its mother-cow, he ran and reached
The Lord, and stood hailing Him; Siva concorporate
With bejewelled Uma and is ever to Her right side,
Said: "O Ooran, you have come back having assured
The world of its deliverance!"

Arunachala Siva.

6689
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 16, 2017, 08:30:50 AM »
Verse  41:


அங்கண் எய்திய திருவணுக்
      கன்திரு வாயிலின் அடற்சேரர்
தங்கள் காவலர் தடையுண்டு
    நின்றனர் தம்பிரா னருளாலே
பொங்கு மாமதம் பொழிந்தவெள்
    ளானையின் உம்பர்போற் றிடப்போந்த
நங்கள் நாவலூர்க் காவலர்
    நண்ணினார் அண்ணலார் திருமுன்பு.   


At that Tiru Anukkan Tiru Vaayil the valiant Chera king
Was stopped; our Prince of Naavaloor who came there
Riding the white tusker whence cascaded black must,
Hailed by the encircling Devas, by the grace of the Lord
Moved to the divine presence of the Great One.

Arunachala Siva.

6690
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 16, 2017, 08:27:33 AM »
Verse  40:

மாசில் வெண்மைசேர் பேரொளி
    உலகெலாம் மலர்ந்திட வளர்மெய்ம்மை
ஆசி லன்பர்தம் சிந்தைபோல்
    விளங்கிய அணிகிளர் மணிவாயில்
தேசு தங்கிய யானையும்
    புரவியும் இழிந்துசே ணிடைச்செல்வார்
ஈசர் வௌள்ளிமா மலைத்தடம்
    பலகடந் தெய்தினர் மணிவாயில்.


A universal effulgence like that of the flawless Holy Ash
Burgeoned; at the ornate entrance of the mountain-- beauteous
As the mind of ever-truthful and flawless devotees--,
They descended from their respective mounts--
The radiant elephant and the horse--, and walked
A great distance; crossing many a place
In the Lord's argent mountain they arrived
At the beauteous and gem studded threshold.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 [446] 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... 3200