Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 [444] 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... 3157
6646
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 12, 2017, 01:41:37 PM »
Verse  7:


திருவார் சிலையா லெயிலெய்து
உருவா ருமையோ டுடனானான்
கருவார் பொழில்சூழ் தருகாழி
மருவா தவர்வான் மருவாரே.

Having shot an arrow from the bow of golden Meru, the god combined with Uma of beautiful form, those who do not reach Kaazhi, surrounded by dark parks will not reach heaven (Sivaṉ's world.)

Arunachala Siva.

6647
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 12, 2017, 01:38:43 PM »
Verse  6:

கொலையார் தருகூற் றமுதைத்து
மலையான் மகளோ டுமகிழ்ந்தான்
கலையார் தொழுதேத் தியகாழி
தலையாற் றொழுவார் தலையாரே.


The god was happy with the daughter of the mountain and kicked the god of death who indulges in killing. Those who worship Kaazhi, which was worshipped and praised by people who had mastered arts, are definitely people of the first rank.


Arunachala Siva.


6648
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 12, 2017, 01:35:57 PM »
Verse  5:


பனியார் மலரார் தருபாதன்
முனிதா னுமையோ டுமுயங்கிக்
கனியார் பொழில்சூழ் தருகாழி
இனிதா மதுகண் டவரீடே.


The god whose feet are like the cool (lotus) flower, He is definitely the sage though he is united with Uma. The might (State) of those who have visited Kaazhi which is surrounded by fruit-gardens is good.

Arunachala Siva.


6649
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 12, 2017, 01:32:39 PM »
Verse  4:


ஒளியார் விடமுண் டவொருவன்
அளியார் குழன்மங் கையொடன்பாய்க்
களியார் பொழில்சூழ் தருகாழி
எளிதா மதுகண் டவரின்பே.


The unequaled one who drank the colorful poison, it is easy for those who visit Kāazhi which is surrounded by parks and where the god is happy with love in the company of a young lady on whose tresses the bees hum to derive joy.

Arunachala Siva.

6650
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 12, 2017, 09:44:04 AM »
Verse  3:


தேனை வென்ற மொழியா ளொருபாகங்
கான மான்கைக் கொண்ட காழியார்
வான மோங்கு கோயி லவர்போலாம்
ஆன வின்ப மாடும் மடிகளே.

The god in Sirkazhi, who has a lady whose words are superior to the sweetness of honey, on one half and a deer of the forest on the hand, is the deity who bathes in the five sweet products of the cow and who resides in the temple which rises into the sky.

Arunachala Siva.


6651
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 12, 2017, 09:40:43 AM »
Verse  2:

எந்தை யென்றங் கிமையோர் புகுந்தீண்டிக்
கந்த மாலை கொடுசேர் காழியார்
வெந்த நீற்றர் விமல ரவர்போலாம்
அந்தி நட்ட மாடும் மடிகளே.


The god in Kāazhi where the celestial beings who do not wink, enter into this world and crowd with fragrant garlands and sandal-wood paste praising our father, one who smears his body with well burnt sacred ash. The spotless one is the deity who dances in the evening. [The dance is called Sandhyā Tāṇṭavam].

Arunachala Siva.


6652
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 12, 2017, 09:37:12 AM »
Sirkazhi:

Verse  1:

பூவார் கொன்றைப் புரிபுன் சடையீசா
காவா யெனநின் றேத்துங் காழியார்
மேவார் புரமூன் றட்டா ரவர்போலாம்
பாவா ரின்சொற் பயிலும் பரமரே.


Lord who has a red and twisted matted locks, adorned with shining flowers of Indian laburnum! Protect us! So saying the Lord in Kaazhi, who is praised by human beings and celestial beings, standing in his presence, is the supreme god who is the meaning of the sweet words that are abundant in poetry, and who destroyed the three cities of the enemies.

Arunachala Siva.6653
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 12, 2017, 09:33:52 AM »
Verse  30:


அதிகன் படைபோர் பொருதற் றதலைப்
பொதியின் குவையெண் ணிலபோ யினபின்
நிதியின் குவைமங் கையர்நீள் பரிமா
எதிருங் கரிபற் றினர்எண் ணிலரே.


After dispatching the innumerable severed heads
Of Atikan's warriors, the numberless Chozha warriors
Took hold of heaps and heaps of riches, women,
Sturdy steeds and tuskers which would dash forth
In wrath in the field of battle.

Arunachala Siva.   

6654
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 12, 2017, 09:31:38 AM »
Verse  29:


மாறுற் றவிறற் படைவாள் அதிகன்
ஊறுற் றபெரும் படைநூ ழில்படப்
பாறுற் றஎயிற் பதிபற் றறவிட்டு
ஏறுற் றனன்ஓ டியிருஞ் சுரமே.With the destruction of his great armies--now merely
Heaps of flesh--, the sword-wielding Atikan
Of the (once) strong and hostile army, fled away
From his citadel of utterly breached walls,
And hid himself in a huge jungle.   

Arunachala Siva.

6655
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 12, 2017, 09:29:16 AM »
Verse  28:


முற்றும் பொருசே னைமுனைத் தலையில்
கல்திண் புரிசைப் பதிகட் டழியப்
பற்றுந் துறைநொச் சிபரிந் துடையச்
சுற்றும் படைவீ ரர்துணித் தனரே.   

By the besieging army of the Chozha, the vigil over the city
Girt with a hardy and hilly fortress was destroyed.
Thereupon the besieging warriors forged ahead
And pulled down--ha, pathetic to behold--,
The city's fort and all.

Arunachala Siva.   6656
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 12, 2017, 09:25:57 AM »
Verse  27:


வடிவேல் அதிகன் படைமா ளவரைக்
கடிசூ ழரணக் கணவாய் நிரவிக்
கொடிமா மரில்நீ டுகுறும் பொறையூர்
முடிநே ரியனார் படைமுற் றியதே.

When the armies of the spear-wielding Atikan
Were slaughtered, the armies of Pukazhcchozhar,
The crowned king, razed to the ground the hilly
Towers and turrets and their passes, and encircled his city
(Once) girt with a great wall whence flags wafted aloft.

Arunachala Siva.

6657
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 12, 2017, 09:23:56 AM »
Verse  26:

வரிவிற் கதைசக் கரமுற் கரம்வாள்
சுரிகைப் படைசத் திகழுக் கடைவேல்
எரிமுத் தலைகப் பணம்எல் பயில்கோல்
முரிவுற் றனதுற் றனமொய்க் களமே.


In that field of battle, well-strung bows,
Maces, mucundis, swords, short spears, javelins
Long spears, fiery tridents, Kappanams
And flashing darts opposed each other, broke
And fell down in pieces.

Arunachala Siva.


6658
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 12, 2017, 09:21:34 AM »
Verse  25:


வானி லாவு கருங்கொடி
மேனி லாவு பருந்தினம்
ஏனை நீள்கழு கின்குலம்
ஆன வூணொ டெழுந்தவே.


The black crows that winged the sky,
The vulture-throng that circled above them
And the flock of huge eagles, rose up
With large chunks of flesh--their big fare.

Arunachala Siva.6659
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 12, 2017, 09:19:25 AM »
Verse  24:


வீடி னாருட லிற்பொழி
நீடு வார்குரு திப்புனல்
ஓடும் யாறென வொத்தது
கோடு போல்வ பிணக்குவை.


The blood gushing from fighters
Who were slaughtered, ran like
A river; the piles of corpses rose up
Huge like mountains.

Arunachala Siva.


6660
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 12, 2017, 09:16:40 AM »
Verse  23:


மண்டு போரின் மலைப்பவர்
துண்ட மாயிட வுற்றுஎதிர்
கண்ட ராவி கழித்தனர்
உண்ட சோறு கழிக்கவே.

The warriors who could slice away their foes
So fought that their enemies were cut to pieces;
Thus discharging the debt of gratitude, these too
Gave up their lives in the field of battle.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 [444] 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... 3157