Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 [443] 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... 3147
6631
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 03, 2017, 02:05:57 PM »
Verse  130:


பொன்பரப்பி மணிவரன்றிப்
    புனல்பரக்குங் காவேரித்
தென்கரைபோய்ச் சிவன்மகிழ்ந்த
    கோயில்பல சென்றிறைஞ்சி
மின்பரப்புஞ் சடையண்ணல்
    விரும்புதிருக் கண்டியூர்
அன்புருக்குஞ் சிந்தையுடன்
    பணிந்துபுறத் தணைந்தார்கள்.


They proceeded along the southern bank of the Kaveri
Which flowed rolling down gold and scattering gems
In its vast waters; adoring on their way at the many
Shrines where Siva abides willingly, they arrived
At Tiru-k-Kandiyoor dear to the Merciful One
Of fulgurant and matted hair; with melting minds
They adored the Lord and moved out of the temple.

Arunachala Siva.   

6632
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 03, 2017, 02:02:47 PM »
Verse  129:


தம்பி ரானைத் தொழுதருளால்
    போந்து தொண்டர் சார்ந்தணைய
நம்பி யாரூ ரருஞ்சேரர்
    நன்னாட் டரச னாராகும்
பைம்பொன் மணிநீண் முடிக்கழறிற்
    றறிவார் தாமும் பயணமுடன்
செம்பொன் நீடு மதிலாரூர்
    தொழுது மேல்பாற் செல்கின்றார்.


Thus they adored the Lord and was graced by Him;
The servitors joined them; Nampi Aaroorar and Kazharitru
Arivaar, the king of the goodly Chera country
And the wearer of the crown wrought of fine gold,
Then rose up for their journey; adoring Tiruvaaroor
Girt with immense walls decked with gold,
They marched westward.

Arunachala Siva.

6633
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 03, 2017, 01:59:48 PM »
Verse  128:


நங்கை பரவை யார்உள்ளத்
    திசைவால் நம்பி யெழுந்தருளத்
திங்கள் முடியார் திருவருளைப்
    பரவிச் சேர மான்பெருமாள்
எங்கும் உள்ள அடியாருக்
    கேற்ற பூசை செய்தருளிப்
பொங்கு முயற்சி இருவரும்போய்ப்
    புக்கார் புனிதர் பூங்கோயில்.

Aaroorar was ready to proceed on the journey
As Nangkai Paravaiyaar willingly gave her consent;
He adored the crescent-crested Lord for the divine grace
Thus granted to him; Seramaan Perumaan duly performed
Pooja to all the servitors of that realm;
Then the great two moved into Poongkoyil to invoke
The Lord's blessing for their great undertaking.

Arunachala Siva.


6634
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 03, 2017, 01:56:30 PM »
Verse  127:


விரவு காதல் மீக்கூர
    மேவு நாள்கள் பலசெல்லக்
கரவில் ஈகைக் கேரளனார்
    தங்கள் கடல்சூழ் மலைநாட்டுப்
பரவை யார்தங் கொழுநனார்
    தம்மைப் பனிந்து கொண்டணைவான்
இரவும் பகலுந் தொழுதிரக்க
    இசைந்தார் அவரும் எழுந்தருள.


Many days rolled on in ever-increasing joy;
The king of Kerala whose munificence knows no deception,
Adored and beseeched night and day the husband
Of Paravaiyaar to accompany him to his Malai-Naadu
Bounded by the sea; Aaroorar agreed to go with him.   

Arunachala Siva.

6635
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 03, 2017, 01:53:23 PM »
Verse  126:


நிலைச்செண்டும் பரிச்செண்டும்
    வீசிமிக மகிழ்வெய்தி
விலக்கரும்போர்த் தகர்ப்பாய்ச்சல்
    கண்டருளி வென்றிபெற
மலைக்கு நெடு முட்கணைக்கால்
    வாரணப்போர் மகிழ்ந்தருளி
அலைக்குமறப் பலபுள்ளின்
    அமர்விரும்பி யமர்கின்றார்.


The two played nilai-ch-chendu and pari-ch-chendu
In great delight; they witnessed joyously
The formidable alectryomachy in which cocks whose
And also armed with knives, fought for victory,
And also the various fights between
Wild and Puissant fowls; witnessing these
They abode at Tiruvaaroor.

Arunachala Siva.


6636
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 03, 2017, 01:49:31 PM »
Verse 125:


மங்கலமாம் பூசனைகள்
    பரவையார் செயமகிழ்ந்து
தங்கியினி தமர்கின்றார்
    தம்பிரான் கோயிலினுள்
பொங்குபெருங் காலமெலாம்
    புக்கிறைஞ்சிப் புறத்தணைந்து
நங்கள்பிரா னருள்மறவா
    நல்விளையாட் டினைநயந்தார்.

The auspicious Maaheswara poojas were duly performed
By her, these they accepted in delight great; they abode
Thither in joy adoring the Lord during all
The splendorous hours of Pooja and moved
Out of the temple; never forgetful of the Lord's grace
They engaged themselves in goodly sport.   

Arunachala Siva.6637
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 03, 2017, 12:16:26 PM »
Verse 124:


பரவியே பரவையார்
    பரிவுடனே பணிந்தேத்தி
விரவியபோ னகங்கறிகள்
    விதம்பலவா கச்சமைத்துப்
பரிகலமும் பாவாடை
    பகல்விளக்கும் உடனமைத்துத்
திருவமுது செய்வித்தார்
    திருந்தியதேன் மொழியினார்.


As they stepped in, Paravaiyaar hailed and adored them;
Then she of melliferos words, the very pink of perfection,
Arranged for the cooking of nectarean rice and many
Varieties of curries; she set for them the tripods
Over which cloth was spread; lamps were lit and set
In due order; thus she fed the two and their retinues.

Arunachala Siva.

6638
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 03, 2017, 12:12:59 PM »
Verse  123:


பரவையார் மாளிகையில்
    பரிசனங்கள் முன்னெய்த
விரவுபே ரலங்கார
    விழுச்செல்வம் மிகப்பெருக
வரவெதிர்கொண் டடிவணங்க
    வன்றொண்டர் மலைநாட்டுப்
புரவலனா ரையுங்கொண்டு
    பொன்னணிமா ளிகைபுகுந்தார்.

The retinue reached in advance the divine mansion
Of Paravaiyaar who decorated it in rich and great
Splendor; she came before them, greeted them
And fell at their feet; Vantondar conducting
The king of Malai-Naadu, entered the golden mansion

Arunachala Siva.


6639
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 03, 2017, 10:41:55 AM »
Verse  11:


பெருகிய தமிழ்விர கினன்மலி பெயரவ னுறைபிணர் திரையொடு
கருகிய நிறவிரி கடலடை கழுமல முறைவிட மெனநனி
பெருகிய சிவனடி பரவிய பிணைமொழி யனவொரு பதுமுடன்
மருவிய மனமுடை யவர்மதி யுடையவர் விதியுடை யவர்களே.

Composed on Kazhumalam in which (Jnana Sambandhan) who had great proficiency in Tamizh and increasing fame, the ten verses of devotion which praise the feet of Siva who grew very great, who chose Kazhumalam as his abode which is reached by the expansive sea of black color and has rolling rough waves with water particles.
Those who memorize all the verses, and have good sense are fortunate in having good luck.

Padigam on Tiruk Kazhumalam completed.

Arunachala Siva.

6640
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 03, 2017, 10:38:26 AM »
Verse  10:


அமைவன துவரிழு கியதுகில் அணியுடை யினரம ணுருவர்கள்
சமையமு மொருபொரு ளெனுமவை சலநெறி யனவற வுரைகளும்
இமையவர் தொழுகழு மலமமர் இறைவன தடிபர வுவர்தமை
நமையல வினைநல னடைதலில் உயர்நெறி நனிநணு குவர்களே.

The religious instructions and the religions are not at all religion, of both the Buddhists who dress in robes smeared in the myrtle dye which is fitting them, and the naked Jains, are deceptive paths. Actions good and bad, will not trouble those who praise the feet of the Lord in Kazhumalam which the celestial beings who do not wink worship and then rise, will approach the superior path by getting all good things.

Arunachala Siva. 

6641
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 03, 2017, 10:34:59 AM »
Verse  9:


கொழுமல ருறைபதி யுடையவன் நெடியவ னெனவிவர் களுமவன்
விழுமையை யளவறி கிலரிறை விரைபுணர் பொழிலணி விழவமர்
கழுமல மமர்கன லுருவினன் அடியிணை தொழுமவ ரருவினை
எழுமையுமிலநில வகைதனில் எளிதிமை யவர்விய னுலகமே.


Both Brahma, who has the fertile lotus flower as his abode and the tall Vishnu could not know even a little of the measure of his greatness those who worship the feet of the Lord who has the form of fire, who is in Kazhumalam where festivals are conducted and which is made beautiful by fragrant parks. The actions which could not be got rid of otherwise will not be with them during the seven births in the different worlds. The extensive world of the celestial beings who do not wink is very easy to obtain.

Arunachala Siva.


6642
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 03, 2017, 10:31:45 AM »
Verse  8:


கடலென நிறநெடு முடியவன் அடுதிறல் தெறவடி சரணென
அடனிறை படையரு ளியபுகழ் அரவரை யினனணி கிளர்பிறை
விடநிறை மிடறுடை யவன்விரி சடையவன் விடையுடை யவனுமை
உடனுறை பதிகடல் மறுகுடை யுயர்கழு மலவிய னகரதே.


The God who ties a cobra on the waist and has the fame of granting a sword full of strength, when the killing strength of the demon of tall crown who had a dark complexion like the sea, was destroyed, after he prayed, your feet are my refuge the city where the god who has a beautiful crescent, a neck full of poison and a bull, resides with Uma.  It is the expansive city of great Kazhumalam which has streets as broad as the sea.

Arunachala Siva.

6643
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 03, 2017, 10:27:56 AM »
Verse  7:


முதிருறி கதிர்வள ரிளமதி சடையனை நறநிறை தலைதனில்
உதிருறு மயிர்பிணை தவிர்தசை யுடைபுலி யதளிடை யிருள்கடி
கதிருறு சுடரொளி கெழுமிய கழுமல மமர்மழு மலிபடை
அதிருறு கழலடி களதடி தொழுமறி வலதறி வறியமே.

On his head which is full of honey, he who has matted hairs on which there is the waxing crescent moon of rays which are getting brighter everyday, the god who has plenty of brightness which dispels darkness, and who wears on his waist a tiger's skin which has flesh but has the hairs which should drop off but are united with it without doing so. We do not know any other knowledge except that of worshipping the feet of the god who is Kazhumalam, who has a flourishing battle-axe, and anklets which resound like thunder.

Arunachala Siva.


 

6644
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 03, 2017, 10:25:06 AM »
Verse  6:


வரைபொரு திழியரு விகள்பல பருகொரு கடல்வரி மணலிடை
கரைபொரு திரையொலி கெழுமிய கழுமல மமர்கன லுருவினன்
அரைபொரு புலியத ளுடையினன் அடியிணை தொழவரு வினையெனும்
உரைபொடி படவுறு துயர்கெட வுயருல கெய்தலொரு தலைமையே.


The Lord having the form of fire who resides in Kazhumalam where the sound of the waves that dash upon the shore in the sand having lines near the sea which absorbs into it many streams that descend having dashed against hills. To worship the feet of the Lord who has a dress of a tiger's skin which is wound round the waist. It is an excellence to reach the superior world of heaven, when even the word irresistible actions, will crumble like powder and great sufferings will be destroyed.

Arunachala Siva.

6645
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 03, 2017, 10:21:47 AM »
Verse  5:


தலைமதி புனல்விட வரவிவை தலைமைய தொருசடை யிடையுடன்
நிலைமரு வவொரிட மருளின னிழன்மழு வினொடழல் கணையினன்
மலைமரு வியசிலை தனின்மதி லெரியுண மனமரு வினனல
கலைமரு வியபுற வணிதரு கழுமல மினிதமர் தலைவனே.

The Lord who resides happily in Kazhumalam which is made beautiful by small jungles where beautiful stags are living. He granted a place in the middle of the superior matted hairs for the crescent moon having the first phase, water, and poisonous cobra to live together. He has a burning arrow along with a glittering battle-axe,
he simply thought the forts to be consumed by fire, with the help of a mountain converted into a bow.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 [443] 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... 3147