Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 [443] 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... 2906
6631
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 01, 2016, 09:09:15 AM »
Verse  343:கற்குடி மாமலை மேலெழுந்த
    கனகக் கொழுந்தினைக் கால்வளையப்
பொற்றிரள் மேருச் சிலைவளைத்த
    போர்விடை யாளியைப் போற்றிசைத்து
நற்றமிழ் மாலை புனைந்தருளி
    ஞானசம் பந்தர் புலங்கள்ஐ ந்தும்
செற்றவர் மூக்கீச் சரம்பணிந்து
    திருச்சிராப் பள்ளிச் சிலம்பணைந்தார்.
He hailed the Lord--verily a shoot of gold,
Who, of yore, bent the auric Meru Mountain
Into a bow, the Rider of the martial Bull,
And who is enthroned on the great hill of Karkudi--,
And hymned a goodly garland of Tamizh verse;
Then Jnaana Sambandhar adored the Lord
Of Mukkeeccharam, the queller of the five senses,
And reached the Hill of Tirucchiraappalli.

Arunachala Siva.   

6632
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 01, 2016, 09:07:09 AM »
Verse  342:


தொழுது புறம்பணைந் தங்குநின்
    றேகிச் சுரர்பணிவுற்
றெழுதிரு வாலந் துறைதிருச்
    செந்துறை யேமுதலா
வழுவில் கோயில்கள் சென்று
    வணங்கி மகிழ்ந்தணைவார்
செழுமலர்ச் சோலைத் திருக்கற்
    குடிமலை சேரவந்தார்.Thus adoring, he moved out and left for
The many shrines adored by the celestial beings,
Commencing from Tiruvaalanthurai and Senthurai;
At these flawless shrines he adored the Lord;
Then in joy he left for Tirukkarkudi Hill
Cinctured by fecund and flowery gardens.   

Arunachala Siva.

6633
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 01, 2016, 09:04:54 AM »
Verse  341:

நீடும் பராய்த்துறை நெற்றித்
    தனிக்கண்ணர் கோயில்நண்ணிக்
கூடுங் கருத்தொடு கும்பிட்டுக்
    கோதில் தமிழ்ச்சொல்மாலை
பாடுங் கவுணியர் கண்பனி
    மாரி பரந்திழியச்
சூடுங் கரதலத் தஞ்சலி கோலித்
    தொழுது நின்றார்.He reached the temple of the unique brow-eyed Lord
Of Paraaitthurai and worshipped Him
In single-minded devotion; from the eyes
Of the Kauniya chief, the singer of flawless garlands
Of Tamizh verse, tears rained; he stood there adoring,
Folding his hands above his head.   


Arunachala Siva.


6634
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 01, 2016, 09:02:45 AM »
Verse  340:

பன்னெடுங் குன்றும் படர்நெடுங்
    கானும் பலபதியும்
அந்நிலைத் தானங்க ளாயின
    எல்லாம் அமர்ந்திறைஞ்சி
மன்னு புகலியில் வைதிக
    வாய்மை மறையவனார்
பொன்னியல் வேணிப் புனிதர்
    பராய்த்துறை யுட்புகுந்தார்.


At many extensive hills, spreading woods
And a good many shrines where the Lord abides,
He adored in love; then the Brahmin-child that hailed
From ever-during Pukali to establish
The truthful way of the Vedas, came to Paraaitthurai
Of the Lord whose matted hair flashes like gold.

Arunachala Siva.


6635
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 01, 2016, 09:00:25 AM »
Verse  339:


செல்வக் கருவூர்த் திருவா
    னிலைக்கோயில் சென்றிறைஞ்சி
நல்லிசை வண்தமிழ்ச் சொற்றொடை
    பாடிஅந் நாடகன்று
மல்கிய மாணிக்க வெற்பு
    முதலா வணங்கிவந்து
பல்கு திரைப்பொன்னித் தென்கரைத்
    தானம் பலபணிவார்.He came to wealthy Karur and adored
At the shrine of Tiru-Aa-Nilai; he sang a garland
Of munificence, melodic and dulcet; he left the country
And adored, at many shrines
Inclusive of Maanikka Malai; then he fared forth
On the southern bank of the Ponni of swelling waves
And worshipped at many a shrine.

Arunachala Siva.

6636
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 01, 2016, 08:58:19 AM »
Verse  338:


பருவம் அறாப்பொன்னிப் பாண்டிக்
    கொடுமுடி யார்தம்பாதம்
மருவி வணங்கி வளத்தமிழ்
    மாலை மகிழ்ந்துசாத்தி
விரிசுடர் மாளிகை வெஞ்சமாக்
    கூடல் விடையவர்தம்
பொருவில்தா னம்பலபோற்றிக்
    குணதிசைப் போதுகின்றார்.


He duly hailed the feet of the Lord of Paandikkodumudi
On the bank of the never-failing Ponni
And adored him with his beautiful decade;
Commencing from Venjamaakkoodal
Rich in lustrous mansions, he adored the Lord
Whose mount is the Bull, in His many peerless shrines.

Arunachala Siva.

6637
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 01, 2016, 08:55:43 AM »
Verse 337:அப்பதி யின்கண் அமர்ந்து
    சிலநாளில் அங்ககன்று
துப்புறழ் வேணியர் தானம்
    பலவும் தொழுதருளி
முப்புரி நூலுடன் தோலணி
    மார்பர் முனிவரொடும்
செப்பருஞ் சீர்த்திருப் பாண்டிக்
    கொடுமுடி சென்றணைந்தார்.


He abode in that town for a few days
And departed therefrom; he adored the Lord
Of coral-hued, matted hair in His many shrines;
Then the godly child, the wearer of the sacred thread
Knit to a piece of deer-skin, with many a Muni reached
The ineffably glorious Tiruppaandikkodumudi.


Arunachala Siva.

6638
Verse 9.4.


காணு மாறு காணேன் உன்னை அந்நாட்
    கண்டேனும்
பாணே பேசி என்தன்னைப் படுத்த தென்ன
    பரஞ்சோதி
ஆணே பெண்ணே ஆரமுதே அத்தா செத்தே
    போயினேன்
ஏணா ணில்லா நாயினேன் என்கொண் டெழுகேன்
    எம்மானே.I do not behold You the way I should;
though that day,
I eyed You,
what was it that made me utter Futile words which caused my fall?
O Supernal Light !
O Male,
Female and Ambrosia insatiable !
O Father !
I have perished;
I am but a dog that has neither strength nor shame.
O our God,
with the aid of which,
can I rise at all?

Arunachala Siva.

6639
Verse  9.3:


அடியேன் அல்லேன்கொல்லோ தானெனை ஆட்கொண்
   டிலைகொல்லோ
அடியா ரானா ரெல்லாரும் வந்துன்
    தாள்சேர்ந்தார்
செடிசேர் உடலம்இதுநீக்க மாட்டேன் எங்கள்
    சிவலோகா
கடியேன் உன்னைக் கண்ணாரக் காணுமாறு
    காணேனே


Aren`t I Your servitor?
Have You not made me Your own?
All Your servitors have reached Your feet.
I do not Do away with this,
my cruel embodiment;
our Lord Of Siva-loka,
I,
the hard-hearted,
do not behold You With eyes that should feast on You insatiate.

Arunachala Siva.

6640
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 30, 2016, 11:19:43 AM »
Verse 48:


48: சுடரும் கலைமதி துன்றும் சடைமுடிக் குன்றில் ஒன்றிப்
படரும் பரிமளப் பச்சைக் கொடியைப் பதித்து நெஞ்சில்
இடரும் தவிர்த்து இமைப்போது இருப்பார், பின்னும் எய்துவரோ-
குடரும் கொழுவும் குருதியும் தோயும் குரம்பையிலே.

ஏ அபிராமியே! பச்சைப் பரிமளக் கொடி நீயேயாகும். ஒளிரும் இளம் பிறையை, குன்றை ஒத்த சடாமுடியில் அணிந்திருக்கும் சிவபெருமானை இணைந்தவளே! உன்னையே நெஞ்சில் நினைந்து வழிபடும் யோகிகளூம், இமையாது கடுந்தவம் புரியும் ஞானிகளூம் மீண்டும் பிறப்பார்களோ? மாட்டார்கள்! ஏனென்றால் தோலும், குடலும், இரத்தமும், இறைச்சியும் கொண்ட இந்த மானிடப் பிறவியை விரும்பார், ஆதலின்!

O Abhirami!  You are like a green parimala creeper.  You are part of Siva who has got crescent moon
on the Jadamudi.  Those who contemplate on You in their hearts, and the Jnanis who do fierce tapas,
will not be  born again in this world.  Why?  Because they do not want to come to this world with a
body that has got blood, liver, flesh and skin.  Hence so.

contd.,

Arunachala Siva.

6641
45. All that is said in the three Vedas is all but consciousness only.  Whatever is explained by Siva to Kumara,
the same has been told to you.  The rare one who hears this even once become Brahman himself.

46, 47:  Suta:

I worship within the One whose body is space transcendent as per the Upanishad manta 'Isvavasya'
and such, and who dwells, in all  bodies.  The services offered to the Lord Isana Linga are symbolic
as follows:

bathing Him with 'abhisheka' liquids Who cannot be wetted,
offering garments to Him Who is clothed in space,
anointing Him with sandal paste Who has no sense of smell,
decorating Him with flowers Who has no sense of form or sight,
offering Him lamps Who is self luminous,
dedicating to Him 'naivedyam' foods  who is the ever contented
all devourer, and saluting Him who strides over the worlds.

For the supplications of love of mine, the serene sentiments of the crest of Vedas,
the Upanishads, are my authority.

48.  The ignorant offer ministrations employing all the prescribed articles without any lacunae.
The wise worship internally, in full consonance with the established injunctions.
Even though Isvara thus deludes the world ever, yet, He grants His state of Self to all those
worshipping Him with diverse attitudes.

The chapter 6, entitled 'Definition of the world as Being-consciousness', in the sixth amsa called
Sankara in Sri Siva Rahasyam is completed.

contd.,

Arunachala Siva.             

6642
445. Maya is stated as the cause to those who ask what is the cause of this world, which really is
unreal.  But from the standpoint of the Reality both of these, namely Maya and its effect, the world,
are equally unreal.

446.  Questions, such as these are posed by vain men, namely, 'What is Maya?  What is the Ignorance?
By whom and how the world created in the beginning?  How did the individual soul come into being?'

447.  Maya is that by whose destruction the aspirant for Deliverance becomes established in his True
State. Even the  Sage does not know Its true nature, because It perishes wen looked at.

448.  The Supreme Being did not become  Mind; neither did It become the world.  It remains unswerving
from Its True Nature as Pure, unmodified Consciousness, transcending Time, Space, and the rest.

449. The world did not come into being, nor is it going to be destroyed; no one called the individual
soul, really was born; there is neither a bound one, nor one that has become free; nor is there any
aspirant. This is the most excellent Truth that has been clarified.

450. Just as the supporting screen is not affected by the series of pictures passing over it, so the
Supreme Being is not affected,even while the Cinema of the world is being seen.

contd.,

Arunachala Siva.           
           

6643
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 30, 2016, 09:31:32 AM »
Verse  336:


ஆய குறிப்பினில் ஆணை
    நிகழ அருளிச்செய்து
தூய பதிகத் திருக்கடைக்
    காப்புத் தொடுத்தணிய
மேயஅப் பொற்பதி வாழ்பவர்க்
    கேயன்றி மேவும்அந்நாள்
தீய பனிப்பிணி அந்நாடு
    அடங்கவும் தீர்ந்ததன்றே.   Thus he sang and his decade carried with it
His mandate born of divine grace; he concluded
The holy decade and adorned the Lord therewith;
(Behold the wonder!) Not only the residents
Of the beauteous city but all men in the whole realm
That day, stood cured of the cruel and chilling illness.   

Arunachala Siva.

6644
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 30, 2016, 09:27:26 AM »
Verse  335:


அவ்வினைக் கிவ்வினை
    என்றெடுத் தையர்அமுதுசெய்த
வெவ்விடம் முன்தடுத்
    தெம்மிடர் நீக்கிய வெற்றியினால்
எவ்விடத்தும்அடி யார்இடர்
    காப்பது கண்டமென்றே
செய்வினை தீண்டா திருநீல
    கண்டம் எனச்செப்பினார்.


His decade began with the words: "Avvinaikku
Ivvinai..." *He enshrined in it the thought that it was
His beauteous throat that averted "all our woe"
When the Lord was pleased to quaff the poison.
His decade affirmed thus: "Seivinai
Teendaa Tiruneelakantam!"

(* Tirumurai 1, Padigam 116.)

Arunachala Siva.

6645
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 30, 2016, 09:24:49 AM »
Verse  334:


அந்நிலைமை ஆளுடைய
    பிள்ளையார்க் கவர்களெலாம்
முன்னறிவித் திறைஞ்சுதலும்
    முதல்வனார் அருள்தொழுதே
இந்நிலத்தின் இயல்பெனினும்
    நமக்கெய்தப் பெறாஎன்று
சென்னிமதி யணிந்தாரைத்
    திருப்பதிகம் பாடுவார்.All the servants humbly informed the godly child
Of their plight, and adored him; invoking the grace
Of the Primal One he said: "Though this is
The nature of the realm, it shall not assail us."
He hymned his divine decade on the Lord
Who wears the crescent on His crown.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 [443] 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... 2906