Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 [442] 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... 3129
6616
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 21, 2016, 12:34:40 PM »
Tiru Valivalam:

Verse  1:


பூவியல் புரிகுழல் வரிசிலை நிகர்நுதல்
ஏவியல் கணைபிணை யெதிர்விழி உமையவள்
மேவிய திருவுரு வுடையவன் விரைமலர்
மாவியல் பொழில்வலி வலமுறை யிறையே.

The supreme god who dwells in Valivalam which has groves of mango trees and fragrant flowers. He has a holy body in which Uma who has curly tresses of hair adorned with flowers a forehead like the bow which has many bands and eyes comparable to the deer and arrow which is to be discharged, stays with desire.

Arunachala Siva.

6617
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: December 21, 2016, 12:25:52 PM »
Today is Iyarpakai Nayanar's Guru Puja.

He got liberated on the Uthiram star day, in the month of Margazhi.

The detailed life story of Iyarpakai Nayanar has been given by me in
the 63 Saiva Saints, in the serial posts on these saints of Siva.  Members
interested may go through the same to know the life story of the saint.

Arunachala Siva.   

6618
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2016, 08:44:15 AM »
Seruthunai Nayanar Puranam:


Verse  1:

உள்ளும் புறம்பும் குலமரபின்
    ஒழுக்கம் வழுவா ஒருமைநெறி
கொள்ளும் இயல்பிற் குடிமுதலோர்
    மலிந்த செல்வக் குலப்பதியாம்
தெள்ளுந் திரைகள் மதகுதொறும்
    சேலும் கயலும் செழுமணியும்
தள்ளும் பொன்னி நீர்நாட்டு
    மருகல் நாட்டுத் தஞ்சாவூர்.Thanjavoor of Marukal Naadu is of the Kaveri realm
Where the lucid waves push into every sluice
Sale and Kayal fishes and bright gems;
It is an opulent and lofty town rich in hoary clans
Which were established in the traditional
And righteous way of their clans, never swerving
Inwardly or outwardly, from their integrated life.

Arunachala Siva.


6619
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2016, 08:40:11 AM »
Verse  11:


மைதழையும் மணிமிடற்றார்
    வழித்தொண்டின் வழிபாட்டில்
எய்துபெருஞ் சிறப்புடைய
    இடங்கழியார் கழல்வணங்கி
மெய்தருவார் நெறியன்றி
    வேறொன்றும் மேலறியாச்
செய்தவராம் செருத்துணையார்
    திருத்தொண்டின் செயல் மொழிவாம்.Adoring the ankleted feet of Idangkazhiyaar,
Great and glorious in his adoration of the traditional
Servitorship unto the beauteously blue-throated Lord,
We proceed to narrate the divine servitorship
Of Serutthunaiyaar, the tapaswi who valued not
Aught as superior to the way of the Lord,
The Granter of salvation true.

Idangazhi Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.


6620
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2016, 08:37:02 AM »
Verse  10:

எண்ணில்பெரும் பண்டாரம்
    ஈசனடி யார்கொள்ள
உண்ணிறைந்த அன்பினால்
    உறுகொள்ளை மிகவூட்டித்
தண்ணளியால் நெடுங்காலந்
    திருநீற்றின் நெறிதழைப்ப
மண்ணில்அருள் புரிந்திறைவர்
    மலரடியின் நிழல்சேர்ந்தார்.With all his consciousness and in love, he allowed
His immense and limitless treasury to be looted,
As it were, by the Lord's servitors, and felt
Delighted; he caused the flourishing of the way
Of the Holy Ash by his rule of grace --cool and serene--,
Over the earth for many years and then he reached
The umbrage of the Lord's flower-feet.

Arunachala Siva.

6621
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2016, 08:33:59 AM »
Verse 9:


நிறையழிந்த வுள்ளத்தால்
    நெற்பண்டா ரமும்அன்றிக்
குறைவில்நிதிப் பண்டார
    மானவெலாங் கொள்ளைமுகந்
திறைவனடி யார்கவர்ந்து
    கொள்கவென எம்மருங்கும்
பறையறையப் பண்ணுவித்தார்
    படைத்தநிதிப் பயன்கொள்வார்.Feeling contrite, the king who would come by the fruit
Of his riches, caused his drummers to announce thus
Everywhere: "The servitors of the Lord are free to carry
Away not only paddy but other riches too from the royal
And limitless treasury and promptuary."

Arunachala Siva.

6622
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2016, 08:30:25 AM »
Verse 8:


மெய்த்தவரைக் கண்டிருக்கும்
    வேல்மன்னர் வினவுதலும்
அத்தன்அடி யாரையான்
    அமுதுசெய்விப் பதுமுட்ட
இத்தகைமை செய்தேனென்று
    இயம்புதலு மிகவிரங்கிப்
பத்தரைவிட்டு இவரன்றோ
    பண்டாரம் எனக்கென்பார்.When the spear-wielding king
(in his court) questioned
The tapaswi-devotee, he replied thus: "I did this as I was
Stymied in all my efforts to feed the servitor of our Lord,
The Father." When he so spake, the king grew exceedingly
Compassionate, released him and said: "Lo, he indeed
Is a treasure unto me."

Arunachala Siva.


6623
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2016, 08:27:30 AM »
Verse  7:


அரசரவர் பண்டாரத்
    தந்நாட்டின் நெற்கூட்டில்
நிரைசெறிந்த புரிபலவா
    நிலைக்கொட்ட காரத்தில்
புரைசெறிநள் ளிருளின்கண்
    புக்குமுகந்து எடுப்பவரை
முரசெறிகா வலர்கண்டு
    பிடித்தரசன் முன்கொணர்ந்தார்.


At dead of night he broke into the king's granary
Situate within the many-walled and well-guarded
Promptuary where heaps and heaps of paddy were kept
Stored in rows, and started removing some paddy;
The guards who kept watch during the night
And who announced the passage of time by beat of drums,
Apprehended him and brought him before the king.

Arunachala Siva.

6624
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2016, 08:23:38 AM »
Verse  6:


சங்கரன்தன்அடி யாருக்கு
    அமுதளிக்கும் தவமுடையார்
அங்கொருவர் அடியவருக்கு
    அமுதொருநாள் ஆக்கவுடன்
எங்குமொரு செயல்காணாது
    எய்தியசெய் தொழின்முட்டப்
பொங்கியெழும் பெருவிருப்பாற்
    புரியும்வினை தெரியாது.


One day, a subject in his realm who was endowed
With the tapas of feeding Lord Sankara's servitors,
Could not come by the provision for preparing
A nectarean meal to Siva's servitor; when thus stumped,
Without knowing what he was doing by reason of his
Spiraling desire (to feed the Lord's servitor),   

Arunachala Siva.


6625
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2016, 08:20:29 AM »
Verse  5:


சைவநெறி வைதிகத்தின்
    தருமநெறி யொடுந்தழைப்ப
மைவளருந் திருமிடற்றார்
    மன்னியகோ யில்களெங்கும்
மெய்வழிபாட்டு அர்ச்சனைகள்
    விதிவழிமேன் மேல்விளங்க
மொய்வளர்வண் புகழ்பெருக
    முறைபுரியும் அந்நாளில்.He so ruled that the Saivite way flourished
Along with the dharmic way of the Vedas;  for this,
In increasing splendor he caused the performance
Of Poojas as ordained in the Saivaagamas in all the temples
Where the blue-throated Lord abides aeviternally;
Thus he flourished in great and ever-increasing glory.

Arunachala Siva.

6626
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2016, 08:17:39 AM »
Verse  4:


இடங்கழியார் எனவுலகில்
    ஏறுபெரு நாமத்தார்
அடங்கலர்முப் புரமெரித்தார்
    அடித்தொண்டின் நெறியன்றி
முடங்குநெறி கனவினிலும்
    உன்னாதார் எந்நாளும்
தொடர்ந்தபெருங் காதலினால்
    தொண்டர்வேண் டியசெய்வார்.The great name of Idangkazhiyaar was famous
Throughout the world; he would only think of the way
Of servitorship to the Lord who burnt the triple
Hostile cities; he would not, at any time,
Think of any crooked way even in his dream;
Borne by great and continuous love, he would render
All acts of service, as desired by the devotees.

Arunachala Siva.

6627
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2016, 08:14:58 AM »
Verse  3:


அந் நகரத் தினில்இருக்கு
    வேளிர்குலத் தரசளித்து
மன்னியபொன் னம்பலத்து
    மணிமுகட்டில் பாக்கொங்கில்
பன்னுதுலைப் பசும்பொன்னால்
    பயில்பிழம்பாம் மிசையணிந்த
பொன்னெடுந்தோள் ஆதித்தன்
    புகழ்மரபிற் குடிமுதலோர்.

Mighty-shouldered Aadithya Chozha, bedecked with jewels
Of gold, hailed from the glorious dynasty
Of Irukku Veur;  he ruled from this city, and it was he
Who gold-plated the roof of the aeviternal Ponnambalam
With the famous and fresh and weighty gold
Of Kongku; Idangkazhiyaar was his anecstor.   

Arunachala Siva.


6628
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2016, 08:10:44 AM »
Verse  2:


முருகுறுசெங் கமலமது
    மலர்துதைந்த மொய்யளிகள்
பருகுறுதெண் திரைவாவிப்
    பயில்பெடையோடு இரையருந்தி
வருகுறுதண்து ளிவாடை
    மறையமா தவிச்சூழல்
குருகுறங்குங் கோனாட்டுக்
    கொடிநகரங் கொடும்பாளூர்.


Konaadu is rich in groves where male cuckoos
Nibbling at the tender mango-shoots, search
For their hiding mates and thus gladden them;
This realm is like unto the picturesque Toyyil
Worn on her breast, by the Lady Earth who has
For her clothing the great sea full of rising waves.

Arunachala Siva.

6629
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 20, 2016, 10:44:42 AM »
Verse  11:


கண்ணார் கமழ்கா ழியுண்ஞா னசம்பந்தன்
எண்ணார் புகழெந் தையிடை மருதின்மேல்
பண்ணோ டிசைபா டியபத் தும்வல்லார்கள்
விண்ணோ ருலகத் தினில்வீற் றிருப்பாரே.


Jnana Sambandhan of Sirkazhi, whose fame has spread everywhere, and extensive in are on Iṭaimarutu of our father who has fame which has to be meditated upon. Those who are capable of reciting the ten verses with music and in a particular melody-type.
they will be seated majestically in the world belonging to celestial beings.

Padigam on Tiruvidai Maruthur competed.


Arunachala Siva.


6630
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 20, 2016, 10:40:59 AM »
Verse  10:

சிறுதே ரருஞ்சில் சமணும் புறங்கூற
நெறியே பலபத் தர்கள்கை தொழுதேத்த
வெறியா வருகா விரிக்கோ லக்கரைமேல்
எறியார் மழுவா ளனிடை மருதீதோ.When the Buddhists of low mentality and the small group of Jains talk slanderous words, and many pious people praise Siva with joined hands, in the proper manner.
This is this place Iṭaimarutu of Siva, who has a battle axe to be thrown on enemies, which is on the beautiful bank of the Kāveri which brings floods with fury?

Arunachala Siva.
 

Pages: 1 ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 [442] 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... 3129