Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 3129
661
Verse  10:குனிந்தசிலை யாற்புரமூன் றெரித்தாய் என்றுங்
    கூற்றுதைத்த குரைகழற்சே வடியாய் என்றுந்
தனஞ்சயற்குப் பாசுபத மீந்தாய் என்றுந்
    தசக்கிரிவன் மலையெடுக்க விரலால் ஊன்றி
முனிந்தவன்தன் சிரம்பத்துந் தாளுந் தோளும்
    முரணழித்திட்டருள்கொடுத்த மூர்த்தீயென்றுங்
கனிந்துமிகத் தொழுமடியார் நெஞ்சி னுள்ளே
    கன்றாப்பூர் நடுதறியைக் காண லாமே.


The Nadutari of Kanraapoor can surely be witnessed In the mellowed hearts of the adoring devotees, who hail Him thus: "Bending Your bow You burnt the three towns!
Your ankleted foot kicked Death!
You gave to Arjuna the Paasupatam!
When the ten-headed lifted up the mountain,
You pressed Your toe and in wrath crushed his ten heads and his shoulders and feet too,
Denuded him.
Of his might and graced him.

Padigam on Naduneri Kanrappur completed.

Arunachala Siva.

662
Verse  9:

Not available.

Arunachala Siva.

663
Verse  8:


திருதிமையால் ஐவரையுங் காவ லேவித்
    திகையாதே சிவாயநம வென்னுஞ் சிந்தைச்
சுருதிதனைத் துயக்கறுத்துத் துன்ப வெள்ளக்
    கடல்நீந்திக் கரையேறுங் கருத்தே மிக்குப்
பரிதிதனைப் பற்பறித்த பாவ நாசா
    பரஞ்சுடரே யென்றென்று பரவி நாளுங்
கருதிமிகத் தொழுமடியார் நெஞ்சி னுள்ளே
    கன்றாப்பூர் நடுதறியைக் காண லாமே.


With firmness of mind,
you should place the five (sense) in duress.
With bewilderment none and with the Sruti of mind that is SIVAAYA NAMA may you conquer delusion.
Enthused full well by the thought to swim the sea of flooding misery and to reach the other shore may you daily hail the Lord thus: "O Queller of sin
That plucked out the teeth of Surya!
O Supernal Light!
You can,
for sure,
witness in the hearts of the adoring devotees who ever think on Him,
the Nadutari of Kanraappoor.


Arunachala Siva.

664
Verse  7:

ஐயினால் மிடறடைப்புண் டாக்கை விட்டு
    ஆவியார் போவதுமே அகத்தார் கூடி
மையினாற் கண்ணெழுதி மாலை சூட்டி
    மயானத்தி லிடுவதன்முன் மதியஞ் சூடும்
ஐயனார்க் காளாகி அன்பு மிக்கு
    அகங்குழைந்து மெய்யரும்பி அடிகள் பாதங்
கையினால் தொழுமடியார் நெஞ்சி னுள்ளே
    கன்றாப்பூர் நடுதறியைக் காண லாமே.


Ere the throat gets choked with phlegm,
and life quits the body,
when those in the house fore-gather,
deck the dead eyes with collyrium,
garland the corpse and take it to the crematory,
may you become the servitor of Siva who wears a crescent moon,
and in exceeding love let your heart melt and body thrill.
The Nadutari of Kanraappoor can be beheld in the hearts of the devotees who adore The feet of the Lord with folded hands.

Arunachala Siva.

665
Verse  6:


பொசியினால் மிடைந்துபுழுப் பொதிந்த போர்வைப்
    பொல்லாத புலாலுடம்பை நிலாசு மென்று
பசியினால் மீதூரப் பட்டே யீட்டிப்
    பலர்க்குதவ லதுவொழிந்து பவள வாயார்
வசியினா லகப்பட்டு வீழா முன்னம்
    வானவர்கோன் திருநாமம் அஞ்சுஞ் சொல்லிக்
கசிவினால் தொழுமடியார் நெஞ்சி னுள்ளே
    கன்றாப்பூர் நடுதறியைக் காண லாமே.Think not the base and fleshy body full of fluid,
and blood,
and draped in worm-laden skin,
will last.
Driven by (the thought of) hunger,
you earn,
but give nothing to the needy who are numerous.
Are you get trapped In the gin of the coral-lipped,
and perish,
you can behold the Naditari of Kanraappoor in the hearts of the melting devotees who chant the mystic Pentad-- the name of the Sovereign of Devas.

Arunachala Siva.

666
Verse  5:


விருத்தனே வேலைவிட முண்ட கண்டா
    விரிசடைமேல் வெண்டிங்கள் விளங்கச் சூடும்
ஒருத்தனே உமைகணவா உலக மூர்த்தீ
    நுந்தாத வொண்சுடரே அடியார் தங்கள்
பொருத்தனே யென்றென்று புலம்பி நாளும்
    புலனைந்தும் அகத்தடக்கிப் புலம்பி நோக்கிக்
கருத்தினால் தொழுமடியார் நெஞ்சி னுள்ளே
    கன்றாப்பூர் நடுதறியைக் காண லாமே.


The Nadutari of Kanraappoor can be beheld in the hearts of the adoring devotees-- the quellers of the five senses--,
Who for ever hail the Lord thus: "O ancient One!
O One Whose throat holds the poison of the sea!
O peerless One who sports the bright,
white crescent moon in the spreading matted crest!
O Consort of Uma!
O Lord of the world!
O the bright Light that glows for ever!
O kin unto devotees!
It is they who cry aloud His praisesd behold Him their mental eye.

Arunachala Siva.

667
Verse 4:


இலங்காலஞ் செல்லாநா ளென்று நெஞ்சத்
    திடையாதே யாவர்க்கும் பிச்சை யிட்டு
விலங்காதே நெறிநின்றங் கறிவே மிக்கு
    மெய்யன்பு புகப்பெய்து பொய்யை நீக்கித்
துலங்காமெய் வானவரைக் காத்து நஞ்சம்
    உண்டபிரா னடியிணைக்கே சித்தம் வைத்துக்
கலங்காதே தொழுமடியார் நெஞ்சி னுள்ளே
    கன்றாப்பூர் நடுதறியைக் காண லாமே.

With a heart unperturbed by the indigence that rules the time,
alms-giving (without distinction) is to be cultivated.
This is the way to be pursued unswervingly.
With increasing knowledge (of God's mercy) and with true Love suffused,
totally freed from falsity,
the adoring devotees dedicate,
untroubled,
their minds to the twin feet of the Lord who saved the Devas of unclarified intellect by eating the poison.
The Nadutari of Kanraappoor can be beheld in their hearts.


Arunachala Siva.

668
Verse  3:


எவரேனுந் தாமாக விலாடத் திட்ட
    திருநீறுஞ் சாதனமுங் கண்டா லுள்கி
உவராதே யவரவரைக் கண்ட போதே
    உகந்தடிமைத் திறம்நினைந்தங் குவந்து நோக்கி
இவர்தேவர் அவர்தேவ ரென்று சொல்லி
    இரண்டாட்டா தொழிந்தீசன் திறமே பேணிக்
கவராதே தொழுமடியார் நெஞ்சி னுள்ளே
    கன்றாப்பூர் நடுதறியைக் காண லாமே.


Whoever they be (it matters not),
if you behold in their forehead the holy ash and if you eke behold in their person the marks of Saivism,
give up dislike.
Think of the greatness of the habit.
The moment you sight them,
think on the greatness of their servitorship and behold them in joy immense.
Never say: "These are angels and He,
The Lord,
is the Deva!"
"Do not distinguish.
Think these to be the Lord Himself."
In the hearts of such devotees who so adore in single-minded devotion you can. Behold the Nadutari of Kanraappoor!

Arunachala Siva.

669
Verse 2:

விடிவதுமே வெண்ணீற்றை மெய்யிற் பூசி
    வெளுத்தமைந்த கீளொடுகோ வணமுந் தற்றுச்
செடியுடைய வல்வினைநோய் தீர்ப்பாய் என்றுஞ்
    செல்கதிக்கு வழிகாட்டுஞ் சிவனே யென்றுந்
துடியனைய இடைமடவாள் பங்கா வென்றுஞ்
    சுடலைதனில் நடமாடுஞ் சோதீ யென்றுங்
கடிமலர்தூய்த் தொழுமடியார்நெஞ்சி னுள்ளே
    கன்றாப்பூர் நடுதறியைக் காண லாமே.
Even as the day breaks daub your person with white ash.
Fasten your loins with keell and codpiece fulled white.
Then pray thus: "Cure me of the cruel malady of mighty twofold Karma!
O Lord Siva that reveals the way of deliverance!
O Consort of the Damsel whose waist is Tudi-like!
O Flame that dances in the crematory!"
Then the Nadutari of Kanraappoor can be beheld in the hearts of devotees that hail the with pure and fragrant flowers!

Arunachala Siva.

670
Tiruk Kanrapur:

Verse  1:


மாதினையோர் கூறுகந்தாய் மறைகொள் நாவா
    மதிசூடீ வானவர்கள் தங்கட் கெல்லாம்
நாதனே யென்றென்று பரவி நாளும்
    நைஞ்சுருகி வஞ்சகமற் றன்பு கூர்ந்து
வாதனையால் முப்பொழுதும் பூநீர் கொண்டு
    வைகல் மறவாது வாழ்த்தி யேத்திக்
காதன்மையால் தொழுமடியார் நெஞ்சி னுள்ளே
    கன்றாப்பூர் நடுதறியைக் காண லாமே.


If with fragrant flowers and water and with a heart freed from deception that melts in love,
You are daily hailed without forgetfulness thus,
even thus: "O One Who is delighted to be concoporate with Your Consort!
O One whose lips chant the Vedas!
O Lord of the Devas!"
" You-- the Nadutari of Kanraappoor --,
can be beheld in the hearts of such devotees that hail and adore You thus,"
during the three divisions of the day
in love.


Arunachala Siva.

671
Verse  10:


பொழிலானைப் பொழிலாரும் புன்கூ ரானைப்
    புறம்பயனை அறம்புரிந்த புகலூ ரானை
எழிலானை இடைமருதி னிடங்கொண் டானை
    ஈங்கோய்நீங் காதுறையும் இறைவன் தன்னை
அழலாடு மேனியனை அன்று சென்றக்
    குன்றெடுத்த அரக்கன்தோள் நெரிய ஊன்றுங்
கழலானைக் கற்குடியில் விழுமி யானைக்
    கற்பகத்தைக் கண்ணாரக் கண்டேன் நானே.


He is the worlds.
He is of Punkoor girt with gardens.
He is of Purampayam.
He,
the Performer of dharma,
abides at Pukaloor.
He is the comely One that at Idaimarutu is enshrined.
from Yeengkoi,
He the God,
parts not.
He dances in the fire.
With His ankleted foot,
He crushed the shoulders of the demon who,
of yore,
durst uproot the hill.
He is the lordly One of Karkudi.
Him,
I beheld,
The Karpaka,
With my eyes in insatiable delight.

Padigam of Tiruk Karkudi completed.

Arunachala Siva.

672
Verse  9:


கொலையானை யுரிபோர்த்த கொள்கை யானைக்
    கோளரியைக் கூரம்பா வரைமேற் கோத்த
சிலையானைச் செம்மைதரு பொருளான் தன்னைத்
    திரிபுரத்தோர் மூவர்க்குச் செம்மை செய்த
தலையானைத் தத்துவங்க ளானான் தன்னைத்
    தையலோர் பங்கினனைத் தன்கை யேந்து
கலையானைக் கற்குடியில் விழுமி யானைக்
    கற்பகத்தைக் கண்ணாரக் கண்டேன் நானே.

He flayed the killer-tusker.
To His bow of mountain He fixed the sharp arrow-- the Man-lion.
He is the conferrer of welfare unto the three of the triple towns.
He,
the Chief,
vouchsafes weal.
He became the Tattvas.
He shares a Woman in His person.
in His hand He holds a fawn.
He is the lordly One of Karkudi.
Him,
I beheld,
the Karpaka,
With my eyes in insatiable delight.

Arunachala Siva.

673
Verse 8:

வானவனை வானவர்க்கு மேலா னானை
    வணங்குமடி யார்மனத்துள் மருவிப் புக்க
தேனவனைத் தேவர்தொழு கழலான் தன்னைச்
    செய்குணங்கள் பலவாகி நின்ற வென்றிக்
கோனவனைக் கொல்லை விடை யேற்றி னானைக்
    குழல்முழவம் இயம்பக்கூத் தாட வல்ல
கானவனைக் கற்குடியில் விழுமியானைக்
    கற்பகத்தைக் கண்ணாரக் கண்டேன் நானே.

He is the supernal Lord.
He is far superior to the Devas.
He is the honey that sweetly moves into the minds of devotees that adore Him.
His ankleted feet are hailed By the Devas.
He is the victorious Sovereign that abides as multitudinous virtues.
His mount is a murderous Bull.
He dances in the crematory accompanied by Kuzhal and Muzhavam.
He is the lordly One of Karkudi.
Him I beheld,
The Karpaka,
with my eyes in insatiable delight.

Arunachala Siva.


674
Verse  7:


பண்டானைப் பரந்தானைக் குவிந்தான் தன்னைப்
    பாரானை விண்ணாயிவ் வுலக மெல்லாம்
உண்டானை உமிழ்ந்தானை உடையான் தன்னை
    யொருவருந்தன் பெருமைதனை அறிய வொண்ணா
விண்டானை விண்டார்தம் புரங்கள் மூன்றும்
    வெவ்வழலில் வெந்துபொடி யாகி வீழக்
கண்டானைக் கற்குடியில் விழுமி யானைக்
    கற்பகத்தைக் கண்ணாரக் கண்டேன் நானே.

He is the ancient One.
He is the Pervader.
the Absorber.
He is earth and sky.
He devoured all the worlds and spat them out.
He is the Lord paramount.
He is the transcendent One whose glory can be known by none.
He caused the triple hostile towns to burn in fierce fire and crumble down as ash.
He is the lordly One of Karkudi.
Him,
I beheld,
the Karpaka,
with my eyes in insatiable delight.

Arunachala Siva.


675
Verse  6:


பெண்ணவனை ஆணவனைப் பேடா னானைப்
    பிறப்பிலியை இறப்பிலியைப் பேரா வாணி
விண்ணவனை விண்ணவர்க்கு மேலா னானை
    வேதியனை வேதத்தின் கீதம் பாடும்
பண்ணவனைப் பண்ணில்வரு பயனா னானைப்
    பாரவனைப் பாரில்வாழ் உயிர்கட் கெல்லாங்
கண்ணவனைக் கற்குடியில் விழுமி யானைக்
    கற்பகத்தைக் கண்ணாரக் கண்டேன் நானே.

He is woman.
He is man.
He is sexless.
He is birth-less and deathless.
He is the ether inseparable from sound.
He is far superior to the celestial beings.
He is a Brahmin.
He is the melodious singer of Vedic hymns.
He is the fruit of Pann.
He is earth.
He is the Eye of those beings that live on earth.
He is the lordly One of Karkudi.
I beheld Him--the Karpaka,
With my eyes in insatiable delight.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 3129