Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 3200
661
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 14, 2019, 07:05:56 AM »
Verse 2:


மண்ணின் மேல்மயங் கிக்கிடப் பேனை
    வலிய வந்தெனை ஆண்டுகொண் டானே
கண்ணி லேன்உடம் பில்லடு நோயாற்
    கருத்த ழிந்துனக் கேபொறை யானேன்
தெண்ணி லாஎறிக் குஞ்சடை யானே
    தேவ னேதிரு வாவடு துறையுள்
அண்ண லேஎனை அஞ்சல்என் றருளாய்
    ஆர்எ னக்குற வமரர்கள் ஏறே.


See 1st verse.
Who are my relations except you?
Siva who admitted me, who lay inactive in this world being bewildered, coming voluntarily towards me!
I lost my eyesight for some time.
I become a burden to yourself, my intention being shattered by the physical diseases which afflicted me.  He who has matted locks which spreads clear moonlight!
My Lord!
The chief who is in Tiruvāvaṭutuṟai!
Please comfort me by assuring me, "Do not be afraid of anything!"

Sundarar suffered from loss of eyesight and some disease in his body for sometime.

Arunachala Siva.

662
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 13, 2019, 12:15:23 PM »
Tiru Avatuturai:

Verse 1:

கங்கை வார்சடை யாய்கண நாதா
    கால காலனே காமனுக் கனலே
பொங்கு மாகடல் விடமிடற் றானே
    பூத நாதனே புண்ணியா புனிதா
செங்கண் மால்விடை யாய்தெளி தேனே
    தீர்த்த னேதிரு வாவடு துறையுள்
அங்க ணாஎனை அஞ்சல்என் றருளாய்
    ஆர்எ னக்குற வமரர்கள் ஏறே.

Chief of the immortals!
Who are my relations except yourself?
Siva who bears on his long matted locks, Ganga.
The master of the group of Bhutas!
The god of death to the god of death himself!
Who was the fire that consumed Manmatha!
Who has in his neck the poison of the big raging ocean!
The master of all living beings!
The embodiment of all virtuous acts!
The pure god!
Who has as the bull Vishnu who has red eyes!
Who is the clear honey without sediments!
Who is the holy waters!
The god with boundless grace who is in Tiruvāvaṭutuṟai!
Please comfort me by assuring me, "Do not be afraid of anything!"


Arunachala Siva.

663
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 13, 2019, 12:09:21 PM »
Verse  11:


விரைதரு மலர்மேல் அயனொடு மாலும்
    வெருவிட நீண்டஎம் மானைத்
திரைதரு புனல்சூழ் திருமுல்லை வாயிற்
    செல்வனை நாவல்ஆ ரூரன்
உரைதரு மாலைஓர் அஞ்சினோ டஞ்சும்
    உள்குளிர்ந் தேத்தவல் லார்கள்
நரைதிரை மூப்பும் நடலையும் இன்றி
    நண்ணுவர் விண்ணவர்க் கரசே.

Our Lord who grew tall as a column of fire, Brahma who is seated on a fragrant lotus and the god in Tirumullaivāyil surrounded by water with waves. Those who are able to praise Siva to the complete satisfaction of their heart, with the ten verses which are like garlands and which were composed by Arūraṉ of Nāvalūr, without grey hairs, wrinkles, old age and death will attain the position of being the King of the celestial beings.

Padigam on Vata Tirumullai Vayil completed.

Arunachala Siva.

664
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 13, 2019, 12:04:21 PM »
Verse  10:


சொல்லரும் புகழான் தொண்டைமான் களிற்றைச்
    சூழ்கொடி முல்லையாற் கட்டிட்
டெல்லையில் இன்பம் அவன்பெற வெளிப்பட்
    டருளிய இறைவனே என்றும்
நல்லவர் பரவுந் திருமுல்லை வாயில்
    நாதனே நரைவிடை ஏறீ
பல்கலைப் பொருளே படுதுயர் களையாய்
    பாசுப தாபரஞ் சுடரே.

See 1st verse.
Binding the elephant of the King, Tontaimaṉ, whose fame could not be described in so many words, by the creeper of Arabian jasmine which was spreading everywhere,
the Lord who pervades everywhere and who appeared before him to bestow on him happiness which has no limits!  The master who is praised always by good people and who is in Tirumullaivāyil!  God who rides on a white bull! The meaning of many arts!
Root out the sufferings I undergo.  (The first two lines deal about a local legend about this temple. There is a bronze of Toṇṭaimāṉ in the temple.) 

Arunachala Siva.

665
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 13, 2019, 11:59:04 AM »
Verse  9:

மட்டுலா மலர்கொண் டடியிணை வணங்கும்
    மாணிதன் மேல்மதி யாதே
கட்டுவான் வந்த காலனை மாளக்
    காலினால் ஆருயிர் செகுத்த
சிட்டனே செல்வத் திருமுல்லை வாயிற்
    செல்வனே செழுமறை பகர்ந்த
பட்டனே அடியேன் படுதுயர் களையாய்
    பாசுப தாபரஞ் சுடரே.

God well-versed in Vedic lore, who destroyed the precious life of the Yama, god of death, who came without any regard, to bind by the noose Markaṇṭeyaṉ, the bachelor who fell prostrate at the feet of Siva, with flowers from which fragrance was spreading, with the leg!  The god in Tirumullaivāyil of great wealth!
The spiritual preceptor who gave out the meanings of the Vedas, which are eternal.
Root out the sufferings that I your slave have to undergo.

Arunachala Siva.

666
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 13, 2019, 11:54:43 AM »
Verse  8:

நம்பனே அன்று வெண்ணெய்நல் லூரில்
    நாயினேன் றன்னைஆட் கொண்ட
சம்புவே உம்ப ரார்தொழு தேத்துந்
    தடங்கடல் நஞ்சுண்ட கண்டா
செம்பொன்மா ளிகைசூழ் திருமுல்லை வாயில்
    தேடியான் திரிதர்வேன் கண்ட
பைம்பொனே அடியேன் படுதுயர் களையாய்
    பாசுப தாபரஞ் சுடரே.

See 1st verse.
God desired by one and all, Sambhu, who admitted me, who is mean like a dog, on that wedding day in Veṇṇainallūr.  Siva who has a neck which consumed the poison that rose in the expansive ocean and whom the celestial beings of the upper world praise and worship with joined hands.  I who was wandering searching for you,
the fine gold that I saw in Tirumullaivāyil surrounded by mansions having superior gold.  Root out the sufferings that I your slave, have to undergo.

Arunachala Siva.

667
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 13, 2019, 11:51:03 AM »
Verse  7:


மணிகெழு செவ்வாய் வெண்ணகைக் கரிய
    வார்குழல் மாமயிற் சாயல்
அணிகெழு கொங்கை அங்கயற் கண்ணார்
    அருநடம் ஆடல்அ றாத
திணிபொழில் தழுவு திருமுல்லை வாயிற்
    செல்வனே எல்லியும் பகலும்
பணியது செய்வேன் படுதுயர் களையாய்
    பாசுப தாபரஞ் சுடரே.

See 1st verse.
Siva in Tirumullaivāyil, surrounded by dense gardens, where the rare dances of ladies who have beautiful eyes like the carp, breasts adorned with ornaments, gentleness like the great peacock, black and long tresses of hair, white teeth and lips like the coral, do not cease. Completely root out the sufferings that I, who performed services to you night and day, have to undergo?

Arunachala Siva.

668
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 13, 2019, 07:03:25 AM »
Verse  6:


மற்றுநான் பெற்ற தார்பெற வல்லார்
    வள்ளலே கள்ளமே பேசிக்
குற்றமே செயினுங் குணமெனக் கொள்ளுங்
    கொள்கையான் மிகைபல செய்தேன்
செற்றுமீ தோடுந் திரிபுரம் எரித்த
    திருமுல்லை வாயிலாய் அடியேன்
பற்றிலேன் உற்ற படுதுயர் களையாய்
    பாசுப தாபரஞ் சுடரே.

See 1st verse.
God of unbounded liberality!
God in Tirumullavāyil who burnt the three cities which were running in the space, Being inimical to them!
Speaking only lies.
If I commit only faulty acts.
I committed evil deeds as you take them out of generosity as good deeds who else can receive the grace which I receive from you?
Your slave, have no other support.
You completely root out the suffering that I undergo and rescue me without my wishing for it.


Arunachala Siva.

669
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 12, 2019, 11:06:46 AM »
Verse  5:

சந்தன வேருங் காரகிற் குறடுந்
    தண்மயிற் பீலியுங் கரியின்
தந்தமுந் தரளக் குவைகளும் பவளக்
    கொடிகளுஞ் சுமந்துகொண் டுந்தி
வந்திழி பாலி வடகரை முல்லை
    வாயிலாய் மாசிலா மணியே
பந்தனை கெடுத்தென் படுதுயர் களையாய்
    பாசுப தாபரஞ் சுடரே.

See 1st verse.
Siva in Mullaivāyil on the northern bank of the river Pāli, which flows pushing and carrying on its floods the root of the sandal wood tree, small logs of eagle-wood tree, soft feathers of the peacock, tusks of elephants, heaps of pearls and red coral which is a marine plant, the ruby which has no flaws, root out completely my suffering destroying the sins that bind.

Arunachala Siva.

670
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 12, 2019, 11:01:53 AM »
Verse  4:


பொன்னலங் கழனிப் புதுவிரை மருவிப்
    பொறிவரி வண்டிசை பாட
அந்நலங் கமலத் தவிசின்மேல் உறங்கும்
    அலவன்வந் துலவிட அள்ளற்
செந்நெலங் கழனி சூழ்திரு முல்லை
    வாயிலாய் திருப்புகழ் விருப்பால்
பன்னலந் தமிழாற் பாடுவேற் கருளாய்
    பாசுப தாபரஞ் சுடரே.

Having enjoyed the new fragrance of the fields which produce paddy like gold,
when the bees which have dots and lines hum like music, when the crabs which sleep on the bed of the beautiful and good lotus get up when the music stops and move about. Siva in Tirumullavāyil surrounded by fields of mire where superior variety of paddy is grown, grant your grace to me who sings great fame in beautiful Tamiḻ fit for research out of love.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

671
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 12, 2019, 10:55:31 AM »
Verse  3:

விண்பணிந் தேத்தும் வேதியா மாதர்
    வெருவிட வேழம்அன் றுரித்தாய்
செண்பகச் சோலை சூழ்திரு முல்லை
    வாயிலாய் தேவர்தம் அரசே
தண்பொழில் ஒற்றி மாநக ருடையாய்
    சங்கிலிக் காஎன்கண் கொண்ட
பண்பநின் அடியேன் படுதுயர் களையாய்
    பாசுப தாபரஞ் சுடரே.

See 1st verse.
The Brahmin whom the celestial beings praise paying homage by prostrating!
You flayed an elephant long ago to frighten the lady Uma.  God who is in Tirumullaivāyil surrounded by gardens having Champak trees!
The king of the celestial beings!  Who has the big city of Otṟṟi which has cool gardens!
Impartial god who took away my power of vision on account of the oath I made to Saṅkili!  Root out completely the sufferings of your slave.

Arunachala Siva.

672
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 12, 2019, 10:49:12 AM »
Verse  2:


கூடிய இலயஞ் சதிபிழை யாமைக்
    கொடியிடை உமையவள் காண
ஆடிய அழகா அருமறைப் பொருளே
    அங்கணா எங்குற்றாய் என்று
தேடிய வானோர் சேர்திரு முல்லை
    வாயிலாய் திருப்புகழ் விருப்பால்
பாடிய அடியேன் படுதுயர் களையாய்
    பாசுப தாபரஞ் சுடரே.

The beautiful god who danced to be witnessed by Uma,  who has a waist like the creeper, without any error in the blending of song, dance and instrumental music and agreement of time in music and dancing the meaning of the abstruse Vedas!
Saying gracious-eyed Siva!  where are you?  God who is in Tirunnellaivāyil where the celestial beings, who searched for you gather together. Root out completely the sufferings that I, your slave who sang with desire your superior fame.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

673
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 12, 2019, 07:21:15 AM »
Vata Tiru Mullai Vayil:

Verse  1:


திருவும்மெய்ப் பொருளுஞ் செல்வமும் எனக்குன்
    சீருடைக் கழல்கள்என் றெண்ணி
ஒருவரை மதியா துறாமைகள் செய்தும்
    ஊடியும் உறைப்பனாய்த் திரிவேன்
முருகமர் சோலை சூழ்திரு முல்லை
    வாயிலாய் வாயினால் உன்னைப்
பரவிடும் அடியேன் படுதுயர் களையாய்
    பாசுப தாபரஞ் சுடரே.

Siva who is in Tirumullaivāyil surrounded by garden where there is always fragrance!
One who has a weapon of Pāsupatam, the author of the religious sect known as Pāsupatam, the supreme divine light!  Thinking that the bliss enjoyable in salvation, the true knowledge that gives it and the wealth that one gets in this birth are your renowned feet, without regarding any one else as help, doing acts which are not helpful to get their support, being sulky with them if they want to have my support.
I wander having strong and steadfast attachment towards you. You please root out the sufferings I, who praise you by my filthy mouth, have to undergo.

Arunachala Siva.

674
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 12, 2019, 07:14:37 AM »
Verse 10:

செறிந்த சோலைகள் சூழ்ந்தநள் ளாற்றெஞ்
    சிவனை நாவலூர்ச் சிங்கடி தந்தை
மறந்து நான்மற்று நினைப்பதே தென்று
    வனப்பகை அப்பன் ஊரன்வன் றொண்டன்
சிறந்த மாலைகள் அஞ்சினோ டஞ்சுஞ்
    சிந்தைஉள் ளுருகிச் செப்ப வல்லார்க்
கிறந்து போக்கில்லை வரவில்லை யாகி
    இன்ப வெள்ளத்துள் இருப்பர்கள் இனிதே.

On Siva who dwells in Naḷḷāṟu surrounded by dense gardens, with the idea that forgetting Siva what else I should think of.  Composed by Arūraṉ who was born in Nāvalūr, who had the title of Vaṉṟoṇṭaṉ, the father of Cinkaṭi and Vaṉappakai.
For those who can recite the superior ten garlands, with melted hearts,
without death and rebirth, they will enjoy happiness in an abundant measure sweetly.

Padigam on Tiru Nallaru completed.

Arunachala Siva.

675
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 11, 2019, 12:56:53 PM »
Verse  9:


இலங்கை வேந்தன் எழில்திகழ் கயிலை
    எடுப்ப ஆங்கிம வான்மகள் அஞ்சத்
துலங்கு நீள்முடி ஒருபதுந் தோள்கள்
    இருப துந்நெரித் தின்னிசை கேட்டு
வலங்கை வாளொடு நாமமுங் கொடுத்த
    வள்ளலைப் பிள்ளை மாமதி சடைமேல்
நலங்கொள் சோதிநள் ளாறனை அமுதை
    நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே.


See 1st verse.
When the king of Lanka lifted the mountain, Kailash, shining with beauty,
and when the daughter of Himavan  trembled with fear at that time,
crushing the shining and long ten heads wearing crowns, and twenty shoulders,
and after hearing the sweet music sung by him, after his pride had gone, Siva of unbounded liberality who gave him a sword to be held in the right hand and the name of Ravanan.  He who has the form of light and on whose matted locks, the crescent moon stays with beauty, the god in Naḷḷāṟu and the nectar.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 3200