Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 3060
661
Verse  10:


செருத்த னைச்செயுஞ் சேணரக் கன்னுடல்
எருத்தி றவிர லாலிறை யூன்றிய
அருத்த னைப்பழை யாறை வடதளித்
திருத்த னைத்தொழு வார்வினை தேயுமே.

Siva who is our wealth, and who slightly pressed with his toe, the mountain in order to crush the nape and other parts of the body of the demon, whose fame has spread far and who indulged in warfare.  The karmas of those who worship the holy god in Pazhaiyāṟai Vaṭataḷi will diminish gradually.

Padigam on Tirup Pazhaiarai Vata Tali completed.

Arunachala Siva.


662
Verse  9:


வாயி ருந்தமி ழேபடித் தாளுறா
ஆயி ரஞ்சம ணும்மழி வாக்கினான்
பாயி ரும்புன லாறை வடதளி
மேய வன்னென வல்வினை வீடுமே.


Siva who destroyed all the thousand Jains, who did not become the serfs of god ever after studying works in Tamizh, which have the greatness of causing one to follow the path of piety, the irresistible karmas will perish if we say Siva who dwells in Aṟai Vaṭataḷi which has flowing water in plenty.

Arunachala Siva.

663
Verse 8:

ஓதி னத்தெழுத் தஞ்சுண ராச்சமண்
வேதி னைப்படுத் தானைவெங் கூற்றுதை
பாத னைப்பழை யாறை வடதளி
நாத னைத்தொழ நம்வினை நாசமே.


Siva who made the Jains, who could not understand the Mantram of five letters - Panchaksharam, is recited by the groups of devotees, to suffer, who kicked with his foot the cruel god of death,  our karmas will perish, if we worship the master in Pazhaiyāṟai Vaṭataḷi.

Arunachala Siva.664
Verse  7:

திரட்டி ரைக்க வளந்திணிக் குஞ்சமண்
பிரட்ட ரைப்பிரித் தபெரு மான்றனை
அருட்டி றத்தணி யாறை வடதளித்
தெருட்ட ரைத்தொழத் தீவினை தீருமே.


The great god, who separated me from the Jains who have strayed away from virtue and who dump themselves with mouthfuls of food, which have been made into the form of balls.  Is the word used for denote the food of human beings.  All the evil karmas with leave one if he worships Siva, who clarifies the mind and who dwells in Aṟai Vaṭataḷi which is made beautiful by his grace.

Arunachala  Siva.665
Verse  6:


நீதி யைக்கெட நின்றம ணேயுணும்
சாதி யைக்கெடு மாசெய்த சங்கரன்
ஆதி யைப்பழை யாறை வடதளிச்
சோதி யைத்தொழு வார்துயர் தீருமே.


If one worships the light in Pazhaiyāṟai Vaṭataḷi, who is the preeminent one and has the name of Saṇkaraṉ, and who destroyed the people who eat naked to destroy the code of morality, his sufferings will cease to exist. 

Arunachala Siva.

666
Verse 5:


ஒள்ள ரிக்கணார் முன்னமண் நின்றுணும்
கள்ள ரைக்கடிந் தகருப் பூறலை
அள்ள லம்புன லாறை வடதளி
வள்ள லைப்புக ழத்துயர் வாடுமே.

The god who is as sweet as the juice of the sugar-cane, and who defeated the thieves, who eat standing naked in the presence of ladies who has lines on the white of their eyes.  If one praises the benefactor Siva in Aṟai Vaṭataḷi, which has water and fertile soil of mire, his suffering will perish.

Arunachala Siva.

667
Verse 4:

முடைய ரைத்தலை முண்டிக்கும் மொட்டரைக்
கடைய ரைக்கடிந் தார்கனல் வெண்மழுப்
படைய ரைப்பழை யாறை வடதளி
உடைய ரைக்குளிர்ந் துள்குமென் னுள்ளமே.

Siva, who removed those from whose bodies bad odor is issuing, who shave their heads completely and therefore have the appearance of a bald head and who are low.
He who has a white battle-axe and fire, my mind will warmly think of Siva who has Pazhaiyāṟai Vaṭataḷi as his abode.

Arunachala Siva.

668
Verse  3:


குண்ட ரைக்குண மில்லரைக் கூறையில்
மிண்ட ரைத்துரந் தவிம லன்றனை
அண்ட ரைப்பழை யாறை வடதளிக்
கண்ட ரைத்தொழு துய்ந்தன கைகளே.

My hands saved themselves by worshiping Siva, with joined hands.  The spotless one who drove out the Jains, who are low, who have no good qualities and the ignorant people, who are naked.  The god and the one who is famous by his neck and who dwells in Pazhaiyāṟai Vaṭataḷi.

Arunachala Siva.

669
Verse  2:

மூக்கி னால்முரன் றோதியக் குண்டிகை
தூக்கி னார்குலந் தூரறுத் தேதனக்
காக்கி னானணி யாறை வடதளி
நோக்கி னார்க்கில்லை யால்அரு நோய்களே.


Chanting their Mantras, consisting of nasal sounds, there will be no suffering that cannot be removed for those who visit the beautiful Āṟai Vaṭataḷi which was converted into his temple by Siva, by completely destroying the groups of Jains who were carrying in their hands ascetic's pitcher.

Arunachala Siva..

670
Tirup Pazhaiyarai Vata Thali:

Verse  1:

தலையெ லாம்பறிக் குஞ்சமண் கையருள்
நிலையி னான்மறைத் தான்மறைக் கொண்ணுமே
அலையி னார்பொழி லாறை வடதளி
நிலையி னானடி யேநினைந் துய்ம்மினே.


The low people of Jains, who pull out all the hairs on their heads, if they hide by their hostile minds, is it possible to hide?  People of the world!  Save yourselves by fixing your thoughts on the feet of the Lord who is eternal in Āṟai Vaṭataḷi, which has plenty of water by the side.

Arunachala Siva.

 

671
Verse  10:

அரக்க னாய இலங்கையர் மன்னனை
நெருக்கி யம்முடி பத்திறுத் தானவற்
கிரக்க மாகிய வன்றிருக் கோளிலி
அருத்தி யாயடி யேதொழு துய்ம்மினே.

Siva crushed the beautiful ten heads of the demon, the King of the people of Lanka, squeezing him.  People of this world!  Save yourselves by worshiping his feet themselves with avidity in Kōḷili, which is the residence of the god who later took compassion on him, and granted boons.

Padigam on Tiruk Kolili completed.


Arunachala Siva.


672
Verse 9:

மாலும் நான்முக னாலு மறிவொணாப்
பாலின் மென்மொழி யாளொரு பங்கனைக்
கோல மாம்பொழில் சூழ்திருக் கோளிலி
நீல கண்டனை நித்தல் நினைமினே.


Siva who has as a half a lady, whose words are as sweet as milk and who could not be seen by Vishnu and Brahma of four faces.  Worship daily fixing your thoughts on Siva, who has a blue neck and who is in Kōḷili surrounded by beautiful gardens.   People of this world!

Arunachala Siva.


673
Verse  8:


நீதி யாற்றொழு வார்கள் தலைவனை
வாதை யான விடுக்கும் மணியினைக்
கோதி வண்டறை யுந்திருக் கோளிலி
வேத நாயகன் பாதம் விரும்புமே.

The chief of those who worship him with joined hands in the right way.  The gem that gives relief from afflliction.  People of this world!  Cherish with love the feet of the chief of the Vedas who is in Kōḷili, where the bees hum with great noise penetrating into the flowers for honey. (Note : The last two lines are the same as in the 7th verse.)

Arunachala Siva.
674
Verse  7:


வேத மாயவிண் ணோர்கள் தலைவனை
ஓதி மன்னுயி ரேத்து மொருவனைக்
கோதி வண்டறை யுந்திருக் கோளிலி
வேத நாயகன் பாதம் விரும்புமே.


The chief of the celestial beings in heaven, who is himself the Vedas. The unequaled god, whom the imperishable souls praise uttering his names.  People of this world!
Desire the feet of the Lord of the Vedas in Kōḷili, where in the flowers the bees penetrate for honey and hum noisily.

Arunachala Siva.

675
Verse  6:

காற்ற னைக்கடல் நஞ்சமு துண்டவெண்
நீற்ற னைநிமிர் புன்சடை யண்ணலை
ஆற்ற னையம ருந்திருக் கோளிலி
ஏற்ற னாரடி யேதொழு தேத்துமே.


Siva who is in the form of air, who smears himself with white sacred ash and who consumed the poison that appeared in the ocean, as he would do nectar.  The god who has  erect and ruddy matted locks, who bears on his head the river Ganga.
People of this world! Praise and worship with joined hand only the feet of the god who has a bull and who dwells in Kōḷili.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 3060